Els ERTOS per la Covid continuen sense consumir atur?


Entre les mesures extraordinàries aprovades pel Govern en relació als ERTOS per força major provocats per la situació de pandèmia s’incloïa el fet que el període de percepció de la prestació d’atur no computés com a dies de prestació consumits. Aquest benefici, però, va deixar d’estar vigent incondicionalment el passat 30 de setembre de 2020.

..................................

És probable que moltes de les persones que aquests darrers mesos han estat afectades per un ERTO per força major vinculat a la Covid-19 s’hagin sorprès en rebre la informació adreçada pel SEPE i comprovar que a la casella corresponent als dies de prestació consumits apareix una xifra, a diferència del que succeïa amb anterioritat, quan en aquest apartat figurava un «0».

L’origen d’aquesta variació cal buscar-lo a l’aprovació el passat 29 de setembre del Reial Decret-Llei 30/2020. En aquesta norma, entre d’altres mesures, es va fixar la data del 31 de setembre com a punt i final per a a la disposició extraordinària que establia que el temps de percepció de la prestació d’atur com a conseqüència d’un ERTO causat per la Covid-19 no tindria la consideració de dies de prestació consumits. És a dir, que no es descomptaria del temps màxim de prestació que tinguéssim reconegut. Però a partir de l’esmentada data del 31 de setembre, aquest benefici va deixat d’estar vigent i, per tant, el temps de percepció a partir de l’1 d’octubre sí figura com a temps d’atur consumit, amb alguns matisos, condicionants i excepcions que a continuació us expliquem.

Excepció 1 – prestacions sol·licitades a partir de l’1 d’octubre de 2026

A l’article 8.7 del RDL 30/2020 s’especifica que «“La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los expedientes de regulación temporal de empleo en los que hasta ahora se aplicaba dicha medida, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026”.

Per tant, pel supòsit que sol·licitem la prestació d’atur amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2026, no es descomptarà de la durada màxima d’aquesta prestació el temps que ara haguem consumit com a conseqüència de mantenir-nos en un ERTO per força major després de l’1 d’octubre de 2020.

Excepció 2 – acomiadaments i finalitzacions de contracte anteriors a l’1 de gener de 2022

La norma també especifica que no es consideraran consumits els dies de prestació corresponents a ERTOS per causa de la Covid tant anteriors com posteriors a l’1 d’octubre de 2020 en aquells casos en què es generi el dret a una nova prestació amb anterioritat a l’1 de gener de 2022 com a conseqüència de la finalització d’un contracte temporal, un acomiadament declarat improcedent o un acomiadament, individual o col·lectiu, per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció (ETOP).

Per a aquests supòsits, no es descomptarà de la prestació a la qual accedim el temps de prestació consumit mentre hem estat en situació d'ERTO.

Excepció 3 – Prestacions de nivell assistencial

La nova regulació especifica que el temps de prestació derivat d’un ERTO per causa Covid no es descomptarà «en cap cas» com a dies consumits de les prestacions de nivell assistencial que es puguin sol·licitar en el futur. Així doncs, l’eventual descompte de dies de prestació fa referència en exclusiva a la prestació contributiva per desocupació però no pas als subsidis de caràcter assistencial com poden ser-ho l’ajuda familiar per desocupació o el subsidi per insuficiència de la cotització (quan el període cotitzat és inferior a 360 dies).

¿Què passa amb els ERTOS per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció?

Cal tenir ben present que les referències al descompte dels dies de prestació consumits i les excepcions enumerades només són d’aplicació en relació als ERTOS per causa de força major vinculats a la pandèmia. A aquesta tipologia pertanyen la immensa majoria d’ERTOS presentats en el decurs d’aquests mesos d’alerta sanitària però no pas tots. També hi ha hagut empreses que han presentat ERTOS no per força major, sinó per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció, especialment en aquells sectors que han patit els efectes de la pandèmia però no han estat afectades per prohibicions administratives de la seva activitat.

En el cas dels ERTOs per causa ETOP, no s’especifica cap tipus d’excepció a la pèrdua de vigència de la mesura que impedia descomptar els dies de prestació consumits. Sent així, cal entendre que a les persones que accedeixin a la prestació d’atur amb posterioritat a la finalització de l’ERTO se li descomptarà de la durada màxima de la prestació que tinguin reconeguda els dies d’atur consumits amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2020.

