Escoles bressol: increment de la deducció per maternitat

Increment de fins a 1000€ en la deducció per maternitat vinculat a la despesa en escoles bressol

Les mares donades d'alta com a treballadores per compte aliena o adscrites al règim d'autònomes amb fills menors de tres anys matriculats durant 2018 en escoles bressol o centres educatius autoritzats poden veure incrementada la deducció per maternitat fins a un màxim de 1000 euros per fill/a.

.............................................

La normativa general preveu una deducció sobre la quota d'IRPF de fins a 1200 euros per cadascun dels fills menors de 3 anys per a les dones que desenvolupin un activitat professional per compte pròpia o aliena i que estiguin donades d'alta al corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat. Enguany, a banda d'aquesta deducció general, s'aplicarà una d'addicional per un import màxim de 1000 euros més per cada menor de 3 anys en cas que durant l'any 2018 s'hagin satisfet quantitats econòmiques a escoles bressol, jardins d'infància i centres educatius autoritzats en concepte de preinscripció, matrícula, assistència i menjador.

En relació a aquest increment de la deducció vinculat a la despesa per la custòdia dels menors de tres anys, cal tenir present algunes qüestions bàsiques:

Com es pot sol·licitar aquest ajut?

No és la mare qui haurà de sol·licitar la nova deducció sinó que seran els propis centres educatius on estiguin matriculats els infants que informaran de les despeses mitjançant la presentació del nou MODEL 223 i així en el moment de fer la declaració de la renda aquestes dades ja apareixeran reflectides a l'esborrany i podrà ser aplicada la nova deducció en la declaració del 2018 que haurem de presentar entre els propers propers mesos d'abril a juny.

En aquest model, els centres hauran de fer constar les quantitats satisfetes durant l'any en relació a als menors, independentment de qui les hagi abonat. És a dir, no és necessari que la despesa hagi estat sufragada personalment per la pròpia mare per generar el dret a la deducció.

És important que els centres educatius facin constar en la seva declaració l'import TOTAL vinculat a la custòdia dels menors, sense restar d'aquesta quantitat la part del preu que pugui haver estat subvencionada. Per fer constar les quantitats subvencionades, el formulari incorpora un apartat específic.

El termini de què disposen els centres educatius per presentar el model 223 conclou el proper dia 15 de febrer. Aquesta és una data excepcional pel fet de ser el primer any en què s'aplica la nova mesura però, de futur, és previst que el termini conclogui ordinàriament l'1 de gener de cada any.

Per beneficiar-se de l'increment de la deducció no caldrà que la mare sol·liciti cap tipus de documentació o justificant al centre educatiu on assisteixi la mainada ni haurà d'aportar informació addicional a les autoritats fiscals. El procés s'automatitzarà a partir de la correcta notificació per part de les escoles bressol i llars d'infants.

L'ampliació de la deducció té limitacions?

A l'hora de calcular l'abast de l'ampliació, caldrà tenir presents algunes de les limitacions que hi poden actuar.

Si bé l'import màxim de l'ampliació és de 1000 euros per fill, el cert és que aquesta quantitat es podria veure reduïda si:

          a) l'import total de les cotitzacions a la Seguretat Social o mutualitat meritades en el període no arriba a 1000 euros

          b) l'import total de la despesa efectivament abonada i no subvencionada es queda per sota dels 1000 euros

Si algun d'aquests dos imports és inferior a 1000€, la menor de les dues quantitats establirà el límit màxim de la deducció que se'ns aplicarà.

Increment de fins a 1000€ en la deducció per maternitat vinculat a la despesa en escoles bressol

.............................................

La normativa general preveu una deducció sobre la quota d'IRPF de fins a 1200 euros per cadascun dels fills menors de 3 anys per a les dones que desenvolupin un activitat professional per compte pròpia o aliena i que estiguin donades d'alta al corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat. Enguany, a banda d'aquesta deducció general, s'aplicarà una d'addicional per un import màxim de 1000 euros més per cada menor de 3 anys en cas que durant l'any 2018 s'hagin satisfet quantitats econòmiques a escoles bressol, jardins d'infància i centres educatius autoritzats en concepte de preinscripció, matrícula, assistència i menjador.

En relació a aquest increment de la deducció vinculat a la despesa per la custòdia dels menors de tres anys, cal tenir present algunes qüestions bàsiques:

Com es pot sol·licitar aquest ajut?

No és la mare qui haurà de sol·licitar la nova deducció sinó que seran els propis centres educatius on estiguin matriculats els infants que informaran de les despeses mitjançant la presentació del nou MODEL 223 i així en el moment de fer la declaració de la renda aquestes dades ja apareixeran reflectides a l'esborrany i podrà ser aplicada la nova deducció en la declaració del 2018 que haurem de presentar entre els propers propers mesos d'abril a juny.

En aquest model, els centres hauran de fer constar les quantitats satisfetes durant l'any en relació a als menors, independentment de qui les hagi abonat. És a dir, no és necessari que la despesa hagi estat sufragada personalment per la pròpia mare per generar el dret a la deducció.

És important que els centres educatius facin constar en la seva declaració l'import TOTAL vinculat a la custòdia dels menors, sense restar d'aquesta quantitat la part del preu que pugui haver estat subvencionada. Per fer constar les quantitats subvencionades, el formulari incorpora un apartat específic.

El termini de què disposen els centres educatius per presentar el model 223 conclou el proper dia 15 de febrer. Aquesta és una data excepcional pel fet de ser el primer any en què s'aplica la nova mesura però, de futur, és previst que el termini conclogui ordinàriament l'1 de gener de cada any.

Per beneficiar-se de l'increment de la deducció no caldrà que la mare sol·liciti cap tipus de documentació o justificant al centre educatiu on assisteixi la mainada ni haurà d'aportar informació addicional a les autoritats fiscals. El procés s'automatitzarà a partir de la correcta notificació per part de les escoles bressol i llars d'infants.

L'ampliació de la deducció té limitacions?

A l'hora de calcular l'abast de l'ampliació, caldrà tenir presents algunes de les limitacions que hi poden actuar.

Si bé l'import màxim de l'ampliació és de 1000 euros per fill, el cert és que aquesta quantitat es podria veure reduïda si:

          a) l'import total de les cotitzacions a la Seguretat Social o mutualitat meritades en el període no arriba a 1000 euros

          b) l'import total de la despesa efectivament abonada i no subvencionada es queda per sota dels 1000 euros

Si algun d'aquests dos imports és inferior a 1000€, la menor de les dues quantitats establirà el límit màxim de la deducció que se'ns aplicarà.