Nou complement de maternitat (i paternitat) a les pensions: import i accés


Des del passat 2 de febrer està en vigor el nou complement vinculat a la maternitat i, ara també a la paternitat, destinat a reduir la bretxa de gènere en les pensions i compensar els perjudicis en la carrera professional que s’hagin pogut produir en períodes posteriors al naixement o l’adopció d’un fill o filla.

................................

Aquest complement a les pensions substitueix el que estava en vigor des de l’any 2016 arran d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va considerar que en la seva configuració com a complement exclusiu per a les pensions de les dones resultava una norma discriminatòria vers els progenitors de sexe masculí. És per aquesta raó que la recentment estrenada normativa també reconeix la possibilitat als homes de percebre el complement subjecte a determinades condicions i en aquells casos en que es pugui acreditar que la dedicació a la cura dels fills i el perjudici sofert ha estat equivalent al de mare.

Quin és l’import?

El complement s’aplicarà a totes les pensions amb l’excepció de la jubilació parcial i consistirà en l’abonament d’una quantitat fixa per cadascun dels descendents fins a un màxim de 4 fills o filles. Per a l’any 2021, l’import serà de 378€ per fill, 27€ al mes per 14 pagues.

Qui pot ser beneficiari del complement?

Pot ser-ho un dels dos progenitors. Inicialment, està concebut per a que el percebi la dona, doncs de forma immensament majoritària són les mares les més perjudicades en la seva carrera professional com a conseqüència de la maternitat. Ara bé, com esmentàvem al principi, també poden sol·licitar-ho els homes si han estat ells els més afectats en el seu desenvolupament laboral.

En cas que cap dels dos progenitors s’hagi vist afectat en la seva carrera professional en termes de períodes sense cotització o de reducció de jornada, el complement s’adjudicarà a la pensió de la mare. Si ambdues progenitores són dones, es complementarà la pensió més baixa.

Quan poden sol·licitar-ho els pares?

El complement es reconeixerà als homes quan aquest causi pensió de viduïtat i els fills o filles comunes tinguin dret a percebre una pensió d’orfenesa. També quan es causi una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i es pugui acreditar que hi ha hagut una interrupció o alteració de la carrera professional com a conseqüència del naixement o l’adopció. En aquest cas, i en funció de la data de naixement del fill o filla, cal satisfer certs requeriments en termes de reducció o absència de cotització durant determinats períodes mínims. Per últim, tot i satisfer la totalitat de requisits exigits, el complement només s’atorgarà als homes si la quantia de la seva pensió és inferior a la pensió reconeguda a l’altre progenitor.

En cap cas podran sol·licitar aquest complement les persones que hagin estat privades de la pàtria potestat per incompliment dels deures inherents a la maternitat/paternitat o quan existeixi una condemna per violència de gènere o contra els propis fills o filles.

Com se sol·licita?

El complement es tramita juntament amb la sol·licitud de pensió remesa a l’INSS i l’import s’actualitzarà d’acord amb els criteris de revaloració de les pensions que s’apliquin anualment. L’import del complement no tindrà la consideració d’ingrés o rendiment del treball i, per tant no computa a efectes de causar el dret a percebre el complement de mínims de les pensions contributives més baixes.

Què passa amb l’anterior complement de maternitat?

Les dones que percebien el complement vigent des de l’any 2016 seguiran fent-ho. El nou complement s’aplicarà a les pensions causades a partir de la seva entrada en vigor el passat 2 de febrer o a aquelles anteriors que, per una o altra raó, no ho haguessin sol·licitat en el seu moment.

Bretxa de gènere a les pensions: una breu reflexió

Les dones, de mitja, cobren mensualment 450€ menys que els homes en concepte de pensió de jubilació. I això és de mitja. Tots els indicadors assenyalen que les dones es veuen perjudicades en l’accés a la pensió. Ells son la immensa majoria de les perceptores de pensions mínimes i una immensa minoria en els trams més alts. Tot plegat conseqüència de rebre salaris més baixos i tenir carreres de cotització més curtes pel fet que les dones continuen suportant la major càrrega respecte el treball domèstic i la cura de familiars. Una desigualtat que es reflexa i es perllonga arribat el moment de jubilar-se i origina aquesta immensa bretxa entre els uns i les altres. Són suficients 27 euros al mes per compensar i redreçar aquesta situació? Evidentment, no. Acabar amb la bretxa de gènere també en les pensions requereix d’accions molt més decidides. ambicioses i valentes

................................

