Pimes i autònoms: ajornament d'impostos


El Reial Decret-Llei 7/2020, en vigor des del passat 12 de març, incorpora la possibilitat per a pimes i autònoms de sol·licitar l'ajornament del pagament d'impostos fins a un termini màxim de 6 mesos. Us expliquem com procedir per sol·licitar-ho.

La mesura abasta totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions que tinguin el termini de presentació comprés entre la data d'aprovació del reial decret-llei i el dia 30 de maig de 2020. L'ajornament es podrà sol·licitar per un màxim de 6 mesos a comptar des de la data de presentació i durant els 3 primers mesos d'ajornament no es meritaran interessos de demora.

Procediment per presentar la sol·licitud d'ajornament

Cal accedir a la seu electrònica de la AEAT:

www.agenciatributaria.gob.es

i, a continuació, a la secció “Ajornament i fracionament de deutes” que trobareu a l'apartat “Tràmits destacats”. Alternativament, i dins la mateixa seu electrònica, també podem accedir a la tramitació de l'ajornament a través de l'opció “recaptació” que trobareu a l'apartat “Tots els tràmits”.
Un cop hem arribat a la secció “ajornament i fraccionament de deutes”, dins dels tràmits hem d'accedir a “Presentar sol·licitud”. Recordeu que per presentar aquesta sol·licitud ens hem d'indentificar amb certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN del declarant.
Un cop degudament identificats accedirem a l'aparta d'alta de la sol·licitud on és important recordar que hem de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de marc pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del Covid-19”.
Si la nostra petició d'ajornament prové de la presentació d'un model d'autoliquidació, no serà necessari facilitar de nou la clau de liquidació, doncs aquesta ja estarà informada. En cas contrari, hem de tenir present que cal introduir tant la clau com l'import del deute que es vol ajornar.
A banda, i en relació a la resta d'informació que se'ns demana, cal seguir aquestes instruccions:
· A la casella “tipus de garantia oferta” hem de marcar EXEMPCIÓ
· Terminis: posar 1
· Periodicitat: indicar no procedeix
· Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, es compten 6 mesos. És a dir, si el termini originalment fixat marcava com a data límit el proper 20/04/20, la nova data de termini passaria a ser el 20/10/20
· Motiu de la sol·licitud: aquí es pot incorporar un text com ara “ajornament RDL”

En aquest moment, a l'espai dedicat a la “Proposta de pagament” ens hauria d'aparèixer un missatge que indica “ Sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de marc pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del Covid-19”.

Després ja només caldrà procedir a “signar i enviar” i esperar la tramitació de la sol·licitud. Si el formulari ha estat correctament emplenat, ens apareixerà un missatge per confirmar-nos que la sol·licitud ha estat donada d'alta al sistema.

Aplaçament en el pagament de tributs

A banda de la moratòria en el pagament d'impostos per a activitats i moratòria també de sis mesos per al pagament de les quotes de la Seguretat Social, i el pagament d’hipoteques per a oficines i locals comercials, el Govern ha aprovat també una ampliació per al pagament de les declaracions trimestrals de tributs (retencions IRPF, IVA i pagament fraccionat de persones físiques i societats) fins al dia 20 de maig i no fins al 20 d’abril com hauria de ser. En el cas que la forma de pagament sigui la domiciliació, el plaç és per al dia 15 de maig.

Una mesura reclamada per associacions d’empreses i autònoms en un moment d’escassa liquiditat. La mesura preveu frenar la pressió fiscal dels contribuent i també donar sortida a l’actual situació que està produint problemes operatius i de funcionament a petites i mitjanes empreses i autònoms (i per extensió als assessors i gestors) per recopilar la informació necessària i acomplir amb els terminis.

La mesura abasta totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions que tinguin el termini de presentació comprés entre la data d'aprovació del reial decret-llei i el dia 30 de maig de 2020. L'ajornament es podrà sol·licitar per un màxim de 6 mesos a comptar des de la data de presentació i durant els 3 primers mesos d'ajornament no es meritaran interessos de demora.

Procediment per presentar la sol·licitud d'ajornament

Cal accedir a la seu electrònica de la AEAT:

www.agenciatributaria.gob.es

i, a continuació, a la secció “Ajornament i fracionament de deutes” que trobareu a l'apartat “Tràmits destacats”. Alternativament, i dins la mateixa seu electrònica, també podem accedir a la tramitació de l'ajornament a través de l'opció “recaptació” que trobareu a l'apartat “Tots els tràmits”.
Un cop hem arribat a la secció “ajornament i fraccionament de deutes”, dins dels tràmits hem d'accedir a “Presentar sol·licitud”. Recordeu que per presentar aquesta sol·licitud ens hem d'indentificar amb certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN del declarant.
Un cop degudament identificats accedirem a l'aparta d'alta de la sol·licitud on és important recordar que hem de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de marc pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del Covid-19”.
Si la nostra petició d'ajornament prové de la presentació d'un model d'autoliquidació, no serà necessari facilitar de nou la clau de liquidació, doncs aquesta ja estarà informada. En cas contrari, hem de tenir present que cal introduir tant la clau com l'import del deute que es vol ajornar.
A banda, i en relació a la resta d'informació que se'ns demana, cal seguir aquestes instruccions:
· A la casella “tipus de garantia oferta” hem de marcar EXEMPCIÓ
· Terminis: posar 1
· Periodicitat: indicar no procedeix
· Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, es compten 6 mesos. És a dir, si el termini originalment fixat marcava com a data límit el proper 20/04/20, la nova data de termini passaria a ser el 20/10/20
· Motiu de la sol·licitud: aquí es pot incorporar un text com ara “ajornament RDL”

En aquest moment, a l'espai dedicat a la “Proposta de pagament” ens hauria d'aparèixer un missatge que indica “ Sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de marc pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del Covid-19”.

Després ja només caldrà procedir a “signar i enviar” i esperar la tramitació de la sol·licitud. Si el formulari ha estat correctament emplenat, ens apareixerà un missatge per confirmar-nos que la sol·licitud ha estat donada d'alta al sistema.

Aplaçament en el pagament de tributs

A banda de la moratòria en el pagament d'impostos per a activitats i moratòria també de sis mesos per al pagament de les quotes de la Seguretat Social, i el pagament d’hipoteques per a oficines i locals comercials, el Govern ha aprovat també una ampliació per al pagament de les declaracions trimestrals de tributs (retencions IRPF, IVA i pagament fraccionat de persones físiques i societats) fins al dia 20 de maig i no fins al 20 d’abril com hauria de ser. En el cas que la forma de pagament sigui la domiciliació, el plaç és per al dia 15 de maig.

Una mesura reclamada per associacions d’empreses i autònoms en un moment d’escassa liquiditat. La mesura preveu frenar la pressió fiscal dels contribuent i també donar sortida a l’actual situació que està produint problemes operatius i de funcionament a petites i mitjanes empreses i autònoms (i per extensió als assessors i gestors) per recopilar la informació necessària i acomplir amb els terminis.