Viduïtat a les parelles de fet: importants novetats


L’entrada en vigor el passat 29 de desembre de 2021 de la nova Llei 21/2021 comporta importants novetats pel que fa als requisits que permeten l’accés a la pensió de viduïtat del membre supervivent d’una parella de fet i possibilitats abans inexistents com ara la prestació temporal de viduïtat o el reconeixement de la pensió, en determinats supòsits, en el cas de parelles de fet ja extintes.

.................................................................

La nova norma impulsada pel Govern contribueix a reparar alguns dels perjudicis més evidents i arbitraris que la legislació anteriorment vigent imposava als membres supervivents d’una parella de fet a l’hora d’accedir a la pensió de viduïtat, especialment flagrant en el cas del requisit de dependència econòmica que s’exigia a aquestes persones en contraposició a la situació dels matrimonis. Una diferència de tracte que, tal i com hem expressat anteriorment en nombroses ocasions, es feia més patent i injusta si consideràvem la situació dels fills i filles d’aquestes parelles, afectades en primera persona de forma injustificable per aquesta distinció administrativa respecte l’estatus legal de matrimonis i parelles de fet.

Entre les principals novetats que incorpora l’esmentada norma pel que fa a la pensió de viduïtat en les parelles de fet, sens dubte les més destacades són la supressió del requisit de que el membre supervivent «no guanyés un euro més que la persona finada» i les possibilitats, anteriorment inexistents, d’accedir en determinats supòsits a una prestació temporal o a la pensió de viduïtat com a ex-membre d’una parella de fet. A banda, i d’enorme transcendència, cal destacar el termini extraordinari de 12 mesos habilitat per tal que les persones a qui es va denegar o no van sol·licitar la pensió de viduïtat per defuncions causades abans de l’ 1 de gener de 2022 com a conseqüència de no satisfer els requisits de dependència econòmica anteriorment exigits puguin presentar una nova sol·licitud i accedir a la prestació.

A continuació, analitzem breument les novetats que aporta la nova Llei 21/2021:

1) Eliminació del requisit de dependència econòmica

S’ha modificat l’article 221 de La Llei General de Seguretat Social per tal d’eliminar de l’ordenament jurídic l’exigència per accedir a la pensió de viduïtat de que el membre supervivent tingués uns ingressos econòmics inferiors als del membre finat. Per tant, s’equipara la situació a la preexistent en els cas dels matrimonis legalment constituïts.

2) Fills o filles comunes i requisit de convivència

Desterrada l’exigència de dependència econòmica, per accedir a la pensió caldrà acreditar «una convivència estable i notòria» durant almenys els 5 anys anteriors a la defunció del causant. Aquest requisit es desactiva en cas que la parella tingui fills o filles comunes. Si hi ha descendència, ja no caldrà acreditar aquest període de 5 anys de convivència sinó tan sols «la constitució de la parella de fet» a través del seu registre formal, és a dir, mitjançant la inscripció en els registre autonòmics o locals creats a aquest efecte o mitjançant escriptura pública.

3) Nova prestació temporal per 2 anys

Es podrà accedir a una pensió temporal de viduïtat que tindrà una durada de dos anys quan no es compleixin els requisits anteriorment esmentats que atorguen el dret a la pensió vitalícia però es pugui acreditar el registre formal de la parella de fet amb una antelació mínima de dos anys respecte el moment de la defunció.

4) Víctimes de violència de gènere

La nova Llei recull la doctrina exhibida pel Tribunal Suprem ja des d’abans de l’entrada en vigor d’aquesta norma i reconeix el dret a percebre la pensió de viduïtat a les persones que «tot i no ser creditores de pensió compensatòria, puguin acreditar que eren víctimes de violència de gènere en el moment de l’extinció de la parella de fet». En aquest sentit, la Llei admet que la situació de violència de gènere s’acreditarà a través de sentència ferma, però també a través d’ordres de protecció dictades a favor de la sol·licitant, informes del Ministeri Fiscal que indiquin l’existència d’indicis de violència o «per qualsevol altre mitjà de prova admès en Dret».

