ERTOs prorrogats fins al 30 de setembre


Des del passat 27 de juny està en vigor el RD Llei 24/2020 que, entre altres mesures, impedeix sol·licitar nous ERTOs per força major fonamentats en la incidència de la COVID-19 i prorroga la vigència dels sol·licitats amb anterioritat fins, com a màxim, el pròxim 30 de setembre.

Les empreses ja no podran sol·licitar nous ERTOs per força major al·legant les conseqüències derivades de la situació d'alarma sanitària per la propagació de la Covid-19, excepte en l'escenari de possibles rebrots de la malaltia, tal com comentarem més endavant.

Pròrroga dels ERTOs per força major

Els ERTOs per força major aprovats a l'empara de l'RDL 8/2020 encara en vigor, veuen prorrogada la seva vigència fins, com a màxim, el 30 de setembre. Una de les novetats aprovades mitjançant aquest nou decret llei és que durant aquest període, i mentre se segueixi aplicant l'expedient, els treballadors i treballadores que mantinguin l'activitat (ERTO per força major parcial) no poden fer hores extres. A més, les empreses no podran externalitzar l'activitat ni fer noves contractacions, directes o indirectes, en substitució dels treballadors afectats per l'expedient, a risc de rebre sancions per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS).

ERTO per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció (ETOP)

Com hem vist, a partir de el 27 de juny les empreses no poden sol·licitar nous ERTOs per força major a l'empara de les mesures extraordinàries aprovades com a conseqüència de l'expansió de la COVID-19. No obstant això, es manté la possibilitat d'acudir a aquestes mesures especials -les aprovades pel RDL 8 / 2020- pel que fa als ERTOs per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció (ETOP) originats per l'excepcionalitat de la situació actual.

Aquests ERTOs ETOP causats pel coronavirus es podran tramitar mentre encara estigui vigent un ERTO anterior per força major. En el cas que el vigent fos un ERTO que ja hagués estat sol·licitat per causa ETOP, el nou decret no introdueix alteracions en els termes d'aplicació aprovats en el seu moment, que es mantindran vigents.

De la mateixa manera que referíem respecte als ERTOs per força major que vegin la seva vigència prorrogada, en el cas dels ERTOs per causa ETOP que se sol·licitin i s'aprovin a partir de el 27 de juny s'aplicarà també la prohibició ja esmentada de realitzar contractacions, externalitzar l'activitat o imposar la realització d'hores extres.

El nou reial decret llei també preveu exempcions empresarials per als ERTOs ETOP aprovats amb anterioritat a el 27 de juny que mantinguin la seva vigència o que provinguin d'un ERTO per força major ja finalitzat:

- Exempció del 60% durant els mesos de juliol, agost i setembre per als treballadors actius en empreses de menys de 50 persones treballadores.

- Exempció del 40% (juliol, agost i setembre) per als treballadors actius en empreses de 50 o més persones treballadores.

En relació als empleats inactius entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020:

- Exempció del 35% (juliol, agost i setembre) en empreses de menys de 50 persones.

- Exempció del 25% (juliol, agost i setembre) en empreses de 50 o més persones treballadores.

ERTO per força major per rebrot

En el supòsit que en el futur, i com a conseqüència de possibles rebrots de la pandèmia, les empreses es puguin veure afectades per noves mesures que restringeixin o impossibilitin la seva activitat, podran sol·licitar ERTOs per força major que ja no es regularan pel que disposen les mesures extraordinàries aprovades arran de l'expansió del coronavirus sinó que, en aquest cas, s'han de sotmetre al procediment i les causes recollides en l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors.

El RDL 24/2020 preveu exoneracions especials en el pagament de les quotes a la seguretat social per a les empreses que s'acullin a la possibilitat de sol·licitar un ERTO causat per un rebrot de la malaltia:

· Per a empreses amb menys de 50 treballadors, durant el període de tancament i fins al 30 de setembre, exempció del 80%.

· Per a empreses amb més de 50 treballadors, l'exempció serà del 60% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 30 de setembre.

ERTOs per força major total

Respecte a la situació de les empreses en situació de ERTO per causa de força major que no hagin pogut reprendre la seva activitat, ni tan sols parcialment, el RDL 24/2020 estableix que les empreses quedaran exonerades de l'abonament de l'aportació empresarial i de les quotes de la seguretat social en els següents termes:

Empreses de menys de 50 persones treballadores:

· 70% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de juliol de 2020.

· 60% respecte de les cotitzacions meritades en el mes d'agost de 2020.

· 35% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de setembre de 2020.

Empreses de més de 50 persones treballadores:

· 50% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de juliol de 2020.

· 40% respecte de les cotitzacions meritades en el mes d'agost de 2020; i

· 25% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de setembre de 2020

Clàusula de salvaguarda de l'ocupació

El reial decret estén els efectes de la clàusula de salvaguarda de l'ocupació (sobre la modificació i limitació d'efectes podeu llegir aquest article) a les empreses que apliquin ERTOs per causa ETOP i es beneficiïn de les exoneracions comentades en punts anteriors. D'aquesta manera, s'amplia l'abast de la mesura que, anteriorment, resultava d'aplicació únicament en el cas dels ERTOs per causa de força major.