Aquest complement a les pensions substitueix el que estava en vigor des de l’any 2016 arran d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va considerar que en la seva configuració com a complement exclusiu per a les pensions de les dones resultava una norma discriminatòria vers els progenitors de sexe masculí. És per aquesta raó que la recentment estrenada normativa també reconeix la possibilitat als homes de percebre el complement subjecte a determinades condicions i en aquells casos en que es pugui acreditar que la dedicació a la cura dels fills i el perjudici sofert ha estat equivalent al de mare.

Quin és l’import?

El complement s’aplicarà a totes les pensions amb l’excepció de la jubilació parcial i consistirà en l’abonament d’una quantitat fixa per cadascun dels descendents fins a un màxim de 4 fills o filles. Per a l’any 2021, l’import serà de 378€ per fill, 27€ al mes per 14 pagues.

Qui pot ser beneficiari del complement?

Pot ser-ho un dels dos progenitors. Inicialment, està concebut per a que el percebi la dona, doncs de forma immensament majoritària són les mares les més perjudicades en la seva carrera professional com a conseqüència de la maternitat. Ara bé, com esmentàvem al principi, també poden sol·licitar-ho els homes si han estat ells els més afectats en el seu desenvolupament laboral.

En cas que cap dels dos progenitors s’hagi vist afectat en la seva carrera professional en termes de períodes sense cotització o de reducció de jornada, el complement s’adjudicarà a la pensió de la mare. Si ambdues progenitores són dones, es complementarà la pensió més baixa.

Quan poden sol·licitar-ho els pares?

El complement es reconeixerà als homes quan aquest causi pensió de viduïtat i els fills o filles comunes tinguin dret a percebre una pensió d’orfenesa. També quan es causi una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i es pugui acreditar que hi ha hagut una interrupció o alteració de la carrera professional com a conseqüència del naixement o l’adopció. En aquest cas, i en funció de la data de naixement del fill o filla, cal satisfer certs requeriments en termes de reducció o absència de cotització durant determinats períodes mínims. Per últim, tot i satisfer la totalitat de requisits exigits, el complement només s’atorgarà als homes si la quantia de la seva pensió és inferior a la pensió reconeguda a l’altre progenitor.

En cap cas podran sol·licitar aquest complement les persones que hagin estat privades de la pàtria potestat per incompliment dels deures inherents a la maternitat/paternitat o quan existeixi una condemna per violència de gènere o contra els propis fills o filles.

Com se sol·licita?

El complement es tramita juntament amb la sol·licitud de pensió remesa a l’INSS i l’import s’actualitzarà d’acord amb els criteris de revaloració de les pensions que s’apliquin anualment. L’import del complement no tindrà la consideració d’ingrés o rendiment del treball i, per tant no computa a efectes de causar el dret a percebre el complement de mínims de les pensions contributives més baixes.

Què passa amb l’anterior complement de maternitat?

Les dones que percebien el complement vigent des de l’any 2016 seguiran fent-ho. El nou complement s’aplicarà a les pensions causades a partir de la seva entrada en vigor el passat 2 de febrer o a aquelles anteriors que, per una o altra raó, no ho haguessin sol·licitat en el seu moment.

Bretxa de gènere a les pensions: una breu reflexió

Les dones, de mitja, cobren mensualment 450€ menys que els homes en concepte de pensió de jubilació. I això és de mitja. Tots els indicadors assenyalen que les dones es veuen perjudicades en l’accés a la pensió. Ells son la immensa majoria de les perceptores de pensions mínimes i una immensa minoria en els trams més alts. Tot plegat conseqüència de rebre salaris més baixos i tenir carreres de cotització més curtes pel fet que les dones continuen suportant la major càrrega respecte el treball domèstic i la cura de familiars. Una desigualtat que es reflexa i es perllonga arribat el moment de jubilar-se i origina aquesta immensa bretxa entre els uns i les altres. Són suficients 27 euros al mes per compensar i redreçar aquesta situació? Evidentment, no. Acabar amb la bretxa de gènere també en les pensions requereix d’accions molt més decidides. ambicioses i valentes