Pròrroga dels ERTO fins el 31 de gener


La publicació del Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, prorroga fins el 31 de gener de 2021 bona part de les disposicions extraordinàries aprovades durant el període d'excepcionalitat sanitària i incorpora importants novetats relacionades amb la prolongació dels ERTO

Pròrroga dels ERTO per força major

Es prorroguen de forma automàtica fins el 31 de gener de 2021 tots els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) presentats i aprovats a l'empara de el Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març

ERTO per força major per impediment o limitació de l'activitat

Podran sol·licitar l’Erto per impediment les empreses que NO puguin desenvolupar la seva activitat en la totalitat o en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les mesures sanitàries o de limitació de la mobilitat que puguin ser imposades per les autoritats estatals o estrangeres a partir de l' 1 octubre 2020.

L'aprovació de l'ERTO comportarà exoneracions en l'obligació d'aportació empresarial respecte dels treballadors i treballadores que vegin suspesa la seva activitat segons el percentatge i període de suspensió. L'exoneració serà del:

  • El 100% de l'aportació empresarial durant el període de suspensió i fins el 31 de gener de 2020 quan l'empresa tingués menys de 50 empleats en situació d'alta a la Seguretat Social a data de 29 de febrer de 2020
  • El 90% de l'aportació empresarial durant el període de suspensió i fins el 31 de gener de 2020 quan l'empresa tingués 50 o més empleats en situació d'alta a data 29 de febrer de 2020.

Com el seu nom indica, l’ERTO per limitació de l'activitat és el que poden sol·licitar les empreses que no vegin suspesa completament la seva activitat però pateixin afectacions en el seu desenvolupament normal com a conseqüència de les decisions i mesures de contenció de la pandèmia adoptades per les administracions. En aquest cas, també s'han d'aplicar exoneracions respecte de l'aportació empresarial corresponent als mesos d'octubre, novembre, desembre i gener de 2021. Per a les empreses que tinguessin menys de 50 treballadors a data de 29 de febrer, l'exoneració serà del 100% , el 90%, el 85% i 80%, respectivament. Les empreses amb 50 o més treballadors també accediran a percentatges de reducció de l'aportació empresarial que s'aplicarà a el període comprès entre octubre de 2020 i gener de 2021 que seran, respectivament, del 90%, el 80%, 75% i 70%.

Suspensió i reducció de jornada per causa econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) vinculades a la Covid-19

Els ERTES sol·licitats i aprovats per causa ETOP que estiguessin vigents a data de 30 de setembre de 2020 es mantindran en els termes aprovats fins a la data de finalització prevista inicialment.

Els que s'iniciïn entre el 30 de setembre de 2020 i el 31 de gener de 2021 es regiran pels termes aprovats a través del RDL 8/2020, de 17 de març, que, entre altres qüestions, estableix una durada excepcionalment reduïda del període de consultes (7 dies).

Quan el ERTO ETOP se sol·liciti i s'aprovi a la finalització d'un expedient de regulació temporal previ fonamentat per força major, la data d'efectes de la nova ERTO es retrotreu a la data de finalització de l'ERTO per força major.

ERTES en empreses amb taxa reduïda de recuperació d'activitat o pertanyents a sectors especialment afectats per la Covid-19

El RD-Llei 30/2020 incorpora un annex en el qual llista els codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques -CNAE-09- que la norma considera sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d'activitat. Per a les empreses que pertanyen a aquests sectors incloses en expedients de regulació temporal d'ocupació basats en força major i prorrogats automàticament fins el 31 de gener de 2021, s'aproven exoneracions especials per al període comprès entre l'1 d'octubre i el 31 de gener de 2021 de l'obligació d'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.

Les mateixes mesures s'aproven també per a les empreses que tinguin expedients de regulació temporal d'ocupació basats en força major prorrogats automàticament fins el 31 de gener de 2021 el negoci depengui de forma majoritària (al menys un 50% de les operacions) de clients adscrits a els codis CNAE abans esmentats, tot i que la seva pròpia activitat no figuri en el llistat contemplat per la norma com a sectors especialment afectats.

Així doncs, podran beneficiar-se de les exoneracions que a continuació detallarem:

1) Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat [llistat de codis CNAE a l'annex de la norma]

2) Empreses d'aquests mateixos sectors que sol·licitin un ERTO per causes ETOP a la finalització d'un ERTO previ per força major

3) Empreses actualment afectades per un ERTO per causa ETOP pertanyents als referits codis CNAE d'activitat

4) Empreses que no pertanyin als sectors protegits per la norma però qualificades com a dependents d'altres que sí que pertanyin als esmentats codis CNAE que tinguin en vigor un expedient de regulació temporal d'ocupació basat en força major prorrogat automàticament fins al 31 de gener de 2021 o que sol·licitin un per causes ETOP a la finalització d'un ERTO per força major

Per a aquests 4 grups d'empreses s'estableix una exoneració del pagament de les cotitzacions a la seguretat social respecte a les persones treballadores amb el contracte suspès i per al període comprès entre l'1 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021 del:

  • El 85% de l'aportació empresarial quan l'empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020
  • El 75% de l'aportació empresarial quan l'empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores en situació d'alta a 29 de febrer de 2020

Compromís de salvaguarda l'ocupació

Totes les empreses que es beneficiïn de reduccions o exempcions en l'abonament de les quotes empresarials a la Seguretat Social per qualsevol dels supòsits que fins ara hem vist renoven el compromís de manteniment de l'ocupació per un nou període de 6 mesos. Aquest període es sumarà a què encara pogués vincular a les empreses com a conseqüència de la presentació d'un ERTO previ.

Per tant:

· Es manté la interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals

· No podran justificar-se els acomiadaments per les mateixes causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció que l'empresa hagi esgrimit per sol·licitar un ERTO.

Hores extraordinàries i externalització de serveis

No podran realitzar hores extraordinàries, ni realitzar noves externalitzacions de l'activitat o contractar (tant de forma directa com indirecta) mentre estigui vigent un expedient de regulació temporal d'ocupació.

Aquestes prohibicions únicament admeten l'excepció d'aquells casos puntuals en què les persones que presten serveis al centre de treball afectat per les noves contractacions o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles.

Pròrroga dels ERTO per força major

Es prorroguen de forma automàtica fins el 31 de gener de 2021 tots els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) presentats i aprovats a l'empara de el Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març

ERTO per força major per impediment o limitació de l'activitat

Podran sol·licitar l’Erto per impediment les empreses que NO puguin desenvolupar la seva activitat en la totalitat o en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les mesures sanitàries o de limitació de la mobilitat que puguin ser imposades per les autoritats estatals o estrangeres a partir de l' 1 octubre 2020.

L'aprovació de l'ERTO comportarà exoneracions en l'obligació d'aportació empresarial respecte dels treballadors i treballadores que vegin suspesa la seva activitat segons el percentatge i període de suspensió. L'exoneració serà del:

  • El 100% de l'aportació empresarial durant el període de suspensió i fins el 31 de gener de 2020 quan l'empresa tingués menys de 50 empleats en situació d'alta a la Seguretat Social a data de 29 de febrer de 2020
  • El 90% de l'aportació empresarial durant el període de suspensió i fins el 31 de gener de 2020 quan l'empresa tingués 50 o més empleats en situació d'alta a data 29 de febrer de 2020.

Com el seu nom indica, l’ERTO per limitació de l'activitat és el que poden sol·licitar les empreses que no vegin suspesa completament la seva activitat però pateixin afectacions en el seu desenvolupament normal com a conseqüència de les decisions i mesures de contenció de la pandèmia adoptades per les administracions. En aquest cas, també s'han d'aplicar exoneracions respecte de l'aportació empresarial corresponent als mesos d'octubre, novembre, desembre i gener de 2021. Per a les empreses que tinguessin menys de 50 treballadors a data de 29 de febrer, l'exoneració serà del 100% , el 90%, el 85% i 80%, respectivament. Les empreses amb 50 o més treballadors també accediran a percentatges de reducció de l'aportació empresarial que s'aplicarà a el període comprès entre octubre de 2020 i gener de 2021 que seran, respectivament, del 90%, el 80%, 75% i 70%.

