Què fer davant d'un procediment concursal o concurs de creditors?

Preguntes amb resposta per a les persones treballadores

Davant els possibles problemes d'insolvència arran de la declaració de l'estat d'alarma del passat 14 de març, moltes empreses han adoptat l’ERTO com a mesura laboral davant la paralització forçada de l'activitat. La pròrroga d'aquest estat d'alarma i la incertesa davant el panorama laboral futur fan preveure també un increment de procediments concursals. Què hem de saber i quins són els nostres drets davant un procediment d'aquest tipus? Responem algunes de les qüestions bàsiques que convé saber si ens trobem davant d'aquesta situació.

Què és un procediment concursal (concurs de creditors)?

Les empreses que no poden fer front als pagaments sigui de forma temporal per falta de tresoreria o definitiva per falta de béns inicien aquest procediment per obtenir un pacte que els permeti disminuir el seu deute, fraccionar i ajornar el seu pagament (conveni de creditors) o bé realitzar la seva liquidació de forma ordenada, és a dir la venda de béns per intentar cobrir els seus deutes.

És el antigament es deia: suspensió de pagaments - fallida.

Per què es diu concurs?

Perquè és un procediment en el que es convoca a tothom a qui se'ls deu diners per part de l'empresa per fer un pagament ordenat. Un procediment on «concorren tots els creditors»

Qui és l'administrador concursal?

Per part del Jutjat es designa un administrador concursal que és un professional particular (economista o advocat) que és el responsable de realitzar les tasques corresponents a l'obtenció del conveni o la liquidació, rendint comptes a el jutge mercantil corresponent. Aquest administrador concursal rep els seus honoraris de el patrimoni de la pròpia empresa en concurs.

Què passa amb els treballadors i treballadores de l'empresa?

Els treballadors i treballadores poden mantenir les seves condicions laborals si l'empresa aconsegueix un conveni i contínua l'activitat o si es ven la unitat productiva a una nova empresa que es subroga.

Però és habitual que es plantegi la modificació de les condicions laborals o els acomiadaments dels treballadors de manera total o parcial, durant aquest procediment.

En aquest cas s'inicia un procediment que inclou una negociació amb els treballadors prèvia a aplicar les mesures.

Si no hi ha representants dels treballadors/es es demana als mateixos que designin una comissió per a aquesta negociació (representació «ad hoc»).

Què es pot fer en aquesta situació?

El fet que l'empresa estigui en concurs no justifica d'entrada la modificació de les condicions laborals

S'ha d'analitzar en cada cas les circumstàncies que han portat a l'empresa a aquesta situació i si les mateixes comporten inevitablement l'aplicació de les mesures laborals als treballadors.

S'han de valorar tant les accions que es volen aplicar (modificació de condicions de treball i/o acomiadaments) com les causes en què les justifiquen per defensar el manteniment dels llocs de treball i subsidiàriament, la màxima compensació econòmica possible en cas que no es puguin evitar les extincions.

Per tant, atès que la circumstàncies de cada empresa són diferents és important realitzar l'estudi a fons de la situació de l'empresa aportant totes aquelles dades complementàries que puguin ser coneguts, com la relació amb les empreses de el grup, i estar ben assessorat durant aquest procediment.

Quina indemnització puc obtenir en cas d'acomiadament?

La indemnització mínima per acomiadament per causes objectives (el que habitualment s'aplica en els concursos) és de 20 dies del salari brut amb prorrata de pagues extres del treballador/a per cada any d'antiguitat de la mateixa a l'empresa amb el límit màxim de 12 mensualitats de salari.

En la negociació es pot obtenir un import superior i, si l’acomiadament és declarat improcedent, la indemnització corresponent seria de 45 dies de salari per cada any de servei anterior a 12/02/2012 i de 33 dies de salari per any de servei posterior a aquesta data.

És important revisar si les dades que té en compte l'empresa són correctes (cosa que amb freqüència no acostuma a passar) atès que en el salari s'ha d'incloure la mitjana dels variables percebuts en l'últim any i l'antiguitat s'ha de computar des del primer moment que el treballador va entrar a l'empresa, incloent períodes treballats per mitjà d'empreses de treball temporal, amb contractes temporals, sense assegurar o com a fals autònom, per exemple.

Si l'empresa no té béns, qui paga aquestes indemnitzacions i els salaris deguts?

En cas que finalment no es pugui cobrar de l'empresa, el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) cobreix una part de la indemnització i dels salaris pendents.

En el cas de les indemnitzacions és de 20 dies de salari amb el límit del salari corresponent a 12 mensualitats i un salari diari limitat a el doble del salari mínim interprofessional (72,70 per al 2020).

En el cas de salaris cobreix un màxim de 120 dies amb el mateix límit diari.

Com es tramiten les prestacions de el Fons de Garantia Salarial i quant triguen?

En cas de concurs s'ha de reconèixer la quantitat deguda a treballador en els corresponents llistats de creditors, s'ha d'expedir un certificat per l'administrador concursal amb l'import degut i el seu desglossament i s'ha de sol·licitar la prestació aquest organisme.

A partir de la petició aquest organisme paga en el termini de tres o quatre mesos.

Quan s'ha d'iniciar un concurs de creditors?

Com a norma general, una empresa té obligació de sol·licitar el concurs de creditors dins d'un termini de dos mesos des del moment en què no pot fer front a les despeses habituals de la seva activitat (salaris, impostos, Seguretat Social, deutes, etc) o té embargat tot el seu patrimoni.

Què és un preconcurs de creditors?

Una empresa que estigui en perill d'insolvència, abans de presentar un concurs (dins el termini obligatori de dos mesos) pot iniciar el que es coneix com "preconcurs".

Un preconcurs tan sols és un comunicat a el Jutjat Mercantil, indicant que l'empresa pretén iniciar una negociació amb els seus creditors. Després d'aquest comunicat, la llei atorga un termini de 3 mesos perquè l'empresa pugui renegociar el deute amb els seus creditors, i amb això suspèn el termini de 2 mesos per a presentar el concurs. Si no s'arriba a un acord en aquests 3 mesos, l'empresa haurà 1 mes addicional per a presentar el concurs.

En un preconcurs encara no intervé el jutge, ni hi ha cap administrador concursal, i l'empresa manté totes les seves facultats. Ara bé, durant aquest temps no es podran iniciar execucions de béns ni drets de l'empresa encara que es tingui una sentència favorable.

L'estat d'alarma causat pel Covid-19 ha canviat aquesta situació?

Sí, la situació ha canviat tot i que, per ara, de manera provisional.

Segons Reial Decret Llei 16/2020 de 2020.04.29, ara, si una empresa es troba en estat d'insolvència, té temps per demanar el concurs fins a 31 de desembre de 2020, en lloc de el termini normal de només 2 mesos.

Però si una empresa comunica un preconcurs abans de el 30 de setembre de 2020, des d'aquest moment els terminis de l'preconcurs tornen a la normalitat (negociació amb creditors de 3 mesos, i 1 mes addicional per a presentar concurs si no hi ha acord).

Com afecta això als drets dels treballadors i treballadores?

L'ampliació del termini per iniciar un concurs vol dir que, encara que l'empresa sigui insolvent, ha de seguir funcionant de forma normal. Per tant, els treballadors podran exercir els seus drets també de forma normal.

És freqüent que, com a conseqüència dels seus problemes econòmics, una empresa decideixi acomiadar o no pagar els salaris dels treballadors abans de presentar concurs. En aquests casos, els treballadors podran reclamar els seus deutes o demanar contra els seus acomiadaments davant els jutjats socials de manera normal: de moment no intervindrà cap administrador concursal, ni el jutge del concurs (tan sols el jutge social, especialista en assumptes laborals).

Tan sols després que es declari, més endavant, el concurs, si els treballadors tenen ja sentència favorable, podran acudir a aquest concurs per cobrar allà el que la sentència els reconeix, o anar a el Fons de Garantia Salarial amb el certificat de crèdits laborals signat per l'Administrador Concursal.

