Inquietud pel futur dels CDA de Triodos


Els Certificats de Dipòsits d’Accions (CDA) son un producte d’inversió complex que, entre d’altres entitats, va comercialitzar Triodos. Els clients que van adquirir-los a través d’aquest banc afronten amb inquietud el futur dels seus estalvis després de veure tancat el mercat intern on podien comercialitzar-los.

......................................

Malgrat el seu nom, els Certificats de Dipòsits d’Accions (CDA) no són ni dipòsits bancaris ni accions. Es tracta d’un producte financer complex i no exempt de risc que guarda força similituds pel que fa a la seva naturalesa i funcionament amb les participacions preferents.

Triodos Bank, entitat neerlandesa amb implantació a l’Estat espanyol, ha estat un dels bancs que als darrers anys han registrat davant la CNMV emissions d’aquest producte. Però ara, molts dels tenidors dels CDA de Triodos miren el futur amb preocupació després de veure tancada radicalment la comercialitat del producte i, per tant, la possibilitat de recuperar de forma immediata els estalvis invertits.

Un producte subscrit a perpetuïtat i comercialitzat en un mercat intern

Invertir en CDA suposa adquirir participacions en el capital de l’empresa que, a diferència del que succeeix amb les clàssiques accions borsàries, no cotitzen en els mercats de valors ni atorguen drets polítics ni de participació en la gestió de l’entitat. A canvi, aquestes participacions estan remunerades amb un interès que pot ser fix o variable i que, normalment, està determinat pel volum de la participació.

En el cas dels CDA emesos per Triodos, aquest producte no té data de venciment. És a dir, es contracten a perpetuïtat i qui vulgui recuperar el valor de la inversió no te altre remei que posar-los a la venda en un mercat intern regulat per la pròpia entitat, que és la responsable de casar les ordres de venda amb les peticions de compra que pugui haver-hi. I és aquí on rau el principal problema a dia d’avui: Triodos manté tancat aquest mercat i no accepta ni ordres de compra ni de venda i, per tant, els tenidors de CDA no tenen forma de recuperar els diners dipositats en aquest producte.

Gairebé dos anys de tancament

El 18 de març de 2020, Triodos feia pública una nota de premsa on anunciava que havia «suspès» la possibilitat de comprar o vendre CDA com a conseqüència de la «incertesa que la pandèmia de la Covid-19 ha generat en el conjunt de l’economia». El funcionament del mercat intern es va reprendre el 13 d’octubre de 2020 però la reobertura i la represa de la possibilitat de vendre els CDA o adquirir-ne de nous va tornar a interrompre’s només uns mesos després. El el 5 de gener de 2021, a través d’un nou comunicat, Triodos va informar els seus clients que suspenia l’activitat del mercat després d’haver detectat «un patró de compravenda en què el nombre d’ordres de venda sobrepassa el nombre d’ordres de compra» obligant l’entitat a «assumir que no és probable que els patrons de comercialització previs es recuperin en un futur immediat».

A dia d’avui, aquest mercat intern controlat i gestionat per Triodos es manté temporalment clausurat i no és possible desprendre’s dels CDA. Situació sobre la qual Triodos s’ha compromès a informar els tenidors d’aquest producte durant el proper mes de febrer.

Cotitzar en un Sistema Multilateral de Negociació (SMN)

A l’espera de major concreció, l’entitat neerlandesa ha fet públic que ha iniciat els tràmits per cotitzar en un Sistema Multilateral de Negociació per millorar «la comerciabilitat per a les persones inversores». Un SMN és una variant dels tradicionals mercats de valors amb la diferència que l’ens encarregat de gestionar-lo i supervisar-lo acostuma a ser una empresa i els requisits tant econòmics com d’accés i registre solen ser molt menys exigents que no pas en els tradicionals mercats de valors.

Sense una informació definitiva per part de Triodos, l’entitat ha assenyalat que la intenció és constituir un SMN basat en comunitat o el que hauria de ser el mateix, gestionat pel propi banc tot i que obert a la participació de tot tipus d’inversors, incloent-hi els institucionals. Però això no significa en absolut que simplement s’estigui canviat un mercat intern per un altre, sense variacions transcendents pels clients: al contrari, els canvis són significatius i poden actuar en detriment dels interessos dels tenidors de CDA.

La primera de les grans modificacions que suposa passar a un sistema de comercialització basat en un SMN és el canvi en el valor nominal dels CDA que ara serà completament variable. Si abans el valor del CDA es basava en el propi valor net comptable de l’entitat ara, tal i com reconeix Triodos, «una vegada que la cotització entri en vigor, la rendibilitat, les expectatives, l’evolució del mercat, el compromís continu amb la missió i els valors de Triodos, el nivell d’oferta i demanda i molts altres factors determinaran, en conjunt, el preu dels CDA». Per tant, és evident que el canvi suposa introduir un importantíssim factor de volatilitat i incertesa sobre el valor d’un producte que en el moment d’adquirir-lo estava molt menys exposat a variacions significatives.

