Covid-19: sancions per manca de mesures de seguretat


El Reial Decret-Llei 26/2020 de 7 de juliol habilita de forma extraordinària a la Inspecció de Treball a aixecar actes de sanció davant l'incompliment empresarial de les mesures especials de prevenció, seguretat i higiene en els centres de treball en relació a la Covid-19.

El passat 9 de juny entrava en vigor el RDL 21/2020 que, entre d’altres disposicions, establia les principals mesures de prevenció davant l'amenaça del coronavirus que havien de ser adoptades obligatòriament en els centres de treball per evitar la propagació de la COVID-19 entre els treballadors i treballadores que realitzin la seva prestació laboral de forma presencial. Ara, transcorregut tot just un mes des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa, un nou RDL reforça els mecanismes destinats a garantir el compliment de les mesures aprovades mitjançant l'habilitació especial i extraordinària a Inspecció de Treball i els funcionaris autonòmics que exerceixin tasques tècniques en matèria de prevenció de riscos laborals per efectuar activitats de vigilància, requeriment i, fins i tot, proposar sancions davant els incompliments empresarials en aquest àmbit.

Prevenció davant la COVID-19

Hem de recordar que les principals mesures de prevenció i higiene aprovades en l'esmentat RDL 21/2020 guarden relació amb l’obligació empresarial de garantir:

a) Ventilació, neteja i desinfecció adequada dels centres de treball

b) Disponibilitat d'aigua, sabó o gels hidroalcohòlics d'eficàcia virucida degudament aprovats pel Ministeri de Sanitat

c) Adaptació dels llocs de treball i regulació dels criteris d'ús dels espais comuns en els centres de treball per preservar en tot moment la distància de seguretat d’almenys 1.5 metres entre les persones. Quan sigui impossible mantenir aquesta separació, l'empresa ha de proporcionar equipament de protecció adequat i suficient.

d) Ordenació del temps i els espais de treball, inclosa l'organització dels torns, per evitar la coincidència de persones, ja siguin treballadors i treballadores, clients o usuaris, que posi en risc el manteniment de la distància de seguretat i la correcta desinfecció de les instal·lacions.

En aquest sentit, cal recordar que la modalitat del teletreball continua sent prioritària en tots els casos en què sigui possible la realització de la prestació laboral a distància fins al pròxim 30 de setembre.

Tipus infractor específic

L'incompliment de les anteriors obligacions serà considerat com una infracció greu en matèria de prevenció de riscos laborals, segons el que disposa la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social (LISOS). Les infraccions en aquesta matèria poden comportar l'aplicació de multes d'entre 2.046 € fins 40.985 € (art. 40.2.b LISOS), segons la gravetat dels fets sancionats. Evidentment, la graduació de la falta s'efectuarà segons els paràmetres previstos en l'article 39 de la mateixa norma, és a dir, en funció de criteris com, per exemple, que s'apreciï intencionalitat o negligència manifesta de l'ocupador i, molt especialment, segons la gravetat dels danys i el nombre de treballadors afectats per l'incompliment empresarial.

La responsabilitat no s'esgota amb la sanció

Les empreses tenenla taxativa obligació d'adoptar totes les mesures possibles per protegir la salut i integritat física dels seus treballadors i treballadores i això inclou, per descomptat, els nous riscos laborals derivats de la Covid-19 i, per tant, el conjunt de responsabilitats que deriven d'un possible incompliment. La LISOS estableix en el seu article 43.1, que en l'àmbit de les responsabilitats empresarials, "les sancions que puguin imposar-se als diferents subjectes responsables, s'entenen sense perjudici de les altres responsabilitats exigibles als mateixos, d'acord amb els preceptes de la Llei General de la seguretat Social". Per tant, en el supòsit que un treballador pateixi algun tipus de perjudici o dany en la seva salut derivat de la falta o la insuficiència de mesures de seguretat i prevenció, l'empresa podria afrontar l'obligació de fer-se càrrec del pagament del recàrrec de prestacions que correspongués a banda d'abonar una indemnització addicional.

