Vacances anuals: dubtes habituals i qüestions bàsiques

Responem algunes de les preguntes que ens acostumeu a plantejar en relació a les vacances

Quants dies de vacances em corresponen? Són els mateixos si treballem a jornada parcial? Què passa si estic de baixa mèdica? Intentem resoldre algunes de les qüestions més habituals que generen dubtes sobre els nostres drets a l'hora de gaudir de les vacances

Molts aspectes rellevants relacionats amb el gaudi de les vacances es troben regulats a través del conveni col·lectiu que ens sigui d'aplicació i que, per tant, convé consultar i conèixer. Tot i així, malgrat cal reiterar la importància del conveni com a font normativa, existeix un conjunt de regulacions bàsiques d'obligat compliment que afecten la totalitat de treballadors i treballadores i sobre els quals volem aclarir alguns dels principals dubtes que de forma més habitual ens plantegeu.

1. Quants dies de vacances em corresponen?

La concreció de les vacances i els períodes de gaudi són fruit d'un pacte individual entre el treballadors i l'empresari. La norma general és que ens corresponen 2,5 dies de vacances per cada mes treballat. Si treballem tot l'any, la durada de les vacances no podrà ser en cap cas inferior a 30 dies naturals, és a dir, incloent-hi festius i no laborables.

Cada vegada, però, són més els convenis que calculen els dies de vacances no en base a dies naturals sinó en termes de dies laborables. En aquest cas, les vacances anuals s'estendrien un mínim de 22 dies laborables.

Els dies festius o inhàbils no poden ser assenyalats com a inici del període vacacional. Imaginem, per posar un exemple, que el darrer dia que treballem abans de començar a gaudir del nostre descans és el divendres dia 2 d'agost. Si la nostra empresa no treballa de forma habitual els dissabtes, el còmput dels 30 dies naturals o 22 dies laborables s'iniciarà a partir de dilluns dia 5 d'agost i no pas des del dia 2.

2. Als treballadors a temps parcial els corresponen els mateixos dies de vacances?

Sí, efectivament. El càlcul dels dies de descans que ens corresponen és exactament el mateix. La diferència es determina en l'àmbit de la partida salarial -proporcionalment reduïda- però no en la durada de les vacances.

3. Com es fixa el calendari de vacances?

Com esmentàvem al principi, el calendari i la data d'inici de les vacances és fruit d'un pacte entre el treballador i l'empresari, si bé és possible que el conveni col·lectiu d'aplicació incorpori algunes consideracions i regles sobre el moment en què és possible gaudir-les, limitant-les a determinats períodes o mesos concrets de l'any.

En qualsevol cas, els treballadors han de saber la data d'inici de les seves vacances amb una antelació mínima de 2 mesos. Un cop fixades les vacances, només en casos excepcionals i amb justa causa podran ser modificades per part de l'empresa. Si és així, l'empresa estarà obligada a compensar-nos pels danys i perjudicis soferts que puguem acreditar com ara, per exemple, el cost de bitllets d'avió ja abonats o les reserves en allotjaments. En qualsevol cas, és important recordar que no podem ignorar el requeriment de l'empresa, doncs s'han dictat nombroses sentències que consideren ajustats a dret acomiadament disciplinaris fonamentats en aquesta causa. Pel que fa als treballadors, aquests només podran alterar el calendari acordat atenent a circumstàncies imprevistes i sempre amb el vistiplau de la pròpia empresa, que no pot veure's perjudicada per la modificació que es pretengui accionar.

5. Els treballadors eventuals tenen dret a vacances retribuïdes?

Per suposat que sí. les vacances periòdiques retribuïdes són un dret constitucionalment establert irrenunciable i insubstituïble. En el cas dels treballadors eventuals o de temporada, quan les vacances legals mínimes no es puguin gaudi perquè el període d'activitat de l'empresa no coincideixi amb el de gaudi de les vacances, els treballadors tindran dret a percebre, conjuntament amb el seu salari, la part proporcional de les vacances. També cobrarem les vacances que no hem fet si treballem mitjançant contractes d'Empreses de Treball Temporal (ETT) de durada inferior a un any tot i que és habitual que, en aquest casos, l'import de les vacances es prorrategi i s'incorpori als pagaments mensuals.

6. Podem renunciar a les vacances i cobrar-les?

No, no es pot. L'article 38 de l'Estatut dels Treballadors fixa taxativament que les vacances anuals retribuïdes no són «substituïbles per compensació econòmica». Cal recordar que el dret a gaudir d'un període de descans anual mínim, tot i ser un concepte que molts relacionen en exclusiva amb la idea d'oci i lleure, és una mesura incardinada en l'àmbit de la protecció de la salut i, com a tal, ni les empreses ni els propis treballadors i treballadores poden disposar lliurement d'aquest dret i renunciar-hi. Si no volguéssim fer vacances, l'empresa ens hauria d'obligar per satisfer el seu deure de protegir la nostra integritat física.