Suspensió i reducció de jornada per causa econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) vinculades a la Covid-19

Els ERTES sol·licitats i aprovats per causa ETOP que estiguessin vigents a data de 30 de setembre de 2020 es mantindran en els termes aprovats fins a la data de finalització prevista inicialment.

Els que s'iniciïn entre el 30 de setembre de 2020 i el 31 de gener de 2021 es regiran pels termes aprovats a través del RDL 8/2020, de 17 de març, que, entre altres qüestions, estableix una durada excepcionalment reduïda del període de consultes (7 dies).

Quan el ERTO ETOP se sol·liciti i s'aprovi a la finalització d'un expedient de regulació temporal previ fonamentat per força major, la data d'efectes de la nova ERTO es retrotreu a la data de finalització de l'ERTO per força major.

ERTES en empreses amb taxa reduïda de recuperació d'activitat o pertanyents a sectors especialment afectats per la Covid-19

El RD-Llei 30/2020 incorpora un annex en el qual llista els codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques -CNAE-09- que la norma considera sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d'activitat. Per a les empreses que pertanyen a aquests sectors incloses en expedients de regulació temporal d'ocupació basats en força major i prorrogats automàticament fins el 31 de gener de 2021, s'aproven exoneracions especials per al període comprès entre l'1 d'octubre i el 31 de gener de 2021 de l'obligació d'abonament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.

Les mateixes mesures s'aproven també per a les empreses que tinguin expedients de regulació temporal d'ocupació basats en força major prorrogats automàticament fins el 31 de gener de 2021 el negoci depengui de forma majoritària (al menys un 50% de les operacions) de clients adscrits a els codis CNAE abans esmentats, tot i que la seva pròpia activitat no figuri en el llistat contemplat per la norma com a sectors especialment afectats.

Així doncs, podran beneficiar-se de les exoneracions que a continuació detallarem:

1) Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat [llistat de codis CNAE a l'annex de la norma]

2) Empreses d'aquests mateixos sectors que sol·licitin un ERTO per causes ETOP a la finalització d'un ERTO previ per força major

3) Empreses actualment afectades per un ERTO per causa ETOP pertanyents als referits codis CNAE d'activitat

4) Empreses que no pertanyin als sectors protegits per la norma però qualificades com a dependents d'altres que sí que pertanyin als esmentats codis CNAE que tinguin en vigor un expedient de regulació temporal d'ocupació basat en força major prorrogat automàticament fins al 31 de gener de 2021 o que sol·licitin un per causes ETOP a la finalització d'un ERTO per força major

Per a aquests 4 grups d'empreses s'estableix una exoneració del pagament de les cotitzacions a la seguretat social respecte a les persones treballadores amb el contracte suspès i per al període comprès entre l'1 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021 del:

  • El 85% de l'aportació empresarial quan l'empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020
  • El 75% de l'aportació empresarial quan l'empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores en situació d'alta a 29 de febrer de 2020

Compromís de salvaguarda l'ocupació

Totes les empreses que es beneficiïn de reduccions o exempcions en l'abonament de les quotes empresarials a la Seguretat Social per qualsevol dels supòsits que fins ara hem vist renoven el compromís de manteniment de l'ocupació per un nou període de 6 mesos. Aquest període es sumarà a què encara pogués vincular a les empreses com a conseqüència de la presentació d'un ERTO previ.

Per tant:

· Es manté la interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals

· No podran justificar-se els acomiadaments per les mateixes causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció que l'empresa hagi esgrimit per sol·licitar un ERTO.

Hores extraordinàries i externalització de serveis

No podran realitzar hores extraordinàries, ni realitzar noves externalitzacions de l'activitat o contractar (tant de forma directa com indirecta) mentre estigui vigent un expedient de regulació temporal d'ocupació.

Aquestes prohibicions únicament admeten l'excepció d'aquells casos puntuals en què les persones que presten serveis al centre de treball afectat per les noves contractacions o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles.