TSJC: interins i personal laboral tenen dret a la promoció interna


El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga l’Ajuntament de Barcelona a anul·lar les bases i la convocatòria d’un procés de promoció interna que vedava la participació d’interins i personal laboral temporal en considerar vulnerat el principi de no discriminació.

..................................................................

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el recurs interposat pel sindicat CGT amb l’assessorament de Col·lectiu Ronda impugnant les bases i la convocatòria d’un concurs de promoció interna de l’Ajuntament de Barcelona que excloïa la participació del personal interí i laboral no fixe. La sentència, que ha esdevingut ferma i no admet recurs, és la primera que es dicta a l’Estat espanyol sobre aquesta qüestió i ho fa en el sentit d’apreciar que l’exclusió del personal laboral temporal i els funcionaris interins de participar en l’esmentat procés de selecció vulnera la doctrinal del Tribunal Suprem i el principi de no discriminació consagrat tant per la legislació estatal com la comunitària.

El TSJC desestima l’argumentació de l’Ajuntament de Barcelona en el sentit de considerar el procés de selecció impugnat com una expressió del dret a la «carrera vertical», reservat al personal funcionari, en contraposició a la «carrera horitzontal», adreçada a possibilitar la mobilitat dins la pròpia categoria professional, accessible per a la totalitat del personal.

En referència al criteri del Tribunal Suprem, el TSJC recorda que l’Alt Tribunal «no distingeix entre una o altra carrera, sinó que només distingeix en la discriminació de poder o no tenir carrera professional en funció del tipus de contracte, concloent que és un dret del qual no es pot privar». En aquest mateix sentit, la sentència fa esment de l’article 14.c de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, referent als drets individuals dels empleats públics, «on no hi ha distinció entre tipus de contractes» a l’hora de gaudir del dret «a la progressió professional». A banda, el TSJC acull l’argumentació de la demanda interposada per Col·lectiu Ronda quan aprecia que l’actuació del consistori barceloní incompleix la legislació comunitària que estableix amb contundència que qualsevol diferència de tracte entre el personal amb contracte de durada determinada respecte els que tenen una relació laboral constituïda per temps indefinit ha de fomentar-se en «raons objectives» sense que pugui «configurar-se els treballadors temporals com a col·lectiu en una posició de segon ordre en relació amb els/les treballadors amb contractes de durada indefinida".

Nova passa vers la igualtat

Martí Surís forma part de l’equip tècnic de Col·lectiu Ronda responsable d’una demanda que ha donat origen «a una sentència de gran transcendència que obre a la porta al personal laboral temporal i a les persones funcionàries interines a reclamar l’accés a processos de selecció que fins ara els estan vedats sense causa justificada, afectant les possibilitats de progressar en la seva carrera». Cal recordar que, tot i que la resolució del TSJC fa referència i afecta un procés de selecció en concret, els fonaments jurídics emprats per condemnar l’Ajuntament de Barcelona «són d’aplicació per a qualsevol procés de selecció on es pretengui excloure arbitràriament el personal temporal, sigui laboral o interí».

Per a l’advocat, aquesta sentència sense precedents «s’integra en el seguit de resolucions judicials que, principalment amb fonament a la legislació europea i la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, estan contribuint a posar fi a la situació de històrica de discriminació que afecta el personal laboral temporal i interí de les diferents administracions». Surís, però, recorda que «malauradament, els límits a aquestes pràctiques discriminatòries continuen depenent gairebé sempre de sentències judicials i no pas de la voluntat de les diferents administracions d’actuar conforme a la legalitat comunitària. És per això que resulta imprescindible mantenir l’actitud vigilant i combativa que ha permès sostenir aquesta impugnació fins aconseguir una sentència que pot marcar un abans i un després en els processos de selecció que desenvolupin les diferents administracions».

..................................................................

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el recurs interposat pel sindicat CGT amb l’assessorament de Col·lectiu Ronda impugnant les bases i la convocatòria d’un concurs de promoció interna de l’Ajuntament de Barcelona que excloïa la participació del personal interí i laboral no fixe. La sentència, que ha esdevingut ferma i no admet recurs, és la primera que es dicta a l’Estat espanyol sobre aquesta qüestió i ho fa en el sentit d’apreciar que l’exclusió del personal laboral temporal i els funcionaris interins de participar en l’esmentat procés de selecció vulnera la doctrinal del Tribunal Suprem i el principi de no discriminació consagrat tant per la legislació estatal com la comunitària.

El TSJC desestima l’argumentació de l’Ajuntament de Barcelona en el sentit de considerar el procés de selecció impugnat com una expressió del dret a la «carrera vertical», reservat al personal funcionari, en contraposició a la «carrera horitzontal», adreçada a possibilitar la mobilitat dins la pròpia categoria professional, accessible per a la totalitat del personal.

En referència al criteri del Tribunal Suprem, el TSJC recorda que l’Alt Tribunal «no distingeix entre una o altra carrera, sinó que només distingeix en la discriminació de poder o no tenir carrera professional en funció del tipus de contracte, concloent que és un dret del qual no es pot privar». En aquest mateix sentit, la sentència fa esment de l’article 14.c de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, referent als drets individuals dels empleats públics, «on no hi ha distinció entre tipus de contractes» a l’hora de gaudir del dret «a la progressió professional». A banda, el TSJC acull l’argumentació de la demanda interposada per Col·lectiu Ronda quan aprecia que l’actuació del consistori barceloní incompleix la legislació comunitària que estableix amb contundència que qualsevol diferència de tracte entre el personal amb contracte de durada determinada respecte els que tenen una relació laboral constituïda per temps indefinit ha de fomentar-se en «raons objectives» sense que pugui «configurar-se els treballadors temporals com a col·lectiu en una posició de segon ordre en relació amb els/les treballadors amb contractes de durada indefinida".

Nova passa vers la igualtat

Martí Surís forma part de l’equip tècnic de Col·lectiu Ronda responsable d’una demanda que ha donat origen «a una sentència de gran transcendència que obre a la porta al personal laboral temporal i a les persones funcionàries interines a reclamar l’accés a processos de selecció que fins ara els estan vedats sense causa justificada, afectant les possibilitats de progressar en la seva carrera». Cal recordar que, tot i que la resolució del TSJC fa referència i afecta un procés de selecció en concret, els fonaments jurídics emprats per condemnar l’Ajuntament de Barcelona «són d’aplicació per a qualsevol procés de selecció on es pretengui excloure arbitràriament el personal temporal, sigui laboral o interí».

Per a l’advocat, aquesta sentència sense precedents «s’integra en el seguit de resolucions judicials que, principalment amb fonament a la legislació europea i la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, estan contribuint a posar fi a la situació de històrica de discriminació que afecta el personal laboral temporal i interí de les diferents administracions». Surís, però, recorda que «malauradament, els límits a aquestes pràctiques discriminatòries continuen depenent gairebé sempre de sentències judicials i no pas de la voluntat de les diferents administracions d’actuar conforme a la legalitat comunitària. És per això que resulta imprescindible mantenir l’actitud vigilant i combativa que ha permès sostenir aquesta impugnació fins aconseguir una sentència que pot marcar un abans i un després en els processos de selecció que desenvolupin les diferents administracions».