5) Accés a la pensió de viduïtat en cas d’antigues parelles de fet quan existís el dret a percebre una pensió compensatòria

En aquest àmbit, la norma també equipara la situació de les parelles de fet a la dels matrimonis. Si en el moment de dissoldre’s la parella de fet es va establir el dret a percebre una pensió compensatòria a través de sentència, conveni o pacte regulador atenent al desequilibri econòmic provocat per l’extinció de la parella, la persona creditora que deixarà de percebre-la pot accedir a la pensió de viduïtat. En aquest cas, l’import de la pensió de viduïtat no podrà ser ser superior a l’import de la pensió compensatòria que la persona tenia reconeguda. 

Aquesta darrera qüestió caldrà veure com és resolta pels tribunals a Catalunya doncs, a diferència del que succeeix a altres territoris de l’Estat, el Codi Civil català no contempla la possibilitat de fixar pensions compensatòries per causa de dissolució d’una parella de fet.

Per últim, una de les grans novetats que aporta la nova Llei pensada per facilitar l’accés a persones que en el seu moment no van poder sol·licitar o van veure denegada la pensió per no satisfer el requisits legalment establert de dependència econòmica:

6) Període extraordinari de sol·licitud (2022)

L’exigència de dependència econòmica traduïda en menors ingressos del membre supervivent de la parella de fet ha exclòs durant anys a milers de persones de poder accedir a la pensió de viduïtat amb greus i evidents conseqüències. Contra aquesta profunda injustícia, especialment flagrant si atenem la seva projecció sobre els possibles fills o filles de la parella, entitats com l’Associació Vida han plantejat una lluita incansable de la qual podem dir que estem orgullosos d’haver tingut ocasió de participar com a assessors legals i fer la nostra aportació en diferent ocasions.

Per tal de corregir aquesta situació i pal·liar els efectes de l’anterior exclusió, la Llei 21/2021 incorpora una Disposició Addicional que atorga un període extraordinari de 12 mesos (fins l’1 de gener de 2023) per tal de sol·licitar la pensió de viduïtat causada per defuncions anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, malgrat en el seu moment fos denegada la sol·licitud o no s’arribés a presentar pel fet de no satisfer el requisit de dependència econòmica.

Per presentar la nova sol·licitud caldrà acreditar l’existència de la parella de fet en el moment de la mort del causant en els termes esmentats anteriorment (convivència estable des de 5 anys abans de la mort o només la constitució de la parella, sense requeriment de temps mínim, quan hi hagi fills) i no tenir reconegut el dret a percebre cap pensió contributiva.

Una reforma necessària

Les disposicions contingudes a la norma aprovada pel Govern a les acaballes de 2021 donen resposta, ni que sigui parcial, a una situació de greuge comparatiu que per a milers de persones, sobretot dones, ha suposat una pesada llosa econòmica i en alguns casos, veure’s privades dels recursos necessaris pel sosteniment familiar. Precisament aquesta qüestió ha estat una de les més reiteradament denunciades des de diversos àmbits, doncs la denegació de la pensió de viduïtat ha afectat en moltíssimes casos a la protecció dels menors convivents amb el membre supervivent de la parella, situant la legislació espanyola fins ara vigent al marge del deure legal de no discriminació.

La nova llei i molt especialment el termini excepcional de 12 mesos atorgat per a que les persones a qui se’ls va denegar en el seu moment l’accés a la pensió de viduïtat per incomplir el requisit de dependència econòmica representen una contribució important i digna d’elogi a la definitiva correcció d’aquest greuge. Ara bé, caldrà seguir exigint mesures addicionals per garantir que tothom tingui accés a les prestacions que els haurien de correspondre. Persones com ara les que han vist denegada la seva sol·licitud per incomplir el requisit obligatori d’acreditació formal de la parella de fet malgrat existeixin proves i evidències suficients per acreditar una convivència molt més perllongada que no pas els 5 anys legalment exigits. Aquest és un aspecte a millorar de forma urgent i que, malauradament, la nova regulació continua sense contemplar.

