Pensió invalidesa i incapacitat permanent

Pensió invalidesa i incapacitat permanent

Parlarem d'incapacitat permanent en aquells casos en què persisteixin reduccions o alteracions anatòmiques i funcionals d'una importància tal que disminueixin o anul·lin la capacitat laboral d'un treballador/a amb posterioritat a haver estat sotmès a un tractament mèdic i haver rebut l'alta mèdica definitiva. És a dir, quan s'hagin esgotat les possibilitats terapèutiques o s'estimi incerta una possibilitat de millora o recuperació de les plenes facultats prèvies a la patologia o lesió causant de la disminució funcional.

Segons sigui l'abast de la disminució soferta, la incapacitat permanent es divideix en diferents graus:

  • Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual
  • Incapacitat permanent total per a la professió habitual
  • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol professió
  • Gran invalidesa

L'import de la prestació de la Seguretat Social que ha de compensar la pèrdua de capacitat per a exercir una activitat remunerada dependrà, entre d'altres factors, de quin el grau que ens sigui reconegut en funció de la gravetat de la nostra reducció funcional. Igualment transcendent resulta determinar si l'origen de la patologia o lesió que ens ha abocat a una situació d'incapacitat permanent és laboral -malaltia professional o accident de treball- o si, pel contrari, el fet causant és una malaltia comuna atès que que aquesta circumstància també contribueix a determinar l'import de prestacions i possibles indemnitzacions.

Col·lectiu Ronda posa a la vostra disposició un equip d'especialistes en matèria de Seguretat Social que us assessorarà en tot moment sobre la tramitació de la vostra incapacitat i intervindran judicialment si és necessari impugnar la quantia de la prestació o el grau d'incapacitat inicialment reconegut.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic