Afectats Banco Popular: què puc reclamar?

Com exercir els nostres drets i recuperar els diners perduts

Els accionistes, bonistes i tenidors de preferents o deute subordinat de Banco Popular -siguin persones físiques o jurídiques- tenen dret a reclamar i recuperar l'import de les inversions perdudes amb la resolució de l'entitat.

Més de 300.000 accionistes, bonistes i preferentistes de Banco Popular han perdut la totalitat de la seva inversió després de la resolució de l'entitat i la seva posterior adquisició per part del Santander. En la immensa majoria de casos, es tracta de clients minoristes que van dipositar tots els seus estalvis en aquests productes guiant-se per la relació de confiança que tenien amb el seu banc de tota la vida.

A dia d'avui, correspon convidar a les persones afectades a exercir els seus drets com a consumidors de productes financers per recuperar el valor de la seva inversió, ja que són ja nombroses les sentències que condemnen Banco Popular per irregularitats en el procés de comercialització d'aquests productes i falta d'informació. Més encara, després de que es donés a conèixer el passat mes de juny un informe emès per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en què considerava que la cúpula directiva de Banco Popular va falsejar els comptes corresponents a l'exercici 2016 per oferir una falsa imatge de solidesa financera de l'entitat.

Aquesta falsedat avalaria la petició de nul·litat de l'adquisició d'accions, especialment les que es van emetre amb l'ampliació de capital que Banco Popular va fer el 2016, ja que ens trobaríem a més davant la suposada comissió d'un delicte de frau contra els inversors.

Quins afectats poden reclamar?

Qualsevol accionista, bonista o inversor de deute subordinat o participacions preferents (persona física o jurídica) té dret a reclamar i recuperar els diners perduts amb la venda del Banco Popular a Banco Santander, però cada cas és diferent.

Més concretament, podran reclamar:

· Els accionistes que van acudir a l'ampliació de capital de 2016 contractant l'adquisició d'accions directament amb Banco Popular o a través d'un altre banc o entitat comercialitzadora.

· Els accionistes d'emissions anteriors a la de 2016 contractant directament amb Banco Popular o a través d'un altre banc o entitat comercialitzadora.

· Els titulars de bons, preferents i/o deute subordinat.

Què puc reclamar?

Els accionistes, preferentistas i tenidors de deute subordinat poden sol·licitar judicialment:

La nul·litat de les ordres de subscripció d'accions de Banco Popular, així com dels altres productes financers, o subsidiàriament la reclamació de danys i perjudicis, amb la consegüent devolució del capital invertit més els interessos legals i les custòdies (comissions de manteniment). A aquest import caldrà restar els rendiments obtinguts pels productes subscrits amb els seus corresponents interessos.

En aquests supòsits, no es discuteix la complexitat del producte contractat, sinó la falta de veracitat de la informació relacionada amb el mateix.

El termini per a l'exercici de l'Acció de nul·litat és de 4 anys a comptar des del 7 de juny de 2017 (resolució de Banco Popular). En el cas que l'acció exercida sigui la de danys i perjudicis el termini de prescripció és de 5 anys des de la resolució de l'entitat.

A més, i per a aquells accionistes que van adquirir els seus títols en ocasió de l'última ampliació de capital de Banc Popular (juny de 2016), la Llei del Mercat de Valors preveu l'Acció per falsedat del fullet d'emissió, que igualment contempla la reclamació pels danys i perjudicis ocasionats als accionistes com a conseqüència d'informacions falses o omissions de dades rellevants en el fullet que se'ls va lliurar abans d'adquirir les accions. El termini de prescripció d'aquesta acció és de 3 anys, a comptar des que l'accionista va tenir coneixement de la falsedat o incorrecció de la informació oferta en el fullet per l'entitat bancària (és a dir, juny de 2016).

NOTA IMPORTANT: per poder exercir aquestes accions judicialment, l'afectat no ha d'haver acceptat els bons fidelització oferts pel Banc Santander.

Com exercir els nostres drets i recuperar els diners perduts

Més de 300.000 accionistes, bonistes i preferentistes de Banco Popular han perdut la totalitat de la seva inversió després de la resolució de l'entitat i la seva posterior adquisició per part del Santander. En la immensa majoria de casos, es tracta de clients minoristes que van dipositar tots els seus estalvis en aquests productes guiant-se per la relació de confiança que tenien amb el seu banc de tota la vida.

A dia d'avui, correspon convidar a les persones afectades a exercir els seus drets com a consumidors de productes financers per recuperar el valor de la seva inversió, ja que són ja nombroses les sentències que condemnen Banco Popular per irregularitats en el procés de comercialització d'aquests productes i falta d'informació. Més encara, després de que es donés a conèixer el passat mes de juny un informe emès per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en què considerava que la cúpula directiva de Banco Popular va falsejar els comptes corresponents a l'exercici 2016 per oferir una falsa imatge de solidesa financera de l'entitat.

Aquesta falsedat avalaria la petició de nul·litat de l'adquisició d'accions, especialment les que es van emetre amb l'ampliació de capital que Banco Popular va fer el 2016, ja que ens trobaríem a més davant la suposada comissió d'un delicte de frau contra els inversors.

Quins afectats poden reclamar?

Qualsevol accionista, bonista o inversor de deute subordinat o participacions preferents (persona física o jurídica) té dret a reclamar i recuperar els diners perduts amb la venda del Banco Popular a Banco Santander, però cada cas és diferent.

Més concretament, podran reclamar:

· Els accionistes que van acudir a l'ampliació de capital de 2016 contractant l'adquisició d'accions directament amb Banco Popular o a través d'un altre banc o entitat comercialitzadora.

· Els accionistes d'emissions anteriors a la de 2016 contractant directament amb Banco Popular o a través d'un altre banc o entitat comercialitzadora.

· Els titulars de bons, preferents i/o deute subordinat.

Què puc reclamar?

Els accionistes, preferentistas i tenidors de deute subordinat poden sol·licitar judicialment:

La nul·litat de les ordres de subscripció d'accions de Banco Popular, així com dels altres productes financers, o subsidiàriament la reclamació de danys i perjudicis, amb la consegüent devolució del capital invertit més els interessos legals i les custòdies (comissions de manteniment). A aquest import caldrà restar els rendiments obtinguts pels productes subscrits amb els seus corresponents interessos.

En aquests supòsits, no es discuteix la complexitat del producte contractat, sinó la falta de veracitat de la informació relacionada amb el mateix.

El termini per a l'exercici de l'Acció de nul·litat és de 4 anys a comptar des del 7 de juny de 2017 (resolució de Banco Popular). En el cas que l'acció exercida sigui la de danys i perjudicis el termini de prescripció és de 5 anys des de la resolució de l'entitat.

A més, i per a aquells accionistes que van adquirir els seus títols en ocasió de l'última ampliació de capital de Banc Popular (juny de 2016), la Llei del Mercat de Valors preveu l'Acció per falsedat del fullet d'emissió, que igualment contempla la reclamació pels danys i perjudicis ocasionats als accionistes com a conseqüència d'informacions falses o omissions de dades rellevants en el fullet que se'ls va lliurar abans d'adquirir les accions. El termini de prescripció d'aquesta acció és de 3 anys, a comptar des que l'accionista va tenir coneixement de la falsedat o incorrecció de la informació oferta en el fullet per l'entitat bancària (és a dir, juny de 2016).

NOTA IMPORTANT: per poder exercir aquestes accions judicialment, l'afectat no ha d'haver acceptat els bons fidelització oferts pel Banc Santander.