La nostra companya advocada de l'àrea de Laboral Sandra Zahonero en aquest vídeo les qüestions bàsiques d'un concurs de creditors.

El nostre company advocat José Antonio González Espada explica com afrontar un concurs de creditors en època de Covid_19.

Preguntes amb resposta per a les persones treballadores

Què és un procediment concursal (concurs de creditors)?

Les empreses que no poden fer front als pagaments sigui de forma temporal per falta de tresoreria o definitiva per falta de béns inicien aquest procediment per obtenir un pacte que els permeti disminuir el seu deute, fraccionar i ajornar el seu pagament (conveni de creditors) o bé realitzar la seva liquidació de forma ordenada, és a dir la venda de béns per intentar cobrir els seus deutes.

És el antigament es deia: suspensió de pagaments - fallida.

Per què es diu concurs?

Perquè és un procediment en el que es convoca a tothom a qui se'ls deu diners per part de l'empresa per fer un pagament ordenat. Un procediment on «concorren tots els creditors»

Qui és l'administrador concursal?

Per part del Jutjat es designa un administrador concursal que és un professional particular (economista o advocat) que és el responsable de realitzar les tasques corresponents a l'obtenció del conveni o la liquidació, rendint comptes a el jutge mercantil corresponent. Aquest administrador concursal rep els seus honoraris de el patrimoni de la pròpia empresa en concurs.

Què passa amb els treballadors i treballadores de l'empresa?

Els treballadors i treballadores poden mantenir les seves condicions laborals si l'empresa aconsegueix un conveni i contínua l'activitat o si es ven la unitat productiva a una nova empresa que es subroga.

Però és habitual que es plantegi la modificació de les condicions laborals o els acomiadaments dels treballadors de manera total o parcial, durant aquest procediment.

En aquest cas s'inicia un procediment que inclou una negociació amb els treballadors prèvia a aplicar les mesures.

Si no hi ha representants dels treballadors/es es demana als mateixos que designin una comissió per a aquesta negociació (representació «ad hoc»).

Què es pot fer en aquesta situació?

El fet que l'empresa estigui en concurs no justifica d'entrada la modificació de les condicions laborals

S'ha d'analitzar en cada cas les circumstàncies que han portat a l'empresa a aquesta situació i si les mateixes comporten inevitablement l'aplicació de les mesures laborals als treballadors.

S'han de valorar tant les accions que es volen aplicar (modificació de condicions de treball i/o acomiadaments) com les causes en què les justifiquen per defensar el manteniment dels llocs de treball i subsidiàriament, la màxima compensació econòmica possible en cas que no es puguin evitar les extincions.

Per tant, atès que la circumstàncies de cada empresa són diferents és important realitzar l'estudi a fons de la situació de l'empresa aportant totes aquelles dades complementàries que puguin ser coneguts, com la relació amb les empreses de el grup, i estar ben assessorat durant aquest procediment.

Quina indemnització puc obtenir en cas d'acomiadament?

La indemnització mínima per acomiadament per causes objectives (el que habitualment s'aplica en els concursos) és de 20 dies del salari brut amb prorrata de pagues extres del treballador/a per cada any d'antiguitat de la mateixa a l'empresa amb el límit màxim de 12 mensualitats de salari.

En la negociació es pot obtenir un import superior i, si l’acomiadament és declarat improcedent, la indemnització corresponent seria de 45 dies de salari per cada any de servei anterior a 12/02/2012 i de 33 dies de salari per any de servei posterior a aquesta data.

És important revisar si les dades que té en compte l'empresa són correctes (cosa que amb freqüència no acostuma a passar) atès que en el salari s'ha d'incloure la mitjana dels variables percebuts en l'últim any i l'antiguitat s'ha de computar des del primer moment que el treballador va entrar a l'empresa, incloent períodes treballats per mitjà d'empreses de treball temporal, amb contractes temporals, sense assegurar o com a fals autònom, per exemple.

Si l'empresa no té béns, qui paga aquestes indemnitzacions i els salaris deguts?

En cas que finalment no es pugui cobrar de l'empresa, el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) cobreix una part de la indemnització i dels salaris pendents.

En el cas de les indemnitzacions és de 20 dies de salari amb el límit del salari corresponent a 12 mensualitats i un salari diari limitat a el doble del salari mínim interprofessional (72,70 per al 2020).

En el cas de salaris cobreix un màxim de 120 dies amb el mateix límit diari.

Com es tramiten les prestacions de el Fons de Garantia Salarial i quant triguen?

En cas de concurs s'ha de reconèixer la quantitat deguda a treballador en els corresponents llistats de creditors, s'ha d'expedir un certificat per l'administrador concursal amb l'import degut i el seu desglossament i s'ha de sol·licitar la prestació aquest organisme.

A partir de la petició aquest organisme paga en el termini de tres o quatre mesos.

Quan s'ha d'iniciar un concurs de creditors?

Com a norma general, una empresa té obligació de sol·licitar el concurs de creditors dins d'un termini de dos mesos des del moment en què no pot fer front a les despeses habituals de la seva activitat (salaris, impostos, Seguretat Social, deutes, etc) o té embargat tot el seu patrimoni.

Què és un preconcurs de creditors?

Una empresa que estigui en perill d'insolvència, abans de presentar un concurs (dins el termini obligatori de dos mesos) pot iniciar el que es coneix com "preconcurs".

Un preconcurs tan sols és un comunicat a el Jutjat Mercantil, indicant que l'empresa pretén iniciar una negociació amb els seus creditors. Després d'aquest comunicat, la llei atorga un termini de 3 mesos perquè l'empresa pugui renegociar el deute amb els seus creditors, i amb això suspèn el termini de 2 mesos per a presentar el concurs. Si no s'arriba a un acord en aquests 3 mesos, l'empresa haurà 1 mes addicional per a presentar el concurs.

En un preconcurs encara no intervé el jutge, ni hi ha cap administrador concursal, i l'empresa manté totes les seves facultats. Ara bé, durant aquest temps no es podran iniciar execucions de béns ni drets de l'empresa encara que es tingui una sentència favorable.

L'estat d'alarma causat pel Covid-19 ha canviat aquesta situació?

Sí, la situació ha canviat tot i que, per ara, de manera provisional.

Segons Reial Decret Llei 16/2020 de 2020.04.29, ara, si una empresa es troba en estat d'insolvència, té temps per demanar el concurs fins a 31 de desembre de 2020, en lloc de el termini normal de només 2 mesos.

Però si una empresa comunica un preconcurs abans de el 30 de setembre de 2020, des d'aquest moment els terminis de l'preconcurs tornen a la normalitat (negociació amb creditors de 3 mesos, i 1 mes addicional per a presentar concurs si no hi ha acord).

Com afecta això als drets dels treballadors i treballadores?

L'ampliació del termini per iniciar un concurs vol dir que, encara que l'empresa sigui insolvent, ha de seguir funcionant de forma normal. Per tant, els treballadors podran exercir els seus drets també de forma normal.

És freqüent que, com a conseqüència dels seus problemes econòmics, una empresa decideixi acomiadar o no pagar els salaris dels treballadors abans de presentar concurs. En aquests casos, els treballadors podran reclamar els seus deutes o demanar contra els seus acomiadaments davant els jutjats socials de manera normal: de moment no intervindrà cap administrador concursal, ni el jutge del concurs (tan sols el jutge social, especialista en assumptes laborals).

Tan sols després que es declari, més endavant, el concurs, si els treballadors tenen ja sentència favorable, podran acudir a aquest concurs per cobrar allà el que la sentència els reconeix, o anar a el Fons de Garantia Salarial amb el certificat de crèdits laborals signat per l'Administrador Concursal.

La nostra companya advocada de l'àrea de Laboral Sandra Zahonero en aquest vídeo les qüestions bàsiques d'un concurs de creditors.

El nostre company advocat José Antonio González Espada explica com afrontar un concurs de creditors en època de Covid_19.