Coronavirus: Mesures especials en matèria laboral


Enunciem les principals mesures incorporades al Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, que incorpora un seguit de mesures extraordinàries en matèria laboral per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus

El decret governamental, al nostre entendre excessivament imprecís en alguns punts i manifestament insuficient en d'altres, conté una sèrie de disposicions que afecten aspectes essencials de la prestació laboral així com de regulació dels procediments de suspensió o reducció de jornada i accés a la prestació per desocupació que convé conèixer en detall:

Preferència del treball a distància

Les empreses han de facilitar aquesta forma de prestació laboral sempre que sigui "tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat". En aquest sentit, es considera satisfeta l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos del lloc de treball en el domicili familiar mitjançant "una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora"

Adaptació de l'horari i reducció de jornada

Les persones treballadores que acreditin la necessitat d'atendre cònjuges, parelles de fet o familiars fins al segon de consanguinitat tindran dret a l'adapatació o reducció de la seva jornada, que hauran de comunicar a l'empresa amb una antelació mínima de 24 hores. La necessitat de cura abasta tant el supòsit d'adults necessitats d'atenció per raó de malaltia relacionada amb el coronavirus com per motius de prevenció de l'expansió del contagi. El su emppòsit emparat per la norma inclou també la circumstància de menors afectats pel tancament de centres educatius i aquells casos en què la persona que fins ara s'ocupés de la cura de familiars necessitats d'atenció s'hagi vist obligada a cessar en la seva prestació de serveis.

L'adapatación de jornada, que s'ha d'ajustar a criteris de necessitat, proporcionalitat i compatibilitat amb les necessitats de l'empresa, "pot consistir en canvi de torn, alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació de la feina, incloent-hi la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l'empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionada, prenent en consideració el caràcter temporal i excepcional de les mesures previstes en la present norma ".

Pel que fa al dret de reducció de jornada, i pels mateixos supòsits que en el cas de l'adaptació, es permet que arribi al 100% de la jornada, amb la consegüent reducció salarial però sense alteració del vincle contractual. Les persones que actualment ja gaudeixen d'una reducció de jornada, poden modificar l'actual configuració i, si cal, ampliar el període de reducció.

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms i treballadors per compte propi

Mentre es perllongui l'estat d'alarma, podran accedir a una prestació extraordinària per cessament d'activitat "els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del que preveu l'esmentat Reial Decret, o, en altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior al qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior ".

La quantia de la prestació és del 70% de la base reguladora i no requereix de l'acreditació de períodes previs de cotització, més enllà d'estar donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en el moment del fet causant. Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent a el 70 per cent de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms. El temps de percepció s'entendrà com a cotitzat i no es descomptarà a efectes de càlcul del període de prestació per desocupació que pugui correspondre en un futur.

És important recordar que aquesta prestació no és per cessament definitiu de l'activitat sinó una mesura temporal destinada a pal·liar l'afectació causada pel coronavirus que es mantindrà vigent durant el període d'estat d'alarma, és a dir, durant un mes o en tant aquest es perllongui.

Procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major

Es consideren procediments per causa de força major aquells que tinguin origen en l'impacte sobre l'activitat de l'empresa de les mesures especials adoptades per prevenir el contagi i l'expansió del coronavirus, especialment la que implica el cessament obligat de determinades activitats i la clausura d'espais oberts a el públic. També es considerarà força major la manca de subministraments bàsics que impedeixi el desenvolupament de l'activitat, l'afectació del contagi sobre la plantilla en un grau tal que no permeti mantenir els processos productius o la necessitat d'adoptar mesures de protecció dels treballadors que impossibiliti la continuïtat de la pràctica empresarial.

En tots aquests casos, l'empresa (sigui quin sigui el nombre de treballadors afectats) ha de comunicar la intenció de reduir o suspendre els contractes als propis treballadors i a l'autoritat laboral, que haurà de constatar en el termini de 5 dies l'existència d'una veritable causa de força major. L'autoritat Laboral pot, no és obligatori, sol·licitar informe previ a Inspecció de Treball. En aquest cas, el termini per a la confecció de l'informe és, igualment, de 5 dies. La data d'efectes de l'expedient, a l'marge dels períodes ressenyats, és la de el fet causant de la força major.

Per a les suspensions i reduccions que no s'integrin en causa de força major sinó per raons econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb l'impacte del coronavirus es manté el període obligatori de negociació i consulta amb la representació dels treballadors però reduït a un termini màxim de 7 dies. També s'escurça el període disponible per a la constitució de la comissió negociadora, que haurà d'estar formada en 5 dies des de la notificació de l'expedient.

Protecció per desocupació pels afectats per expedients de suspensió o reducció

Tots els afectats podran accedir a la prestació per desocupació encara que no tinguin els períodes de cotització mínims exigits. Aquest temps de percepció no computarà a efectes de càlcul de la durada màxima de la prestació.

Els treballadors fixos discontinus i "aquells que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes" que vegin suspesos els seus contractes en períodes que haurien de ser d'activitat, podran tornar a percebre la seva prestació d'atur fins a un límit de 90 dies ".

Presentació extemporània de sol·licituds de prestacions per desocupació

Mentre duri la situació d'alarma, "la presentació de les sol·licituds d'alta inicial o represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent".

Protecció de l'ocupació

La disposició addicional sisena del reial decret-llei estableix que totes les mesures laborals previstes, especialmenl les referents a exempcions i bonificacions que afectin les obligacions de cotització per part de les empreses, estan subjectes al compromís de manteniment de l'ocupació durant els 6 primers mesos des de la reanudació de l'activitat per part de l'empresa.

