IRPF: les despeses de guarderia i escola bressol són deduïbles


El Tribunal Suprem ha determinat que les despeses abonades a guarderies i escoles bressol per la custòdia dels menors de 3 anys formen part del dret a la deducció fiscal per maternitat sobre l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) amb independència del tipus de centre que presti aquest servei.

...................................................

Mitjançant dues sentències diferents publicades simultàniament el passat dia 12 de gener de 2024, el Tribunal Suprem ha corregit el criteri restrictiu que venia aplicant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) respecte la inclusió en el capítol de deduccions per maternitat sobre l’import de l’IRPF de les despeses derivades de la custòdia de menors de 3 anys a guarderies i escoles bressol.

Fins ara, l’AEAT valorava que només eren deduïbles les despeses en concepte de custòdia abonades a guarderies que, a més a més dels permisos administratius pel desenvolupament d’aquesta activitat, comptaven també amb una autorització com a centre educatiu atorgat per l’Administració competent. Un criteri que, a la pràctica, excloïa la immensa majoria de guarderies i escoles bressol que no fossin públiques atès que, habitualment, aquests centres compten amb llicència per exercir l’activitat de custòdia de menors però no tenen la consideració de centres educatius en tractar-se d’una d’etapa que encara queda fora de l’ensenyament reglat obligatori. Una forma de procedir que l’AEAT justificava a partir de la interpretació que feia del Reglament de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques on s’especifica que només els centres amb l’esmentada autorització estan obligats a emetre la informació fiscal per a la deducció.

La Llei «no condiciona els requisits del centre»

El Tribunal Suprem considera, però, que l’aplicació d’aquest criteri per part d’Hisenda suposa establir un requisit restrictiu per a la deducció que la Llei no contempla, doncs aquesta no fa distinció entre les despeses abonades a guarderies o a centres d’educació infantil. Sent així, el Tribunal Suprem assenyala que la Llei «de cap de les maneres condiciona els requisits del centre en el que les mares treballadores han decidit contractar els serveis de custòdia» dels seus fills i filles, amb l’única exigència de que siguin centres autoritzats «per a la custòdia de menors, incloent-hi l’assistència, cura i alimentació».

Formulari per reclamar

Atenent al contingut de les dues recents sentències del Tribunal Suprem, considerem evident que les persones que en el període comprés entre 2019 i 2022 (termini màxim per reclamar davant Hisenda) s’han aplicat les deduccions per mare treballadora a la declaració de l’IRPF tenen dret a exigir l’increment de dita deducció per les despeses de guarderia.

Per tal de facilitar el tràmit de sol·licitud de rectificació de les autoliquidacions presentades, posem a la vostra disposició un formulari que podeu descarregar, emplenar i presentar a qualsevol oficina de l’Agència Tributària o telemàticament a través de la seva pàgina web Agencia Tributaria: Rectificación de autoliquidaciones de Gestión Tributaria (si es té el certificat digital o Dni electrònic). El termini per reclamar l’exercici 2019 acaba el proper 30 de juny.

...................................................

Mitjançant dues sentències diferents publicades simultàniament el passat dia 12 de gener de 2024, el Tribunal Suprem ha corregit el criteri restrictiu que venia aplicant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) respecte la inclusió en el capítol de deduccions per maternitat sobre l’import de l’IRPF de les despeses derivades de la custòdia de menors de 3 anys a guarderies i escoles bressol.

Fins ara, l’AEAT valorava que només eren deduïbles les despeses en concepte de custòdia abonades a guarderies que, a més a més dels permisos administratius pel desenvolupament d’aquesta activitat, comptaven també amb una autorització com a centre educatiu atorgat per l’Administració competent. Un criteri que, a la pràctica, excloïa la immensa majoria de guarderies i escoles bressol que no fossin públiques atès que, habitualment, aquests centres compten amb llicència per exercir l’activitat de custòdia de menors però no tenen la consideració de centres educatius en tractar-se d’una d’etapa que encara queda fora de l’ensenyament reglat obligatori. Una forma de procedir que l’AEAT justificava a partir de la interpretació que feia del Reglament de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques on s’especifica que només els centres amb l’esmentada autorització estan obligats a emetre la informació fiscal per a la deducció.

La Llei «no condiciona els requisits del centre»

El Tribunal Suprem considera, però, que l’aplicació d’aquest criteri per part d’Hisenda suposa establir un requisit restrictiu per a la deducció que la Llei no contempla, doncs aquesta no fa distinció entre les despeses abonades a guarderies o a centres d’educació infantil. Sent així, el Tribunal Suprem assenyala que la Llei «de cap de les maneres condiciona els requisits del centre en el que les mares treballadores han decidit contractar els serveis de custòdia» dels seus fills i filles, amb l’única exigència de que siguin centres autoritzats «per a la custòdia de menors, incloent-hi l’assistència, cura i alimentació».

Formulari per reclamar

Atenent al contingut de les dues recents sentències del Tribunal Suprem, considerem evident que les persones que en el període comprés entre 2019 i 2022 (termini màxim per reclamar davant Hisenda) s’han aplicat les deduccions per mare treballadora a la declaració de l’IRPF tenen dret a exigir l’increment de dita deducció per les despeses de guarderia.

Per tal de facilitar el tràmit de sol·licitud de rectificació de les autoliquidacions presentades, posem a la vostra disposició un formulari que podeu descarregar, emplenar i presentar a qualsevol oficina de l’Agència Tributària o telemàticament a través de la seva pàgina web Agencia Tributaria: Rectificación de autoliquidaciones de Gestión Tributaria (si es té el certificat digital o Dni electrònic). El termini per reclamar l’exercici 2019 acaba el proper 30 de juny.