Administracions públiques: instància per paralitzar els processos de selecció


Tot i la imminència de la definitiva entrada en vigor de la futura Llei de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat a l’Ocupació Pública, algunes administracions no han interromput el seus processos selectius en marxa. Col·lectiu Ronda us facilita un model d’instància per sol·licitar la suspensió d’aquests processos.

.........................................................

La tramitació parlamentària de la futura Llei de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat a l’Ocupació Pública es troba en el seu estadi final i, per tant, és absolutament previsible la seva entrada en vigor a curt termini i que es conegui amb precisió, ara sí, el definitiu contingut d’una norma impulsada amb la intenció declarada de reduir la injustificable taxa actual de temporalitat a l’administració, situada al voltant del 30% al conjunt del sector públic i propera al 40% en sectors com ara l’educació. Infinitament lluny, com és evident, del 8% fixat per la legislació europea com a topall màxim de temporalitat.

Un dels aspectes més transcendents de la norma és la regulació i definició que s’acabi fent de l’anomenat procés extraordinari d’estabilització per treure a concurs per a la seva definitiva cobertura fins a 300.000 places actualment ocupades per interins i interines. Un mecanisme d’urgència sobre el qual han anat donant-se a conèixer aspectes diversos, entre els quals la possibilitat que les persones interines que han ocupat una mateixa plaça durant almenys 5 anys puguin aspirar a ocupar-la de forma permanent mitjançant un concurs de mèrits, sense haver d’aprovar una oposició.

Principi de confiança legítima i bona administració

A l’espera de la definitiva aprovació de la nova llei, és evident que els processos de selecció incorporats a aquest pla extraordinari d’estabilització inclouran característiques particulars que en més d’un sentit (valoració de l’experiència, possibilitat de rebre una indemnització en cas de no superar el procés selectiu, etc) poden beneficiar l’interès de les persones interines o facilitar la seva permanència en condicions d’estabilitat a les places i funcions que han vingut desenvolupant durant període de temps sovint molt perllongats.

Sent evident, públic i notori la imminència de la publicació de la norma, considerem contrari als principis de confiança legítima, bona administració i seguretat jurídica la negativa d’algunes administracions a suspendre i paralitzar els procediments de selecció actualment no finalitzats fins a conèixer com es definiran els nous procediments i poder, d’aquesta forma, incorporar tots aquells aspectes que puguin afavorir les persones que han estat patint la temporalitat fraudulenta.

Des de Col·lectiu Ronda posem a la vostra disposició de forma absolutament gratuïta un model d’instància per sol·licitar la la suspensió de les convocatòries no paralitzades i evitar que el manteniment d’aquests processos causi un perjudici que podria (i hauria) d’evitar-se adaptant la selecció als criteris que emanin de la nova llei, l’entrada en vigor de la qual es preveu per abans de la finalització de 2021

.........................................................

La tramitació parlamentària de la futura Llei de Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat a l’Ocupació Pública es troba en el seu estadi final i, per tant, és absolutament previsible la seva entrada en vigor a curt termini i que es conegui amb precisió, ara sí, el definitiu contingut d’una norma impulsada amb la intenció declarada de reduir la injustificable taxa actual de temporalitat a l’administració, situada al voltant del 30% al conjunt del sector públic i propera al 40% en sectors com ara l’educació. Infinitament lluny, com és evident, del 8% fixat per la legislació europea com a topall màxim de temporalitat.

Un dels aspectes més transcendents de la norma és la regulació i definició que s’acabi fent de l’anomenat procés extraordinari d’estabilització per treure a concurs per a la seva definitiva cobertura fins a 300.000 places actualment ocupades per interins i interines. Un mecanisme d’urgència sobre el qual han anat donant-se a conèixer aspectes diversos, entre els quals la possibilitat que les persones interines que han ocupat una mateixa plaça durant almenys 5 anys puguin aspirar a ocupar-la de forma permanent mitjançant un concurs de mèrits, sense haver d’aprovar una oposició.

Principi de confiança legítima i bona administració

A l’espera de la definitiva aprovació de la nova llei, és evident que els processos de selecció incorporats a aquest pla extraordinari d’estabilització inclouran característiques particulars que en més d’un sentit (valoració de l’experiència, possibilitat de rebre una indemnització en cas de no superar el procés selectiu, etc) poden beneficiar l’interès de les persones interines o facilitar la seva permanència en condicions d’estabilitat a les places i funcions que han vingut desenvolupant durant període de temps sovint molt perllongats.

Sent evident, públic i notori la imminència de la publicació de la norma, considerem contrari als principis de confiança legítima, bona administració i seguretat jurídica la negativa d’algunes administracions a suspendre i paralitzar els procediments de selecció actualment no finalitzats fins a conèixer com es definiran els nous procediments i poder, d’aquesta forma, incorporar tots aquells aspectes que puguin afavorir les persones que han estat patint la temporalitat fraudulenta.

Des de Col·lectiu Ronda posem a la vostra disposició de forma absolutament gratuïta un model d’instància per sol·licitar la la suspensió de les convocatòries no paralitzades i evitar que el manteniment d’aquests processos causi un perjudici que podria (i hauria) d’evitar-se adaptant la selecció als criteris que emanin de la nova llei, l’entrada en vigor de la qual es preveu per abans de la finalització de 2021