Autònoms 2019

Novetats legislatives

L'arribada del nou any ha suposat l'entrada en vigor de nombroses mesures que afecten aspectes substancials de la regulació del treball autònom En aquest article us expliquem algunes de les principals novetats que cal tenir en compte d'ara en endavant.

Quota d'autònoms per l'any 2019

La base mínima de cotització per a l'any 2019 experimenta un increment de l'1,25% respecte l'any anterior i se situa en 944,40 euros des del passat dia 1 de gener. També puja fins el 30% el tipus de cotització després d'incorporar cobertures socials (contingències professionals, formació i cessament d'activat) que s'afegeixen a l'obligació de cotitzar per contingències comunes.

Com a resultat d'aquests increments en el tipus i la base mínima de cotització, la quota d'autònoms per a 2019 queda fixada en 283,30 euros al mes, és a dir, un increment de 53 euros a l'any respecte 2018.

Cal destacar que aquest any serà el primer en què la base mínima de cotització per a autònoms es situarà per sota de la base mínima de cotització per a treballadors assalariats per compte aliena que, després de la pujada de més del 22% del Salari Mínim Interprofessional, quedarà fixada en 1050 euros mensuals.

  •  Noves cobertures

Com dèiem a principi, aquest augment de l'import mensual de la quota d'autònoms és resultat d'haver incrementat el tipus de cotització des del 29,8% de l'any passat fins al 30%. Amb anterioritat, els autònoms només tenien obligació de cotitzar per contingències comunes però a partir d'ara, el nou tipus de cotització incrementat incorpora també la cotització per les esmentades cobertures per contingències professionals, formació professional i cessament de l'activitat.

Així, la cotització del 30% passa a desglossar-se de la següent forma:

a) contingències comunes: 28,3%

b) Contingències professionals: 0,9%
             del qual:
             -incapacitat temporal: 0,46%
            - incapacitat permanent, mort i supervivència: 0,44%

c) Cessament de l'activitat: 0,7%

d) Formació professional: 0,1%

  • Què suposa la cotització per aquestes noves cobertures?

Suposa una ampliació de les cobertures socials a les quals tenen accés els treballadors i les treballadores adscrites al règim d'autònoms:

- Extensió fins a un màxim de 24 mesos del període de cobertura de la prestació per cessament d'activitat (fins ara, el topall màxim era de 12 mesos)
- Accés a la formació continuada
- Cobrament de la prestació de baixa per incapacitat que tingui origen en un accident o malaltia professional
-En cas d'incapacitat temporal, es podrà suspendre el pagament de la quota d'autònom des del segon mes de baixa i fins al moment de l'alta mèdica.

En els propers anys i fins a 2022 és previst que continuï incrementant-se el tipus de cotització. Des del 30% vigent l'any 2019, es passarà al 30,3% al 2020, el 30,6% al 2021 i, finalment, el 30,9% al 2022.

 

Base màxima de cotització per a autònoms

Aquesta també s'incrementa i ho fa en la mateixa mesura que ha pujat la base màxima de cotització en el Règim General, és a dir, un 7%. Queda establerta en 4070,10 euros i genera una quota mensual d'autònom de 1220 euros.

Autònoms societaris

Els societaris, és a dir, els treballadors autònoms que han constituït una societat mercantil, també experiment increments en l'import de la seva quota mensual. En aquest, l'encariment és de 86,64 euros a l'any fins a quedar fixada en 364,22 euros al mes.

Pel que fa a la base mínima de cotització, aquesta passa a ser de 1214,08 euros i s'aplica també un increment del 7% a la base màxima.

Tarifa plana

Tot i els nombrosos rumors que apuntaven a una possible desaparició de l'anomenada «tarifa plana» per a autònoms motivada en la falta de rendibilitat de la iniciativa, de moment i durant 2019 es mantindrà, tot i que amb algunes modificacions que afecten a les noves altes:

- Increment del cost: La quota mensual s'incrementa en 10 euros per a les noves altes, passant de 50 a 60 euros. Aquesta quota inclourà la cotització per contingències comunes i professionals, però exclou la cotització en concepte de formació i cessament de l'activitat.
En el cas de les treballadores autònomes, es reconeix el dret a accedir a la tarifa plana durant els dos anys posteriors a la baixa per maternitat desactivant l'obligació d'haver cessat prèviament l'activitat, tal i com fins ara s'exigia.

 

Falsos autònoms: falta greu

L'evidència que als darrers anys s'ha incrementat exponencialment l'ús abusiu per part de moltes empreses de la figura de l'autònom per cobrir llocs de treball estructurals dins l'empresa -els falsos autònoms- ha portat a la necessitat d'agreujar la tipificació i l'import de les sancions que tinguin origen en aquesta pràctica. Així, la utilització de falsos autònoms passa a ser considerada una falta greu que comportarà una sanció econòmica d'entre 3126€ i 10.000€ per cada treballador en aquesta situació que s'identifiqui en una empresa.

Tributació per mòduls vs tributació per ingressos reals

Es manté la voluntat de substituir íntegrament l'actual sistema de tributació pel sistema d'estimació objectiva d'ingressos -la cotització per mòduls- per un nou sistema de cotització basat en els ingressos reals i trams de cotització en funció del benefici net però, de moment, es prorroga l'actual situació, incloent-hi els límits per volum d'ingressos que es venien aplicant.

Així, els treballadors autònoms podran seguir tributant per mòduls quan:

- els rendiments íntegres del seu treball no superin els 250.000 euros
- la facturació a altres empresaris o professionals no superin els 125.000 euros
- l'adquisició de béns o serveis no superin els 250.000 euros

 

Model 347: ampliació del termini

Es modifica novament la data màxima de presentació del Model informatiu 347 d'operacions amb terceres persones i es restitueix el límit del 28 de febrer tant per a pimes com per a treballadors autònoms.

