Autònoms i cessament d'activitat: dubtes sobre la prestació extraordinàra


Qüestions bàsiques sobre la prestació per cessament d'activitat de treballadors autònoms aprovada dins el paquet de mesures extraordinàries del passat 14 de març per fer front als efectes econòmics i socials del coronavirus

Requisits per accedir-hi

Podran accedir-hi els autònoms i treballador per compte propi dedicats a algunes de les activitats econòmiques suspeses en virtut de la declaració d'estat d'alarma. Per a la resta de casos, quan l'activitat no estigui directament afectada per aquestes mesures de suspensió, caldrà acreditar una reducció de la facturació en el mes anterior al qual se sol·licita la prestació d'almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.
No es requereixen periodes previs de cotització, però sí estar donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en el moment del fet causant i estar al corrent de pagament de quotes de la Seguretat Social. Si no es complís aquest requisit, l'autònom diposarà de 30 dies per satisfer les quotes no abonades i regularitzar la seva situació a efectes d'accés a la prestació.

Durada de la prestació

La data d'efectes de la prestació serà la del passat 14 de març i es mantindrà durant un mes o, en cas que la present situació es perllongui en el temps, fins al darrer dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma.

Quantia de la prestació

La quantia de la prestació és del 70% de la base reguladora. Com dèiem abans, l'accés no requereix de períodes previs de cotització, més enllà d'estar en situació d'alta al corresponent règim de la Seguretat Social i mantenir-se al corrent de pagament de les quotes. Ara bé, quan no s'acrediti el període mínim de cotització que en circumstàncies normals dóna dret a la prestació, la quantia serà equivalent al 70 % de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

Quan i com sol·licitar-ho?

L'accés a la prestació extraordinària s'ha de tramitar a través de la mútua col·laboradora amb la seguretat social. A les seves respectives pàgines webs, les mútues ja han publicat formularis per fer-ho, especificant la documentació que cal aportar tant en cas que se sol·liciti per causa de força major (suspensió de l'activitat) com per raons econòmiques (disminució d'ingressos).

La prestació es pot sol·licitar a partir del mes d'abril, quan es podrà acreditar i provar l'impacte econòmic. La mútua disposa d'un període màxim de 30 dies hàbils per resoldre la petició tot i que els efectes econòmics de la prestació, al marge de la data de reconeixement, seran en els termes expressats anterorment respecte l'abast temporal de la mesura.

La situació dels autònoms amb treballadors assalariats

Sobre aquest punt és previst que pugui haver novetats normatives en els propers dies. A hores d'ara, però, els autònoms amb treballadors al seu càrrec que vulguin accedir a aquesta prestació han d'acreditar prèviament, mitjançant declaració jurada, haver comunicat l'extinció de l'empresa o el cessament -temporal o definitiu- de l'activitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social així com les corresponents baixes dels treballadors a càrrec i el compliment respecte els assalariats de totes les obligacions en matèria de regulació laboral.

Requisits per accedir-hi

Podran accedir-hi els autònoms i treballador per compte propi dedicats a algunes de les activitats econòmiques suspeses en virtut de la declaració d'estat d'alarma. Per a la resta de casos, quan l'activitat no estigui directament afectada per aquestes mesures de suspensió, caldrà acreditar una reducció de la facturació en el mes anterior al qual se sol·licita la prestació d'almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.
No es requereixen periodes previs de cotització, però sí estar donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en el moment del fet causant i estar al corrent de pagament de quotes de la Seguretat Social. Si no es complís aquest requisit, l'autònom diposarà de 30 dies per satisfer les quotes no abonades i regularitzar la seva situació a efectes d'accés a la prestació.

Durada de la prestació

La data d'efectes de la prestació serà la del passat 14 de març i es mantindrà durant un mes o, en cas que la present situació es perllongui en el temps, fins al darrer dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma.

Quantia de la prestació

La quantia de la prestació és del 70% de la base reguladora. Com dèiem abans, l'accés no requereix de períodes previs de cotització, més enllà d'estar en situació d'alta al corresponent règim de la Seguretat Social i mantenir-se al corrent de pagament de les quotes. Ara bé, quan no s'acrediti el període mínim de cotització que en circumstàncies normals dóna dret a la prestació, la quantia serà equivalent al 70 % de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

Quan i com sol·licitar-ho?

L'accés a la prestació extraordinària s'ha de tramitar a través de la mútua col·laboradora amb la seguretat social. A les seves respectives pàgines webs, les mútues ja han publicat formularis per fer-ho, especificant la documentació que cal aportar tant en cas que se sol·liciti per causa de força major (suspensió de l'activitat) com per raons econòmiques (disminució d'ingressos).

La prestació es pot sol·licitar a partir del mes d'abril, quan es podrà acreditar i provar l'impacte econòmic. La mútua disposa d'un període màxim de 30 dies hàbils per resoldre la petició tot i que els efectes econòmics de la prestació, al marge de la data de reconeixement, seran en els termes expressats anterorment respecte l'abast temporal de la mesura.

La situació dels autònoms amb treballadors assalariats

Sobre aquest punt és previst que pugui haver novetats normatives en els propers dies. A hores d'ara, però, els autònoms amb treballadors al seu càrrec que vulguin accedir a aquesta prestació han d'acreditar prèviament, mitjançant declaració jurada, haver comunicat l'extinció de l'empresa o el cessament -temporal o definitiu- de l'activitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social així com les corresponents baixes dels treballadors a càrrec i el compliment respecte els assalariats de totes les obligacions en matèria de regulació laboral.