Salari i impagament de nòmines

Salari i impagament de nòmines

Milers de treballadors pateixen endarreriments en el cobrament de les seves nòmines. En ocasions, aquesta situació constitueix l'avantsala de situacions de tancament de l'empresa o són la conseqüència de moments puntuals de tensions a la tresoreria o manca de liquiditat. En d'altres, però, esdevenen una constant que condemna als treballadors i treballadores a afrontar llargs períodes sense ingressos o acumulant demores en el seu cobrament.

Col·lectiu Ronda us pot ajudar a exercir el vostre dret a cobrar de forma puntual el vostre salari o, si és necessari, resoldre el vostre contracte per tal de veure-us alliberats d'aquesta situació i accedir a la prestació d'atur o a una nova ocupació, tot exigint les quantitats no percebudes.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic