El model laboral de Cabify a judici

Inspecció de Treball conclou que el règim sancionador de l'empresa incompleix la normativa laboral

Judici contra l'empresa Vector Ronda -controlada per Cabify- per l'extinció del contracte d'un exconductor dos dies després que aquest acudís a Inspecció de Treball per denunciar irregularitats per part de l'empresa.

El passat 23 de febrer de 2018, un conductor de l'empresa Vector Ronda Teleport SL, un dels grans operadors de llicències VTC a l'Estat espanyol i empresa controlada per la multinacional Cabify, informava els seus superiors que el seu vehicle havia estat retirat de la via pública per la grua municipal de Barcelona per estar estacionat de forma irregular en una zona de càrrega i descàrrega. Davant aquesta situació, l'empresa li recordava que Vector Ronda, propietària del vehicle i de la llicència que el permet operar, només es fa càrrec de les despeses que tinguin a veure amb avaries mecàniques de l'automòbil que no siguin imputables a l'actuació del xofer, però no pas de multes o sancions i que, per tant, era responsabilitat seva abonar la corresponent sanció i recollir el vehicle del dipòsit municipal on romania immobilitzat. El conductor explica que en aquest moment va al·legar que fins cobrar la seva nòmina no estava en disposició econòmica d'efectuar aquest pagament i sol·licitava que fos l'empresa qui retirés el vehicle i retingués la quantitat corresponent de la seva mensualitat, al temps que se li proporcionava un vehicle per poder seguir amb la seva jornada laboral i no incórrer en penalitzacions addicionals per no assolir els objectius de facturació mensual fixats per l'empresa.

Segons el relat del treballador afectat, l'empresa es va negar a actuar tal i com sol·licitava el seu empleat i durant els dos dies següents no li va proporcionar un nou cotxe, de tal forma que no va poder desenvolupar la seva activitat. Transcorreguts aquests dies, el 26 de febrer, el conductor s'adreçava a Inspecció de Treball per denunciar la seva situació i un seguit d'incompliments laborals per part de Vector Ronda que incloïen excessos de jornada i aplicació de sancions econòmiques per suposats incompliments de les directrius trasllades per Cabify a Vector Ronda. El mateix dia, Inspecció de Treball s'adreça a l'empresa per sol·licitar explicacions sobre la denúncia efectuada pel seu empleat. Tan sols dos dies després, el 28 de gener, Vector Ronda comunicava al conductor denunciant el seu acomiadament disciplinari.

Règim sancionador il·legal

 
 Arran de l'anàlisi de la informació sol·licitada a Vector Ronda, Inspecció de Treball conclou que s'havia constatat que «l'empresa aplicava als seus treballadors descomptes salarials com a conseqüència de les penalitzacions aplicades per l'empresa principal CABIFY per incompliments de les seves directrius, repercutint directament aquest cost sobre els mateixos». Uns descomptes que, en ocasions, «minoren fins i tot el salari base reconegut per conveni col·lectiu». Tal i com recull l'informe d'Inspecció, els responsables consultats de Vector Ronda admetien l'aplicació d'aquestes sancions, justificant-ho en el fet que «Cabify els penalitza econòmicament [a Vector Ronda] quan els conductors incompleixen les normes de funcionament, per exemple sent selectius amb els serveis (trigant a realitzar un servei que no interessa amb la finalitat que sigui reassignat a un altre company) o mantenint-se 'desconnectat' durant més temps del permès».

 Acreditada l'existència d'aquestes sanciones pecuniàries que no estan recollides ni contemplades al conveni col·lectiu d'empreses d'autotaxi i lloguer de vehicles amb conductor, vigent i d'aplicació a la plantilla de Vector Ronda, Inspecció de Treball considera l'actuació de l'empresa com mereixedora de sanció per infracció administrativa greu en matèria de relacions laborals i inicia un procés sancionador a banda d'obligar la companyia controlada per Cabify a restituir íntegrament les quantitats descomptades als seus empleats.

 
 
 Acomiadament nul

 
 En el judici celebrat al Jutjat Social 2 de Barcelona contra Vector Ronda s'ha demanat la nul·litat de l'acomiadament en considerar que l'extinció del contracte es podria haver efectuat a mode de represalia per la denúncia de l'afectat a Inspecció de Treball. A banda, en la demanda interposada per Col·lectiu Ronda en representació del conductor acomiadat també es denuncia que Vector Ronda podria haver comés una il·legalitat acumulant més de 30 d'acomiadaments entre els mesos de gener i febrer de 2018 tramitats en la seva immensa majoria com a acomiadaments individuals per no superació del període de prova. En el cas d'empreses de més de 300 treballadors, com ara succeeix amb Vector Ronda, l'extinció del contracte de més de 30 treballadors s'hauria de gestionar com a acomiadament col·lectiu, iniciant el corresponent període de consultes i aportant la informació necessària per justificar la concurrència de causes tècniques, econòmiques, organitzatives o de producció que sostinguin la decisió empresarial.

 
 «En aquesta ocasió – explica Nacho Parra, advocat de Col·lectiu Ronda que representa el treballador acomiadat- la invocació del període de prova també és en sí mateix un il·lícit doncs la pràctica totalitat de treballadors afectats havien estat contractats inicialment per l'empresa Yirmi UC Fiesta Omnibus, un altra empresa controlada per Cabify, i, després de veure's obligats a signar un document de renúncia al seu lloc de treball a l'empresa, traspassats posteriorment a Vector Ronda per realitzar idèntiques funcions. El temps treballat a Yirmi constitueix sobradament el període de prova. Al nostre entendre, estem davant l'existència d'un grup d'empreses creades per gestionar les llicències VTC controlades per Cabify que actua com a matriu i vector central de tota l'activitat, fent un ús purament instrumental d'aquest complex d'empreses».

 
 Per a l'advocat de Col·lectiu Ronda, «aquest judici ha de servir per començar a aportar llum sobre la immensa contribució que empreses com Cabify o Uber estan fent a la desregulació de les relacions laborals en detriment dels drets dels treballadors i treballadores. L'anomenada economia col·laborativa no té res a veure amb la col·laboració sinó que únicament es refereix a la voluntat d'aquestes empreses de desempallegar-se de les seves legals obligacions respecte les persones que hi treballen, bé sigui com a assalariades o, encara pitjor, com a falses autònomes. No només veiem com sota la falsa aparença de llibertat horària s'imposen brutals jornades de més de 60 hores setmanals lligades a la consecució de desproporcionats resultats econòmics; ara també, ens trobem que una empresa que obté enormes beneficis -tot i declarar sempre pèrdues- pretén traslladar als seus treballadors en forma de sancions econòmiques la responsabilitat sobre circumstàncies absolutament normals de la seva activitat. No és un model col·laboratiu, és un model absolutament extractiu que ignora el sistema de garanties més bàsiques de l'ordenament laboral».

Inspecció de Treball conclou que el règim sancionador de l'empresa incompleix la normativa laboral

El passat 23 de febrer de 2018, un conductor de l'empresa Vector Ronda Teleport SL, un dels grans operadors de llicències VTC a l'Estat espanyol i empresa controlada per la multinacional Cabify, informava els seus superiors que el seu vehicle havia estat retirat de la via pública per la grua municipal de Barcelona per estar estacionat de forma irregular en una zona de càrrega i descàrrega. Davant aquesta situació, l'empresa li recordava que Vector Ronda, propietària del vehicle i de la llicència que el permet operar, només es fa càrrec de les despeses que tinguin a veure amb avaries mecàniques de l'automòbil que no siguin imputables a l'actuació del xofer, però no pas de multes o sancions i que, per tant, era responsabilitat seva abonar la corresponent sanció i recollir el vehicle del dipòsit municipal on romania immobilitzat. El conductor explica que en aquest moment va al·legar que fins cobrar la seva nòmina no estava en disposició econòmica d'efectuar aquest pagament i sol·licitava que fos l'empresa qui retirés el vehicle i retingués la quantitat corresponent de la seva mensualitat, al temps que se li proporcionava un vehicle per poder seguir amb la seva jornada laboral i no incórrer en penalitzacions addicionals per no assolir els objectius de facturació mensual fixats per l'empresa.

Segons el relat del treballador afectat, l'empresa es va negar a actuar tal i com sol·licitava el seu empleat i durant els dos dies següents no li va proporcionar un nou cotxe, de tal forma que no va poder desenvolupar la seva activitat. Transcorreguts aquests dies, el 26 de febrer, el conductor s'adreçava a Inspecció de Treball per denunciar la seva situació i un seguit d'incompliments laborals per part de Vector Ronda que incloïen excessos de jornada i aplicació de sancions econòmiques per suposats incompliments de les directrius trasllades per Cabify a Vector Ronda. El mateix dia, Inspecció de Treball s'adreça a l'empresa per sol·licitar explicacions sobre la denúncia efectuada pel seu empleat. Tan sols dos dies després, el 28 de gener, Vector Ronda comunicava al conductor denunciant el seu acomiadament disciplinari.

Règim sancionador il·legal

 
 Arran de l'anàlisi de la informació sol·licitada a Vector Ronda, Inspecció de Treball conclou que s'havia constatat que «l'empresa aplicava als seus treballadors descomptes salarials com a conseqüència de les penalitzacions aplicades per l'empresa principal CABIFY per incompliments de les seves directrius, repercutint directament aquest cost sobre els mateixos». Uns descomptes que, en ocasions, «minoren fins i tot el salari base reconegut per conveni col·lectiu». Tal i com recull l'informe d'Inspecció, els responsables consultats de Vector Ronda admetien l'aplicació d'aquestes sancions, justificant-ho en el fet que «Cabify els penalitza econòmicament [a Vector Ronda] quan els conductors incompleixen les normes de funcionament, per exemple sent selectius amb els serveis (trigant a realitzar un servei que no interessa amb la finalitat que sigui reassignat a un altre company) o mantenint-se 'desconnectat' durant més temps del permès».

 Acreditada l'existència d'aquestes sanciones pecuniàries que no estan recollides ni contemplades al conveni col·lectiu d'empreses d'autotaxi i lloguer de vehicles amb conductor, vigent i d'aplicació a la plantilla de Vector Ronda, Inspecció de Treball considera l'actuació de l'empresa com mereixedora de sanció per infracció administrativa greu en matèria de relacions laborals i inicia un procés sancionador a banda d'obligar la companyia controlada per Cabify a restituir íntegrament les quantitats descomptades als seus empleats.

 
 
 Acomiadament nul

 
 En el judici celebrat al Jutjat Social 2 de Barcelona contra Vector Ronda s'ha demanat la nul·litat de l'acomiadament en considerar que l'extinció del contracte es podria haver efectuat a mode de represalia per la denúncia de l'afectat a Inspecció de Treball. A banda, en la demanda interposada per Col·lectiu Ronda en representació del conductor acomiadat també es denuncia que Vector Ronda podria haver comés una il·legalitat acumulant més de 30 d'acomiadaments entre els mesos de gener i febrer de 2018 tramitats en la seva immensa majoria com a acomiadaments individuals per no superació del període de prova. En el cas d'empreses de més de 300 treballadors, com ara succeeix amb Vector Ronda, l'extinció del contracte de més de 30 treballadors s'hauria de gestionar com a acomiadament col·lectiu, iniciant el corresponent període de consultes i aportant la informació necessària per justificar la concurrència de causes tècniques, econòmiques, organitzatives o de producció que sostinguin la decisió empresarial.

 
 «En aquesta ocasió – explica Nacho Parra, advocat de Col·lectiu Ronda que representa el treballador acomiadat- la invocació del període de prova també és en sí mateix un il·lícit doncs la pràctica totalitat de treballadors afectats havien estat contractats inicialment per l'empresa Yirmi UC Fiesta Omnibus, un altra empresa controlada per Cabify, i, després de veure's obligats a signar un document de renúncia al seu lloc de treball a l'empresa, traspassats posteriorment a Vector Ronda per realitzar idèntiques funcions. El temps treballat a Yirmi constitueix sobradament el període de prova. Al nostre entendre, estem davant l'existència d'un grup d'empreses creades per gestionar les llicències VTC controlades per Cabify que actua com a matriu i vector central de tota l'activitat, fent un ús purament instrumental d'aquest complex d'empreses».

 
 Per a l'advocat de Col·lectiu Ronda, «aquest judici ha de servir per començar a aportar llum sobre la immensa contribució que empreses com Cabify o Uber estan fent a la desregulació de les relacions laborals en detriment dels drets dels treballadors i treballadores. L'anomenada economia col·laborativa no té res a veure amb la col·laboració sinó que únicament es refereix a la voluntat d'aquestes empreses de desempallegar-se de les seves legals obligacions respecte les persones que hi treballen, bé sigui com a assalariades o, encara pitjor, com a falses autònomes. No només veiem com sota la falsa aparença de llibertat horària s'imposen brutals jornades de més de 60 hores setmanals lligades a la consecució de desproporcionats resultats econòmics; ara també, ens trobem que una empresa que obté enormes beneficis -tot i declarar sempre pèrdues- pretén traslladar als seus treballadors en forma de sancions econòmiques la responsabilitat sobre circumstàncies absolutament normals de la seva activitat. No és un model col·laboratiu, és un model absolutament extractiu que ignora el sistema de garanties més bàsiques de l'ordenament laboral».