El passat 9 de juny entrava en vigor el RDL 21/2020 que, entre d’altres disposicions, establia les principals mesures de prevenció davant l'amenaça del coronavirus que havien de ser adoptades obligatòriament en els centres de treball per evitar la propagació de la COVID-19 entre els treballadors i treballadores que realitzin la seva prestació laboral de forma presencial. Ara, transcorregut tot just un mes des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa, un nou RDL reforça els mecanismes destinats a garantir el compliment de les mesures aprovades mitjançant l'habilitació especial i extraordinària a Inspecció de Treball i els funcionaris autonòmics que exerceixin tasques tècniques en matèria de prevenció de riscos laborals per efectuar activitats de vigilància, requeriment i, fins i tot, proposar sancions davant els incompliments empresarials en aquest àmbit.

Prevenció davant la COVID-19

Hem de recordar que les principals mesures de prevenció i higiene aprovades en l'esmentat RDL 21/2020 guarden relació amb l’obligació empresarial de garantir:

a) Ventilació, neteja i desinfecció adequada dels centres de treball

b) Disponibilitat d'aigua, sabó o gels hidroalcohòlics d'eficàcia virucida degudament aprovats pel Ministeri de Sanitat

c) Adaptació dels llocs de treball i regulació dels criteris d'ús dels espais comuns en els centres de treball per preservar en tot moment la distància de seguretat d’almenys 1.5 metres entre les persones. Quan sigui impossible mantenir aquesta separació, l'empresa ha de proporcionar equipament de protecció adequat i suficient.

d) Ordenació del temps i els espais de treball, inclosa l'organització dels torns, per evitar la coincidència de persones, ja siguin treballadors i treballadores, clients o usuaris, que posi en risc el manteniment de la distància de seguretat i la correcta desinfecció de les instal·lacions.

En aquest sentit, cal recordar que la modalitat del teletreball continua sent prioritària en tots els casos en què sigui possible la realització de la prestació laboral a distància fins al pròxim 30 de setembre.

Tipus infractor específic

L'incompliment de les anteriors obligacions serà considerat com una infracció greu en matèria de prevenció de riscos laborals, segons el que disposa la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social (LISOS). Les infraccions en aquesta matèria poden comportar l'aplicació de multes d'entre 2.046 € fins 40.985 € (art. 40.2.b LISOS), segons la gravetat dels fets sancionats. Evidentment, la graduació de la falta s'efectuarà segons els paràmetres previstos en l'article 39 de la mateixa norma, és a dir, en funció de criteris com, per exemple, que s'apreciï intencionalitat o negligència manifesta de l'ocupador i, molt especialment, segons la gravetat dels danys i el nombre de treballadors afectats per l'incompliment empresarial.

La responsabilitat no s'esgota amb la sanció

Les empreses tenenla taxativa obligació d'adoptar totes les mesures possibles per protegir la salut i integritat física dels seus treballadors i treballadores i això inclou, per descomptat, els nous riscos laborals derivats de la Covid-19 i, per tant, el conjunt de responsabilitats que deriven d'un possible incompliment. La LISOS estableix en el seu article 43.1, que en l'àmbit de les responsabilitats empresarials, "les sancions que puguin imposar-se als diferents subjectes responsables, s'entenen sense perjudici de les altres responsabilitats exigibles als mateixos, d'acord amb els preceptes de la Llei General de la seguretat Social". Per tant, en el supòsit que un treballador pateixi algun tipus de perjudici o dany en la seva salut derivat de la falta o la insuficiència de mesures de seguretat i prevenció, l'empresa podria afrontar l'obligació de fer-se càrrec del pagament del recàrrec de prestacions que correspongués a banda d'abonar una indemnització addicional.