ERTO per força major parcial


L’aprovació del RD-Llei 18/2020 suposa, entre d’altres importants i significatives novetats, la creació de la figura legal de l’ERTO per força major parcial i la modificació dels percentatges de les cotitzacions a la seguretat social exonerats de l’obligació de pagament per part de les empreses.

El passat 13 de març, publicàvem a la nostra pàgina web un article especial analitzant les principals mesures laborals aprovades mitjançant la publicació del RD-Llei 18/2020. Mesures en alguns casos de gran transcendència com ara la pròrroga fins el 30 de juny dels ERTOs presentats per causa de força major quan l’empresa no pugui reprendre l’activitat, les precisions (i limitacions) introduïdes al compromís de salvaguarda de l’ocupació o, entre d’altres, l’extensió de les mesures de protecció front a la desocupació respecte els treballadors fixes-discontinus sobre les quals podeu llegir més detingudament en aquest article.

En aquesta ocasió, però, ens volem centrar en la creació de la figura legal de l’ERTO per causa de força major parcial, la vigència del qual es limita inicialment fins el 30 de juny tret d’ulteriors pròrrogues.

ERTO per força major parcial

Aquesta nova figura legal pretén afavorir la transició a les empreses des de la suspensió per causa de força major fins a la recuperació dels nivells d’activitat previs a la crisi de la Covid-19 permetent la reincorporació progressiva de treballadors i treballadores a mida que es reactiva parcialment l‘activitat paralitzada o afavorint que els treballadors en situació de suspensió passin a un estat de reducció de jornada, menys perjudicial i onerosa.

Les empreses que optin per acollir-se a aquesta opció davant la possibilitat de recuperar una part de l’activitat podran beneficiar-se d’una exoneració parcial de l’obligació d’abonar les cotitzacions a la Seguretat Social durant els mesos de maig i juny.

En el cas dels treballadors desafectats que reprenguin la seva prestació laboral, aquesta exoneració serà del 85% respecte les quotes corresponents al mes de maig i del 70% per les de juny quan les empreses tinguin menys de 50 treballadors i treballadores. En empreses de major envergadura, amb més de 50 persones ocupades, l’exoneració serà del 60% al mes de maig i del 45% al juny.

A banda, es reduirà el percentatge de les quotes a la Seguretat Social que fins ara estava exonerat de l’obligació de pagament en referència als treballadors que es mantinguin en situació de suspensió de la relació laboral. Així, l’exempció passa a ser del 60% durant el mes de maig i del 45% al mes de juny per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 45% i el 30%, respectivament, a les empreses amb una plantilla major. Aquesta reducció de la bonificació cal interpretar-la com un estímul per a les empreses per tal que es mantingui el menor nombre possible de persones en situació de suspensió de la relació laboral, optant per la tornada a l’activitat productiva sempre que sigui possible o per les reduccions de jornada en compte de les suspensions quan la situació no permeti la reactivació plena de l’activitat afectada.

Clàusula de salvaguarda de l’ocupació

Les empreses que pretenguin acollir-se a les excepcions i bonificacions a les quotes de la Seguretat Social han de tenir present que aquests beneficis estan lligats al compliment del compromís de conservació de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos després de la represa de l’activitat que esmentàvem al principi d’aquest mateix article. Sobre la denominada clàusula de salvaguarda de l’ocupació i , especialment, sobre el llistat d’extincions contractuals i supòsits d’acomiadament que no es consideraran una vulneració del compromís podeu llegir amb major profunditat en aquest article.

El passat 13 de març, publicàvem a la nostra pàgina web un article especial analitzant les principals mesures laborals aprovades mitjançant la publicació del RD-Llei 18/2020. Mesures en alguns casos de gran transcendència com ara la pròrroga fins el 30 de juny dels ERTOs presentats per causa de força major quan l’empresa no pugui reprendre l’activitat, les precisions (i limitacions) introduïdes al compromís de salvaguarda de l’ocupació o, entre d’altres, l’extensió de les mesures de protecció front a la desocupació respecte els treballadors fixes-discontinus sobre les quals podeu llegir més detingudament en aquest article.

En aquesta ocasió, però, ens volem centrar en la creació de la figura legal de l’ERTO per causa de força major parcial, la vigència del qual es limita inicialment fins el 30 de juny tret d’ulteriors pròrrogues.

ERTO per força major parcial

Aquesta nova figura legal pretén afavorir la transició a les empreses des de la suspensió per causa de força major fins a la recuperació dels nivells d’activitat previs a la crisi de la Covid-19 permetent la reincorporació progressiva de treballadors i treballadores a mida que es reactiva parcialment l‘activitat paralitzada o afavorint que els treballadors en situació de suspensió passin a un estat de reducció de jornada, menys perjudicial i onerosa.

Les empreses que optin per acollir-se a aquesta opció davant la possibilitat de recuperar una part de l’activitat podran beneficiar-se d’una exoneració parcial de l’obligació d’abonar les cotitzacions a la Seguretat Social durant els mesos de maig i juny.

En el cas dels treballadors desafectats que reprenguin la seva prestació laboral, aquesta exoneració serà del 85% respecte les quotes corresponents al mes de maig i del 70% per les de juny quan les empreses tinguin menys de 50 treballadors i treballadores. En empreses de major envergadura, amb més de 50 persones ocupades, l’exoneració serà del 60% al mes de maig i del 45% al juny.

A banda, es reduirà el percentatge de les quotes a la Seguretat Social que fins ara estava exonerat de l’obligació de pagament en referència als treballadors que es mantinguin en situació de suspensió de la relació laboral. Així, l’exempció passa a ser del 60% durant el mes de maig i del 45% al mes de juny per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 45% i el 30%, respectivament, a les empreses amb una plantilla major. Aquesta reducció de la bonificació cal interpretar-la com un estímul per a les empreses per tal que es mantingui el menor nombre possible de persones en situació de suspensió de la relació laboral, optant per la tornada a l’activitat productiva sempre que sigui possible o per les reduccions de jornada en compte de les suspensions quan la situació no permeti la reactivació plena de l’activitat afectada.

Clàusula de salvaguarda de l’ocupació

Les empreses que pretenguin acollir-se a les excepcions i bonificacions a les quotes de la Seguretat Social han de tenir present que aquests beneficis estan lligats al compliment del compromís de conservació de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos després de la represa de l’activitat que esmentàvem al principi d’aquest mateix article. Sobre la denominada clàusula de salvaguarda de l’ocupació i , especialment, sobre el llistat d’extincions contractuals i supòsits d’acomiadament que no es consideraran una vulneració del compromís podeu llegir amb major profunditat en aquest article.