Bons, preferents i deute de Banco Popular

Els tenidors d'aquests productes tenen raons per confiar a recuperar els seus diners

Els tenidors de bons convertibles, preferents i deute subordinat de Banco Popular disposen de nombrosos precedents jurídics que conviden a l'optimisme a l'hora de reclamar judicialment la devolució dels diners invertits en aquests productes financers considerats complexos i de risc.

Més de 300.000 clients de Banco Popular han vist desaparèixer la totalitat o bona part de la seva inversió arran de la declaració d'inviabilitat de l'entitat i posterior adquisició per part de Banco Santander. La majoria dels damnificats són accionistes de l'entitat però entre aquest col·lectiu d'estalviadors afectats per la resolució de Banco Popular també són nombrosos els tenidors de bons convertibles, preferents i deute subordinat, gairebé en la seva totalitat clients de perfil conservador i sense un historial previ d'inversions en productes complexos i de risc com ho són els esmentats.

A diferència del que suceeix amb els accionistes, Banco Santander no ha ofert a aquest grup d'afectats cap tipus de mesura destinada a reduir total o parcialment la pèrdua absoluta de valor de les seves inversions, amb l'única excepció dels posseïdors d'obligacions subordinades procedents de dues emissions concretes de l'any 2011 als quals, com ha fet amb alguns accionistes, ha ofert la possibilitat de subscriure els anomenats “Bons Fidelització”. Pel que fa a la resta, Banco Santander s'ha desentès de les seves pèrdues.

Productes complexos i de risc

Tot i que preferentistes, bonistes i tenidors de deute subordinat no han rebut cap proposta compensatòria per part de Banco Santander, successor universal de Banco Popular, el cert és que la seva situació resulta menys incerta del que ho és, per exemple, la dels accionistes.

 
A dia d'avui, els tribunals espanyols han dictat nombroses sentències que condemnen Banco Popular per irregularitats i manca d'informació en la comercialització d'aquests productes, obligant l'entitat a retornar els diners invertits afegint-hi els corresponents interessos. Una trajectòria judicial que sens dubte va assolir el seu punt culminant amb la sentència dictada al juny de 2016 pel Tribunal Suprem que desestimava definitivament el recurs elevat per Banco Popular contra una resolució prèvia de l'Audència Provincial d'Àlava que el condemnava. Cal recordar, doncs, que el criteri Tribunal Suprem estableix jurisprudència i és d'obligat seguiment per part de la resta de tribunals de l'Estat.

En aquest cas, com ha succeït amb altres productes d'altres entitats, els tribunals estan constatant que bonistes, preferentistes i tenidors de deute subordinat van adquirir aquests productes considerats d'alt risc seguint el consell de l'entitat on havien dipositat la seva confiança sense ser conscients de la naturalesa del producte que adquirien ni, per suposat, d'estar exposant-se a la possibilitat de patir pèrdues en el valor de la seva inversió. I això com a conseqüència de que, tal i com ha quedat reiteradament demostrat, l'entitat va oferir aquests productes sota una falsa aparença de seguretat i garantia que no permetia als clients que no fossin professionals de les finances ponderar adequadament el risc de la seva inversió. En aquest cas, la legislació és molt clara i protectora respecte els clients minoristes: en absència d'informació precisa i clara, correspon la devolució de tots els diners invertits.

Sent així, els afectats per deute subordinat, preferents i bons convertibles de Banco Popular han de tenir clars alguns conceptes que, com dèiem al principi, conviden a l'optimisme respecte la possibilitat de recuperar els diners de la seva inversió:

1
.........

L'adquisició de Banco Popular per part de Banco Santander no suposa cap problema a l'hora de reclamar ni tampoc per als procediments que ja estan en marxa. El Santander esdevé successor universal del Popular i, per tant, responsable de les conseqüències jurídiques de les demandes presents i futures.

2
.........

Participacions preferents, deute subordinat i bons convertibles tenen la consideració de productes complexos i de risc, segons la legislació espanyola i comunitària. La seva comercialització a clients minoristes requereix d'especials mesures de transparència i informació per part de l'entitat.

3
.........

Els tribunals espanyols, incloent-hi el Tribunal Suprem, ja han dictaminat en nombroses ocasions que la comercialització d'aquests productes per part de Banco Popular va ser deficient i correspon la devolució dels diners invertits i, a hores d'ara, perduts.

A partir d'aquestes 3 qüestions claus, correspon convidar a les persones afectades per l'adquisició de preferents, bons i convertibles de Banco Popular a exercir els seus drets com a consumidors i consumidores de productes financers per tal de recuperar el valor de la seva inversió en una entitat que va oferir, fraudulentament, una falsa imatge de solvència i seguretat.

Els tenidors d'aquests productes tenen raons per confiar a recuperar els seus diners

Més de 300.000 clients de Banco Popular han vist desaparèixer la totalitat o bona part de la seva inversió arran de la declaració d'inviabilitat de l'entitat i posterior adquisició per part de Banco Santander. La majoria dels damnificats són accionistes de l'entitat però entre aquest col·lectiu d'estalviadors afectats per la resolució de Banco Popular també són nombrosos els tenidors de bons convertibles, preferents i deute subordinat, gairebé en la seva totalitat clients de perfil conservador i sense un historial previ d'inversions en productes complexos i de risc com ho són els esmentats.

A diferència del que suceeix amb els accionistes, Banco Santander no ha ofert a aquest grup d'afectats cap tipus de mesura destinada a reduir total o parcialment la pèrdua absoluta de valor de les seves inversions, amb l'única excepció dels posseïdors d'obligacions subordinades procedents de dues emissions concretes de l'any 2011 als quals, com ha fet amb alguns accionistes, ha ofert la possibilitat de subscriure els anomenats “Bons Fidelització”. Pel que fa a la resta, Banco Santander s'ha desentès de les seves pèrdues.

Productes complexos i de risc

Tot i que preferentistes, bonistes i tenidors de deute subordinat no han rebut cap proposta compensatòria per part de Banco Santander, successor universal de Banco Popular, el cert és que la seva situació resulta menys incerta del que ho és, per exemple, la dels accionistes.

 
A dia d'avui, els tribunals espanyols han dictat nombroses sentències que condemnen Banco Popular per irregularitats i manca d'informació en la comercialització d'aquests productes, obligant l'entitat a retornar els diners invertits afegint-hi els corresponents interessos. Una trajectòria judicial que sens dubte va assolir el seu punt culminant amb la sentència dictada al juny de 2016 pel Tribunal Suprem que desestimava definitivament el recurs elevat per Banco Popular contra una resolució prèvia de l'Audència Provincial d'Àlava que el condemnava. Cal recordar, doncs, que el criteri Tribunal Suprem estableix jurisprudència i és d'obligat seguiment per part de la resta de tribunals de l'Estat.

En aquest cas, com ha succeït amb altres productes d'altres entitats, els tribunals estan constatant que bonistes, preferentistes i tenidors de deute subordinat van adquirir aquests productes considerats d'alt risc seguint el consell de l'entitat on havien dipositat la seva confiança sense ser conscients de la naturalesa del producte que adquirien ni, per suposat, d'estar exposant-se a la possibilitat de patir pèrdues en el valor de la seva inversió. I això com a conseqüència de que, tal i com ha quedat reiteradament demostrat, l'entitat va oferir aquests productes sota una falsa aparença de seguretat i garantia que no permetia als clients que no fossin professionals de les finances ponderar adequadament el risc de la seva inversió. En aquest cas, la legislació és molt clara i protectora respecte els clients minoristes: en absència d'informació precisa i clara, correspon la devolució de tots els diners invertits.

Sent així, els afectats per deute subordinat, preferents i bons convertibles de Banco Popular han de tenir clars alguns conceptes que, com dèiem al principi, conviden a l'optimisme respecte la possibilitat de recuperar els diners de la seva inversió:

1
.........

L'adquisició de Banco Popular per part de Banco Santander no suposa cap problema a l'hora de reclamar ni tampoc per als procediments que ja estan en marxa. El Santander esdevé successor universal del Popular i, per tant, responsable de les conseqüències jurídiques de les demandes presents i futures.

2
.........

Participacions preferents, deute subordinat i bons convertibles tenen la consideració de productes complexos i de risc, segons la legislació espanyola i comunitària. La seva comercialització a clients minoristes requereix d'especials mesures de transparència i informació per part de l'entitat.

3
.........

Els tribunals espanyols, incloent-hi el Tribunal Suprem, ja han dictaminat en nombroses ocasions que la comercialització d'aquests productes per part de Banco Popular va ser deficient i correspon la devolució dels diners invertits i, a hores d'ara, perduts.

A partir d'aquestes 3 qüestions claus, correspon convidar a les persones afectades per l'adquisició de preferents, bons i convertibles de Banco Popular a exercir els seus drets com a consumidors i consumidores de productes financers per tal de recuperar el valor de la seva inversió en una entitat que va oferir, fraudulentament, una falsa imatge de solvència i seguretat.