Novetats legislatives

Quota d'autònoms per l'any 2019

La base mínima de cotització per a l'any 2019 experimenta un increment de l'1,25% respecte l'any anterior i se situa en 944,40 euros des del passat dia 1 de gener. També puja fins el 30% el tipus de cotització després d'incorporar cobertures socials (contingències professionals, formació i cessament d'activat) que s'afegeixen a l'obligació de cotitzar per contingències comunes.

Com a resultat d'aquests increments en el tipus i la base mínima de cotització, la quota d'autònoms per a 2019 queda fixada en 283,30 euros al mes, és a dir, un increment de 53 euros a l'any respecte 2018.

Cal destacar que aquest any serà el primer en què la base mínima de cotització per a autònoms es situarà per sota de la base mínima de cotització per a treballadors assalariats per compte aliena que, després de la pujada de més del 22% del Salari Mínim Interprofessional, quedarà fixada en 1050 euros mensuals.

  •  Noves cobertures

Com dèiem a principi, aquest augment de l'import mensual de la quota d'autònoms és resultat d'haver incrementat el tipus de cotització des del 29,8% de l'any passat fins al 30%. Amb anterioritat, els autònoms només tenien obligació de cotitzar per contingències comunes però a partir d'ara, el nou tipus de cotització incrementat incorpora també la cotització per les esmentades cobertures per contingències professionals, formació professional i cessament de l'activitat.

Així, la cotització del 30% passa a desglossar-se de la següent forma:

a) contingències comunes: 28,3%

b) Contingències professionals: 0,9%
             del qual:
             -incapacitat temporal: 0,46%
            - incapacitat permanent, mort i supervivència: 0,44%

c) Cessament de l'activitat: 0,7%

d) Formació professional: 0,1%

  • Què suposa la cotització per aquestes noves cobertures?

Suposa una ampliació de les cobertures socials a les quals tenen accés els treballadors i les treballadores adscrites al règim d'autònoms:

- Extensió fins a un màxim de 24 mesos del període de cobertura de la prestació per cessament d'activitat (fins ara, el topall màxim era de 12 mesos)
- Accés a la formació continuada
- Cobrament de la prestació de baixa per incapacitat que tingui origen en un accident o malaltia professional
-En cas d'incapacitat temporal, es podrà suspendre el pagament de la quota d'autònom des del segon mes de baixa i fins al moment de l'alta mèdica.

En els propers anys i fins a 2022 és previst que continuï incrementant-se el tipus de cotització. Des del 30% vigent l'any 2019, es passarà al 30,3% al 2020, el 30,6% al 2021 i, finalment, el 30,9% al 2022.

 

Base màxima de cotització per a autònoms

Aquesta també s'incrementa i ho fa en la mateixa mesura que ha pujat la base màxima de cotització en el Règim General, és a dir, un 7%. Queda establerta en 4070,10 euros i genera una quota mensual d'autònom de 1220 euros.

Autònoms societaris

Els societaris, és a dir, els treballadors autònoms que han constituït una societat mercantil, també experiment increments en l'import de la seva quota mensual. En aquest, l'encariment és de 86,64 euros a l'any fins a quedar fixada en 364,22 euros al mes.

Pel que fa a la base mínima de cotització, aquesta passa a ser de 1214,08 euros i s'aplica també un increment del 7% a la base màxima.

Tarifa plana

Tot i els nombrosos rumors que apuntaven a una possible desaparició de l'anomenada «tarifa plana» per a autònoms motivada en la falta de rendibilitat de la iniciativa, de moment i durant 2019 es mantindrà, tot i que amb algunes modificacions que afecten a les noves altes:

- Increment del cost: La quota mensual s'incrementa en 10 euros per a les noves altes, passant de 50 a 60 euros. Aquesta quota inclourà la cotització per contingències comunes i professionals, però exclou la cotització en concepte de formació i cessament de l'activitat.
En el cas de les treballadores autònomes, es reconeix el dret a accedir a la tarifa plana durant els dos anys posteriors a la baixa per maternitat desactivant l'obligació d'haver cessat prèviament l'activitat, tal i com fins ara s'exigia.

 

Falsos autònoms: falta greu

L'evidència que als darrers anys s'ha incrementat exponencialment l'ús abusiu per part de moltes empreses de la figura de l'autònom per cobrir llocs de treball estructurals dins l'empresa -els falsos autònoms- ha portat a la necessitat d'agreujar la tipificació i l'import de les sancions que tinguin origen en aquesta pràctica. Així, la utilització de falsos autònoms passa a ser considerada una falta greu que comportarà una sanció econòmica d'entre 3126€ i 10.000€ per cada treballador en aquesta situació que s'identifiqui en una empresa.

Tributació per mòduls vs tributació per ingressos reals

Es manté la voluntat de substituir íntegrament l'actual sistema de tributació pel sistema d'estimació objectiva d'ingressos -la cotització per mòduls- per un nou sistema de cotització basat en els ingressos reals i trams de cotització en funció del benefici net però, de moment, es prorroga l'actual situació, incloent-hi els límits per volum d'ingressos que es venien aplicant.

Així, els treballadors autònoms podran seguir tributant per mòduls quan:

- els rendiments íntegres del seu treball no superin els 250.000 euros
- la facturació a altres empresaris o professionals no superin els 125.000 euros
- l'adquisició de béns o serveis no superin els 250.000 euros

 

Model 347: ampliació del termini

Es modifica novament la data màxima de presentació del Model informatiu 347 d'operacions amb terceres persones i es restitueix el límit del 28 de febrer tant per a pimes com per a treballadors autònoms.