RDL 24/2020: incidència sobre la prestació d'atur


Tot i que la pròrroga dels ERTOs per força major sol·licitats com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma sigui la més comentada de les mesures aprovades per aquest decret, convé també analitzar com afecta l'accés i el dret a la prestació per desocupació

Pròrroga de les mesures extraordinàries

De la mateixa manera que es prorroguen els efectes dels ERTOs per força major fins el proper 30 de setembre de 2020, també s'estenen fins aquesta mateixa data les mesures extraordinàries en matèria de prestació per desaocupació que van ser aprovades mitjançant el RDL 8/2020 de 17 de març. És a dir, fins al proper 30 de setembre podran seguir accedint a la prestació extraordinària d'atur els treballadors i treballadores afectats per ERTOs per causa de força major que vegin estesa la seva vigència. Igualment, les persones afectades per ERTEs per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció (ETOP) que se sol·licitin a partir d’ara o que es presentin a mode de continuació dels ERTOs per força major tindran garantit l'accés a la prestació extraordinària per desocupació fins el proper 30 de setembre, fins i tot en els supòsits de no poder acreditar el període mínim de cotització previ o no haver generat amb anterioritat el dret a la prestació. La mesura també contempla que aquest període no computi a efectes de determinació de el període màxim d'accés a la prestació, és a dir, que si tenim generat el dret a percebre-la, no es descomptarà aquest temps.

Tal com es realitzava des de l'aprovació del paquet de mesures extraordinàries en matèria de desocupació, el període de percepció de la prestació d'atur tindrà la consideració a tots els efectes de temps efectivament cotitzat.

Manteniment de la 'sol·licitud col·lectiva' per part de l'empresa

Per als ERTOs que es puguin presentar des d'ara, es manté l'obligació de que sigui l'empresa la responsable de tramitar la sol·licitud d'accés a la prestació d'atur pel conjunt dels treballadors i treballadores afectats, tràmit que haurà de satisfer en un termini màxim de 15 dies.

En aquells casos en què, dins el període d'un mes natural, hi hagi persones amb alternança entre lapses d'activitat i inactivitat, o quan el ERTO sigui de reducció sobre la jornada diària habitual, serà l'empresa qui transmetrà a mes vençut la corresponent informació a l'SEPE.

Pròrroga de les mesures extraordinàries

De la mateixa manera que es prorroguen els efectes dels ERTOs per força major fins el proper 30 de setembre de 2020, també s'estenen fins aquesta mateixa data les mesures extraordinàries en matèria de prestació per desaocupació que van ser aprovades mitjançant el RDL 8/2020 de 17 de març. És a dir, fins al proper 30 de setembre podran seguir accedint a la prestació extraordinària d'atur els treballadors i treballadores afectats per ERTOs per causa de força major que vegin estesa la seva vigència. Igualment, les persones afectades per ERTEs per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció (ETOP) que se sol·licitin a partir d’ara o que es presentin a mode de continuació dels ERTOs per força major tindran garantit l'accés a la prestació extraordinària per desocupació fins el proper 30 de setembre, fins i tot en els supòsits de no poder acreditar el període mínim de cotització previ o no haver generat amb anterioritat el dret a la prestació. La mesura també contempla que aquest període no computi a efectes de determinació de el període màxim d'accés a la prestació, és a dir, que si tenim generat el dret a percebre-la, no es descomptarà aquest temps.

Tal com es realitzava des de l'aprovació del paquet de mesures extraordinàries en matèria de desocupació, el període de percepció de la prestació d'atur tindrà la consideració a tots els efectes de temps efectivament cotitzat.

Manteniment de la 'sol·licitud col·lectiva' per part de l'empresa

Per als ERTOs que es puguin presentar des d'ara, es manté l'obligació de que sigui l'empresa la responsable de tramitar la sol·licitud d'accés a la prestació d'atur pel conjunt dels treballadors i treballadores afectats, tràmit que haurà de satisfer en un termini màxim de 15 dies.

En aquells casos en què, dins el període d'un mes natural, hi hagi persones amb alternança entre lapses d'activitat i inactivitat, o quan el ERTO sigui de reducció sobre la jornada diària habitual, serà l'empresa qui transmetrà a mes vençut la corresponent informació a l'SEPE.