D’altra banda, cal considerar que la irrupció en un nou mercat d’un producte que no ha tingut liquiditat durant anys (i els tràmits per a la inclusió en un SMN poden demorar, com a mínim, encara un any) implicarà per la simple acció de l’oferta i la demanda una dràstica disminució del seu preu de venda. Extrem que admet Triodos quan afirma que «segons les valoracions actuals de les institucions financeres europees que cotitzen en borsa, és d’esperar que el preu de la negociació variable sigui, en aquell moment, considerablement més baix que el basat en el valor net comptable del banc». O dit d’altra forma, que qui vulgui vendre els seus CDA per recuperar els diners que haurà tingut immobilitzats durant probablement més de 3 anys haurà de fer-ho assumint grans pèrdues.

S’estan vulnerant drets de les persones tenidores de CDA?

A les darreres setmanes, han estat molts els clients de Triodos que s’estan adreçant a nosaltres plantejant-nos aquesta pregunta davant la situació viscuda des de març de 2020 i la previsible evolució dels esdeveniments, incloent-hi l’entrada en l’esmentat SMN. I hem de dir que, com a mínim, els tenidors de CDA tenen dret a considerar que s’ha frustrat i desdibuixat una sèrie d’expectatives lògiques i legítimes com a inversors, principalment:

  • 1) El preu de les CDA deixa de tenir una garantia sòlida com era la referència al valor comptable net de l’entitat i passa a sotmetre’s absolutament a l’evolució i la incertesa del mercat.
  • 2) S’ha privat de liquiditat un producte durant un llarg període de temps tot i les garanties ofertes en el seu moment i, de fet, la liquiditat futura continua subjecte al compliment dels anuncis realitzats però encara no materialitzats per part de l’entitat.

Tots aquests fets podrien justificar que els clients de Triodos esgrimissin l’existència de vici del consentiment en atenció a la dràstica variació de les característiques del producte contractat i en la forma de relacionar-se amb el mercat per obtenir liquiditat. De confirmar-se aquest extrem segons el contingut de la informació contractual i pre-contractual oferta als clients en el moment de l’adquisició dels CDA, la conseqüència d’una reclamació podria ser l’anul·lació de la pròpia compra amb l’obligació per a l’entitat de restituir el valor de la inversió incrementat amb els corresponents interessos generats des del moment de la contractació. A aquesta quantitat només caldria detreure-li l’import dels cupons o dividends generats.

Tal i com us explicàvem a l’inici, estan sent moltes les persones afectades que ens estan consultant en relació a aquest producte comercialitzat per Triodos. Després d’analitzar la situació i les característiques considerem que existeixen raons suficients per pensar que es podrien estar infringint el drets dels clients d’aquesta entitat.

Si creieu que podeu ser una persona afectada, contacteu amb nosaltres al 923682199 o cliqueu a sota i analitzarem el vostre cas particular.

......................................

Malgrat el seu nom, els Certificats de Dipòsits d’Accions (CDA) no són ni dipòsits bancaris ni accions. Es tracta d’un producte financer complex i no exempt de risc que guarda força similituds pel que fa a la seva naturalesa i funcionament amb les participacions preferents.

Triodos Bank, entitat neerlandesa amb implantació a l’Estat espanyol, ha estat un dels bancs que als darrers anys han registrat davant la CNMV emissions d’aquest producte. Però ara, molts dels tenidors dels CDA de Triodos miren el futur amb preocupació després de veure tancada radicalment la comercialitat del producte i, per tant, la possibilitat de recuperar de forma immediata els estalvis invertits.

Un producte subscrit a perpetuïtat i comercialitzat en un mercat intern

Invertir en CDA suposa adquirir participacions en el capital de l’empresa que, a diferència del que succeeix amb les clàssiques accions borsàries, no cotitzen en els mercats de valors ni atorguen drets polítics ni de participació en la gestió de l’entitat. A canvi, aquestes participacions estan remunerades amb un interès que pot ser fix o variable i que, normalment, està determinat pel volum de la participació.

En el cas dels CDA emesos per Triodos, aquest producte no té data de venciment. És a dir, es contracten a perpetuïtat i qui vulgui recuperar el valor de la inversió no te altre remei que posar-los a la venda en un mercat intern regulat per la pròpia entitat, que és la responsable de casar les ordres de venda amb les peticions de compra que pugui haver-hi. I és aquí on rau el principal problema a dia d’avui: Triodos manté tancat aquest mercat i no accepta ni ordres de compra ni de venda i, per tant, els tenidors de CDA no tenen forma de recuperar els diners dipositats en aquest producte.

Gairebé dos anys de tancament

El 18 de març de 2020, Triodos feia pública una nota de premsa on anunciava que havia «suspès» la possibilitat de comprar o vendre CDA com a conseqüència de la «incertesa que la pandèmia de la Covid-19 ha generat en el conjunt de l’economia». El funcionament del mercat intern es va reprendre el 13 d’octubre de 2020 però la reobertura i la represa de la possibilitat de vendre els CDA o adquirir-ne de nous va tornar a interrompre’s només uns mesos després. El el 5 de gener de 2021, a través d’un nou comunicat, Triodos va informar els seus clients que suspenia l’activitat del mercat després d’haver detectat «un patró de compravenda en què el nombre d’ordres de venda sobrepassa el nombre d’ordres de compra» obligant l’entitat a «assumir que no és probable que els patrons de comercialització previs es recuperin en un futur immediat».

A dia d’avui, aquest mercat intern controlat i gestionat per Triodos es manté temporalment clausurat i no és possible desprendre’s dels CDA. Situació sobre la qual Triodos s’ha compromès a informar els tenidors d’aquest producte durant el proper mes de febrer.

Cotitzar en un Sistema Multilateral de Negociació (SMN)

A l’espera de major concreció, l’entitat neerlandesa ha fet públic que ha iniciat els tràmits per cotitzar en un Sistema Multilateral de Negociació per millorar «la comerciabilitat per a les persones inversores». Un SMN és una variant dels tradicionals mercats de valors amb la diferència que l’ens encarregat de gestionar-lo i supervisar-lo acostuma a ser una empresa i els requisits tant econòmics com d’accés i registre solen ser molt menys exigents que no pas en els tradicionals mercats de valors.

Sense una informació definitiva per part de Triodos, l’entitat ha assenyalat que la intenció és constituir un SMN basat en comunitat o el que hauria de ser el mateix, gestionat pel propi banc tot i que obert a la participació de tot tipus d’inversors, incloent-hi els institucionals. Però això no significa en absolut que simplement s’estigui canviat un mercat intern per un altre, sense variacions transcendents pels clients: al contrari, els canvis són significatius i poden actuar en detriment dels interessos dels tenidors de CDA.

La primera de les grans modificacions que suposa passar a un sistema de comercialització basat en un SMN és el canvi en el valor nominal dels CDA que ara serà completament variable. Si abans el valor del CDA es basava en el propi valor net comptable de l’entitat ara, tal i com reconeix Triodos, «una vegada que la cotització entri en vigor, la rendibilitat, les expectatives, l’evolució del mercat, el compromís continu amb la missió i els valors de Triodos, el nivell d’oferta i demanda i molts altres factors determinaran, en conjunt, el preu dels CDA». Per tant, és evident que el canvi suposa introduir un importantíssim factor de volatilitat i incertesa sobre el valor d’un producte que en el moment d’adquirir-lo estava molt menys exposat a variacions significatives.

D’altra banda, cal considerar que la irrupció en un nou mercat d’un producte que no ha tingut liquiditat durant anys (i els tràmits per a la inclusió en un SMN poden demorar, com a mínim, encara un any) implicarà per la simple acció de l’oferta i la demanda una dràstica disminució del seu preu de venda. Extrem que admet Triodos quan afirma que «segons les valoracions actuals de les institucions financeres europees que cotitzen en borsa, és d’esperar que el preu de la negociació variable sigui, en aquell moment, considerablement més baix que el basat en el valor net comptable del banc». O dit d’altra forma, que qui vulgui vendre els seus CDA per recuperar els diners que haurà tingut immobilitzats durant probablement més de 3 anys haurà de fer-ho assumint grans pèrdues.

S’estan vulnerant drets de les persones tenidores de CDA?

A les darreres setmanes, han estat molts els clients de Triodos que s’estan adreçant a nosaltres plantejant-nos aquesta pregunta davant la situació viscuda des de març de 2020 i la previsible evolució dels esdeveniments, incloent-hi l’entrada en l’esmentat SMN. I hem de dir que, com a mínim, els tenidors de CDA tenen dret a considerar que s’ha frustrat i desdibuixat una sèrie d’expectatives lògiques i legítimes com a inversors, principalment:

  • 1) El preu de les CDA deixa de tenir una garantia sòlida com era la referència al valor comptable net de l’entitat i passa a sotmetre’s absolutament a l’evolució i la incertesa del mercat.
  • 2) S’ha privat de liquiditat un producte durant un llarg període de temps tot i les garanties ofertes en el seu moment i, de fet, la liquiditat futura continua subjecte al compliment dels anuncis realitzats però encara no materialitzats per part de l’entitat.

Tots aquests fets podrien justificar que els clients de Triodos esgrimissin l’existència de vici del consentiment en atenció a la dràstica variació de les característiques del producte contractat i en la forma de relacionar-se amb el mercat per obtenir liquiditat. De confirmar-se aquest extrem segons el contingut de la informació contractual i pre-contractual oferta als clients en el moment de l’adquisició dels CDA, la conseqüència d’una reclamació podria ser l’anul·lació de la pròpia compra amb l’obligació per a l’entitat de restituir el valor de la inversió incrementat amb els corresponents interessos generats des del moment de la contractació. A aquesta quantitat només caldria detreure-li l’import dels cupons o dividends generats.

Tal i com us explicàvem a l’inici, estan sent moltes les persones afectades que ens estan consultant en relació a aquest producte comercialitzat per Triodos. Després d’analitzar la situació i les característiques considerem que existeixen raons suficients per pensar que es podrien estar infringint el drets dels clients d’aquesta entitat.

Si creieu que podeu ser una persona afectada, contacteu amb nosaltres al 923682199 o cliqueu a sota i analitzarem el vostre cas particular.