Ajuts autònoms: publicada la convocatòria


La Generalitat publica la convocatòria i els formularis de sol·licitud per accedir als ajuts de fins a 2000€ per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19

La Generalitat ha fet públiques les condicions i els formularis de sol·licitud per accedir a una prestació econòmica de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes, persona física, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica. L'ajut estarà destinat a les persones donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), amb domicili fiscal a Catalunya i adscrites a les activitats afectades pel decret de tancament i cessament de les autoritats que no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. Per contra, la convocatòria exclou de l'accés a la prestació especial els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

Així, a banda dels requisits ja esmentats, aquests ón la resta de requisits que cal acreditar per accedir-hi:
· No disposar de fonts alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

· Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social .

· En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat

Sobre la reducció dràstica i involuntària d'ingressos

Per accedir a l’ajut serà necessari acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

Determinació de l'import de l'ajut

La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros i, en cap cas, serà inferior a 100 euros.
La determinació de l'import del resultat econòmic es fa en base als ingressos per facturació i a les despeses de caràcter fix mensual directament vinculades a l'activitat per compte propi. Les despeses de caràcter fix són: La quota de la Seguretat Social, el lloguer, la part proporcional dels tributs directament vinculats a l'activitat, excepte l'IVA, les despeses corresponents a serveis d'assessorament i gestió, subministraments, telèfon/internet, la despesa de personal i altres despeses fixes directament vinculades a l'activitat fins a un màxim de 125 euros.

El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d'haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l'alta) és igual o superior a 950 euros, tenen dret a un ajut calculat en funció del resultat obtingut al mes de març de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.

- En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui positiu, l'import de l'ajut es determina calculant la diferència entre 950 euros i el resultat.

- En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui nul, l'import de l'ajut és de 950 euros.

- En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui negatiu, l'import es calcula en base a la suma de les pèrdues obtingudes més 950 euros.

Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l'alta) és inferior a 950 euros, l'import de l'ajut garantirà un import equivalent al resultat obtingut en aquell període, i es calcularà en base al resultat obtingut al mes de març de 2020.

En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva, l'import de l'ajut es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l'Agència Tributària del primer trimestre de 2020.

L'import de l'ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

Procediment de concessió

El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible, que és de 7.5 milions d'euros. Les sol·licituds es podran presentar dins el termini d'un mes a comptar des del passat dia 2 d'abril de 2020, data de publicació de la resolució de la Generalitat al DOGC. Es resoldran per ordre cronològic de recepció.

Sol·licitud

Les sol·licituds s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya

    1. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
    2. Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d'un certificat digital qualificat vàlid i vigent.

Podeu ampliar aquesta informació i accedir a tota la informació sobre la sol·licitud i la documentació acreditativa a través del text de la RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril

La Generalitat ha fet públiques les condicions i els formularis de sol·licitud per accedir a una prestació econòmica de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes, persona física, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica. L'ajut estarà destinat a les persones donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), amb domicili fiscal a Catalunya i adscrites a les activitats afectades pel decret de tancament i cessament de les autoritats que no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. Per contra, la convocatòria exclou de l'accés a la prestació especial els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

Així, a banda dels requisits ja esmentats, aquests ón la resta de requisits que cal acreditar per accedir-hi:
· No disposar de fonts alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

· Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social .

· En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat

Sobre la reducció dràstica i involuntària d'ingressos

Per accedir a l’ajut serà necessari acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

Determinació de l'import de l'ajut

La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros i, en cap cas, serà inferior a 100 euros.
La determinació de l'import del resultat econòmic es fa en base als ingressos per facturació i a les despeses de caràcter fix mensual directament vinculades a l'activitat per compte propi. Les despeses de caràcter fix són: La quota de la Seguretat Social, el lloguer, la part proporcional dels tributs directament vinculats a l'activitat, excepte l'IVA, les despeses corresponents a serveis d'assessorament i gestió, subministraments, telèfon/internet, la despesa de personal i altres despeses fixes directament vinculades a l'activitat fins a un màxim de 125 euros.

El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d'haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l'alta) és igual o superior a 950 euros, tenen dret a un ajut calculat en funció del resultat obtingut al mes de març de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.

- En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui positiu, l'import de l'ajut es determina calculant la diferència entre 950 euros i el resultat.

- En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui nul, l'import de l'ajut és de 950 euros.

- En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui negatiu, l'import es calcula en base a la suma de les pèrdues obtingudes més 950 euros.

Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l'alta) és inferior a 950 euros, l'import de l'ajut garantirà un import equivalent al resultat obtingut en aquell període, i es calcularà en base al resultat obtingut al mes de març de 2020.

En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva, l'import de l'ajut es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l'Agència Tributària del primer trimestre de 2020.

L'import de l'ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

Procediment de concessió

El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible, que és de 7.5 milions d'euros. Les sol·licituds es podran presentar dins el termini d'un mes a comptar des del passat dia 2 d'abril de 2020, data de publicació de la resolució de la Generalitat al DOGC. Es resoldran per ordre cronològic de recepció.

Sol·licitud

Les sol·licituds s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya

    1. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
    2. Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d'un certificat digital qualificat vàlid i vigent.

Podeu ampliar aquesta informació i accedir a tota la informació sobre la sol·licitud i la documentació acreditativa a través del text de la RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril