EL TS fixa criteri sobre la declaració d’inconstitucionalitat de l’impost de plusvàlua


El Tribunal Suprem ha dictat una sentència on estableix  com ha d’aplicar-se la limitació d’efectes temporals continguda a la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar el mètode de càlcul de l’Impost de la Plusvàlua Municipal

.................................................................

El Tribunal Suprem ha establert finalment, a través de la recent Sentència 949/2023 de 10 de juliol, quin és el criteri sobre la limitació dels efectes temporals de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) dictada al novembre de 2021 que anul·lava el mètode de càlcul de l’Impost de la Plusvàlua Municipal. Recordem que la pròpia sentència del TC que anul·lava l’impost establia que la nul·litat era efectiva des de la data en què es va fer pública la resolució judicial, el 26 d’octubre de 2021,encara que no estigués publicada al BOE (es va publicar el 25 de novembre de 2021).

Quines conseqüències té la decisió del Tribunal Suprem? Doncs, bàsicament, aclarir que si les liquidacions o autoliquidacions no estaven impugnades amb anterioritat al 26 d’octubre de 2021, ja no es pot aconseguir la seva anul·lació encara que es reclamessin abans de la publicació de la Sentència al BOE. A més a més, en el cas resolt pel Tribunal Suprem es considera que tot i que en el moment de publicitar-se la Sentència (26 d’octubre de 2021) encara s’estigués en termini de fer recurs de reposició, també ens afectaria la limitació d’efectes de la Sentència del Constitucional si el motiu del recurs és únicament la inconstitucionalitat del sistema de càlcul de l’impost.

Això tanca la possibilitat de que prosperin les reclamacions que es van fer a partir del 26 d’octubre (encara que estiguéssim dins de termini per presentar-la) si el motiu d’impugnació era la inconstitucionalitat de l’Impost. Molts Ajuntaments tenien pendent de resoldre aquests recursos a l’espera del que digues el Tribunal Suprem i per tant és de suposar que ara comencin a resoldre’ls en sentit negatiu. Atesa la contundència exhibida pel Tribunal Suprem, no veiem viable continuar amb aquestes reclamacions tret que estigueu en alguna d’aquestes situacions:

  • No existís un guany en l’operació (és a dir, el valor d’adquisició va ser superior al de transmissió) o l’impost de la Plusvàlua absorbís tot el possible guany. És necessari, però que la reclamació s’hagi fet o es faci dins del termini de 4 anys des de la presentació de l’autoliquidació o d’un mes si es va fer via liquidació de l’Administració.
  • Ja s’hagués impugnat amb anterioritat al 26 d’octubre i no hi hagués cap resolució ferma en el moment de donar-se a conèixer la Sentència.
  • Es rebés una liquidació amb data posterior a 26/10/2021 respecte a transmissions anteriors a aquesta data.
  • S’hagués al·legat algun altre altre motiu d’impugnació (el valor declarat no fos correcte, l’obligat al pagament tampoc, les dates o dades no fossin exactes,.....).

Per tant, aquesta Sentència tanca la porta a totes les reclamacions que es van interposar amb posterioritat al 26/10/2021 esperant que, pel fet de no estar publicada la Sentència o estar en fase voluntària de recurs, pugessin escapar dels efectes limitadors de la Sentència del Constitucional que declarava nul l’impost però només per les liquidacions posteriors a 26/10/2021. Cal fer constar també que aquesta nul·litat només va afectar als fets imposables entre 26/10/2021 i el 10/11/2021 que es va aprovar una nova regulació que a data d’avui encara és vàlida, tal i com vam explicar en aquest article.

.................................................................

El Tribunal Suprem ha establert finalment, a través de la recent Sentència 949/2023 de 10 de juliol, quin és el criteri sobre la limitació dels efectes temporals de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) dictada al novembre de 2021 que anul·lava el mètode de càlcul de l’Impost de la Plusvàlua Municipal. Recordem que la pròpia sentència del TC que anul·lava l’impost establia que la nul·litat era efectiva des de la data en què es va fer pública la resolució judicial, el 26 d’octubre de 2021,encara que no estigués publicada al BOE (es va publicar el 25 de novembre de 2021).

Quines conseqüències té la decisió del Tribunal Suprem? Doncs, bàsicament, aclarir que si les liquidacions o autoliquidacions no estaven impugnades amb anterioritat al 26 d’octubre de 2021, ja no es pot aconseguir la seva anul·lació encara que es reclamessin abans de la publicació de la Sentència al BOE. A més a més, en el cas resolt pel Tribunal Suprem es considera que tot i que en el moment de publicitar-se la Sentència (26 d’octubre de 2021) encara s’estigués en termini de fer recurs de reposició, també ens afectaria la limitació d’efectes de la Sentència del Constitucional si el motiu del recurs és únicament la inconstitucionalitat del sistema de càlcul de l’impost.

Això tanca la possibilitat de que prosperin les reclamacions que es van fer a partir del 26 d’octubre (encara que estiguéssim dins de termini per presentar-la) si el motiu d’impugnació era la inconstitucionalitat de l’Impost. Molts Ajuntaments tenien pendent de resoldre aquests recursos a l’espera del que digues el Tribunal Suprem i per tant és de suposar que ara comencin a resoldre’ls en sentit negatiu. Atesa la contundència exhibida pel Tribunal Suprem, no veiem viable continuar amb aquestes reclamacions tret que estigueu en alguna d’aquestes situacions:

  • No existís un guany en l’operació (és a dir, el valor d’adquisició va ser superior al de transmissió) o l’impost de la Plusvàlua absorbís tot el possible guany. És necessari, però que la reclamació s’hagi fet o es faci dins del termini de 4 anys des de la presentació de l’autoliquidació o d’un mes si es va fer via liquidació de l’Administració.
  • Ja s’hagués impugnat amb anterioritat al 26 d’octubre i no hi hagués cap resolució ferma en el moment de donar-se a conèixer la Sentència.
  • Es rebés una liquidació amb data posterior a 26/10/2021 respecte a transmissions anteriors a aquesta data.
  • S’hagués al·legat algun altre altre motiu d’impugnació (el valor declarat no fos correcte, l’obligat al pagament tampoc, les dates o dades no fossin exactes,.....).

Per tant, aquesta Sentència tanca la porta a totes les reclamacions que es van interposar amb posterioritat al 26/10/2021 esperant que, pel fet de no estar publicada la Sentència o estar en fase voluntària de recurs, pugessin escapar dels efectes limitadors de la Sentència del Constitucional que declarava nul l’impost però només per les liquidacions posteriors a 26/10/2021. Cal fer constar també que aquesta nul·litat només va afectar als fets imposables entre 26/10/2021 i el 10/11/2021 que es va aprovar una nova regulació que a data d’avui encara és vàlida, tal i com vam explicar en aquest article.