Prestació per cessament d'activitat dels autònoms socis de cooperatives


Els socis de cooperatives de treball que cotitzen com a autònoms al RETA també tenen dret a accedir a la prestació extraordinària per cessament d'activitat o disminució dràstica d'ingressos si reuneixen els requisits establerts. Això sí, la seva situació presenta algunes particularitats.

Una de les decisions aprovades dins el paquet de mesures extraordinàries del passat 14 de març per fer front als efectes econòmics i socials del coronavirus era l'establiment d'una prestació extraordinària per cessament d'activitat o disminució dràstica d'ingressos de treballadors autònoms adscrits al RETA. Sobre aquesta prestació i quins són els requisits que operen de forma general per accedir-hi, podeu llegir amb major detall en aquest article publicat a la nostra pàgina web

La situació dels socis treballadors de les cooperatives de treball adscrits al RETA

La normativa aprovada no exclou els socis de treball de les cooperatives de la possibilitat d'accedir a aquesta prestació tot i que cal entendre que operen algunes especificitats a l'hora, per exemple, d'acreditar la disminució d'ingressos.

En aquest sentit, i de forma general, es requereix que en cas que l'activitat del sol·licitant no estigui directament afectada pel decret de suspensió de determinades activitats econòmiques per raó de la situació d'alarma, s'acrediti una disminució d'ingressos de, com a mínim, el 75% respecte la mitjana de facturació del semestre anterior.

En el cas dels treballadors autònoms socis de cooperatives de treball, considerem que aquest condicionant només pot referir-se a una disminució dels ingressos de la pròpia cooperativa de treball de la qual és soci, doncs resultaria impossible acreditar la reducció de forma individualitzada.

Tanmateix, la sol·licitud no requereix del cessament total de l'activitat de la cooperativa, tret del supòsit que es vegi afectada per l'esmentada suspensió vinculada a la declaració i pròrroga de l'estat d'alarma. D'aquesta forma, la suspensió de l'activitat que afecti només una part de la cooperativa o la prestació laboral individualitzada d'alguns socis, però no pas de la totalitat, també faculta per accedir a la prestació extraordinària.

Compatibilitat entre aquesta prestació i altres prestacions de la Seguretat Social

Inicialment, el text del RD-Llei 8/2020 que, entre d'altres mesures, establia aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat o disminució d'ingressos declarav incompatible la seva percepció amb el cobrament de “qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social”. Posteriorment, però, el nou i recent RD-Llei 13/2020 ha modificat aquesta disposició i des de la seva entrada en vigor, la prestació per cessament dels autònoms ha passat a ser compatible amb el dret a percebre altres prestacions com ara, per exemple, la de viduïtat o la d'incapacitat permanent en grau de total

Una de les decisions aprovades dins el paquet de mesures extraordinàries del passat 14 de març per fer front als efectes econòmics i socials del coronavirus era l'establiment d'una prestació extraordinària per cessament d'activitat o disminució dràstica d'ingressos de treballadors autònoms adscrits al RETA. Sobre aquesta prestació i quins són els requisits que operen de forma general per accedir-hi, podeu llegir amb major detall en aquest article publicat a la nostra pàgina web

La situació dels socis treballadors de les cooperatives de treball adscrits al RETA

La normativa aprovada no exclou els socis de treball de les cooperatives de la possibilitat d'accedir a aquesta prestació tot i que cal entendre que operen algunes especificitats a l'hora, per exemple, d'acreditar la disminució d'ingressos.

En aquest sentit, i de forma general, es requereix que en cas que l'activitat del sol·licitant no estigui directament afectada pel decret de suspensió de determinades activitats econòmiques per raó de la situació d'alarma, s'acrediti una disminució d'ingressos de, com a mínim, el 75% respecte la mitjana de facturació del semestre anterior.

En el cas dels treballadors autònoms socis de cooperatives de treball, considerem que aquest condicionant només pot referir-se a una disminució dels ingressos de la pròpia cooperativa de treball de la qual és soci, doncs resultaria impossible acreditar la reducció de forma individualitzada.

Tanmateix, la sol·licitud no requereix del cessament total de l'activitat de la cooperativa, tret del supòsit que es vegi afectada per l'esmentada suspensió vinculada a la declaració i pròrroga de l'estat d'alarma. D'aquesta forma, la suspensió de l'activitat que afecti només una part de la cooperativa o la prestació laboral individualitzada d'alguns socis, però no pas de la totalitat, també faculta per accedir a la prestació extraordinària.

Compatibilitat entre aquesta prestació i altres prestacions de la Seguretat Social

Inicialment, el text del RD-Llei 8/2020 que, entre d'altres mesures, establia aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat o disminució d'ingressos declarav incompatible la seva percepció amb el cobrament de “qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social”. Posteriorment, però, el nou i recent RD-Llei 13/2020 ha modificat aquesta disposició i des de la seva entrada en vigor, la prestació per cessament dels autònoms ha passat a ser compatible amb el dret a percebre altres prestacions com ara, per exemple, la de viduïtat o la d'incapacitat permanent en grau de total