Demanda col·lectiva per les hipoteques d'UCI

Les hipoteques d'UCI es troben entre les més complexes i opaques que han estat comercialitzades

ASUFIN, Associació d'Usuaris Financers, prepara en col·laboració amb Col·lectiu Ronda una demanda que agruparà 35 afectats per la comercialització de les hipoteques d'UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, companyia financera participada per Banco Santander i la francesa BNP Paribas.

........................................................................

SESSIONS INFORMATIVES

Barcelona

26 novembre 17.30 h
Col·lectiu Ronda (Trafalgar, 50-52)

Confirmeu assistència per correu electrònic adreçat a info@cronda.coop

Madrid

4 desembre 17 h
ASUFIN (Plaza de las Cortes, 4, 4D)

Inscripcions aquí

........................................................................

Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) és una companyia financera participada per Banco Santander i l'entitat francesa BNP Paribas que ha comercialitzat un gran nombre d'hipoteques a través d'agències immobiliàries. Algunes estimacions assenyalen que el nombre d'hipoteques emeses per l'empresa podria fins i tot excedir el mig milió, la majoria subscrites entre els anys 2009 i 2012, en plena època de restricció del crèdit per part dels bancs que tradicionalment han ocupat majors quotes del mercat hipotecari a l'Estat espanyol. En molts casos, aquestes hipoteques es van oferir a través d'agències immobiliàries que incorporaven als seus serveis de comercialització d'immobles la gestió, negociació i tramitació de crèdits hipotecaris, de tal manera que els clients interessats en un determinat habitatge podien subscriure per intermediació de la pròpia agencia el préstec per adquirir-la, de vegades sense ni tan sols tenir contacte amb cap representant d'UCI fins al mateix moment de signar la hipoteca davant de notari.

 
 Patricia Suárez, presidenta d'ASUFIN, confessa haver-se trobat “amb un dels productes hipotecaris més complexos, obscurs i opacs que mai s'han ofert en aquest país. Una hipoteca que es va oferir amb el reclam d'unes quotes extraordinàriament baixes durant els primers anys de vida sense oferir cap tipus d'explicació sobre l'evolució futura dels pagaments que haurem d'afrontar transcorreguts aquest temps”.
 

Un sistema d'amortització molt particular
 

La principal peculiaritat de les hipoteques d'UCI -i primera causa d'abusivitat i nul·litat- és el seu particular sistema d'amortització del capital. Habitualment, les hipoteques que s'han signat a Espanya es regeixen pel denominat model francès d'amortització. Amb aquest sistema, s'estableix una quota, fixa o variable, de la qual es destina una part al pagament d'interessos i una altra a l'amortització pròpiament dita de capital. És a dir, amb cada pagament mensual, abonem els interessos per disposar del capital i reduïm part del nostre deute. Amb el transcórrer del temps, la part de la quota destinada abonar el pagament d'interessos és cada vegada menor i augmenta la part destinada a amortitzar el capital que vam sol·licitar. Però no succeeix així en les hipoteques d'UCI. En aquest cas, s'establia durant el període inicial del pagament de la hipoteca -normalment, entre 5 i 10 anys- una quota fixa, al marge de les condicions que s'haguessin acordat per calcular els interessos a abonar que, com en el cas de qualsevol altra hipoteca, era el resultat d'incrementar en un determinat percentatge (el "diferencial") el tipus d'interès (Euríbor o IRPH) establert. La veritable trampa d'aquestes hipoteques consisteix en el fet que la diferència entre la quota efectivament abonada -recordem, una quota fixa inicialment- i la que hagués estat si s'hagués calculat la quota aplicant l'índex de referència i el diferencial, passava a sumar-se al principal del préstec, és a dir, a l'import de la hipoteca. I a major principal, més interessos a abonar. Allò que en termes econòmics s'anomena un pacte d'anatocisme.

 
 “L'anatocisme -explica Òscar Serrano , advocat de Col·lectiu Ronda que exerceix la direcció lletrada de la demanda- està recollit al Codi de Comerç i és legal, no és una pràctica abusiva per se, tot i que pot ser molt onerós. Però el que és absolutament il·legal i abusiu, és que el consumidor no conegui l'abast econòmic de la clàusula i en el cas de les hipoteques d'UCI ens hem trobat que el clausulat de les escriptures hipotecàries ni tan sols especifica quin és el sistema d'amortització que s'aplicarà. Aquesta és una manca de diligència absolutament inèdita, veritablement inversemblant”.

 
 L'advocat recorda que el contingut i els mecanismes de funcionament d'una hipoteca han de ser objecte d'informació precontractual, a través dels propis empleats de l'entitat, i contractual, mitjançant el contingut intel·ligible i clar de la pròpia escriptura. En el cas de les hipoteques UCI, però, ni la informació precontractual ni contractual era en absolut suficient.
 

