Moratòria en els arrendaments per a autònoms i pimes


El RD-Llei 15/2020 incorpora entre les seves mesures la possibilitat per a autònoms i pimes d'acollir-se a una moratòria en el pagament dels arrendaments de locals destinats a ús diferent d'habitatge com ara poden ser els locals de negocis.

La mesura està en vigor des del passat 23 d'abril i distingeix entre diferents escenaris segons l'arrendatari sigui persona física o jurídica i també en funció de si l'arrendador és, al seu torn, persona física, empresa o gran tenidors.

Arrendaments d'immobles destinats a ús no residencial amb empreses, entitats públiques i grans tenidors

La persona física o jurídica arrendatària podrà sol·licitar la moratòria en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor de la mesura (recordem, el 23 d'abril de 2020) i la petició haurà de ser acceptada per l'arrendador sempre i quan no s'hagués arribat prèviament a algun tipus d'acord de moratòria o reducció de la renda entre les parts.

La moratòria en el pagament de la renda afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. En cas que aquest període fos insuficient per pal·liar l'impacte de l'expansió del coronavirus, la moratòria també afectarà a les mensualitats següents i es prorrogarà mes a mes, sense que en cap cas pugui superar els 4 mesos de durada.

L'ajornament del pagament de la renda no generarà penalització ni interessos. Les mensualitats deixades d'abonar es fraccionaran pel seu pagament en el termini de 2 anys a partir de la finalització del període de moratòria, sempre dins del període de vigència del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues.

És important recordar que es considera gran tenidor a la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2.

Arrendaments per a ús diferent d'habitatge amb arrendador persona física

Quan la persona física o jurídica arrendatària no sigui una empresa, entitat pública o gran tenidor disposarem d'un mes de termini per sol·licitar la moratòria de l'arrendament sempre que, com en el cas anterior, no s'hagués acordat prèviament un ajornament o rebaixa de la renda . En qualsevol cas, la mesura, a diferència del que succeeix quan l'arrendador és empresa o gran tenidor, no és d'obligada acceptació i en aquesta ocasió ni tan sols s'estableix un termini màxim per tal que l'arrendador respongui a la petició, tal i com sí es va establir en el cas de lloguers d'habitatges.

Probablement, la principal novetat en referència als arrendaments celebrats amb persones físiques és que, en el marc d'aquest acord, les parts podran disposar lliurement de la fiança per cobrir el pagament total o parcial d'alguna o algunes mensualitats. En cas que es disposi total o parcialment de la fiança, l'arrendatari haurà de reposar l'import en el termini d'un any des de la celebració de l'acord o, si restés menys d'un any de contracte, en el termini de vigència del contracte.

Requisits per accedir a la moratòria

Podran accedir a la moratòria les empreses que compleixin amb els requisits per ser considerada pime i els autònoms afiliats i en situació d'alta en el RETA en aquells casos en què:

  • La seva activitat s'hagi vist suspesa com a conseqüència de la situació d'alarma sanitària
  • Si l'activitat desenvolupada no ha estat directament suspesa, haurà d'acreditar-una reducció de la facturació en el mes natural anterior al qual se sol·licita l'ajornament d'almenys un 75% en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes de l' any anterior.

Com acreditar els requisits?

a) La suspensió d'activitat s'ha d'acreditar mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma. També es pot fer mitjançant la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

En el supòsit que l'activitat no hagi estat objecte de suspensió, es podrà acreditar la reducció de la facturació:

b) Mitjançant la presentació d'una declaració responsable en la qual, sobre la base de la informació comptable i d'ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, al menys, un 75 %, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l'any anterior. En tot cas, quan l'arrendador ho requereixi, l'arrendatari haurà de mostrar la informació comptable necessària per acreditar la reducció de la facturació.

La mesura està en vigor des del passat 23 d'abril i distingeix entre diferents escenaris segons l'arrendatari sigui persona física o jurídica i també en funció de si l'arrendador és, al seu torn, persona física, empresa o gran tenidors.

Arrendaments d'immobles destinats a ús no residencial amb empreses, entitats públiques i grans tenidors

La persona física o jurídica arrendatària podrà sol·licitar la moratòria en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor de la mesura (recordem, el 23 d'abril de 2020) i la petició haurà de ser acceptada per l'arrendador sempre i quan no s'hagués arribat prèviament a algun tipus d'acord de moratòria o reducció de la renda entre les parts.

La moratòria en el pagament de la renda afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. En cas que aquest període fos insuficient per pal·liar l'impacte de l'expansió del coronavirus, la moratòria també afectarà a les mensualitats següents i es prorrogarà mes a mes, sense que en cap cas pugui superar els 4 mesos de durada.

L'ajornament del pagament de la renda no generarà penalització ni interessos. Les mensualitats deixades d'abonar es fraccionaran pel seu pagament en el termini de 2 anys a partir de la finalització del període de moratòria, sempre dins del període de vigència del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues.

És important recordar que es considera gran tenidor a la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2.

Arrendaments per a ús diferent d'habitatge amb arrendador persona física

Quan la persona física o jurídica arrendatària no sigui una empresa, entitat pública o gran tenidor disposarem d'un mes de termini per sol·licitar la moratòria de l'arrendament sempre que, com en el cas anterior, no s'hagués acordat prèviament un ajornament o rebaixa de la renda . En qualsevol cas, la mesura, a diferència del que succeeix quan l'arrendador és empresa o gran tenidor, no és d'obligada acceptació i en aquesta ocasió ni tan sols s'estableix un termini màxim per tal que l'arrendador respongui a la petició, tal i com sí es va establir en el cas de lloguers d'habitatges.

Probablement, la principal novetat en referència als arrendaments celebrats amb persones físiques és que, en el marc d'aquest acord, les parts podran disposar lliurement de la fiança per cobrir el pagament total o parcial d'alguna o algunes mensualitats. En cas que es disposi total o parcialment de la fiança, l'arrendatari haurà de reposar l'import en el termini d'un any des de la celebració de l'acord o, si restés menys d'un any de contracte, en el termini de vigència del contracte.

Requisits per accedir a la moratòria

Podran accedir a la moratòria les empreses que compleixin amb els requisits per ser considerada pime i els autònoms afiliats i en situació d'alta en el RETA en aquells casos en què:

  • La seva activitat s'hagi vist suspesa com a conseqüència de la situació d'alarma sanitària
  • Si l'activitat desenvolupada no ha estat directament suspesa, haurà d'acreditar-una reducció de la facturació en el mes natural anterior al qual se sol·licita l'ajornament d'almenys un 75% en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes de l' any anterior.

Com acreditar els requisits?

a) La suspensió d'activitat s'ha d'acreditar mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma. També es pot fer mitjançant la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

En el supòsit que l'activitat no hagi estat objecte de suspensió, es podrà acreditar la reducció de la facturació:

b) Mitjançant la presentació d'una declaració responsable en la qual, sobre la base de la informació comptable i d'ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, al menys, un 75 %, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l'any anterior. En tot cas, quan l'arrendador ho requereixi, l'arrendatari haurà de mostrar la informació comptable necessària per acreditar la reducció de la facturació.