Dret de vaga: consideracions bàsiques

Consells i informacions d'interès sobre la convocatòria de vaga del proper dia 8 de novembre

El proper dia 8 de novembre hi ha una convocada una jornada de vaga general a Catalunya. Existeix, però, la possibilitat que aquesta vaga fos considerada il·legal per part del TSJC. Què significa això? Quines conseqüències podria tenir? Us ho aclarim

La nova convocatòria de vaga i la possibilitat de que finalment fos declarada il·legal, ens confronta a diferents escenaris on resulta imprescindible conèixer quins són els nostres drets, tant en cas que es desenvolupi amb normalitat com davant l'eventualitat que prosperessin les possibles impugnacions. Expliquem breument quins són aquests escenaris i com procedir:

1. Vaga general o aturada de país?

Com ja va succeir el passat 3 de novembre, diferents organitzacions estan parlant d'una suposada «aturada de país». Tal i com vam explicar detalladament en aquest article, el concepte d'aturada de país no té cap tipus de translació al nostre ordenament jurídic: és una mera construcció retòrica.

El proper dia 8 de novembre hi ha convocada una jornada de vaga general i, per tant, la decisió de secundar-la i no acudir al nostre lloc de treball, està emparada per l'exercici fonamental del dret de vaga i comporta la suspensió temporal del contracte de treball mentre es desenvolupi la vaga i la pèrdua del salari corresponent a aquesta jornada.

2. Vaga il·legal: què significa

Les convocatòries de vaga poden ser considerades il·legals per un tribunal si aquest considera que existeixen defectes en la pròpia convocatòria (manca de preavís o de legitimitat per part dels convocants, per exemple) o que les motivacions de la vaga no formen part dels supòsits contemplats per llei.

En qualsevol cas, només els tribunals poden establir el caràcter il·legal d'una vaga. Ni empreses, ni partits polítics o organitzacions patronals tenen potestat per fer-ho.

Si la vaga es declara il·legal amb anterioritat a la data assenyalada per a la seva celebració i els treballadors i treballadores hem estat oportunament alertats, perdem la cobertura legal que ens atorga el dret de vaga i, per tant, l'absència injustificada del lloc de treball pot ser objecte de sanció per part de l'empresa.

En cas que la vaga fos declarada il·legal amb posterioritat a la seva celebració, els treballadors i treballadores no tindríem cap responsabilitat per haver participat i les empreses no tenen la potestat de sancionar-nos. La responsabilitat recauria en exclusiva sobre les organitzacions que l'han convocada i el comitè de vaga, però no sobre els vaguistes. Si, tot i així, la nostra empresa imposés sancions o acomiadaments, tenim dret a denunciar aquesta actuació i considerar-la una vulneració del dret de vaga.

3. Drets bàsics de les persones vaguistes

Com hem explicat, el dret de vaga està integrat dins el capítol de drets fonamentals de la Constitució espanyola i, per tant, és objecte d'especial protecció.

3.1 L'empresa no té dret a demanar-nos anticipadament si farem vaga i nosaltres no tenim cap obligació de comunicar-ho. En cas de rebre pressions per part de l'empresa en aquest sentit, es podria considerar un exercici de coacció i seria denunciable.

3.2 L'empresa no pot substituir al vaguista per cap mitjà, ni recórrer als serveis de cap treballador/a, ja sigui de la pròpia plantilla o procedent d'una empresa externa de prestació de serveis o subministrament de mà d'obra, per realitzar les nostres funcions. També és il·legal substituir un treballador/a en vaga obligant a altres membres de la plantilla a fer hores extres.

3.3 La regulació del dret de vaga recull l'activitat dels piquets informatius i els autoritza a fer difusió dels motius de la vaga i intentar convèncer la resta de treballadors i treballadores. Ara bé, la tasca dels piquets NOMÉS pot ser informativa i en cap cas incórrer en coaccions, amenaces o interferir en el dret que també tenen la resta de treballadors a no sumar-se a la vaga i treballar amb normalitat.

 
3.4 En el cas que la vaga afecti serveis públics essencials, l’autoritat laboral dictarà serveis mínims d'obligat compliment per part dels treballador i treballadores. Els serveis mínims sempre són decidits per l’autoritat laboral mitjançant un Decret i en cap cas són decidits per les empreses

3.5 Les empreses no poden imposar cap tipus de sanció ni adoptar qualsevol mesura coercitiva o repressiva contra un treballador/a per haver participat en una vaga legalment convocada. Qualsevol acció per part de l'empresa tendent a impedir, dificultar o sancionar la participació en una vaga és il·legal i denunciable. En cas d'acomiadament, si es demostra que l'extinció està vinculada a la participació del treballador/a en una vaga, estaríem davant una vulneració d'un dret fonamental i, per tant, correspondria la nul·litat de l'acomiadament i la immediata readmissió.

4. Vulneració del dret de vaga

Si som víctimes de vulneracions del nostre dret de vaga per part de l'empresa, tenim dret a interposar la corresponent denúncia i reclamar danys i perjudicis. Podem fer-ho acudint a la Inspecció de Treball o davant qualsevol Jutjat Social.

