Reclamacions davant la Inspecció de Treball

Reclamacions davant la Inspecció de Treball

La Inspecció de Treball és un organisme públic que té assignada la important funció de desenvolupar actuacions preventives, correctores o sancionadores dels possibles incompliments de la normativa laboral en què puguin incórrer empreses o treballadors, així com en qüestiones relatives a la seguretat i salut en el lloc de treball o relacionades amb l'abonament de les corresponents quotes a la Seguretat Social, entre d'altres àmbits d'actuació i atribucions.

Al Col·lectiu Ronda ens podem encarregar de redactar les denúncies davant Inspecció de Treball per instar a la seva actuació quan es consideri adient així com vetllar posteriorment pel desenvolupament de la gestió fins a la seva finalització.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic