Covid-19: Procediments judicials preferents


El RD-Llei 16/2020 atorga prioritat en la tramitació i resolució de determinats procediments judicials en els diferents ordres jurisdiccionals durant el període que transcorri des de l'aixecament de la suspensió de terminis processals fins a finals d'any

Tal com avançàvem, el Reial decret llei publicat el passat 29 d'abril, en el context de les mesures destinades a reactivar l'activitat judicial, ha atorgat preferència a la resolució de determinats expedients i procediments que abasten diferents ordres jurisdiccionals i matèries. El caràcter preferent a la tramitació d'aquests procediments es mantindrà des del moment en què s'aixequi la suspensió dels terminis processals actualment en vigor i fins a la finalització de 2020.

A més a més, hem de recordar que en el mateix Reial decret s'ha habilitat un nou procediment especial que s'aplicarà mentre duri l'estat d'alarma i fins a 3 mesos després de la seva finalització destinat a resoldre determinades qüestions relacionades amb el règim de custòdia dels menors i el repartiment de càrregues econòmiques en l'àmbit del Dret de Família sobre el qual podeu llegir més detingudament en aquest article

Quins procediments es tramitaran de forma preferent?

En l'àmbit de la jurisdicció civil:

Tots aquells relacionats amb la manca de reconeixement per part de les entitats creditores de la moratòria legal en el pagament de la hipoteca destinada a adquirir l'habitatge habitual o els immobles vinculats a l'activitat econòmica.

També seran preferents els procediments derivats de les reclamacions plantejades pels arrendataris per falta d'aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del contracte, així com els procediments concursals en els quals els deutors siguin persones naturals que no tinguin la condició d'empresaris.

En la jurisdicció contenciosa administrativa:

Es tramitaran de forma preferent els recursos interposats contra els actes i les resolucions de les diferents administracions en els quals es denegui l'accés als ajuts o els beneficis que puguin derivar de qualsevol de les mesures aprovades per pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària i l'estat d'alarma.

Sobre aquest punt, ens veiem obligats a lamentar que a Catalunya, no tindran caràcter preferent els recursos que puguin interposar-se motivats per la denegació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ja que no és una mesura directament vinculada amb la situació sanitària que vivim. No obstant això, és evident que qualsevol reclamació relacionada amb la RGC hauria de tenir un tracte absolutament prioritari pel fet que ens trobem davant una situació que no admet demora en la seva resolució en cas que la denegació no tingui fonament vàlid donada la possibilitat d'elevada vulnerabilitat de les persones afectades.

En la jurisdicció social:

La major part dels processos als quals el Reial decret revesteix de caràcter preferent pertanyen a la jurisdicció social i estan relacionats amb l'àmbit de l'ocupació i el conjunt de mesures extraordinàries aprovades per pal·liar l'impacte de la crisi del coronavirus sobre l'ocupació.

Així, tindran caràcter preferent els processos:

· Per acomiadament o extinció de contracte

· Relacionats amb l'obligació i la forma de recuperar les hores de treball no prestades durant la vigència del permís obligatori retribuït recuperable dels treballadors/es per compte d'altri

· Motivats per la necessitat de fer efectiva la modalitat de la feina a distància o el gaudi de les mesures d'adaptació i reducció de jornada aprovades en el RD-Llei 8/2020 (pla MECUIDA) per a aquells treballadors per compte aliè que acreditin la necessitat de cura de parella, cònjuge o familiar fins al segon grau de consanguinitat.

· Impugnació dels expedients de regulació temporal d'ocupació relacionats amb la Covid-19, tant si se sol·liciten per causa de força major com per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

..............................

Tots aquests procediments seran preferents respecte a la resta d'assumptes que es tramitin al jutjat a excepció d'aquells que tinguin a veure amb la tutela de drets fonamentals i llibertats públiques i sens perjudici del caràcter preferent que tinguin reconegut altres procediments d'acord amb les lleis processals.

Tal com avançàvem, el Reial decret llei publicat el passat 29 d'abril, en el context de les mesures destinades a reactivar l'activitat judicial, ha atorgat preferència a la resolució de determinats expedients i procediments que abasten diferents ordres jurisdiccionals i matèries. El caràcter preferent a la tramitació d'aquests procediments es mantindrà des del moment en què s'aixequi la suspensió dels terminis processals actualment en vigor i fins a la finalització de 2020.

A més a més, hem de recordar que en el mateix Reial decret s'ha habilitat un nou procediment especial que s'aplicarà mentre duri l'estat d'alarma i fins a 3 mesos després de la seva finalització destinat a resoldre determinades qüestions relacionades amb el règim de custòdia dels menors i el repartiment de càrregues econòmiques en l'àmbit del Dret de Família sobre el qual podeu llegir més detingudament en aquest article

Quins procediments es tramitaran de forma preferent?

En l'àmbit de la jurisdicció civil:

Tots aquells relacionats amb la manca de reconeixement per part de les entitats creditores de la moratòria legal en el pagament de la hipoteca destinada a adquirir l'habitatge habitual o els immobles vinculats a l'activitat econòmica.

També seran preferents els procediments derivats de les reclamacions plantejades pels arrendataris per falta d'aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del contracte, així com els procediments concursals en els quals els deutors siguin persones naturals que no tinguin la condició d'empresaris.

En la jurisdicció contenciosa administrativa:

Es tramitaran de forma preferent els recursos interposats contra els actes i les resolucions de les diferents administracions en els quals es denegui l'accés als ajuts o els beneficis que puguin derivar de qualsevol de les mesures aprovades per pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària i l'estat d'alarma.

Sobre aquest punt, ens veiem obligats a lamentar que a Catalunya, no tindran caràcter preferent els recursos que puguin interposar-se motivats per la denegació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ja que no és una mesura directament vinculada amb la situació sanitària que vivim. No obstant això, és evident que qualsevol reclamació relacionada amb la RGC hauria de tenir un tracte absolutament prioritari pel fet que ens trobem davant una situació que no admet demora en la seva resolució en cas que la denegació no tingui fonament vàlid donada la possibilitat d'elevada vulnerabilitat de les persones afectades.

En la jurisdicció social:

La major part dels processos als quals el Reial decret revesteix de caràcter preferent pertanyen a la jurisdicció social i estan relacionats amb l'àmbit de l'ocupació i el conjunt de mesures extraordinàries aprovades per pal·liar l'impacte de la crisi del coronavirus sobre l'ocupació.

Així, tindran caràcter preferent els processos:

· Per acomiadament o extinció de contracte

· Relacionats amb l'obligació i la forma de recuperar les hores de treball no prestades durant la vigència del permís obligatori retribuït recuperable dels treballadors/es per compte d'altri

· Motivats per la necessitat de fer efectiva la modalitat de la feina a distància o el gaudi de les mesures d'adaptació i reducció de jornada aprovades en el RD-Llei 8/2020 (pla MECUIDA) per a aquells treballadors per compte aliè que acreditin la necessitat de cura de parella, cònjuge o familiar fins al segon grau de consanguinitat.

· Impugnació dels expedients de regulació temporal d'ocupació relacionats amb la Covid-19, tant si se sol·liciten per causa de força major com per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

..............................

Tots aquests procediments seran preferents respecte a la resta d'assumptes que es tramitin al jutjat a excepció d'aquells que tinguin a veure amb la tutela de drets fonamentals i llibertats públiques i sens perjudici del caràcter preferent que tinguin reconegut altres procediments d'acord amb les lleis processals.