El decret governamental, al nostre entendre excessivament imprecís en alguns punts i manifestament insuficient en d'altres, conté una sèrie de disposicions que afecten aspectes essencials de la prestació laboral així com de regulació dels procediments de suspensió o reducció de jornada i accés a la prestació per desocupació que convé conèixer en detall:

Preferència del treball a distància

Les empreses han de facilitar aquesta forma de prestació laboral sempre que sigui "tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat". En aquest sentit, es considera satisfeta l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos del lloc de treball en el domicili familiar mitjançant "una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora"

Adaptació de l'horari i reducció de jornada

Les persones treballadores que acreditin la necessitat d'atendre cònjuges, parelles de fet o familiars fins al segon de consanguinitat tindran dret a l'adapatació o reducció de la seva jornada, que hauran de comunicar a l'empresa amb una antelació mínima de 24 hores. La necessitat de cura abasta tant el supòsit d'adults necessitats d'atenció per raó de malaltia relacionada amb el coronavirus com per motius de prevenció de l'expansió del contagi. El su emppòsit emparat per la norma inclou també la circumstància de menors afectats pel tancament de centres educatius i aquells casos en què la persona que fins ara s'ocupés de la cura de familiars necessitats d'atenció s'hagi vist obligada a cessar en la seva prestació de serveis.

L'adapatación de jornada, que s'ha d'ajustar a criteris de necessitat, proporcionalitat i compatibilitat amb les necessitats de l'empresa, "pot consistir en canvi de torn, alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació de la feina, incloent-hi la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l'empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionada, prenent en consideració el caràcter temporal i excepcional de les mesures previstes en la present norma ".

Pel que fa al dret de reducció de jornada, i pels mateixos supòsits que en el cas de l'adaptació, es permet que arribi al 100% de la jornada, amb la consegüent reducció salarial però sense alteració del vincle contractual. Les persones que actualment ja gaudeixen d'una reducció de jornada, poden modificar l'actual configuració i, si cal, ampliar el període de reducció.

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms i treballadors per compte propi

Mentre es perllongui l'estat d'alarma, podran accedir a una prestació extraordinària per cessament d'activitat "els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del que preveu l'esmentat Reial Decret, o, en altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior al qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior ".

La quantia de la prestació és del 70% de la base reguladora i no requereix de l'acreditació de períodes previs de cotització, més enllà d'estar donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en el moment del fet causant. Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent a el 70 per cent de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms. El temps de percepció s'entendrà com a cotitzat i no es descomptarà a efectes de càlcul del període de prestació per desocupació que pugui correspondre en un futur.

És important recordar que aquesta prestació no és per cessament definitiu de l'activitat sinó una mesura temporal destinada a pal·liar l'afectació causada pel coronavirus que es mantindrà vigent durant el període d'estat d'alarma, és a dir, durant un mes o en tant aquest es perllongui.

Procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major

Es consideren procediments per causa de força major aquells que tinguin origen en l'impacte sobre l'activitat de l'empresa de les mesures especials adoptades per prevenir el contagi i l'expansió del coronavirus, especialment la que implica el cessament obligat de determinades activitats i la clausura d'espais oberts a el públic. També es considerarà força major la manca de subministraments bàsics que impedeixi el desenvolupament de l'activitat, l'afectació del contagi sobre la plantilla en un grau tal que no permeti mantenir els processos productius o la necessitat d'adoptar mesures de protecció dels treballadors que impossibiliti la continuïtat de la pràctica empresarial.

En tots aquests casos, l'empresa (sigui quin sigui el nombre de treballadors afectats) ha de comunicar la intenció de reduir o suspendre els contractes als propis treballadors i a l'autoritat laboral, que haurà de constatar en el termini de 5 dies l'existència d'una veritable causa de força major. L'autoritat Laboral pot, no és obligatori, sol·licitar informe previ a Inspecció de Treball. En aquest cas, el termini per a la confecció de l'informe és, igualment, de 5 dies. La data d'efectes de l'expedient, a l'marge dels períodes ressenyats, és la de el fet causant de la força major.

Per a les suspensions i reduccions que no s'integrin en causa de força major sinó per raons econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb l'impacte del coronavirus es manté el període obligatori de negociació i consulta amb la representació dels treballadors però reduït a un termini màxim de 7 dies. També s'escurça el període disponible per a la constitució de la comissió negociadora, que haurà d'estar formada en 5 dies des de la notificació de l'expedient.

Protecció per desocupació pels afectats per expedients de suspensió o reducció

Tots els afectats podran accedir a la prestació per desocupació encara que no tinguin els períodes de cotització mínims exigits. Aquest temps de percepció no computarà a efectes de càlcul de la durada màxima de la prestació.

Els treballadors fixos discontinus i "aquells que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes" que vegin suspesos els seus contractes en períodes que haurien de ser d'activitat, podran tornar a percebre la seva prestació d'atur fins a un límit de 90 dies ".

Presentació extemporània de sol·licituds de prestacions per desocupació

Mentre duri la situació d'alarma, "la presentació de les sol·licituds d'alta inicial o represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent".

Protecció de l'ocupació

La disposició addicional sisena del reial decret-llei estableix que totes les mesures laborals previstes, especialmenl les referents a exempcions i bonificacions que afectin les obligacions de cotització per part de les empreses, estan subjectes al compromís de manteniment de l'ocupació durant els 6 primers mesos des de la reanudació de l'activitat per part de l'empresa.