Covid-19 i tancament d’escoles: és possible accedir a una baixa per cuidar la mainada?


Als darrers dies, la incertesa sobre com serà la represa de l’activitat escolar i les conseqüències d’eventuals tancaments de centres educatius ha generat una enorme inquietud entre els progenitors i un allau d’informacions no sempre precises ni acurades.

El passat dia 1 de setembre, nombrosos mitjans de comunicació és feien ressò de les declaracions de Pedro Sánchez, president del Govern, efectuades en el decurs d’una entrevista realitzada per la Cadena SER on afirmava, entre d’altres coses, «que existeix una baixa per incapacitat reglada per la Seguretat Social i, per tant, els pares i mares que tinguin aquesta eventualitat [el tancament de l’escola] poden acollir-s’hi».

Aquesta afirmació, com dèiem abans amplificada per molts altres mitjans de comunicació, ha estat interpretada en el sentit que la possibilitat de sol·licitar una baixa mèdica abasta tots aquells casos en què els progenitors hagin de romandre a casa per tenir cura dels nens i nenes que no poden anar a l’escola per la Covid-19. La realitat, però, és que no es pas així.

En quin cas els progenitors poden accedir a la baixa mèdica?

D’ençà de la publicació del RDL 6/2020, es consideren «excepcionalment» en situació «assimilada a accident de treball» els períodes obligats d’aïllament domiciliari com a conseqüència del fet de patir la Covid-19 o amb caràcter preventiu per haver estat en contacte amb persones portadores del virus.

Així doncs, els progenitors que el seu fill o filla hagi estat contagiat pel virus i, per tant, no puguin acudir a l’escola, tenen dret a sol·licitar la baixa mèdica, doncs a banda de l’obligació de cuidar el menor, també estan obligats a romandre en situació d’aïllament pel fet d’haver estat en contacte proper i continuat amb un cas positiu.

És important recordar que en aquests casos, l’assimilació a accident de treball suposa que per accedir a la situació d’incapacitat temporal no cal acreditar períodes previs de cotització i que l’import de la prestació es calcula a partir del 75% de la base de cotització per malalties o accidents laborals.

Si l’escola tanca però el fill/a no és un cas positiu, es pot accedir a la baixa mèdica?

Com esmentàvem a l’inici, de la interpretació que s’ha fet de les paraules del president del Govern es podria deduir que és així, però la realitat és que la normativa vigent no contempla específicament aquest supòsit.

El RDL 6/2020 que regula els diferents escenaris en què es genera situació d’incapacitat temporal vinculada a la Covid-19 ha estat modificat posteriorment en diferents ocasions. La darrera d’aquestes modificacions ha estat la imposada per RDL 27/2020 que considera també com a situació assimilada a accident de treball els períodes «d’aillament, contagi o restriccions de les sortides del municipi on estigui el domicili o el centre de treball de les persones treballadores com a conseqüència del virus Covid-19» sempre i quan quan no es pugui acreditar la possibilitat de teletreballar. Però, com veiem, aquest no és en absolut el supòsit esmentat i, per tant, atenent al redactat actual de la norma vigent, cal concloure que els progenitors de nens i nenes que no estiguin contagiats però no puguin acudir a l’escola, no poden sol·licitar una baixa mèdica per aquesta raó. Una altra cosa, és que aquesta situació pugui generar un estat d’angoixa suficient per accedir a la situació d’incapacitat temporal derivada de l’ansietat o el patiment psíquic, com a malaltia comuna.

I si no podem accedir a una baixa mèdica, què es pot fer?

  • Adaptació de jornada:

El Reial Decret-Llei 8/2020 va implantar el denominat pla «MeCuida» inicialment en vigor fins el proper 22 de setembre però que el Govern ha expressat la voluntat de prorrogar en relació, precisament, a la possibilitat evident que calgui procedir al tancament temporal de centres escolars. L’article 6 d’aquest text legislatiu estableix que «les persones treballadores que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i/o la reducció de la mateixa quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19». Entre aquestes «circumstàncies excepcionals» el reial decret llei assenyala la necessitat de cures que presenti la parella i familiars fins a segon grau per raó d’edat, malaltia o discapacitat i quan «hagi decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos».

És a dir, si l’escola dels nostres fills tanca, tenim dret a sol·licitar a la nostra empresa l’adaptació de la jornada de treball, incloent-hi modificacions de l’horari i alteracions dels torns així com l’opció de treballar a distància que, recordem-ho, continua tenint caràcter preferencial.

Cal tenir present, però, que aquest no és un dret absolut sinó que està subjecte als principis de «raonabilitat i proporcionalitat» i que, per tant, l’empresa podria denegar la petició, tot i que aquesta negativa hauria d’estar molt sòlidament fonamentada i l’empresa hauria d’acreditar una veritable impossibilitat de satisfer la petició per tal de ser vàlida.

  • Reducció de jornada:

El pla «Mecuida» també contempla que, de forma excepcional i derivat de les situacions abans esmentades, es pugui sol·licitar una reducció de jornada per guarda legal que pot arribar a ser del 100% de la jornada. Fins ara, una reducció que afectés la totalitat de la nostra jornada només era accessible per la via d’un permís no retribuït o una excedència, però en ambdós casos existien restriccions com ara, per exemple, en el cas de l’excedència, tenir una antiguitat mínima a l’empresa d’almenys 1 any i que el període d’absència sol·licitat no fos inferior a 4 mesos.

Això sí, la reducció sol·licitada -que pot ser pel percentatge de jornada que necessitem per compatibilitzar la prestació laboral amb la necessitat de cura del menor- comporta una reducció proporcional de la retribució.

El passat dia 1 de setembre, nombrosos mitjans de comunicació és feien ressò de les declaracions de Pedro Sánchez, president del Govern, efectuades en el decurs d’una entrevista realitzada per la Cadena SER on afirmava, entre d’altres coses, «que existeix una baixa per incapacitat reglada per la Seguretat Social i, per tant, els pares i mares que tinguin aquesta eventualitat [el tancament de l’escola] poden acollir-s’hi».

Aquesta afirmació, com dèiem abans amplificada per molts altres mitjans de comunicació, ha estat interpretada en el sentit que la possibilitat de sol·licitar una baixa mèdica abasta tots aquells casos en què els progenitors hagin de romandre a casa per tenir cura dels nens i nenes que no poden anar a l’escola per la Covid-19. La realitat, però, és que no es pas així.

En quin cas els progenitors poden accedir a la baixa mèdica?

D’ençà de la publicació del RDL 6/2020, es consideren «excepcionalment» en situació «assimilada a accident de treball» els períodes obligats d’aïllament domiciliari com a conseqüència del fet de patir la Covid-19 o amb caràcter preventiu per haver estat en contacte amb persones portadores del virus.

Així doncs, els progenitors que el seu fill o filla hagi estat contagiat pel virus i, per tant, no puguin acudir a l’escola, tenen dret a sol·licitar la baixa mèdica, doncs a banda de l’obligació de cuidar el menor, també estan obligats a romandre en situació d’aïllament pel fet d’haver estat en contacte proper i continuat amb un cas positiu.

És important recordar que en aquests casos, l’assimilació a accident de treball suposa que per accedir a la situació d’incapacitat temporal no cal acreditar períodes previs de cotització i que l’import de la prestació es calcula a partir del 75% de la base de cotització per malalties o accidents laborals.

Si l’escola tanca però el fill/a no és un cas positiu, es pot accedir a la baixa mèdica?

Com esmentàvem a l’inici, de la interpretació que s’ha fet de les paraules del president del Govern es podria deduir que és així, però la realitat és que la normativa vigent no contempla específicament aquest supòsit.

El RDL 6/2020 que regula els diferents escenaris en què es genera situació d’incapacitat temporal vinculada a la Covid-19 ha estat modificat posteriorment en diferents ocasions. La darrera d’aquestes modificacions ha estat la imposada per RDL 27/2020 que considera també com a situació assimilada a accident de treball els períodes «d’aillament, contagi o restriccions de les sortides del municipi on estigui el domicili o el centre de treball de les persones treballadores com a conseqüència del virus Covid-19» sempre i quan quan no es pugui acreditar la possibilitat de teletreballar. Però, com veiem, aquest no és en absolut el supòsit esmentat i, per tant, atenent al redactat actual de la norma vigent, cal concloure que els progenitors de nens i nenes que no estiguin contagiats però no puguin acudir a l’escola, no poden sol·licitar una baixa mèdica per aquesta raó. Una altra cosa, és que aquesta situació pugui generar un estat d’angoixa suficient per accedir a la situació d’incapacitat temporal derivada de l’ansietat o el patiment psíquic, com a malaltia comuna.

I si no podem accedir a una baixa mèdica, què es pot fer?

  • Adaptació de jornada:

El Reial Decret-Llei 8/2020 va implantar el denominat pla «MeCuida» inicialment en vigor fins el proper 22 de setembre però que el Govern ha expressat la voluntat de prorrogar en relació, precisament, a la possibilitat evident que calgui procedir al tancament temporal de centres escolars. L’article 6 d’aquest text legislatiu estableix que «les persones treballadores que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i/o la reducció de la mateixa quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19». Entre aquestes «circumstàncies excepcionals» el reial decret llei assenyala la necessitat de cures que presenti la parella i familiars fins a segon grau per raó d’edat, malaltia o discapacitat i quan «hagi decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos».

És a dir, si l’escola dels nostres fills tanca, tenim dret a sol·licitar a la nostra empresa l’adaptació de la jornada de treball, incloent-hi modificacions de l’horari i alteracions dels torns així com l’opció de treballar a distància que, recordem-ho, continua tenint caràcter preferencial.

Cal tenir present, però, que aquest no és un dret absolut sinó que està subjecte als principis de «raonabilitat i proporcionalitat» i que, per tant, l’empresa podria denegar la petició, tot i que aquesta negativa hauria d’estar molt sòlidament fonamentada i l’empresa hauria d’acreditar una veritable impossibilitat de satisfer la petició per tal de ser vàlida.

  • Reducció de jornada:

El pla «Mecuida» també contempla que, de forma excepcional i derivat de les situacions abans esmentades, es pugui sol·licitar una reducció de jornada per guarda legal que pot arribar a ser del 100% de la jornada. Fins ara, una reducció que afectés la totalitat de la nostra jornada només era accessible per la via d’un permís no retribuït o una excedència, però en ambdós casos existien restriccions com ara, per exemple, en el cas de l’excedència, tenir una antiguitat mínima a l’empresa d’almenys 1 any i que el període d’absència sol·licitat no fos inferior a 4 mesos.

Això sí, la reducció sol·licitada -que pot ser pel percentatge de jornada que necessitem per compatibilitzar la prestació laboral amb la necessitat de cura del menor- comporta una reducció proporcional de la retribució.