Noves IT: menstruació, interrupció de l’embaràs i setmana 39 de gestació


Des del passat dia 1 de juny de 2023, el nostre ordenament jurídic inclou tres nous supòsits d’incapacitat temporal: la menstruació incapacitant secundària, la interrupció (voluntària o no) de l’embaràs i en assolir el primer dia de la setmana 39 de gestació.

.............................................

La nova Llei Orgànica 1/2023 modifica la Llei Orgànica 2/2010 anomenada ‘de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs’ i suposa addicionalment la modificació d’una altra norma, en aquest cas la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), per incorporar a l’ordenament jurídic els tres nous supòsits específics d’Incapacitat Temporal esmentats.

Evidentment, tant l’existència de menstruacions doloroses, com l’entrada en la fase final de la gestació o la necessitat de restabliment físic derivat d’un procés d’interrupció de l’embaràs ja eren amb anterioritat a aquesta modificació legislativa la causa darrera nombrosos processos d’IT que afectaven dones. Ara bé, la importància dels canvis introduïts a la LGSS per acollir els nous supòsits no radica tan sols en la seva inclusió específica com a causa d’IT comuna sinó, molt especialment, pel fet d’incorporar mesures com ara el fet que es tracti de baixes que atorguen el dret a percebre una prestació econòmica des del primer dia. Un canvi molt rellevant i substancial respecte el criteri vigent en relació als períodes d’IT per malaltia comuna, en què els tres primers dies de baixa no estan subjectes al dret a percebre cap prestació econòmica tret que així ho disposi el conveni d’aplicació.

  • IT per menstruació incapacitant secundària

Tot i que moltes informacions aparegudes sobre els nous casos d’IT s’han limitat a comentar la possibilitat d’agafar una baixa per dolors menstruals, el cert és que la nova norma acota molt més aquesta definició, doncs específicament parla de «situació d’incapacitat derivada d’una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada». El terme «dismenorrea» s’utilitza per parlar de dolorosos i intensos períodes menstruals que es desenvolupen com a resultat d'una condició mèdica subjacent com ara endometriosi, fibromes uterins, infeccions del tracte reproductor, malalties inflamatòries pelvianes o altres problemes ginecològics.

La prestació corresponent al període d’IT derivat de menstruació incapacitant s’abonarà amb càrrec a la Seguretat Social des del primer dia de baixa (recordem-ho, una novetat molt important!). Malgrat la llei no ho especifica i, per tant, caldrà esperar al desenvolupament reglamentari, tot apunta que la quantia de la prestació equivaldrà al 60% de la base reguladora diària, fins al dia 20 del procès d´IT, i el 75% amb posterioritat, tal i com és habitual amb els processos d’IT derivats de contingències comunes. Així almenys ho ha informat la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del seu butlletí de notícies.

Cal tenir present que la menstruació pots ser dolorosa i incapacitant sense que aquest dolor i molèsties estiguin vinculades a un patologia o trastorn concret. És que s’anomena dismenorrea primària, quan el dolor menstrual no està vinculat a cap condició clínica específica o aquesta encara no ha estat diagnosticada. Com a mínim un 15% de les dones es veuen afectades per aquests episodis de dolor menstrual que poden ser tant incapacitants com els causats per la dismenorrea secundària. A priori, però, aquests casos no estan coberts pel nou supòsit d’IT i, per tant, si són recurrents, fora convenient que la persona visiti un ginecòleg per tal de ser correctament diagnosticada i facilitar l’accés a l’acció protectora del nou supòsit d’IT.

  • IT per interrupció de l’embaràs

Tal i com succeeix en el cas de la menstruació dolorosa, per accedir a la IT derivada de la necessitat de restabliment físic amb posterioritat a la interrupció de l’embaràs (sigui voluntària o no) no caldrà acreditar cap període mínim de cotització i es tindrà dret a la percepció de la prestació econòmica des del primer dia de baixa mèdica. Aquesta prestació anirà a càrrec de la Seguretat Social tret, en aquest cas, del primer dia de baixa mèdica, el salari del qual s’abonarà íntegrament per part de la pròpia empresa.

  •  IT per arribar a la setmana 39 de gestació

Aquest nou supòsit d’IT s’estén des del primer dia de la setmana 39 de gestació fins a la data del part. Com en el cas de la interrupció de l’embaràs, el salari corresponent al primer dia de baixa l’abonarà l’empresa i els següents els pagarà la Seguretat Social. Com en el cas de la IT causada per una menstruació incapacitant, la norma no ho especifica, però la TGSS ha informat que el criteri serà l’habitual per a les contingències comunes: un import corresponent al 60% de la base reguladora, fins al dia 20 del procès d´IT, i el 75% amb posterioritat.

Com hem dit, en els supòsits d’interrupció de l’embaràs i menstruació incapacitant no s’exigeix acreditar un període mínim de cotització per poder accedir a la situació d’IT. Però no passa el mateix amb aquest tercer i darrer supòsit. Només les dones menors de 21 anys podran accedir a la IT per assoliment de la 39ena setmana de gestació sense necessitat d’acreditar una cotització mínima. Per contra, les dones d’entre 21 i 26 anys han d’acreditar 90 dies de cotització en el període dels 7 anys immediatament anteriors a la data d’IT o, alternativament, un total de 180 dies cotitzats en qualsevol moment. Per a les dones que ja hagin complert els 26 anys , el període mínim de cotització serà de 180 dies en els 7 anys anteriors o 360 dies en el total de la seva vida laboral.

.............................................

La nova Llei Orgànica 1/2023 modifica la Llei Orgànica 2/2010 anomenada ‘de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs’ i suposa addicionalment la modificació d’una altra norma, en aquest cas la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), per incorporar a l’ordenament jurídic els tres nous supòsits específics d’Incapacitat Temporal esmentats.

Evidentment, tant l’existència de menstruacions doloroses, com l’entrada en la fase final de la gestació o la necessitat de restabliment físic derivat d’un procés d’interrupció de l’embaràs ja eren amb anterioritat a aquesta modificació legislativa la causa darrera nombrosos processos d’IT que afectaven dones. Ara bé, la importància dels canvis introduïts a la LGSS per acollir els nous supòsits no radica tan sols en la seva inclusió específica com a causa d’IT comuna sinó, molt especialment, pel fet d’incorporar mesures com ara el fet que es tracti de baixes que atorguen el dret a percebre una prestació econòmica des del primer dia. Un canvi molt rellevant i substancial respecte el criteri vigent en relació als períodes d’IT per malaltia comuna, en què els tres primers dies de baixa no estan subjectes al dret a percebre cap prestació econòmica tret que així ho disposi el conveni d’aplicació.

  • IT per menstruació incapacitant secundària

Tot i que moltes informacions aparegudes sobre els nous casos d’IT s’han limitat a comentar la possibilitat d’agafar una baixa per dolors menstruals, el cert és que la nova norma acota molt més aquesta definició, doncs específicament parla de «situació d’incapacitat derivada d’una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada». El terme «dismenorrea» s’utilitza per parlar de dolorosos i intensos períodes menstruals que es desenvolupen com a resultat d'una condició mèdica subjacent com ara endometriosi, fibromes uterins, infeccions del tracte reproductor, malalties inflamatòries pelvianes o altres problemes ginecològics.

La prestació corresponent al període d’IT derivat de menstruació incapacitant s’abonarà amb càrrec a la Seguretat Social des del primer dia de baixa (recordem-ho, una novetat molt important!). Malgrat la llei no ho especifica i, per tant, caldrà esperar al desenvolupament reglamentari, tot apunta que la quantia de la prestació equivaldrà al 60% de la base reguladora diària, fins al dia 20 del procès d´IT, i el 75% amb posterioritat, tal i com és habitual amb els processos d’IT derivats de contingències comunes. Així almenys ho ha informat la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del seu butlletí de notícies.

Cal tenir present que la menstruació pots ser dolorosa i incapacitant sense que aquest dolor i molèsties estiguin vinculades a un patologia o trastorn concret. És que s’anomena dismenorrea primària, quan el dolor menstrual no està vinculat a cap condició clínica específica o aquesta encara no ha estat diagnosticada. Com a mínim un 15% de les dones es veuen afectades per aquests episodis de dolor menstrual que poden ser tant incapacitants com els causats per la dismenorrea secundària. A priori, però, aquests casos no estan coberts pel nou supòsit d’IT i, per tant, si són recurrents, fora convenient que la persona visiti un ginecòleg per tal de ser correctament diagnosticada i facilitar l’accés a l’acció protectora del nou supòsit d’IT.

  • IT per interrupció de l’embaràs

Tal i com succeeix en el cas de la menstruació dolorosa, per accedir a la IT derivada de la necessitat de restabliment físic amb posterioritat a la interrupció de l’embaràs (sigui voluntària o no) no caldrà acreditar cap període mínim de cotització i es tindrà dret a la percepció de la prestació econòmica des del primer dia de baixa mèdica. Aquesta prestació anirà a càrrec de la Seguretat Social tret, en aquest cas, del primer dia de baixa mèdica, el salari del qual s’abonarà íntegrament per part de la pròpia empresa.

  •  IT per arribar a la setmana 39 de gestació

Aquest nou supòsit d’IT s’estén des del primer dia de la setmana 39 de gestació fins a la data del part. Com en el cas de la interrupció de l’embaràs, el salari corresponent al primer dia de baixa l’abonarà l’empresa i els següents els pagarà la Seguretat Social. Com en el cas de la IT causada per una menstruació incapacitant, la norma no ho especifica, però la TGSS ha informat que el criteri serà l’habitual per a les contingències comunes: un import corresponent al 60% de la base reguladora, fins al dia 20 del procès d´IT, i el 75% amb posterioritat.

Com hem dit, en els supòsits d’interrupció de l’embaràs i menstruació incapacitant no s’exigeix acreditar un període mínim de cotització per poder accedir a la situació d’IT. Però no passa el mateix amb aquest tercer i darrer supòsit. Només les dones menors de 21 anys podran accedir a la IT per assoliment de la 39ena setmana de gestació sense necessitat d’acreditar una cotització mínima. Per contra, les dones d’entre 21 i 26 anys han d’acreditar 90 dies de cotització en el període dels 7 anys immediatament anteriors a la data d’IT o, alternativament, un total de 180 dies cotitzats en qualsevol moment. Per a les dones que ja hagin complert els 26 anys , el període mínim de cotització serà de 180 dies en els 7 anys anteriors o 360 dies en el total de la seva vida laboral.