Avís legal

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), COL·LECTIU RONDA SCCL manifesta que el domini www.cronda.coop és propietat de COL·LECTIU RONDA SCCL, amb CIF F-08638322, i amb domicili a c/ Trafalgar, 50-52, baixos, 08010 Barcelona (Barcelona) i correu electrònic info@cronda.coop.

Que COL·LECTIU RONDA SCCL consta inscrita al Registre de Cooperatives amb el número d'autorització BN-951.

COL·LECTIU RONDA SCCL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts per la llei, COL·LECTIU RONDA SCCL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de COL·LECTIU RONDA SCCL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió.

No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada entitat ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs  es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de COL·LECTIU RONDA SCCL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de COL·LECTIU RONDA SCCL o dels tercers degudament designats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de complir amb el respecte de la llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA, d’acord a l'exposat a l'apartat Propietat industrial i intel·lectual.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, us fem coneixedorz que les dades personals que poden estar en aquesta comunicació estan incorporades en un fitxer responsabilitat de COL·LECTIU RONDA SCCL, CIF: F-08638322. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que COL·LECTIU RONDA SCCL ofereix a través del web haureu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que, mitjançant la complementació del formulari, les dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de COL·LECTIU RONDA SCCL amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar de les millores del lloc web.

Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podeu dirigir-vos a: c/ Trafalgar, 50-52, baixos, 08010 Barcelona (Barcelona), o bé enviar un correu electrònic a dades@ cronda.coop

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest web és propietat de COL·LECTIU RONDA SCCL, qui atorga determina que tot el contingut redactat per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l'autoria; que implica que es podrà utilitzar, explotar tots els continguts redactats i elaborats per aquesta entitat sempre i quan es faci menció que COL·LECTIU RONDA SCCL és l'autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, no es permet en cap cas un ús comercial dels mateixos ni de les possibles obres derivades. En tot cas, les obres derivades que es poden dur a terme caldrà que mantinguin en tot moment la possibilitat d'ésser emprades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a COL·LECTIU RONDA SCCL de les mateixes implicarà l'incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat a exigir el seu immediat cessament i eliminació, podent exercitar les accions que considerin adients pel respecte a la llicència determinada.

Els drets de propietat intel·lectual i marques que poden ésser propietat de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de COL·LECTIU RONDA SCCL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona, qui haurà de complir amb els drets de propietat o d'utilització de la llicència que el tercer hagi manifestat.

COL·LECTIU RONDA SCCL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. COL·LECTIU RONDA SCCL poseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l'usuari transfereix software d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.