Novetats laborals 2019

L'inici del nou any ens ha portat un seguit d'importants novetats en matèria laboral

L'entrada en vigor del RD 1462/2018 que incrementa l'import de l'SMI i el RD-Llei 28/2018 per a la revalorització de les pensions i mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació comporten un bon grapat de novetats en matèria laboral que convé conèixer.

1. Increment del Salari Mínim Interprofessional

De tothom és ja conegut que s'ha incrementat el Salari Mínim Interprofessional (SMI) que ha quedat fixat per a aquest 2019 en les següents quantitats: 30€/dia; 900€/mes (1.050€/mes si les pagues estan prorratejades) per a un total de 12.600 € l'any (14 pagues).

Aquesta pujada suposa un increment del 22,3% respecte la quantia de l'SMI vigent durant l'any 2018, quan se situava en 10.302,60 euros l'any.

D'ara en endavant, cap conveni podrà contemplar retribucions que en còmput anual siguin inferiors a l'import del SMI vigent. Ara bé, cal tenir present que no s'aplicarà el nou import per determinar la quantia o els possibles increments del salari base o els diferents complements salarials en el cas dels convenis col·lectius vigents a data del passat 1 de gener de 2019 que facin servir l'SMI com a referència per determinar aquests conceptes. Posem un parell d'exemples per explicar aquest darrer punt:

a) Si el conveni col·lectiu que ens és d'aplicació determina que al lloc de treball X li correspon una retribució mensual de 950 euros/mes (per 12 pagues), de forma automàtica i sense necessitat d'esperar l'actualització de les taules salarials del conveni, s'haurà d'incrementar la nòmina per tal de que la retribució mensual s'ajusti almenys als 1050 euros al mes (per 12 pagues)

b) Imaginem que el conveni estableixi que al nostre lloc de treball li correspon un salari equivalent a dues vegades l'SMI i, fins ara, hem vingut percebent un salari de 1471,8 € resultat de multiplicar per 2 l'SMI vigent al 2018 de 735,9 euros/mes. En aquest cas, tot i l'entrada en vigor del nou import de l'SMI, la nostra nòmina no es veuria alterada, doncs no s'aplica a efectes d'actualització del salari base en els convenis vigents si la nostra retribució anual se situa per sobre del llindar de 900€/mes ara establert.

2. Conveni i accés a la jubilació

Es modifica l'Estatut dels Treballadors per tornar a habilitar la possibilitat que s'incorpori als convenis col·lectius una clàusula que autoritzi l'extinció del contracte d'aquells treballadors i treballadores que assoleixin l'edat legal de jubilació havent generat el dret a percebre el 100% de la pensió ordinària en la seva modalitat contributiva.

La incorporació d'aquesta clàusula d'extinció forçada només serà vàlida en cas que es vinculi la seva presència a la consecució d'altres objectius «destinats a afavorir la qualitat de l'ocupació» com ara poden ser la transformació de contractes temporals en contractes de durada indeterminada o la contractació de nous treballadors.

3. Pròrroga indefinida del Subsidi Extraordinari de Desocupació (SED)

La vigència d'aquest subsidi destinat a persones en situació d'atur amb càrregues familiars i carència de rendes que havien esgotat la prestació de desocupació sense poder accedir a la jubilació en modalitat contributiva o no contributiva es revisava semestralment i es condicionava a que la taxa d'atur es situés per sobre del 15%. D'ara en endavant, es mantindrà la seva aplicació de forma indefinida malgrat la taxa d'atur es situï per sota de l'esmentat del 15% en tant no es procedeixi a efectuar la revisió integral del sistema de protecció social front a la desocupació anunciada per l'Executiu.

4. Derogació de les mesures contractuals vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%

La creació del SED no era pas l'única mesura extraordinària que es mantenia vigent condicionada a que la taxa de desocupació superés el 15%. En relació a aquest percentatge es van crear tota una sèrie de figures contractuals que a partir d'ara han estat derogades. El més conegut d'aquests contractes que ja no poden celebrar-se és l'anomenat de «suport als emprenedors» que incorporava un abusiu període de prova d'un any durant el qual l'extinció podia ser acausal i no generava dret a indemnització.

A banda del contracte de suport a emprenedors, també desapareixen els incentius que s'aplicaven a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa, la contractació indefinida de joves per part d'autònoms i microempreses, els contractes en pràctiques i el denominat contracte de «primera ocupació jove». Per últim, a partir d'ara ja no es podran celebrar contractes de formació i aprenentatge a persones d'entre 25 i 30 anys.

Els contractes de qualsevol de les modalitats actualment derogades o que es beneficiïn dels esmentats incentius a la contractació signats amb anterioritat l'1 de gener de 2019 i que encara estiguin en vigor mantindran les condicions i beneficis del moment de la seva celebració fins a la seva finalització.

5. Cotització a la Seguretat Social de les pràctiques no laborals

Les empreses i entitats on es desenvolupin pràctiques formatives no laborals i pràctiques acadèmiques externes no remunerades estaran obligades d'ara en endavant a donar d'alta els seus alumnes a la Seguretat Social i abonar les corresponents cotitzacions, tal i com fins ara es feia en el cas de les pràctiques remunerades.

El càlcul de les cotitzacions es farà aplicant la normativa de referència que afecta els contractes de formació i aprenentatge excloent la cotització en concepte de contingències de desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional.

Tot i que aquesta mesura ja ha estat aprovada, no entrarà en vigor en tant el Govern espanyol no la desenvolupi reglamentàriament. Aquest procés pot demorar-se un màxim de 3 mesos des de l'entrada en vigor del RD-llei que incorpora la nova disposició.

6. Recàrrec a les cotitzacions pels contractes de molt poca durada

Es modifica l'aplicació de recàrrecs a la cotització per contingències comunes en els contractes de molt curta durada. Fins ara, aquest recàrrec era del 36% per a tots els contractes de durada inferior a 7 dies. Ara, el recàrrec passarà a ser del 40% per a contractes amb una durada igual o inferior a 5 dies. Addicionalment, també s'aplicarà un coeficient de 1.4 per a cada dia de contractació i cotització, de tal forma que s'incrementi el còmput de dies cotitzats.

7. Augment de la base mínima i màxima de cotització

Les bases de cotització també experimenten un increment. La base mínima en el Règim General s'incrementa un 22,3% -el mateix percentatge d'increment del Salari Mínim Interprofessional- i se situa en 1050 euros mentre que la base màxima puja un 7% fins als 4070,10 euros.

L'inici del nou any ens ha portat un seguit d'importants novetats en matèria laboral

1. Increment del Salari Mínim Interprofessional

De tothom és ja conegut que s'ha incrementat el Salari Mínim Interprofessional (SMI) que ha quedat fixat per a aquest 2019 en les següents quantitats: 30€/dia; 900€/mes (1.050€/mes si les pagues estan prorratejades) per a un total de 12.600 € l'any (14 pagues).

Aquesta pujada suposa un increment del 22,3% respecte la quantia de l'SMI vigent durant l'any 2018, quan se situava en 10.302,60 euros l'any.

D'ara en endavant, cap conveni podrà contemplar retribucions que en còmput anual siguin inferiors a l'import del SMI vigent. Ara bé, cal tenir present que no s'aplicarà el nou import per determinar la quantia o els possibles increments del salari base o els diferents complements salarials en el cas dels convenis col·lectius vigents a data del passat 1 de gener de 2019 que facin servir l'SMI com a referència per determinar aquests conceptes. Posem un parell d'exemples per explicar aquest darrer punt:

a) Si el conveni col·lectiu que ens és d'aplicació determina que al lloc de treball X li correspon una retribució mensual de 950 euros/mes (per 12 pagues), de forma automàtica i sense necessitat d'esperar l'actualització de les taules salarials del conveni, s'haurà d'incrementar la nòmina per tal de que la retribució mensual s'ajusti almenys als 1050 euros al mes (per 12 pagues)

b) Imaginem que el conveni estableixi que al nostre lloc de treball li correspon un salari equivalent a dues vegades l'SMI i, fins ara, hem vingut percebent un salari de 1471,8 € resultat de multiplicar per 2 l'SMI vigent al 2018 de 735,9 euros/mes. En aquest cas, tot i l'entrada en vigor del nou import de l'SMI, la nostra nòmina no es veuria alterada, doncs no s'aplica a efectes d'actualització del salari base en els convenis vigents si la nostra retribució anual se situa per sobre del llindar de 900€/mes ara establert.

2. Conveni i accés a la jubilació

Es modifica l'Estatut dels Treballadors per tornar a habilitar la possibilitat que s'incorpori als convenis col·lectius una clàusula que autoritzi l'extinció del contracte d'aquells treballadors i treballadores que assoleixin l'edat legal de jubilació havent generat el dret a percebre el 100% de la pensió ordinària en la seva modalitat contributiva.

La incorporació d'aquesta clàusula d'extinció forçada només serà vàlida en cas que es vinculi la seva presència a la consecució d'altres objectius «destinats a afavorir la qualitat de l'ocupació» com ara poden ser la transformació de contractes temporals en contractes de durada indeterminada o la contractació de nous treballadors.

3. Pròrroga indefinida del Subsidi Extraordinari de Desocupació (SED)

La vigència d'aquest subsidi destinat a persones en situació d'atur amb càrregues familiars i carència de rendes que havien esgotat la prestació de desocupació sense poder accedir a la jubilació en modalitat contributiva o no contributiva es revisava semestralment i es condicionava a que la taxa d'atur es situés per sobre del 15%. D'ara en endavant, es mantindrà la seva aplicació de forma indefinida malgrat la taxa d'atur es situï per sota de l'esmentat del 15% en tant no es procedeixi a efectuar la revisió integral del sistema de protecció social front a la desocupació anunciada per l'Executiu.

4. Derogació de les mesures contractuals vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%

La creació del SED no era pas l'única mesura extraordinària que es mantenia vigent condicionada a que la taxa de desocupació superés el 15%. En relació a aquest percentatge es van crear tota una sèrie de figures contractuals que a partir d'ara han estat derogades. El més conegut d'aquests contractes que ja no poden celebrar-se és l'anomenat de «suport als emprenedors» que incorporava un abusiu període de prova d'un any durant el qual l'extinció podia ser acausal i no generava dret a indemnització.

A banda del contracte de suport a emprenedors, també desapareixen els incentius que s'aplicaven a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa, la contractació indefinida de joves per part d'autònoms i microempreses, els contractes en pràctiques i el denominat contracte de «primera ocupació jove». Per últim, a partir d'ara ja no es podran celebrar contractes de formació i aprenentatge a persones d'entre 25 i 30 anys.

Els contractes de qualsevol de les modalitats actualment derogades o que es beneficiïn dels esmentats incentius a la contractació signats amb anterioritat l'1 de gener de 2019 i que encara estiguin en vigor mantindran les condicions i beneficis del moment de la seva celebració fins a la seva finalització.

5. Cotització a la Seguretat Social de les pràctiques no laborals

Les empreses i entitats on es desenvolupin pràctiques formatives no laborals i pràctiques acadèmiques externes no remunerades estaran obligades d'ara en endavant a donar d'alta els seus alumnes a la Seguretat Social i abonar les corresponents cotitzacions, tal i com fins ara es feia en el cas de les pràctiques remunerades.

El càlcul de les cotitzacions es farà aplicant la normativa de referència que afecta els contractes de formació i aprenentatge excloent la cotització en concepte de contingències de desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional.

Tot i que aquesta mesura ja ha estat aprovada, no entrarà en vigor en tant el Govern espanyol no la desenvolupi reglamentàriament. Aquest procés pot demorar-se un màxim de 3 mesos des de l'entrada en vigor del RD-llei que incorpora la nova disposició.

6. Recàrrec a les cotitzacions pels contractes de molt poca durada

Es modifica l'aplicació de recàrrecs a la cotització per contingències comunes en els contractes de molt curta durada. Fins ara, aquest recàrrec era del 36% per a tots els contractes de durada inferior a 7 dies. Ara, el recàrrec passarà a ser del 40% per a contractes amb una durada igual o inferior a 5 dies. Addicionalment, també s'aplicarà un coeficient de 1.4 per a cada dia de contractació i cotització, de tal forma que s'incrementi el còmput de dies cotitzats.

7. Augment de la base mínima i màxima de cotització

Les bases de cotització també experimenten un increment. La base mínima en el Règim General s'incrementa un 22,3% -el mateix percentatge d'increment del Salari Mínim Interprofessional- i se situa en 1050 euros mentre que la base màxima puja un 7% fins als 4070,10 euros.