7. I si estem de baixa en el moment de gaudir les vacances?

Aquesta és, sens dubte, una de les preguntes més recurrents. Sortosament, la resposta no és complicada. Els treballadors en situació de baixa mèdica o incapacitat temporal en el moment d'iniciar-se el període vacacional no perden el dret a fer les seves vacances i poden recuperar aquests dies no gaudits. També podran recuperar-los en cas que la baixa o la incapacitat es causi un cop iniciades les vacances. Per tant, podem recuperar tots els dies de vacances que coincideixin amb un episodi de baixa o incapacitat i gaudir del descans un cop finalitzada la incapacitat amb l'única condició que ho fem dins el període dels següents 18 mesos des de que finalitzi l'any al que corresponen les vacances no gaudides inicialment.

8. Embaràs, naixença, lactància o suspensió del contracte

En el cas dels permisos i/o les suspensions del contracte vinculades a circumstàncies del naixement, l'adopció o l'acolliment regulats per l'article 48 de l'Estatut dels Treballadors, tindrem dret a gaudir les vacances en finalitzar el període de permís o suspensió del contracte encara que no sigui dins de l'any natural a què corresponen.

9. Com es resolen els conflictes entre empresa i treballador pel que fa a les vacances?

En ocasions existeixen discrepàncies entre les parts a l'hora de fixar les condicions d'accés i gaudi de les vacances, normalment relacionades amb la determinació de les dates corresponents. En aquest casos, si finalment no s'arriba a un acord, la discrepància serà resolta pels jutjats socials a través d'un procediment preferent. La decisió dels tribunals no podrà ser objecte de recurs.
En cas que la data d'inici de les vacances objecte de controvèrsia estiguessin prèviament fixades mitjançant conveni, acord d'empresa o decisió unilateral de l'empresari, el treballador que vulgui interposar demanda davant el jutjat disposarà de 20 dies per fer-ho des del moment que tingués coneixement d'aquesta data.
Si, per contra, encara no estigués assenyalada la data d'inici de les vacances, la demanda haurà de presentar-se amb una antelació mínima de dos mesos respecte la data d'inici que el treballador pretengui que es fixi a través de la decisió judicial.

Responem algunes de les preguntes que ens acostumeu a plantejar en relació a les vacances

Molts aspectes rellevants relacionats amb el gaudi de les vacances es troben regulats a través del conveni col·lectiu que ens sigui d'aplicació i que, per tant, convé consultar i conèixer. Tot i així, malgrat cal reiterar la importància del conveni com a font normativa, existeix un conjunt de regulacions bàsiques d'obligat compliment que afecten la totalitat de treballadors i treballadores i sobre els quals volem aclarir alguns dels principals dubtes que de forma més habitual ens plantegeu.

1. Quants dies de vacances em corresponen?

La concreció de les vacances i els períodes de gaudi són fruit d'un pacte individual entre el treballadors i l'empresari. La norma general és que ens corresponen 2,5 dies de vacances per cada mes treballat. Si treballem tot l'any, la durada de les vacances no podrà ser en cap cas inferior a 30 dies naturals, és a dir, incloent-hi festius i no laborables.

Cada vegada, però, són més els convenis que calculen els dies de vacances no en base a dies naturals sinó en termes de dies laborables. En aquest cas, les vacances anuals s'estendrien un mínim de 22 dies laborables.

Els dies festius o inhàbils no poden ser assenyalats com a inici del període vacacional. Imaginem, per posar un exemple, que el darrer dia que treballem abans de començar a gaudir del nostre descans és el divendres dia 2 d'agost. Si la nostra empresa no treballa de forma habitual els dissabtes, el còmput dels 30 dies naturals o 22 dies laborables s'iniciarà a partir de dilluns dia 5 d'agost i no pas des del dia 2.

2. Als treballadors a temps parcial els corresponen els mateixos dies de vacances?

Sí, efectivament. El càlcul dels dies de descans que ens corresponen és exactament el mateix. La diferència es determina en l'àmbit de la partida salarial -proporcionalment reduïda- però no en la durada de les vacances.

3. Com es fixa el calendari de vacances?

Com esmentàvem al principi, el calendari i la data d'inici de les vacances és fruit d'un pacte entre el treballador i l'empresari, si bé és possible que el conveni col·lectiu d'aplicació incorpori algunes consideracions i regles sobre el moment en què és possible gaudir-les, limitant-les a determinats períodes o mesos concrets de l'any.

En qualsevol cas, els treballadors han de saber la data d'inici de les seves vacances amb una antelació mínima de 2 mesos. Un cop fixades les vacances, només en casos excepcionals i amb justa causa podran ser modificades per part de l'empresa. Si és així, l'empresa estarà obligada a compensar-nos pels danys i perjudicis soferts que puguem acreditar com ara, per exemple, el cost de bitllets d'avió ja abonats o les reserves en allotjaments. En qualsevol cas, és important recordar que no podem ignorar el requeriment de l'empresa, doncs s'han dictat nombroses sentències que consideren ajustats a dret acomiadament disciplinaris fonamentats en aquesta causa. Pel que fa als treballadors, aquests només podran alterar el calendari acordat atenent a circumstàncies imprevistes i sempre amb el vistiplau de la pròpia empresa, que no pot veure's perjudicada per la modificació que es pretengui accionar.

5. Els treballadors eventuals tenen dret a vacances retribuïdes?

Per suposat que sí. les vacances periòdiques retribuïdes són un dret constitucionalment establert irrenunciable i insubstituïble. En el cas dels treballadors eventuals o de temporada, quan les vacances legals mínimes no es puguin gaudi perquè el període d'activitat de l'empresa no coincideixi amb el de gaudi de les vacances, els treballadors tindran dret a percebre, conjuntament amb el seu salari, la part proporcional de les vacances. També cobrarem les vacances que no hem fet si treballem mitjançant contractes d'Empreses de Treball Temporal (ETT) de durada inferior a un any tot i que és habitual que, en aquest casos, l'import de les vacances es prorrategi i s'incorpori als pagaments mensuals.

6. Podem renunciar a les vacances i cobrar-les?

No, no es pot. L'article 38 de l'Estatut dels Treballadors fixa taxativament que les vacances anuals retribuïdes no són «substituïbles per compensació econòmica». Cal recordar que el dret a gaudir d'un període de descans anual mínim, tot i ser un concepte que molts relacionen en exclusiva amb la idea d'oci i lleure, és una mesura incardinada en l'àmbit de la protecció de la salut i, com a tal, ni les empreses ni els propis treballadors i treballadores poden disposar lliurement d'aquest dret i renunciar-hi. Si no volguéssim fer vacances, l'empresa ens hauria d'obligar per satisfer el seu deure de protegir la nostra integritat física.

7. I si estem de baixa en el moment de gaudir les vacances?

Aquesta és, sens dubte, una de les preguntes més recurrents. Sortosament, la resposta no és complicada. Els treballadors en situació de baixa mèdica o incapacitat temporal en el moment d'iniciar-se el període vacacional no perden el dret a fer les seves vacances i poden recuperar aquests dies no gaudits. També podran recuperar-los en cas que la baixa o la incapacitat es causi un cop iniciades les vacances. Per tant, podem recuperar tots els dies de vacances que coincideixin amb un episodi de baixa o incapacitat i gaudir del descans un cop finalitzada la incapacitat amb l'única condició que ho fem dins el període dels següents 18 mesos des de que finalitzi l'any al que corresponen les vacances no gaudides inicialment.

8. Embaràs, naixença, lactància o suspensió del contracte

En el cas dels permisos i/o les suspensions del contracte vinculades a circumstàncies del naixement, l'adopció o l'acolliment regulats per l'article 48 de l'Estatut dels Treballadors, tindrem dret a gaudir les vacances en finalitzar el període de permís o suspensió del contracte encara que no sigui dins de l'any natural a què corresponen.

9. Com es resolen els conflictes entre empresa i treballador pel que fa a les vacances?

En ocasions existeixen discrepàncies entre les parts a l'hora de fixar les condicions d'accés i gaudi de les vacances, normalment relacionades amb la determinació de les dates corresponents. En aquest casos, si finalment no s'arriba a un acord, la discrepància serà resolta pels jutjats socials a través d'un procediment preferent. La decisió dels tribunals no podrà ser objecte de recurs.
En cas que la data d'inici de les vacances objecte de controvèrsia estiguessin prèviament fixades mitjançant conveni, acord d'empresa o decisió unilateral de l'empresari, el treballador que vulgui interposar demanda davant el jutjat disposarà de 20 dies per fer-ho des del moment que tingués coneixement d'aquesta data.
Si, per contra, encara no estigués assenyalada la data d'inici de les vacances, la demanda haurà de presentar-se amb una antelació mínima de dos mesos respecte la data d'inici que el treballador pretengui que es fixi a través de la decisió judicial.