Agilitzar la impugnació dels ERTOS


El nou Reial Decret-Llei 16/2020 contempla que la impugnació dels ERTOs presentats per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció relacionats amb la Covid-19 es tramitin com a conflicte col·lectiu sempre que afectin més de 5 treballadors/es.

De forma habitual, la impugnació en tràmit de conflicte col·lectiu d'un expedient de suspensió o reducció de jornada requeriria que la mesura afectés almenys 10 treballadors en empreses que ocupin menys de 100 persones, el 10% de la plantilla per aquelles on treballin entre 100 i 300 persones i un mínim de 30 persones quan a l'empresa hi treballin més de 300 treballadors i treballadores. Aquesta és la normativa vigent, matisada per la legislació europea en aquells casos en què l'afectació no assoleixi els llindars esmentats en la totalitat de l’empresa però sí que ho fes en un determinat centre de treball i la plantilla en aquest fos superior a 20 treballadors.

El nou Reial Decret-Llei 16/2020 estableix un nou escenari d'impugnació dels ERTOS sol·licitats per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció a l'empara d'allò establert per l'article 23 del RD-Llei 8/2020 relatiu als expedients de reducció o suspensió de jornada relacionats amb la COVID-19. Concretament, determina que tot i que l'afectació no sigui suficient per justificar la tramitació d'una impugnació col·lectiva, aquesta serà la formula emprada per fer-ho en tots aquells casos en què la reducció o la suspensió de jornada afecti almenys 5 treballadors. Per tant, la iniciativa d'aquesta impugnació correspondrà a la representació social present durant el període de consultes que es va desenvolupar prèviament a l'aplicació de l'ERTO, tant si aquesta representació va ser exercida pels integrants del comitè d'empresa, membres dels sindicats més representatius del sector o la comissió de 3 treballadors de la pròpia empresa especialment constituïda per exercir la representació dels seus companys i companyes.

El mateix Reial Decret-Llei incorpora aquest tipus de procediment, la impugnació d'ERTOS, com un dels que tindran preferència a l'hora de resoldre's de forma urgent en la jurisdicció social, tant si la impugnació és instada pels treballadors com si ho és d'ofici per l'autoritat laboral.

Cal esmentar que, a diferència del contingut de l'esborrany de decret que va circular a les xarxes socials en els dies previs a la publicació definitiva del RD-Llei 16/2020, el nou text legislatiu no inclou cap referència a la impugnació dels ERTOS sol·licitats per causa de força major. Per tant, correspon interpretar que en aquest darrer cas, força major, la impugnació col·lectiva de la mesura està subjecta a la superació dels llindars esmentats a l'inici d'aquest article i no tindrà el caràcter preferent atorgat a la resolució de la impugnació dels ERTOS amb causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció.

De forma habitual, la impugnació en tràmit de conflicte col·lectiu d'un expedient de suspensió o reducció de jornada requeriria que la mesura afectés almenys 10 treballadors en empreses que ocupin menys de 100 persones, el 10% de la plantilla per aquelles on treballin entre 100 i 300 persones i un mínim de 30 persones quan a l'empresa hi treballin més de 300 treballadors i treballadores. Aquesta és la normativa vigent, matisada per la legislació europea en aquells casos en què l'afectació no assoleixi els llindars esmentats en la totalitat de l’empresa però sí que ho fes en un determinat centre de treball i la plantilla en aquest fos superior a 20 treballadors.

El nou Reial Decret-Llei 16/2020 estableix un nou escenari d'impugnació dels ERTOS sol·licitats per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció a l'empara d'allò establert per l'article 23 del RD-Llei 8/2020 relatiu als expedients de reducció o suspensió de jornada relacionats amb la COVID-19. Concretament, determina que tot i que l'afectació no sigui suficient per justificar la tramitació d'una impugnació col·lectiva, aquesta serà la formula emprada per fer-ho en tots aquells casos en què la reducció o la suspensió de jornada afecti almenys 5 treballadors. Per tant, la iniciativa d'aquesta impugnació correspondrà a la representació social present durant el període de consultes que es va desenvolupar prèviament a l'aplicació de l'ERTO, tant si aquesta representació va ser exercida pels integrants del comitè d'empresa, membres dels sindicats més representatius del sector o la comissió de 3 treballadors de la pròpia empresa especialment constituïda per exercir la representació dels seus companys i companyes.

El mateix Reial Decret-Llei incorpora aquest tipus de procediment, la impugnació d'ERTOS, com un dels que tindran preferència a l'hora de resoldre's de forma urgent en la jurisdicció social, tant si la impugnació és instada pels treballadors com si ho és d'ofici per l'autoritat laboral.

Cal esmentar que, a diferència del contingut de l'esborrany de decret que va circular a les xarxes socials en els dies previs a la publicació definitiva del RD-Llei 16/2020, el nou text legislatiu no inclou cap referència a la impugnació dels ERTOS sol·licitats per causa de força major. Per tant, correspon interpretar que en aquest darrer cas, força major, la impugnació col·lectiva de la mesura està subjecta a la superació dels llindars esmentats a l'inici d'aquest article i no tindrà el caràcter preferent atorgat a la resolució de la impugnació dels ERTOS amb causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció.