Acumulació de la lactància

El TS es torna a pronunciar sobre l'acumulació en jornades completes del permís de lactància

El Tribunal Suprem ha fixat el seu criteri respecte l'acumulació del permís de lactància en jornades completes determinant que podrem gaudir d'aquest dret sempre i quan estigui recollit al conveni col·lectiu que sigui d'aplicació, fins i tot sense necessitat d'acord amb l'empresa.

La Sala Social del Tribunal Suprem ha tornat a resoldre una qüestió relacionada amb el dret a acumular en jornades complertes el permís de lactància. En aquesta ocasió ho ha fet ratificant una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia que condemnava determinades pràctiques de l'empresa Valeo Iluminación tendents a establir limitacions il·lícites d'aquest dret que afectaven les seves treballadores.

El conveni d'empresa recollia, en sintonia amb el contingut de l'article 37.4 de l'Estatut dels Treballadors (ET) que regula el permís de lactància, que els treballadors i treballadores de l'empresa tindrien dret «a una hora d'absència dividida en dues fraccions de mitja hora o reducció de jornada diària en mitja hora» especificant que existeix la «possibilitat de gaudi acumulat». Com dèiem, unes disposicions molt similars al contingut bàsic de la regulació d'aquest dret incorporada a l'ET que estableix que el permís de lactància consisteix «en una hora d'absència del treball» per cada dia de feina des del moment de la reincorporació al lloc de treball després del naixement del fill o filla fins al dia abans que aquest faci 9 mesos. El mateix article especifica que el beneficiari del permís també podrà optar per substituir aquest dret per una reducció de jornada de mitja hora -si volem gaudir del permís a primera o a última hora de la nostra jornada laboral- o acumular-lo «en jornades complertes en els termes previstos en la negociació col·lectiva o amb l'acord que s'assoleixi amb l'empresari».

Incompliment per part de Valeo Iluminación

Malgrat la claredat del redactat tant de l'article corresponent de l'ET com del conveni d'empresa, la direcció de Valeo negava la potestat dels integrants de la seva plantilla per decidir per ells mateixos si volien acumular o no les hores de permís en jornades completes. A banda, quan admetia aquesta acumulació, realitzava el càlcul de les jornades completes de permís prenent com a base la mitja hora de reducció de jornada i no pas l'hora d'absència a què tenien dret, reduint a la meitat el còmput efectiu dels dies de permís que els corresponien.

Contra aquesta actuació s'ha pronunciat el Tribunal Suprem a través d'una sentència -la primera d'aquest òrgan dictada per un tribunal íntegrament format per dones- que referma el dret a acumular en jornades completes el permís de lactància si així ho estableix el conveni col·lectiu o el pacte individual que s'hagi pogut assolit. A banda, determina que aquesta acumulació s'ha de calcular a partir del dret a absentar-se durant una hora i no pas sobre la possibilitat accessòria de substituir-ho per una reducció de mitja hora.

Massa desconeixement

La sentència del Suprem no aporta grans novetats a l'hora d'interpretar la norma, però és cert que té valor en el sentit de refermar algunes de les característiques més beneficioses del permís per a treballadors i treballadores que, de forma interessada, moltes empreses posen en qüestió.

De fet, encara avui, quan fa més de 10 anys que es va reformar aquest permís per donar-li la seva configuració actual, encara és massa habitual que algunes empreses traslladin a les seves plantilles informacions completament errònies i inexactes sobre quins són els drets que els emparen en relació al permís de lactància. Així, per exemple, trobem casos de treballadors homes a qui se'ls diu que aquest dret està reservat a les mares, empreses que no incrementen els temps de permís en situació de naixements, adopcions o acolliments múltiples o, per citar només algunes de les situacions més habituals, treballadores a qui se'ls ha dit que aquest permís és incompatible amb la situació de reducció voluntària de jornada, entre d'altres.

Aprofitant l'ocasió que ens atorga aquesta nova sentència del Tribunal Suprem, i atès aquest desconeixement que abans esmentàvem, hem volgut aclarir alguns dubtes freqüents relacionats amb el permís de lactància:

  • 1. En què consisteix el permís de lactància?

En els casos de naixement, adopció o acollida des del moment de la reincorporació a la feina i fins al dia que el menor assoleixi els 9 mesos d'edat, les treballadores tenim dret a absentar-nos durant una hora de la feina, amb la possibilitat de dividir aquesta hora en dues fraccions de mitja hora. Qui ho prefereixi, podrà substituir aquest dret per una reducció de jornada de mitja hora que coincideixi amb l'inici o el final de la nostra jornada.

  • 2. Podem acumular el permís de lactància?

Sí, tal i com hem vist, podem acumular-ho en jornades completes segons quedi recollit en el conveni que ens sigui d'aplicació. En cas que el nostre conveni no contempli aquesta possibilitat, només podrem acumular el permís mitjançant un acord individual amb l'empresa.

  • 3. Els homes també poden gaudir del permís de lactància?

Per suposat que sí. Aquest és un dret individual dels treballadors i les treballadores, siguin homes o dones. Ara bé, segons l'Estatut dels Treballadors, en cas que ambdós progenitors treballin, només un d'ells podrà gaudir-lo.

  • 4. És necessari arribar a un acord amb l'empresa per gaudir del permís de lactància?

No, no ho és. Si no acumulem el permís en jornades complertes i fem ús de la potestat d'absentar-nos durant una hora del lloc de treball -seguida o fraccionada- no necessitem cap tipus d'autorització per part de l'empresa.

Tampoc no ens caldrà autorització per acumular en jornades completes el temps de permís si el nostre conveni contempla aquesta possibilitat.

Només ens caldrà assolir un acord amb l'empresa en cas que vulguem acumular el permís en jornades completes i el conveni d'aplicació no incorpori aquesta possibilitat.

  • 5. Ens poden descomptar el temps d'absència de la nostra nòmina?

No, el permís per lactància és un permís retribuït i no genera una reducció de la retribució. Ara bé, hem de tenir present que en cas d'optar per acumular el permís en jornades completes, se'ns podrien descomptar de la nòmina la part proporcional als dies d'absència corresponents a determinats conceptes no salarials. Aquests són, principalment, aquells plusos o complements destinats a cobrir despeses com poder ser, per exemple, dietes o bé altres complements vinculats amb variables qualitatives o quantitatives de la nostra feina indefectiblement lligades a la nostra presència física (plus de disponibilitat, per exemple).

El TS es torna a pronunciar sobre l'acumulació en jornades completes del permís de lactància

La Sala Social del Tribunal Suprem ha tornat a resoldre una qüestió relacionada amb el dret a acumular en jornades complertes el permís de lactància. En aquesta ocasió ho ha fet ratificant una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia que condemnava determinades pràctiques de l'empresa Valeo Iluminación tendents a establir limitacions il·lícites d'aquest dret que afectaven les seves treballadores.

El conveni d'empresa recollia, en sintonia amb el contingut de l'article 37.4 de l'Estatut dels Treballadors (ET) que regula el permís de lactància, que els treballadors i treballadores de l'empresa tindrien dret «a una hora d'absència dividida en dues fraccions de mitja hora o reducció de jornada diària en mitja hora» especificant que existeix la «possibilitat de gaudi acumulat». Com dèiem, unes disposicions molt similars al contingut bàsic de la regulació d'aquest dret incorporada a l'ET que estableix que el permís de lactància consisteix «en una hora d'absència del treball» per cada dia de feina des del moment de la reincorporació al lloc de treball després del naixement del fill o filla fins al dia abans que aquest faci 9 mesos. El mateix article especifica que el beneficiari del permís també podrà optar per substituir aquest dret per una reducció de jornada de mitja hora -si volem gaudir del permís a primera o a última hora de la nostra jornada laboral- o acumular-lo «en jornades complertes en els termes previstos en la negociació col·lectiva o amb l'acord que s'assoleixi amb l'empresari».

Incompliment per part de Valeo Iluminación

Malgrat la claredat del redactat tant de l'article corresponent de l'ET com del conveni d'empresa, la direcció de Valeo negava la potestat dels integrants de la seva plantilla per decidir per ells mateixos si volien acumular o no les hores de permís en jornades completes. A banda, quan admetia aquesta acumulació, realitzava el càlcul de les jornades completes de permís prenent com a base la mitja hora de reducció de jornada i no pas l'hora d'absència a què tenien dret, reduint a la meitat el còmput efectiu dels dies de permís que els corresponien.

Contra aquesta actuació s'ha pronunciat el Tribunal Suprem a través d'una sentència -la primera d'aquest òrgan dictada per un tribunal íntegrament format per dones- que referma el dret a acumular en jornades completes el permís de lactància si així ho estableix el conveni col·lectiu o el pacte individual que s'hagi pogut assolit. A banda, determina que aquesta acumulació s'ha de calcular a partir del dret a absentar-se durant una hora i no pas sobre la possibilitat accessòria de substituir-ho per una reducció de mitja hora.

Massa desconeixement

La sentència del Suprem no aporta grans novetats a l'hora d'interpretar la norma, però és cert que té valor en el sentit de refermar algunes de les característiques més beneficioses del permís per a treballadors i treballadores que, de forma interessada, moltes empreses posen en qüestió.

De fet, encara avui, quan fa més de 10 anys que es va reformar aquest permís per donar-li la seva configuració actual, encara és massa habitual que algunes empreses traslladin a les seves plantilles informacions completament errònies i inexactes sobre quins són els drets que els emparen en relació al permís de lactància. Així, per exemple, trobem casos de treballadors homes a qui se'ls diu que aquest dret està reservat a les mares, empreses que no incrementen els temps de permís en situació de naixements, adopcions o acolliments múltiples o, per citar només algunes de les situacions més habituals, treballadores a qui se'ls ha dit que aquest permís és incompatible amb la situació de reducció voluntària de jornada, entre d'altres.

Aprofitant l'ocasió que ens atorga aquesta nova sentència del Tribunal Suprem, i atès aquest desconeixement que abans esmentàvem, hem volgut aclarir alguns dubtes freqüents relacionats amb el permís de lactància:

  • 1. En què consisteix el permís de lactància?

En els casos de naixement, adopció o acollida des del moment de la reincorporació a la feina i fins al dia que el menor assoleixi els 9 mesos d'edat, les treballadores tenim dret a absentar-nos durant una hora de la feina, amb la possibilitat de dividir aquesta hora en dues fraccions de mitja hora. Qui ho prefereixi, podrà substituir aquest dret per una reducció de jornada de mitja hora que coincideixi amb l'inici o el final de la nostra jornada.

  • 2. Podem acumular el permís de lactància?

Sí, tal i com hem vist, podem acumular-ho en jornades completes segons quedi recollit en el conveni que ens sigui d'aplicació. En cas que el nostre conveni no contempli aquesta possibilitat, només podrem acumular el permís mitjançant un acord individual amb l'empresa.

  • 3. Els homes també poden gaudir del permís de lactància?

Per suposat que sí. Aquest és un dret individual dels treballadors i les treballadores, siguin homes o dones. Ara bé, segons l'Estatut dels Treballadors, en cas que ambdós progenitors treballin, només un d'ells podrà gaudir-lo.

  • 4. És necessari arribar a un acord amb l'empresa per gaudir del permís de lactància?

No, no ho és. Si no acumulem el permís en jornades complertes i fem ús de la potestat d'absentar-nos durant una hora del lloc de treball -seguida o fraccionada- no necessitem cap tipus d'autorització per part de l'empresa.

Tampoc no ens caldrà autorització per acumular en jornades completes el temps de permís si el nostre conveni contempla aquesta possibilitat.

Només ens caldrà assolir un acord amb l'empresa en cas que vulguem acumular el permís en jornades completes i el conveni d'aplicació no incorpori aquesta possibilitat.

  • 5. Ens poden descomptar el temps d'absència de la nostra nòmina?

No, el permís per lactància és un permís retribuït i no genera una reducció de la retribució. Ara bé, hem de tenir present que en cas d'optar per acumular el permís en jornades completes, se'ns podrien descomptar de la nòmina la part proporcional als dies d'absència corresponents a determinats conceptes no salarials. Aquests són, principalment, aquells plusos o complements destinats a cobrir despeses com poder ser, per exemple, dietes o bé altres complements vinculats amb variables qualitatives o quantitatives de la nostra feina indefectiblement lligades a la nostra presència física (plus de disponibilitat, per exemple).