Recuperar els diners

Gowex

Existeixen arguments jurídics suficients per fonamentar demandes judicials exigint responsabilitats a les empreses assessores de Gowex pel perjudici causat als accionistes afectats i demanar la devolució dels diners perduts. Us ho expliquem.

02/09/2014

Les accions borsàries estan subjectes als avatars del mercat. Qui decideix invertir els seus estalvis en valors d’una empresa, ho fa amb la legítima pretensió de veure remunerada la seva inversió i amb consciència que una conjuntura desfavorable pot comportar pèrdues. Ara bé, aquesta submissió a l’evolució del mercat en absolut significa la completa desprotecció de l’accionista.

La decisió d’invertir en un determinat valor és una elecció lliure que hom fa en base a unes determinades expectatives respecte la situació present i la futura evolució de l’empresa en qüestió. En el cas de Gowex, però, aquestes expectatives han estat falsejades de bon principi, doncs, com ha quedat provat, la comptabilitat de l’empresa és fraudulenta des del mateix moment que es van admetre a negociació els títols de Gowex. És a dir, qui va invertir en Gowex ho va fer a partir d’unes dades irreals i amb la confiança que la informació proporcionada per Gowex havia estat convenientment revisada per auditors (M&A Auditores), assessors registrats (Ernst & Young) i els corresponents òrgans de supervisió (CNMV i BME).

De cap de les maneres es pot considerar, per tant, que els accionistes afectats van assumir lliure i conscientment un risc que ha acabat materialitzant-se. Al contrari, han estat víctimes d’una estafa sostinguda durant com a mínim 4 anys que no ha estat detectada i corregida pels òrgans a qui correspon vetllar pel bon funcionament dels diferents mercats de valors.

La responsabilitat d'Ernst & Young

Fins ara, la major part d'actuacions dels diferents despatxos jurídics en defensa de les persones afectades han estat en via penal o concursal. Des del Col·lectiu Ronda, però, creiem que és necessari optar per una via diferent, més àgil i subjecte a terminis més breus per tal d'aconseguir el principal objectiu per a les persones afectades: recuperar els diners perduts.

Sent així, el nostre despatx ha adoptat una estratègia jurídicament original però que, estem convençuts, és la que aporta més garanties d'aconseguir la devolució dels diners invertits en valors de Gowex. Més concretament, Col·lectiu Ronda presentarà demandes en via civil per exigir a Ernst & Young en qualitat d'assessor extern registrat de Gowex la seva responsabilitat per les injustificables pèrdues patides pels accionistes de l'empresa.

La raó per fer-ho així és que el funcionament del MAB, el mercat de valor on es negociaven els títols de Gowex, atorga a l'assessor registrat l'obligació de verificar els resultats, comptes i el conjunt de la informació transcendent que l'empresa cotitzada publicita o adreça als seus accionistes. És evident, doncs, que Ernst & Young és culpable de manca de diligència en la realització de la seva tasca supervisora, exactament allò que en termes jurídics es coneix amb el terme de “culpa in vigilando”, i ,per tant, existeix una base més que suficient per fonamentar una demanda contra la consultora Ernest & Young. En paral·lel, Col·lectiu Ronda té intenció de personar-se en el procés penal que actualment es desenvolupa en relació a l'escàndol de Gowex per tal d'accedir a tota la informació financera, comptable i de qualsevol mena que ens permeti aportar la màxima solidesa a les nostres demandes civils contra Ernst & Young, de qui, val a dir, disposa de capacitat econòmica suficient per fer front al reemborsament de les quantitats reclamades. Una qüestió aquesta prou important, doncs és molt probable que ni l'empresa auditora ni la liquidació dels actius de la pròpia Gowex siguin suficients per cobrir tots els deutes pendents, la majoria dels quals tindran prioritat respecte els accionistes.

 

Des del Col·lectiu Ronda hem començat a rebre persones afectades i ho seguirem fent en el decurs dels propers mesos per tal d’estudiar quina és la via de reclamació més adient en cada cas concret. Si heu patit els efectes d’aquesta estafa, us animem a assessorar-vos i fer prevaldre els vostres drets.

Gowex

Existeixen arguments jurídics suficients per fonamentar demandes judicials exigint responsabilitats a les empreses assessores de Gowex pel perjudici causat als accionistes afectats i demanar la devolució dels diners perduts.

02/09/2014

Les accions borsàries estan subjectes als avatars del mercat. Qui decideix invertir els seus estalvis en valors d’una empresa, ho fa amb la legítima pretensió de veure remunerada la seva inversió i amb consciència que una conjuntura desfavorable pot comportar pèrdues. Ara bé, aquesta submissió a l’evolució del mercat en absolut significa la completa desprotecció de l’accionista.

La decisió d’invertir en un determinat valor és una elecció lliure que hom fa en base a unes determinades expectatives respecte la situació present i la futura evolució de l’empresa en qüestió. En el cas de Gowex, però, aquestes expectatives han estat falsejades de bon principi, doncs, com ha quedat provat, la comptabilitat de l’empresa és fraudulenta des del mateix moment que es van admetre a negociació els títols de Gowex. És a dir, qui va invertir en Gowex ho va fer a partir d’unes dades irreals i amb la confiança que la informació proporcionada per Gowex havia estat convenientment revisada per auditors (M&A Auditores), assessors registrats (Ernst & Young) i els corresponents òrgans de supervisió (CNMV i BME).

De cap de les maneres es pot considerar, per tant, que els accionistes afectats van assumir lliure i conscientment un risc que ha acabat materialitzant-se. Al contrari, han estat víctimes d’una estafa sostinguda durant com a mínim 4 anys que no ha estat detectada i corregida pels òrgans a qui correspon vetllar pel bon funcionament dels diferents mercats de valors.

La responsabilitat d'Ernst & Young

Fins ara, la major part d'actuacions dels diferents despatxos jurídics en defensa de les persones afectades han estat en via penal o concursal. Des del Col·lectiu Ronda, però, creiem que és necessari optar per una via diferent, més àgil i subjecte a terminis més breus per tal d'aconseguir el principal objectiu per a les persones afectades: recuperar els diners perduts.

Sent així, el nostre despatx ha adoptat una estratègia jurídicament original però que, estem convençuts, és la que aporta més garanties d'aconseguir la devolució dels diners invertits en valors de Gowex. Més concretament, Col·lectiu Ronda presentarà demandes en via civil per exigir a Ernst & Young en qualitat d'assessor extern registrat de Gowex la seva responsabilitat per les injustificables pèrdues patides pels accionistes de l'empresa.

La raó per fer-ho així és que el funcionament del MAB, el mercat de valor on es negociaven els títols de Gowex, atorga a l'assessor registrat l'obligació de verificar els resultats, comptes i el conjunt de la informació transcendent que l'empresa cotitzada publicita o adreça als seus accionistes. És evident, doncs, que Ernst & Young és culpable de manca de diligència en la realització de la seva tasca supervisora, exactament allò que en termes jurídics es coneix amb el terme de “culpa in vigilando”, i ,per tant, existeix una base més que suficient per fonamentar una demanda contra la consultora Ernest & Young. En paral·lel, Col·lectiu Ronda té intenció de personar-se en el procés penal que actualment es desenvolupa en relació a l'escàndol de Gowex per tal d'accedir a tota la informació financera, comptable i de qualsevol mena que ens permeti aportar la màxima solidesa a les nostres demandes civils contra Ernst & Young, de qui, val a dir, disposa de capacitat econòmica suficient per fer front al reemborsament de les quantitats reclamades. Una qüestió aquesta prou important, doncs és molt probable que ni l'empresa auditora ni la liquidació dels actius de la pròpia Gowex siguin suficients per cobrir tots els deutes pendents, la majoria dels quals tindran prioritat respecte els accionistes.

 

Des del Col·lectiu Ronda hem començat a rebre persones afectades i ho seguirem fent en el decurs dels propers mesos per tal d’estudiar quina és la via de reclamació més adient en cada cas concret. Si heu patit els efectes d’aquesta estafa, us animem a assessorar-vos i fer prevaldre els vostres drets.