Les empreses ja no podran sol·licitar nous ERTOs per força major al·legant les conseqüències derivades de la situació d'alarma sanitària per la propagació de la Covid-19, excepte en l'escenari de possibles rebrots de la malaltia, tal com comentarem més endavant.

Pròrroga dels ERTOs per força major

Els ERTOs per força major aprovats a l'empara de l'RDL 8/2020 encara en vigor, veuen prorrogada la seva vigència fins, com a màxim, el 30 de setembre. Una de les novetats aprovades mitjançant aquest nou decret llei és que durant aquest període, i mentre se segueixi aplicant l'expedient, els treballadors i treballadores que mantinguin l'activitat (ERTO per força major parcial) no poden fer hores extres. A més, les empreses no podran externalitzar l'activitat ni fer noves contractacions, directes o indirectes, en substitució dels treballadors afectats per l'expedient, a risc de rebre sancions per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS).

ERTO per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció (ETOP)

Com hem vist, a partir de el 27 de juny les empreses no poden sol·licitar nous ERTOs per força major a l'empara de les mesures extraordinàries aprovades com a conseqüència de l'expansió de la COVID-19. No obstant això, es manté la possibilitat d'acudir a aquestes mesures especials -les aprovades pel RDL 8 / 2020- pel que fa als ERTOs per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció (ETOP) originats per l'excepcionalitat de la situació actual.

Aquests ERTOs ETOP causats pel coronavirus es podran tramitar mentre encara estigui vigent un ERTO anterior per força major. En el cas que el vigent fos un ERTO que ja hagués estat sol·licitat per causa ETOP, el nou decret no introdueix alteracions en els termes d'aplicació aprovats en el seu moment, que es mantindran vigents.

De la mateixa manera que referíem respecte als ERTOs per força major que vegin la seva vigència prorrogada, en el cas dels ERTOs per causa ETOP que se sol·licitin i s'aprovin a partir de el 27 de juny s'aplicarà també la prohibició ja esmentada de realitzar contractacions, externalitzar l'activitat o imposar la realització d'hores extres.

El nou reial decret llei també preveu exempcions empresarials per als ERTOs ETOP aprovats amb anterioritat a el 27 de juny que mantinguin la seva vigència o que provinguin d'un ERTO per força major ja finalitzat:

- Exempció del 60% durant els mesos de juliol, agost i setembre per als treballadors actius en empreses de menys de 50 persones treballadores.

- Exempció del 40% (juliol, agost i setembre) per als treballadors actius en empreses de 50 o més persones treballadores.

En relació als empleats inactius entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020:

- Exempció del 35% (juliol, agost i setembre) en empreses de menys de 50 persones.

- Exempció del 25% (juliol, agost i setembre) en empreses de 50 o més persones treballadores.

ERTO per força major per rebrot

En el supòsit que en el futur, i com a conseqüència de possibles rebrots de la pandèmia, les empreses es puguin veure afectades per noves mesures que restringeixin o impossibilitin la seva activitat, podran sol·licitar ERTOs per força major que ja no es regularan pel que disposen les mesures extraordinàries aprovades arran de l'expansió del coronavirus sinó que, en aquest cas, s'han de sotmetre al procediment i les causes recollides en l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors.

El RDL 24/2020 preveu exoneracions especials en el pagament de les quotes a la seguretat social per a les empreses que s'acullin a la possibilitat de sol·licitar un ERTO causat per un rebrot de la malaltia:

· Per a empreses amb menys de 50 treballadors, durant el període de tancament i fins al 30 de setembre, exempció del 80%.

· Per a empreses amb més de 50 treballadors, l'exempció serà del 60% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 30 de setembre.

ERTOs per força major total

Respecte a la situació de les empreses en situació de ERTO per causa de força major que no hagin pogut reprendre la seva activitat, ni tan sols parcialment, el RDL 24/2020 estableix que les empreses quedaran exonerades de l'abonament de l'aportació empresarial i de les quotes de la seguretat social en els següents termes:

Empreses de menys de 50 persones treballadores:

· 70% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de juliol de 2020.

· 60% respecte de les cotitzacions meritades en el mes d'agost de 2020.

· 35% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de setembre de 2020.

Empreses de més de 50 persones treballadores:

· 50% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de juliol de 2020.

· 40% respecte de les cotitzacions meritades en el mes d'agost de 2020; i

· 25% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de setembre de 2020

Clàusula de salvaguarda de l'ocupació

El reial decret estén els efectes de la clàusula de salvaguarda de l'ocupació (sobre la modificació i limitació d'efectes podeu llegir aquest article) a les empreses que apliquin ERTOs per causa ETOP i es beneficiïn de les exoneracions comentades en punts anteriors. D'aquesta manera, s'amplia l'abast de la mesura que, anteriorment, resultava d'aplicació únicament en el cas dels ERTOs per causa de força major.