.................................................................

La nova norma impulsada pel Govern contribueix a reparar alguns dels perjudicis més evidents i arbitraris que la legislació anteriorment vigent imposava als membres supervivents d’una parella de fet a l’hora d’accedir a la pensió de viduïtat, especialment flagrant en el cas del requisit de dependència econòmica que s’exigia a aquestes persones en contraposició a la situació dels matrimonis. Una diferència de tracte que, tal i com hem expressat anteriorment en nombroses ocasions, es feia més patent i injusta si consideràvem la situació dels fills i filles d’aquestes parelles, afectades en primera persona de forma injustificable per aquesta distinció administrativa respecte l’estatus legal de matrimonis i parelles de fet.

Entre les principals novetats que incorpora l’esmentada norma pel que fa a la pensió de viduïtat en les parelles de fet, sens dubte les més destacades són la supressió del requisit de que el membre supervivent «no guanyés un euro més que la persona finada» i les possibilitats, anteriorment inexistents, d’accedir en determinats supòsits a una prestació temporal o a la pensió de viduïtat com a ex-membre d’una parella de fet. A banda, i d’enorme transcendència, cal destacar el termini extraordinari de 12 mesos habilitat per tal que les persones a qui es va denegar o no van sol·licitar la pensió de viduïtat per defuncions causades abans de l’ 1 de gener de 2022 com a conseqüència de no satisfer els requisits de dependència econòmica anteriorment exigits puguin presentar una nova sol·licitud i accedir a la prestació.

A continuació, analitzem breument les novetats que aporta la nova Llei 21/2021:

1) Eliminació del requisit de dependència econòmica

S’ha modificat l’article 221 de La Llei General de Seguretat Social per tal d’eliminar de l’ordenament jurídic l’exigència per accedir a la pensió de viduïtat de que el membre supervivent tingués uns ingressos econòmics inferiors als del membre finat. Per tant, s’equipara la situació a la preexistent en els cas dels matrimonis legalment constituïts.

2) Fills o filles comunes i requisit de convivència

Desterrada l’exigència de dependència econòmica, per accedir a la pensió caldrà acreditar «una convivència estable i notòria» durant almenys els 5 anys anteriors a la defunció del causant. Aquest requisit es desactiva en cas que la parella tingui fills o filles comunes. Si hi ha descendència, ja no caldrà acreditar aquest període de 5 anys de convivència sinó tan sols «la constitució de la parella de fet» a través del seu registre formal, és a dir, mitjançant la inscripció en els registre autonòmics o locals creats a aquest efecte o mitjançant escriptura pública.

3) Nova prestació temporal per 2 anys

Es podrà accedir a una pensió temporal de viduïtat que tindrà una durada de dos anys quan no es compleixin els requisits anteriorment esmentats que atorguen el dret a la pensió vitalícia però es pugui acreditar el registre formal de la parella de fet amb una antelació mínima de dos anys respecte el moment de la defunció.

4) Víctimes de violència de gènere

La nova Llei recull la doctrina exhibida pel Tribunal Suprem ja des d’abans de l’entrada en vigor d’aquesta norma i reconeix el dret a percebre la pensió de viduïtat a les persones que «tot i no ser creditores de pensió compensatòria, puguin acreditar que eren víctimes de violència de gènere en el moment de l’extinció de la parella de fet». En aquest sentit, la Llei admet que la situació de violència de gènere s’acreditarà a través de sentència ferma, però també a través d’ordres de protecció dictades a favor de la sol·licitant, informes del Ministeri Fiscal que indiquin l’existència d’indicis de violència o «per qualsevol altre mitjà de prova admès en Dret».