..................................

És probable que moltes de les persones que aquests darrers mesos han estat afectades per un ERTO per força major vinculat a la Covid-19 s’hagin sorprès en rebre la informació adreçada pel SEPE i comprovar que a la casella corresponent als dies de prestació consumits apareix una xifra, a diferència del que succeïa amb anterioritat, quan en aquest apartat figurava un «0».

L’origen d’aquesta variació cal buscar-lo a l’aprovació el passat 29 de setembre del Reial Decret-Llei 30/2020. En aquesta norma, entre d’altres mesures, es va fixar la data del 31 de setembre com a punt i final per a a la disposició extraordinària que establia que el temps de percepció de la prestació d’atur com a conseqüència d’un ERTO causat per la Covid-19 no tindria la consideració de dies de prestació consumits. És a dir, que no es descomptaria del temps màxim de prestació que tinguéssim reconegut. Però a partir de l’esmentada data del 31 de setembre, aquest benefici va deixat d’estar vigent i, per tant, el temps de percepció a partir de l’1 d’octubre sí figura com a temps d’atur consumit, amb alguns matisos, condicionants i excepcions que a continuació us expliquem.

Excepció 1 – prestacions sol·licitades a partir de l’1 d’octubre de 2026

A l’article 8.7 del RDL 30/2020 s’especifica que «“La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los expedientes de regulación temporal de empleo en los que hasta ahora se aplicaba dicha medida, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026”.

Per tant, pel supòsit que sol·licitem la prestació d’atur amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2026, no es descomptarà de la durada màxima d’aquesta prestació el temps que ara haguem consumit com a conseqüència de mantenir-nos en un ERTO per força major després de l’1 d’octubre de 2020.

Excepció 2 – acomiadaments i finalitzacions de contracte anteriors a l’1 de gener de 2022

La norma també especifica que no es consideraran consumits els dies de prestació corresponents a ERTOS per causa de la Covid tant anteriors com posteriors a l’1 d’octubre de 2020 en aquells casos en què es generi el dret a una nova prestació amb anterioritat a l’1 de gener de 2022 com a conseqüència de la finalització d’un contracte temporal, un acomiadament declarat improcedent o un acomiadament, individual o col·lectiu, per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció (ETOP).

Per a aquests supòsits, no es descomptarà de la prestació a la qual accedim el temps de prestació consumit mentre hem estat en situació d'ERTO.

Excepció 3 – Prestacions de nivell assistencial

La nova regulació especifica que el temps de prestació derivat d’un ERTO per causa Covid no es descomptarà «en cap cas» com a dies consumits de les prestacions de nivell assistencial que es puguin sol·licitar en el futur. Així doncs, l’eventual descompte de dies de prestació fa referència en exclusiva a la prestació contributiva per desocupació però no pas als subsidis de caràcter assistencial com poden ser-ho l’ajuda familiar per desocupació o el subsidi per insuficiència de la cotització (quan el període cotitzat és inferior a 360 dies).

¿Què passa amb els ERTOS per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció?

Cal tenir ben present que les referències al descompte dels dies de prestació consumits i les excepcions enumerades només són d’aplicació en relació als ERTOS per causa de força major vinculats a la pandèmia. A aquesta tipologia pertanyen la immensa majoria d’ERTOS presentats en el decurs d’aquests mesos d’alerta sanitària però no pas tots. També hi ha hagut empreses que han presentat ERTOS no per força major, sinó per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció, especialment en aquells sectors que han patit els efectes de la pandèmia però no han estat afectades per prohibicions administratives de la seva activitat.

En el cas dels ERTOs per causa ETOP, no s’especifica cap tipus d’excepció a la pèrdua de vigència de la mesura que impedia descomptar els dies de prestació consumits. Sent així, cal entendre que a les persones que accedeixin a la prestació d’atur amb posterioritat a la finalització de l’ERTO se li descomptarà de la durada màxima de la prestació que tinguin reconeguda els dies d’atur consumits amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2020.