Treballar a l’estranger i exempció de l’IRPF. Qui pot reclamar i com fer-ho?


En determinades circumstàncies, la retribució corresponent als dies treballats a l'estranger desplaçats per la nostra empresa estan exempts de tributar en concepte d'IRPF. En cas que no se'ns hagi aplicat aquesta exempció, tenim dret a reclamar a Hisenda la devolució d‟aquests imports. T'expliquem com fer-ho

...........................................................

Es possible que en el decurs de la nostra vida laboral haguem d’anar a treballar a l’estranger i desplaçar-nos fora de l’Estat espanyol, encara que sigui de manera temporal durant setmanes o mesos. En aquests tipus de desplaçament temporal la llei preveu que les retribucions que s’abonin durant els dies d’estada a l’estranger estiguin exemptes de l’IRPF sempre que s’acompleixin uns condicionants. Normalment l’empresa ja ho preveu però no sempre s’aplica i si és així tenim dret a una devolució. Qui i com fer-ho?

L’article 7 de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en el seu apartat P, preveu que els rendiments per treballs realitzats a l’estranger estiguin exempts d’IRPF, com un incentiu que s’aplica per a desplaçaments temporals en els quals la persona treballadora segueixi sent resident fiscal a l’Estat espanyol. Si l’empresa contempla aquesta exempció, ja la tindrà en compte en el moment de fer les retencions i així ho comunicarà a Hisenda amb les dades fiscals, per tal que es descomptin les tributacions dels imports. Però si l’empresa no ho té en compte (i son moltes les que encara no ho fan) es pot reclamar directament a Hisenda la devolució de les quantitats indegudament abonades.

Aquest exempció té un límit de 60.100 € per exercici fiscal i per tal que s’apliqui cal que s’acompleixin una sèrie de requisits. D’entrada, cal que l’activitat realitzada a l’estranger es faci o es presti en «benefici» d’una empresa o client a l’estranger, és a dir, no resident a l’Estat espanyol. No es contempla, per tant, els viatges a l’estranger amb finalitats comercials (que beneficiïn l’empresa resident a Espanya) o de formació. S’entén que es dóna aquest requisit encara que l’empresa a l’estranger beneficiària dels serveis sigui del mateix grup empresarial que la prestadora del servei. En segon lloc, s'estableix com a requisit que allà on s’hagi prestat aquest treball, s’apliqui un impost de naturalesa, sinó idèntica almenys anàloga, a l'IRPF i que aquest territori no tingui la consideració de paradís fiscal.

Cal, evidentment que existeixi desplaçament físic, encara que sembli obvi dir-ho, i tenir la residència fiscal a l’Estat espanyol (ser-hi més de 183 dies a l’any o tenir-hi la família tot i ser una persona desplaçada) i que la feina es faci dins el contracte de treball, és a dir, que no es facturi a banda com a activitat econòmica. Tampoc podran optar a la devolució els imports corresponents a activitat realitzades en el marc d’una beca.

Per tal que computi aquesta exempció, cal que s’estigui aplicant el benefici fiscal de no tributar pels «excessos» (aquells imports que es cobren de més només pel fet d’estar desplaçat a l’estranger). És indiferent qui pagui el salari (si l’empresa espanyola si la estrangera) i és compatible amb el pagament de les dietes a l’estranger. No s’inclouen però aquelles dietes o imports que es paguin específicament per cobrir el desplaçament si aquest és inferior a 9 mesos.

Càlcul i possible reclamació per devolució de l’import

El càlcul de la quantia exempta parteix del salari base anual, i es mira la part proporcional corresponent als dies de desplaçament, dividint el total anual entre els 365 dies naturals de l’any i multiplicant la quantitat pel nombre de dies a l’estranger (inclosos els dies de desplaçament). Aquest import és el que queda exempt de tributar.

Si l’empresa ja contempla aquesta exempció ho haurem vist reflectit a la declaració de renda, prèvia comunicació de l’empresa a Hisenda per les retencions a aplicar. Però si aquest no és el cas, podem reclamar els ingressos indeguts a Hisenda i demanar una devolució. Per fer-ho cal aportar tota la informació disponible referent als desplaçaments (assignació de la feina a l’estranger, bitllets, factures de les estades, model E101 de comunicació a la Seguretat Social del desplaçament, visats, permisos de residència, memoràndums de les tasques realitzades, documents de treball que acreditin la feina feta....). També acostuma a ser necessari disposar d’un certificat de l’empresa que acrediti els dies de desplaçament i les tasques realitzades, tot i que sovint és complicat obtenir-ho pel temor que hi sol haver a inspeccions fiscals. En qualsevol cas, l’aportació d’aquest certificat no és un requisit imprescindible per reclamar i si la resta de documentació aportada és suficient no ha de ser un impediment per tal que la reclamació prosperi.

Es poden reclamar per les quantitats corresponents als darrers quatre exercicis fiscals, atès que aquest el termini per revisar les declaracions de renda. Si el desplaçament a l’estranger no és per un període concret sinó amb vocació de permanència i canvi de centre de treball, aleshores cal analitzar el cas particular ja que podria donar lloc a la pèrdua de la residència fiscal a l’Estat espanyol. En el cas de persones que treballen en desplaçament constant (sector marítim o transport aeri de passatges, per exemple) o del personal diplomàtic, existeix una regulació específica.

Si creus que pots tenir dret a la devolució de les quantitats indegudament abonades i necessites assessorament, pots trucar-nos i demanar visita al 93 268 21 99 o tramitar-ho per mitjà del següent site preparat per recollir totes les dades i documentació: exterior.cronda.coop.

...........................................................

Es possible que en el decurs de la nostra vida laboral haguem d’anar a treballar a l’estranger i desplaçar-nos fora de l’Estat espanyol, encara que sigui de manera temporal durant setmanes o mesos. En aquests tipus de desplaçament temporal la llei preveu que les retribucions que s’abonin durant els dies d’estada a l’estranger estiguin exemptes de l’IRPF sempre que s’acompleixin uns condicionants. Normalment l’empresa ja ho preveu però no sempre s’aplica i si és així tenim dret a una devolució. Qui i com fer-ho?

L’article 7 de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en el seu apartat P, preveu que els rendiments per treballs realitzats a l’estranger estiguin exempts d’IRPF, com un incentiu que s’aplica per a desplaçaments temporals en els quals la persona treballadora segueixi sent resident fiscal a l’Estat espanyol. Si l’empresa contempla aquesta exempció, ja la tindrà en compte en el moment de fer les retencions i així ho comunicarà a Hisenda amb les dades fiscals, per tal que es descomptin les tributacions dels imports. Però si l’empresa no ho té en compte (i son moltes les que encara no ho fan) es pot reclamar directament a Hisenda la devolució de les quantitats indegudament abonades.

Aquest exempció té un límit de 60.100 € per exercici fiscal i per tal que s’apliqui cal que s’acompleixin una sèrie de requisits. D’entrada, cal que l’activitat realitzada a l’estranger es faci o es presti en «benefici» d’una empresa o client a l’estranger, és a dir, no resident a l’Estat espanyol. No es contempla, per tant, els viatges a l’estranger amb finalitats comercials (que beneficiïn l’empresa resident a Espanya) o de formació. S’entén que es dóna aquest requisit encara que l’empresa a l’estranger beneficiària dels serveis sigui del mateix grup empresarial que la prestadora del servei. En segon lloc, s'estableix com a requisit que allà on s’hagi prestat aquest treball, s’apliqui un impost de naturalesa, sinó idèntica almenys anàloga, a l'IRPF i que aquest territori no tingui la consideració de paradís fiscal.

Cal, evidentment que existeixi desplaçament físic, encara que sembli obvi dir-ho, i tenir la residència fiscal a l’Estat espanyol (ser-hi més de 183 dies a l’any o tenir-hi la família tot i ser una persona desplaçada) i que la feina es faci dins el contracte de treball, és a dir, que no es facturi a banda com a activitat econòmica. Tampoc podran optar a la devolució els imports corresponents a activitat realitzades en el marc d’una beca.

Per tal que computi aquesta exempció, cal que s’estigui aplicant el benefici fiscal de no tributar pels «excessos» (aquells imports que es cobren de més només pel fet d’estar desplaçat a l’estranger). És indiferent qui pagui el salari (si l’empresa espanyola si la estrangera) i és compatible amb el pagament de les dietes a l’estranger. No s’inclouen però aquelles dietes o imports que es paguin específicament per cobrir el desplaçament si aquest és inferior a 9 mesos.

Càlcul i possible reclamació per devolució de l’import

El càlcul de la quantia exempta parteix del salari base anual, i es mira la part proporcional corresponent als dies de desplaçament, dividint el total anual entre els 365 dies naturals de l’any i multiplicant la quantitat pel nombre de dies a l’estranger (inclosos els dies de desplaçament). Aquest import és el que queda exempt de tributar.

Si l’empresa ja contempla aquesta exempció ho haurem vist reflectit a la declaració de renda, prèvia comunicació de l’empresa a Hisenda per les retencions a aplicar. Però si aquest no és el cas, podem reclamar els ingressos indeguts a Hisenda i demanar una devolució. Per fer-ho cal aportar tota la informació disponible referent als desplaçaments (assignació de la feina a l’estranger, bitllets, factures de les estades, model E101 de comunicació a la Seguretat Social del desplaçament, visats, permisos de residència, memoràndums de les tasques realitzades, documents de treball que acreditin la feina feta....). També acostuma a ser necessari disposar d’un certificat de l’empresa que acrediti els dies de desplaçament i les tasques realitzades, tot i que sovint és complicat obtenir-ho pel temor que hi sol haver a inspeccions fiscals. En qualsevol cas, l’aportació d’aquest certificat no és un requisit imprescindible per reclamar i si la resta de documentació aportada és suficient no ha de ser un impediment per tal que la reclamació prosperi.

Es poden reclamar per les quantitats corresponents als darrers quatre exercicis fiscals, atès que aquest el termini per revisar les declaracions de renda. Si el desplaçament a l’estranger no és per un període concret sinó amb vocació de permanència i canvi de centre de treball, aleshores cal analitzar el cas particular ja que podria donar lloc a la pèrdua de la residència fiscal a l’Estat espanyol. En el cas de persones que treballen en desplaçament constant (sector marítim o transport aeri de passatges, per exemple) o del personal diplomàtic, existeix una regulació específica.

Si creus que pots tenir dret a la devolució de les quantitats indegudament abonades i necessites assessorament, pots trucar-nos i demanar visita al 93 268 21 99 o tramitar-ho per mitjà del següent site preparat per recollir totes les dades i documentació: exterior.cronda.coop.