Quotes inassumibles que han destrossat milers de famílies
 

Patricia Suárez considera que aquestes hipoteques “han estat dissenyades i concebudes amb el ferm propòsit de que el préstec fos impossible d'abonar”. En aquest sentit, recorda que “el termini total de la hipoteca -a 20, 25 anys o els que es varen acordar- es divideix en quatre trams. En els tres inicials no es contempla el pagament d'interessos. Durant aquest temps, l'import íntegre de la quota -recordem, sempre creixent- es dedica al pagament d'interessos, de tal manera que en l'últim tram s'ha d'amortitzar tot el capital que no s'ha amortitzat durant els tres primers. Com a conseqüència, en els últims anys de vida de la hipoteca, l'import de la quota pot augmentar d'una manera exponencial. Tot i així, UCI oferia la possibilitat d'acordar el pagament d'un import fix per a la quota d'aquest últim tram. Però clar, la diferència entre el que hauria de ser abonat i l'import acordat, tornava a sumar-se al principal i al seu torn generava nous interessos. Un cercle veritablement infernal que acabava generant en els últims anys anys de vida de la hipoteca quotes mensuals absolutament inassumibles que poden assolir imports exorbitants”.

 
 Òscar Serrano considera que bona part dels afectats i afectades van subscriure aquests préstecs com a “hipoteques pont” quan pretenien vendre el seu habitatge i adquirir un de nou, de tal forma que poguessin liquidar la hipoteca que pesava sobre l'immoble amb els diners obtinguts de la venda i poder amortitzar amb el romanent part de la nova hipoteca subscrita per finançar la compra del nou. “Per a la gent en aquesta situació, el reclam d'uns primers anys d'hipoteca amb quotes molt baixes podia semblar una bona idea, però en els anys de més intensitat en la comercialització d'aquestes hipoteques per part d'UCI, el mercat immobiliari es va tancar de forma radical. La venda d'habitatges es va paralitzar com a conseqüència de la crisi, els bancs van deixar d'oferir crèdit i les famílies van quedar encadenades a allò que pensaven seria una hipoteca pont per a uns pocs anys. Però no ha estat així. Les hipoteques UCI són una trampa absoluta que han destrossat el futur de milers i milers de famílies”.

 
 I així ho han començat a assenyalar els tribunals espanyols. Entre d'altres, l'Audiència Provincial de Saragossa i la d'Astúries han ratificat sentències prèvies de jutjats de primera instància que condemnaven a UCI per no haver explicat prou les característiques d'una hipoteca que ha causat i continua causant gravíssims perjudicis econòmics a les persones que l'han subscrit. En aquesta sentències, a més d'apreciar abusivitat de l'esmentat pacte de anatocisme, els tribunals també han considerat abusives altres clàusules de l'escriptura de préstec hipotecari com els exagerats interessos moratoris (de fins al 20%) o la clàusula de venciment anticipat, entre d'altres. En tots els casos, les resolucions judicials han obligat a UCI a reformular els préstecs hipotecaris de manera que passin a estar regits per l'habitual i clàssic sistema francès d'amortització i a abonar als afectats les quantitats indegudament abonades com a conseqüència del pacte de anatocisme.

 
 “La majoria d'aquestes hipoteques -recorda Suárez- són préstecs encara vius. Estem a temps de redreçar la situació i permetre que les famílies hipotecades vegin els seus préstecs depurats d'un sistema veritablement diabòlic. Amb la seva configuració, els hipotecats no només no aconsegueixin amortitzar mai el capital sol·licitat sinó que el seu deute no deixa mai de créixer i en el tram final de vida de la hipoteca, fins i tot en el casos d'hipoteques amb un principal no tan elevat, hem vist quotes mensuals de 5.000 o 6.000 euros; una autèntica barbaritat. S'ha permès que es comercialitzin hipoteques sense cap explicació respecte un dels elements més essencials d'un préstec hipotecari com és el sistema d'amortització i sense informació sobre l'evolució previsible de les quotes mensuals”. Òscar Serrano ratifica aquesta opinió. “Els incompliments són gravíssims, absolutament intolerables. S'han vulnerat tots les obligacions de diligència, transparència i informació i estem segurs que els tribunals ho apreciaran així”.

Demandes en col·laboració amb ASUFIN

A través d'ASUFIN, Associació d'Usuaris Financers, una organització de consumidors inscrita al REACU al servei dels drets dels consumidors bancaris i que agrupa més de 2000 persones a tot l'Estat, el nostre despatx d'advocats prepara una demanda col·lectiva que permeti a tots els afectats per les hipoteques d'UCI recuperar els diners indegudament abonat i deixar de patir els efectes d'una de les hipoteques més nocives perilloses que s'han comercialitzat a Espanya.

Les persones interessades a sumar-se a aquesta iniciativa poden obtenir tota la informació necessària a través de la pàgina web que hem creat especialment per a l'ocasió:

http://hipotecauci.cronda.coop

Les hipoteques d'UCI es troben entre les més complexes i opaques que han estat comercialitzades

........................................................................

SESSIONS INFORMATIVES

Barcelona

26 novembre 17.30 h
Col·lectiu Ronda (Trafalgar, 50-52)

Confirmeu assistència per correu electrònic adreçat a info@cronda.coop

Madrid

4 desembre 17 h
ASUFIN (Plaza de las Cortes, 4, 4D)

Inscripcions aquí

........................................................................

Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) és una companyia financera participada per Banco Santander i l'entitat francesa BNP Paribas que ha comercialitzat un gran nombre d'hipoteques a través d'agències immobiliàries. Algunes estimacions assenyalen que el nombre d'hipoteques emeses per l'empresa podria fins i tot excedir el mig milió, la majoria subscrites entre els anys 2009 i 2012, en plena època de restricció del crèdit per part dels bancs que tradicionalment han ocupat majors quotes del mercat hipotecari a l'Estat espanyol. En molts casos, aquestes hipoteques es van oferir a través d'agències immobiliàries que incorporaven als seus serveis de comercialització d'immobles la gestió, negociació i tramitació de crèdits hipotecaris, de tal manera que els clients interessats en un determinat habitatge podien subscriure per intermediació de la pròpia agencia el préstec per adquirir-la, de vegades sense ni tan sols tenir contacte amb cap representant d'UCI fins al mateix moment de signar la hipoteca davant de notari.

 
 Patricia Suárez, presidenta d'ASUFIN, confessa haver-se trobat “amb un dels productes hipotecaris més complexos, obscurs i opacs que mai s'han ofert en aquest país. Una hipoteca que es va oferir amb el reclam d'unes quotes extraordinàriament baixes durant els primers anys de vida sense oferir cap tipus d'explicació sobre l'evolució futura dels pagaments que haurem d'afrontar transcorreguts aquest temps”.
 

Un sistema d'amortització molt particular
 

La principal peculiaritat de les hipoteques d'UCI -i primera causa d'abusivitat i nul·litat- és el seu particular sistema d'amortització del capital. Habitualment, les hipoteques que s'han signat a Espanya es regeixen pel denominat model francès d'amortització. Amb aquest sistema, s'estableix una quota, fixa o variable, de la qual es destina una part al pagament d'interessos i una altra a l'amortització pròpiament dita de capital. És a dir, amb cada pagament mensual, abonem els interessos per disposar del capital i reduïm part del nostre deute. Amb el transcórrer del temps, la part de la quota destinada abonar el pagament d'interessos és cada vegada menor i augmenta la part destinada a amortitzar el capital que vam sol·licitar. Però no succeeix així en les hipoteques d'UCI. En aquest cas, s'establia durant el període inicial del pagament de la hipoteca -normalment, entre 5 i 10 anys- una quota fixa, al marge de les condicions que s'haguessin acordat per calcular els interessos a abonar que, com en el cas de qualsevol altra hipoteca, era el resultat d'incrementar en un determinat percentatge (el "diferencial") el tipus d'interès (Euríbor o IRPH) establert. La veritable trampa d'aquestes hipoteques consisteix en el fet que la diferència entre la quota efectivament abonada -recordem, una quota fixa inicialment- i la que hagués estat si s'hagués calculat la quota aplicant l'índex de referència i el diferencial, passava a sumar-se al principal del préstec, és a dir, a l'import de la hipoteca. I a major principal, més interessos a abonar. Allò que en termes econòmics s'anomena un pacte d'anatocisme.

 
 “L'anatocisme -explica Òscar Serrano , advocat de Col·lectiu Ronda que exerceix la direcció lletrada de la demanda- està recollit al Codi de Comerç i és legal, no és una pràctica abusiva per se, tot i que pot ser molt onerós. Però el que és absolutament il·legal i abusiu, és que el consumidor no conegui l'abast econòmic de la clàusula i en el cas de les hipoteques d'UCI ens hem trobat que el clausulat de les escriptures hipotecàries ni tan sols especifica quin és el sistema d'amortització que s'aplicarà. Aquesta és una manca de diligència absolutament inèdita, veritablement inversemblant”.

 
 L'advocat recorda que el contingut i els mecanismes de funcionament d'una hipoteca han de ser objecte d'informació precontractual, a través dels propis empleats de l'entitat, i contractual, mitjançant el contingut intel·ligible i clar de la pròpia escriptura. En el cas de les hipoteques UCI, però, ni la informació precontractual ni contractual era en absolut suficient.
 

Quotes inassumibles que han destrossat milers de famílies
 

Patricia Suárez considera que aquestes hipoteques “han estat dissenyades i concebudes amb el ferm propòsit de que el préstec fos impossible d'abonar”. En aquest sentit, recorda que “el termini total de la hipoteca -a 20, 25 anys o els que es varen acordar- es divideix en quatre trams. En els tres inicials no es contempla el pagament d'interessos. Durant aquest temps, l'import íntegre de la quota -recordem, sempre creixent- es dedica al pagament d'interessos, de tal manera que en l'últim tram s'ha d'amortitzar tot el capital que no s'ha amortitzat durant els tres primers. Com a conseqüència, en els últims anys de vida de la hipoteca, l'import de la quota pot augmentar d'una manera exponencial. Tot i així, UCI oferia la possibilitat d'acordar el pagament d'un import fix per a la quota d'aquest últim tram. Però clar, la diferència entre el que hauria de ser abonat i l'import acordat, tornava a sumar-se al principal i al seu torn generava nous interessos. Un cercle veritablement infernal que acabava generant en els últims anys anys de vida de la hipoteca quotes mensuals absolutament inassumibles que poden assolir imports exorbitants”.

 
 Òscar Serrano considera que bona part dels afectats i afectades van subscriure aquests préstecs com a “hipoteques pont” quan pretenien vendre el seu habitatge i adquirir un de nou, de tal forma que poguessin liquidar la hipoteca que pesava sobre l'immoble amb els diners obtinguts de la venda i poder amortitzar amb el romanent part de la nova hipoteca subscrita per finançar la compra del nou. “Per a la gent en aquesta situació, el reclam d'uns primers anys d'hipoteca amb quotes molt baixes podia semblar una bona idea, però en els anys de més intensitat en la comercialització d'aquestes hipoteques per part d'UCI, el mercat immobiliari es va tancar de forma radical. La venda d'habitatges es va paralitzar com a conseqüència de la crisi, els bancs van deixar d'oferir crèdit i les famílies van quedar encadenades a allò que pensaven seria una hipoteca pont per a uns pocs anys. Però no ha estat així. Les hipoteques UCI són una trampa absoluta que han destrossat el futur de milers i milers de famílies”.

 
 I així ho han començat a assenyalar els tribunals espanyols. Entre d'altres, l'Audiència Provincial de Saragossa i la d'Astúries han ratificat sentències prèvies de jutjats de primera instància que condemnaven a UCI per no haver explicat prou les característiques d'una hipoteca que ha causat i continua causant gravíssims perjudicis econòmics a les persones que l'han subscrit. En aquesta sentències, a més d'apreciar abusivitat de l'esmentat pacte de anatocisme, els tribunals també han considerat abusives altres clàusules de l'escriptura de préstec hipotecari com els exagerats interessos moratoris (de fins al 20%) o la clàusula de venciment anticipat, entre d'altres. En tots els casos, les resolucions judicials han obligat a UCI a reformular els préstecs hipotecaris de manera que passin a estar regits per l'habitual i clàssic sistema francès d'amortització i a abonar als afectats les quantitats indegudament abonades com a conseqüència del pacte de anatocisme.

 
 “La majoria d'aquestes hipoteques -recorda Suárez- són préstecs encara vius. Estem a temps de redreçar la situació i permetre que les famílies hipotecades vegin els seus préstecs depurats d'un sistema veritablement diabòlic. Amb la seva configuració, els hipotecats no només no aconsegueixin amortitzar mai el capital sol·licitat sinó que el seu deute no deixa mai de créixer i en el tram final de vida de la hipoteca, fins i tot en el casos d'hipoteques amb un principal no tan elevat, hem vist quotes mensuals de 5.000 o 6.000 euros; una autèntica barbaritat. S'ha permès que es comercialitzin hipoteques sense cap explicació respecte un dels elements més essencials d'un préstec hipotecari com és el sistema d'amortització i sense informació sobre l'evolució previsible de les quotes mensuals”. Òscar Serrano ratifica aquesta opinió. “Els incompliments són gravíssims, absolutament intolerables. S'han vulnerat tots les obligacions de diligència, transparència i informació i estem segurs que els tribunals ho apreciaran així”.

Demandes en col·laboració amb ASUFIN

A través d'ASUFIN, Associació d'Usuaris Financers, una organització de consumidors inscrita al REACU al servei dels drets dels consumidors bancaris i que agrupa més de 2000 persones a tot l'Estat, el nostre despatx d'advocats prepara una demanda col·lectiva que permeti a tots els afectats per les hipoteques d'UCI recuperar els diners indegudament abonat i deixar de patir els efectes d'una de les hipoteques més nocives perilloses que s'han comercialitzat a Espanya.

Les persones interessades a sumar-se a aquesta iniciativa poden obtenir tota la informació necessària a través de la pàgina web que hem creat especialment per a l'ocasió:

http://hipotecauci.cronda.coop