És important recordar que davant qualsevol sanció, mesura repressiva o acomiadament vinculats a la participació en una jornada de vaga disposem d'un termini màxim de 20 dies hàbils per denunciar-ho.

Consells i informacions d'interès sobre la convocatòria de vaga del proper dia 8 de novembre

La nova convocatòria de vaga i la possibilitat de que finalment fos declarada il·legal, ens confronta a diferents escenaris on resulta imprescindible conèixer quins són els nostres drets, tant en cas que es desenvolupi amb normalitat com davant l'eventualitat que prosperessin les possibles impugnacions. Expliquem breument quins són aquests escenaris i com procedir:

1. Vaga general o aturada de país?

Com ja va succeir el passat 3 de novembre, diferents organitzacions estan parlant d'una suposada «aturada de país». Tal i com vam explicar detalladament en aquest article, el concepte d'aturada de país no té cap tipus de translació al nostre ordenament jurídic: és una mera construcció retòrica.

El proper dia 8 de novembre hi ha convocada una jornada de vaga general i, per tant, la decisió de secundar-la i no acudir al nostre lloc de treball, està emparada per l'exercici fonamental del dret de vaga i comporta la suspensió temporal del contracte de treball mentre es desenvolupi la vaga i la pèrdua del salari corresponent a aquesta jornada.

2. Vaga il·legal: què significa

Les convocatòries de vaga poden ser considerades il·legals per un tribunal si aquest considera que existeixen defectes en la pròpia convocatòria (manca de preavís o de legitimitat per part dels convocants, per exemple) o que les motivacions de la vaga no formen part dels supòsits contemplats per llei.

En qualsevol cas, només els tribunals poden establir el caràcter il·legal d'una vaga. Ni empreses, ni partits polítics o organitzacions patronals tenen potestat per fer-ho.

Si la vaga es declara il·legal amb anterioritat a la data assenyalada per a la seva celebració i els treballadors i treballadores hem estat oportunament alertats, perdem la cobertura legal que ens atorga el dret de vaga i, per tant, l'absència injustificada del lloc de treball pot ser objecte de sanció per part de l'empresa.

En cas que la vaga fos declarada il·legal amb posterioritat a la seva celebració, els treballadors i treballadores no tindríem cap responsabilitat per haver participat i les empreses no tenen la potestat de sancionar-nos. La responsabilitat recauria en exclusiva sobre les organitzacions que l'han convocada i el comitè de vaga, però no sobre els vaguistes. Si, tot i així, la nostra empresa imposés sancions o acomiadaments, tenim dret a denunciar aquesta actuació i considerar-la una vulneració del dret de vaga.

3. Drets bàsics de les persones vaguistes

Com hem explicat, el dret de vaga està integrat dins el capítol de drets fonamentals de la Constitució espanyola i, per tant, és objecte d'especial protecció.

3.1 L'empresa no té dret a demanar-nos anticipadament si farem vaga i nosaltres no tenim cap obligació de comunicar-ho. En cas de rebre pressions per part de l'empresa en aquest sentit, es podria considerar un exercici de coacció i seria denunciable.

3.2 L'empresa no pot substituir al vaguista per cap mitjà, ni recórrer als serveis de cap treballador/a, ja sigui de la pròpia plantilla o procedent d'una empresa externa de prestació de serveis o subministrament de mà d'obra, per realitzar les nostres funcions. També és il·legal substituir un treballador/a en vaga obligant a altres membres de la plantilla a fer hores extres.

3.3 La regulació del dret de vaga recull l'activitat dels piquets informatius i els autoritza a fer difusió dels motius de la vaga i intentar convèncer la resta de treballadors i treballadores. Ara bé, la tasca dels piquets NOMÉS pot ser informativa i en cap cas incórrer en coaccions, amenaces o interferir en el dret que també tenen la resta de treballadors a no sumar-se a la vaga i treballar amb normalitat.

 
3.4 En el cas que la vaga afecti serveis públics essencials, l’autoritat laboral dictarà serveis mínims d'obligat compliment per part dels treballador i treballadores. Els serveis mínims sempre són decidits per l’autoritat laboral mitjançant un Decret i en cap cas són decidits per les empreses

3.5 Les empreses no poden imposar cap tipus de sanció ni adoptar qualsevol mesura coercitiva o repressiva contra un treballador/a per haver participat en una vaga legalment convocada. Qualsevol acció per part de l'empresa tendent a impedir, dificultar o sancionar la participació en una vaga és il·legal i denunciable. En cas d'acomiadament, si es demostra que l'extinció està vinculada a la participació del treballador/a en una vaga, estaríem davant una vulneració d'un dret fonamental i, per tant, correspondria la nul·litat de l'acomiadament i la immediata readmissió.

4. Vulneració del dret de vaga

Si som víctimes de vulneracions del nostre dret de vaga per part de l'empresa, tenim dret a interposar la corresponent denúncia i reclamar danys i perjudicis. Podem fer-ho acudint a la Inspecció de Treball o davant qualsevol Jutjat Social.

És important recordar que davant qualsevol sanció, mesura repressiva o acomiadament vinculats a la participació en una jornada de vaga disposem d'un termini màxim de 20 dies hàbils per denunciar-ho.