Renda Garantida de Ciutadania

Carta pública exigint el compliment de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania

La nostra cooperativa se suma a la denúncia de les irregularitats en l'aplicació d'aquesta important norma contra l'exclusió i la pobresa i crea un model gratuït per reclamar el seu cobrament en cas que la vostra sol·licitud no hagi obtingut resposta en el termini establert per llei.

Col·lectiu Ronda ha decidit unir-se a la campanya de denúncia dels greus incompliments per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en l'aplicació i desplegament de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania. Un cúmul d'irregularitats que inclouen milers de denegacions de les sol·licituds rebudes deficientment motivades per part de l'Administració o incorrectament gestionades que impedeixen a dia d'avui milers de famílies en situació de vulnerabilitat beneficiar-se d'una llei creada per combatre l'exclusió.

La Llei de Renda Garantida de Ciutadania es va aprovar al Parlament de Catalunya l'any 2013 després de sis anys d'intensa campanya i mobilitzacions de tot tipus que van aconseguir recollir més de 121.000 signatures i obtenir el suport de nombroses entitats cíviques. Tot plegat amb l'objectiu de donar compliment a la voluntat de garantir una existència digna al conjunt de la ciutadania i dotar-se d'un instrument de cohesió social per posar remei a la situació de pobresa i vulnerabilitat de moltes famílies.

La norma es va començar a desplegar l'any 2017, amb 4 anys d'endarreriment d'ençà de la seva aprovació parlamentària. Inicialment, en una primera fase d'implementació, es van beneficiar les persones i unitats familiars que fins aquell moment eren perceptores del PIRMI o cobraven pensions no contributives amb complements de mínims. Aquests col·lectius van passar a cobrar la nova RGC que, en el cas de les pensions amb complements de mínims, suposaven un increment dels imports percebuts fins a equiparar-les al llindar de la pròpia RGC.

Els problemes, però, van començar de forma gairebé immediata en la segona fase d'implementació, quan les persones al marge de les situacions anteriorment esmentades podien presentar les seves sol·licituds per ser avaluades i beneficiar-se de les mesures contemplades a la Llei. Fins a febrer de 2018, s'havien presentat més de 75.000 sol·licituds de les quals, segons els impulsors de la iniciativa, 40.000 romanen sense resposta malgrat haver-se superat el temps legal previst de què disposa l'Administració per analitzar la petició.

Encara molt més greu que aquesta situació de demora que impedeix persones vulnerables accedir a aquest ajut, és la denúncia que planteja la Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadania en el sentit que el Departament de Treball està cometent greus irregularitats procedimentals per denegar l'accés a la prestació. Així, per exemple, han estat nombrosos casos en què s'estan traslladant als afectats resolucions negatives a la seva petició un cop superat el termini màxim de 4 mesos que la Llei contempla per oferir una resposta als sol·licitants. La norma aprovada pel Parlament especifica que en cas de no obtenir resposta, la sol·licitud es donarà per aprovada per silenci positiu de l'Administració i correspondrà percebre de forma immediata la RGC. Malauradament, els sol·licitants no només no perceben la prestació sinó que, fins i tot, reben una resposta denegatòria fora de termini.

A banda, els incompliments abasten també altres aspectes de la tramitació. Així, per exemple, entre d'altres irregularitats, també són nombrosos els casos en què es comuniquen resolucions denegatòries sense especificar-ne la causa de la negativa, generant indefensió.

Per tot això analitzat, la Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadania ha fet pública una carta que Col·lectiu Ronda ha subscrit juntament amb altres entitats i organitzacions i que ha adreçat al President del Parlament de Catalunya i al Síndic de Greuges reclamant mesures contra aquests incompliments que afecten de forma tan injusta un nombrós col·lectiu de persones i famílies en situació d'especial necessitat.

A més a més, Col·lectiu Ronda ha creat un model de sol·licitud de pagament de la RGC per silenci positiu que podeu descarregar de forma totalment gratuïta i fer servir en cas que us trobeu en la situació anteriorment descrita:

Per presentar aquesta sol·licitud, podeu enviar-la per correu administratiu o adreçar-vos a la seu del Departament de Treball o a qualsevol oficina de Benestar Social. És important recordar que sempre hem de presentar-la per duplicat, fent-ne dues còpies.

En aquest enllaç podeu trobar les adreces de les diferents oficines de Benestar Social

Carta pública exigint el compliment de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania

Col·lectiu Ronda ha decidit unir-se a la campanya de denúncia dels greus incompliments per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en l'aplicació i desplegament de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania. Un cúmul d'irregularitats que inclouen milers de denegacions de les sol·licituds rebudes deficientment motivades per part de l'Administració o incorrectament gestionades que impedeixen a dia d'avui milers de famílies en situació de vulnerabilitat beneficiar-se d'una llei creada per combatre l'exclusió.

La Llei de Renda Garantida de Ciutadania es va aprovar al Parlament de Catalunya l'any 2013 després de sis anys d'intensa campanya i mobilitzacions de tot tipus que van aconseguir recollir més de 121.000 signatures i obtenir el suport de nombroses entitats cíviques. Tot plegat amb l'objectiu de donar compliment a la voluntat de garantir una existència digna al conjunt de la ciutadania i dotar-se d'un instrument de cohesió social per posar remei a la situació de pobresa i vulnerabilitat de moltes famílies.

La norma es va començar a desplegar l'any 2017, amb 4 anys d'endarreriment d'ençà de la seva aprovació parlamentària. Inicialment, en una primera fase d'implementació, es van beneficiar les persones i unitats familiars que fins aquell moment eren perceptores del PIRMI o cobraven pensions no contributives amb complements de mínims. Aquests col·lectius van passar a cobrar la nova RGC que, en el cas de les pensions amb complements de mínims, suposaven un increment dels imports percebuts fins a equiparar-les al llindar de la pròpia RGC.

Els problemes, però, van començar de forma gairebé immediata en la segona fase d'implementació, quan les persones al marge de les situacions anteriorment esmentades podien presentar les seves sol·licituds per ser avaluades i beneficiar-se de les mesures contemplades a la Llei. Fins a febrer de 2018, s'havien presentat més de 75.000 sol·licituds de les quals, segons els impulsors de la iniciativa, 40.000 romanen sense resposta malgrat haver-se superat el temps legal previst de què disposa l'Administració per analitzar la petició.

Encara molt més greu que aquesta situació de demora que impedeix persones vulnerables accedir a aquest ajut, és la denúncia que planteja la Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadania en el sentit que el Departament de Treball està cometent greus irregularitats procedimentals per denegar l'accés a la prestació. Així, per exemple, han estat nombrosos casos en què s'estan traslladant als afectats resolucions negatives a la seva petició un cop superat el termini màxim de 4 mesos que la Llei contempla per oferir una resposta als sol·licitants. La norma aprovada pel Parlament especifica que en cas de no obtenir resposta, la sol·licitud es donarà per aprovada per silenci positiu de l'Administració i correspondrà percebre de forma immediata la RGC. Malauradament, els sol·licitants no només no perceben la prestació sinó que, fins i tot, reben una resposta denegatòria fora de termini.

A banda, els incompliments abasten també altres aspectes de la tramitació. Així, per exemple, entre d'altres irregularitats, també són nombrosos els casos en què es comuniquen resolucions denegatòries sense especificar-ne la causa de la negativa, generant indefensió.

Per tot això analitzat, la Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadania ha fet pública una carta que Col·lectiu Ronda ha subscrit juntament amb altres entitats i organitzacions i que ha adreçat al President del Parlament de Catalunya i al Síndic de Greuges reclamant mesures contra aquests incompliments que afecten de forma tan injusta un nombrós col·lectiu de persones i famílies en situació d'especial necessitat.

A més a més, Col·lectiu Ronda ha creat un model de sol·licitud de pagament de la RGC per silenci positiu que podeu descarregar de forma totalment gratuïta i fer servir en cas que us trobeu en la situació anteriorment descrita:

Per presentar aquesta sol·licitud, podeu enviar-la per correu administratiu o adreçar-vos a la seu del Departament de Treball o a qualsevol oficina de Benestar Social. És important recordar que sempre hem de presentar-la per duplicat, fent-ne dues còpies.

En aquest enllaç podeu trobar les adreces de les diferents oficines de Benestar Social