5) Accés a la pensió de viduïtat en cas d’antigues parelles de fet quan existís el dret a percebre una pensió compensatòria

En aquest àmbit, la norma també equipara la situació de les parelles de fet a la dels matrimonis. Si en el moment de dissoldre’s la parella de fet es va establir el dret a percebre una pensió compensatòria a través de sentència, conveni o pacte regulador atenent al desequilibri econòmic provocat per l’extinció de la parella, la persona creditora que deixarà de percebre-la pot accedir a la pensió de viduïtat. En aquest cas, l’import de la pensió de viduïtat no podrà ser ser superior a l’import de la pensió compensatòria que la persona tenia reconeguda. 

Aquesta darrera qüestió caldrà veure com és resolta pels tribunals a Catalunya doncs, a diferència del que succeeix a altres territoris de l’Estat, el Codi Civil català no contempla la possibilitat de fixar pensions compensatòries per causa de dissolució d’una parella de fet.

Per últim, una de les grans novetats que aporta la nova Llei pensada per facilitar l’accés a persones que en el seu moment no van poder sol·licitar o van veure denegada la pensió per no satisfer el requisits legalment establert de dependència econòmica:

6) Període extraordinari de sol·licitud (2022)

L’exigència de dependència econòmica traduïda en menors ingressos del membre supervivent de la parella de fet ha exclòs durant anys a milers de persones de poder accedir a la pensió de viduïtat amb greus i evidents conseqüències. Contra aquesta profunda injustícia, especialment flagrant si atenem la seva projecció sobre els possibles fills o filles de la parella, entitats com l’Associació Vida han plantejat una lluita incansable de la qual podem dir que estem orgullosos d’haver tingut ocasió de participar com a assessors legals i fer la nostra aportació en diferent ocasions.

Per tal de corregir aquesta situació i pal·liar els efectes de l’anterior exclusió, la Llei 21/2021 incorpora una Disposició Addicional que atorga un període extraordinari de 12 mesos (fins l’1 de gener de 2023) per tal de sol·licitar la pensió de viduïtat causada per defuncions anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, malgrat en el seu moment fos denegada la sol·licitud o no s’arribés a presentar pel fet de no satisfer el requisit de dependència econòmica.

Per presentar la nova sol·licitud caldrà acreditar l’existència de la parella de fet en el moment de la mort del causant en els termes esmentats anteriorment (convivència estable des de 5 anys abans de la mort o només la constitució de la parella, sense requeriment de temps mínim, quan hi hagi fills) i no tenir reconegut el dret a percebre cap pensió contributiva.

Una reforma necessària

Les disposicions contingudes a la norma aprovada pel Govern a les acaballes de 2021 donen resposta, ni que sigui parcial, a una situació de greuge comparatiu que per a milers de persones, sobretot dones, ha suposat una pesada llosa econòmica i en alguns casos, veure’s privades dels recursos necessaris pel sosteniment familiar. Precisament aquesta qüestió ha estat una de les més reiteradament denunciades des de diversos àmbits, doncs la denegació de la pensió de viduïtat ha afectat en moltíssimes casos a la protecció dels menors convivents amb el membre supervivent de la parella, situant la legislació espanyola fins ara vigent al marge del deure legal de no discriminació.

La nova llei i molt especialment el termini excepcional de 12 mesos atorgat per a que les persones a qui se’ls va denegar en el seu moment l’accés a la pensió de viduïtat per incomplir el requisit de dependència econòmica representen una contribució important i digna d’elogi a la definitiva correcció d’aquest greuge. Ara bé, caldrà seguir exigint mesures addicionals per garantir que tothom tingui accés a les prestacions que els haurien de correspondre. Persones com ara les que han vist denegada la seva sol·licitud per incomplir el requisit obligatori d’acreditació formal de la parella de fet malgrat existeixin proves i evidències suficients per acreditar una convivència molt més perllongada que no pas els 5 anys legalment exigits. Aquest és un aspecte a millorar de forma urgent i que, malauradament, la nova regulació continua sense contemplar.