Primeres demandes per la finalització de contractes d’obra i servei a Barcelona Activa


Primeres demandes contra Barcelona Activa per la decisió de l’agència pública municipal de foment de l’ocupació i desenvolupament econòmic de no renovar els contractes temporals d’obra i servei de les persones encarregades d’executar les polítiques actives d’ocupació impulsades per l’ens públic.

RESUM

El grup de demandants, tres persones vinculades fins ara al Projecte Singulars, reclama que es reconegui que els seus contractes temporals estaven celebrats en frau de llei i la nul·litat de l’extinció com a conseqüència del fet que Barcelona Activa hauria d’haver instat un procediment d’acomiadament col·lectiu. A banda, la nul·litat dels acomiadaments també es reclama en considerar que l’actuació de Barcelona Activa respon al propòsit d’anticipar-se a les reclamacions del col·lectiu de tècnics d’ocupació pel caràcter fraudulent dels seus contractes temporals.

El passat 29 de juny, la direcció de Barcelona Activa va comunicar a la plantilla de l’agència la intenció de no renovar cap dels contractes d’obra i servei celebrats amb 102 dels tècnics i tècniques d’ocupació que actualment executen els programes ocupacionals del SOC desenvolupats per l’agència pública. Una actuació que suposa reduir un 22% la plantilla total de Barcelona Activa i un percentatge encara molt més elevat si considerem només el personal específicament dedicat a l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació. Tot plegat sense considerar les persones actualment inscrites a les diferents borses de treball de Barcelona Activa que perden l’expectativa de tornar a ser contractades després d’haver ofert anteriorment els seus serveis a l’agència municipal.

.........................................................................

TEXT COMPLET

Tres de les persones que integraven l’equip tècnic encarregat de gestionar i executar el denominat Projecte Singulars, programa finançat pel SOC i adreçat específicament a joves sense feina a través del qual es vehicula i s’implementa una part del Pla Nacional d'Implementació de la Garantia Juvenil, han esdevingut les primeres persones a interposar una demanda judicial per la finalització del contracte d’obra i servei que als darrers 11 mesos els ha unit a Barcelona Activa com a tècnics i tècniques d’ocupació. Com ha succeït amb aquest grup de demandants, des del passat 22 de juliol s’ha procedit a no renovar els contractes d’obra i servei celebrats entre Barcelona Activa i els professionals de l’ocupació adscrits a diferents programes. Aquest és el cas, per exemple, d’un grup de treballadores vinculades al projecte «Trenta plus», un programa ocupacional que anualment facilitava la contractació d’unes 200 persones majors de 30 anys per part de petites i mitjanes empreses de Barcelona que, segons denuncia la plantilla, deixarà de tenir continuïtat i desapareixerà de la cartera de projectes desenvolupats per l’agència municipal.

Les finalitzacions d’aquests primers contractes esdevenen la materialització de l’anunci adreçat per part de la direcció de Barcelona Activa a la seva plantilla en el sentit d’iniciar una política de no renovació de la contractació temporal que des de l’ens públic atribueixen al fet de, suposadament, no poder realitzar contractacions «ni a través de contractes d’obra i servei, degut a sentències recents, ni a través de contractació indefinida, tal com estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat vigent». D’aquesta forma, l’agència pública admetia que no tenia altre remei que reduir de forma «apreciable» la seva oferta formativa i ocupacional per adaptar-la a «les nostres capacitats d’execució, sense recórrer a noves contractacions». Una maniobra que, a banda de suposar una reducció dràstica de plantilla que afecta el 22% del total de persones ocupades a Barcelona Activa, obre la porta a allò que des del Sindicat de Professionals de l’Ocupació a Catalunya (SPOC) consideren «un veritable procés de privatització d’un servei essencial per a la ciutadania en un moment de gran transcendència, quan més de 445.000 persones a tot Catalunya, 85.486 a la ciutat de Barcelona al mes de juny, estan sense feina i moltes més poden perdre-la a mida que alguns expedients temporals d’ocupació puguin esdevenir acomiadaments col·lectius o individuals».

Més demanda, menys recursos

El conflicte laboral desfermat arran de la no renovació dels contractes temporals- que va portar la plantilla a celebrar una jornada de vaga el passat 23 de juliol- arriba, precisament, en un moment de demanda creixent dels serveis de l’agència municipal per part de la ciutadania de Barcelona. Així, i segons dades fetes públiques per la pròpia Barcelona Activa, el nombre d’usuaris que van fer ús dels serveis de l’agència durant el primer semestre de 2021 va augmentar un 9% respecte les xifres de l’any passat. Increment molt més accentuat pel que fa a les empreses que van requerir d’assessorament i suport per part de Barcelona Activa. En aquest cas, l’augment respecte el primer semestre de 2020 és del 32%. En total, durant els primers 6 mesos de 2021, 36.915 persones i més de 5000 empreses van rebre atenció per part de l’agència municipal dedicada al foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic de la ciutat.

Temporalitat fraudulenta i extincions encobertes

«Malgrat l’aparença de finalitzacions de contractes temporals, en la nostra opinió estem davant veritables acomiadaments sense causa que no tan sols considerem improcedents sinó nuls de ple dret», explica l’advocat Natxo Parra, soci de Col·lectiu Ronda responsable de les demandes presentades per les tècniques del projecte Singulars. L’advocat assenyala que «la legislació laboral limita a uns pocs supòsits l’ús legal de la contractació temporal que tenen a veure, bàsicament, amb l’aparició de necessitats imprevisibles de servei o amb la singularitat de les tasques a realitzar. Però en cap cas és legal cobrir amb contractes temporals les necessitats permanents i estructurals d’una empresa, sigui aquesta pública o privada. És evident -prossegueix l’advocat- que l’execució de les polítiques actives d’ocupació és la raó de ser de Barcelona Activa, el veritable nucli central de les seves funcions i, per tant, per molt que parlem de projectes acotats en el temps i subjectes a finançament temporal, estem parlant de professionals que realitzen funcions bàsiques i estructurals que haurien d’estar contractades de forma indefinida».

«Partint de que la temporalitat és fraudulenta, les extincions han de ser considerades nul·les perquè Barcelona Activa intenta defugir l’obligació legal de canalitzar els acomiadaments per la via d’un procediment col·lectiu», afegeix l’advocat. «I també reclamem la nul·litat perquè Barcelona Activa va informar la plantilla que no renovaria els contractes per les ‘recents sentències’ que la condemnaven. En aquest context, la manca de renovació només pot ser entesa com una maniobra per evitar que altres persones afectades per les mateixes circumstàncies puguin exercir els seus drets davant un tribunal i això suposa un abús de dret que justifica la nul·litat d’actuacions».

En relació amb aquest punt de conflicte, Natxo Parra recorda que «l’ús frudulent de la temporalitat per part de Barcelona Activa és un problema cronificat, com ho demostra que les primeres sentències obtingudes pel nostre despatx que condemnen l’agència municipal per la utilització il·legal de contractes d’obra i servei són de l’any 2000». Tot i aquestes dues dècades de recurrents retrets judicials a Barcelona Activa «en comptes d’adequar la política de contractacions al marc legal vigent -reprèn l’advocat- s’ha bastit un sistema per mantenir aquest col·lectiu de professionals en una situació d’eterna temporalitat, incloent-hi un cicle de rotacions per evitar la concatenació de contractes de durada determinada. És una vulneració permanent dels drets laborals de bona part de la plantilla de Barcelona Activa com ara ho torna a ser la pretensió d’extingir aquests llocs de treball sense causa i defugint les obligacions que correspondrien a l’empresa. I tot plegat amb l’agreujant de que estem davant una empresa pública dedicada a fomentar l’ocupació».

RESUM

El grup de demandants, tres persones vinculades fins ara al Projecte Singulars, reclama que es reconegui que els seus contractes temporals estaven celebrats en frau de llei i la nul·litat de l’extinció com a conseqüència del fet que Barcelona Activa hauria d’haver instat un procediment d’acomiadament col·lectiu. A banda, la nul·litat dels acomiadaments també es reclama en considerar que l’actuació de Barcelona Activa respon al propòsit d’anticipar-se a les reclamacions del col·lectiu de tècnics d’ocupació pel caràcter fraudulent dels seus contractes temporals.

El passat 29 de juny, la direcció de Barcelona Activa va comunicar a la plantilla de l’agència la intenció de no renovar cap dels contractes d’obra i servei celebrats amb 102 dels tècnics i tècniques d’ocupació que actualment executen els programes ocupacionals del SOC desenvolupats per l’agència pública. Una actuació que suposa reduir un 22% la plantilla total de Barcelona Activa i un percentatge encara molt més elevat si considerem només el personal específicament dedicat a l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació. Tot plegat sense considerar les persones actualment inscrites a les diferents borses de treball de Barcelona Activa que perden l’expectativa de tornar a ser contractades després d’haver ofert anteriorment els seus serveis a l’agència municipal.

.........................................................................

TEXT COMPLET

Tres de les persones que integraven l’equip tècnic encarregat de gestionar i executar el denominat Projecte Singulars, programa finançat pel SOC i adreçat específicament a joves sense feina a través del qual es vehicula i s’implementa una part del Pla Nacional d'Implementació de la Garantia Juvenil, han esdevingut les primeres persones a interposar una demanda judicial per la finalització del contracte d’obra i servei que als darrers 11 mesos els ha unit a Barcelona Activa com a tècnics i tècniques d’ocupació. Com ha succeït amb aquest grup de demandants, des del passat 22 de juliol s’ha procedit a no renovar els contractes d’obra i servei celebrats entre Barcelona Activa i els professionals de l’ocupació adscrits a diferents programes. Aquest és el cas, per exemple, d’un grup de treballadores vinculades al projecte «Trenta plus», un programa ocupacional que anualment facilitava la contractació d’unes 200 persones majors de 30 anys per part de petites i mitjanes empreses de Barcelona que, segons denuncia la plantilla, deixarà de tenir continuïtat i desapareixerà de la cartera de projectes desenvolupats per l’agència municipal.

Les finalitzacions d’aquests primers contractes esdevenen la materialització de l’anunci adreçat per part de la direcció de Barcelona Activa a la seva plantilla en el sentit d’iniciar una política de no renovació de la contractació temporal que des de l’ens públic atribueixen al fet de, suposadament, no poder realitzar contractacions «ni a través de contractes d’obra i servei, degut a sentències recents, ni a través de contractació indefinida, tal com estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat vigent». D’aquesta forma, l’agència pública admetia que no tenia altre remei que reduir de forma «apreciable» la seva oferta formativa i ocupacional per adaptar-la a «les nostres capacitats d’execució, sense recórrer a noves contractacions». Una maniobra que, a banda de suposar una reducció dràstica de plantilla que afecta el 22% del total de persones ocupades a Barcelona Activa, obre la porta a allò que des del Sindicat de Professionals de l’Ocupació a Catalunya (SPOC) consideren «un veritable procés de privatització d’un servei essencial per a la ciutadania en un moment de gran transcendència, quan més de 445.000 persones a tot Catalunya, 85.486 a la ciutat de Barcelona al mes de juny, estan sense feina i moltes més poden perdre-la a mida que alguns expedients temporals d’ocupació puguin esdevenir acomiadaments col·lectius o individuals».

Més demanda, menys recursos

El conflicte laboral desfermat arran de la no renovació dels contractes temporals- que va portar la plantilla a celebrar una jornada de vaga el passat 23 de juliol- arriba, precisament, en un moment de demanda creixent dels serveis de l’agència municipal per part de la ciutadania de Barcelona. Així, i segons dades fetes públiques per la pròpia Barcelona Activa, el nombre d’usuaris que van fer ús dels serveis de l’agència durant el primer semestre de 2021 va augmentar un 9% respecte les xifres de l’any passat. Increment molt més accentuat pel que fa a les empreses que van requerir d’assessorament i suport per part de Barcelona Activa. En aquest cas, l’augment respecte el primer semestre de 2020 és del 32%. En total, durant els primers 6 mesos de 2021, 36.915 persones i més de 5000 empreses van rebre atenció per part de l’agència municipal dedicada al foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic de la ciutat.

Temporalitat fraudulenta i extincions encobertes

«Malgrat l’aparença de finalitzacions de contractes temporals, en la nostra opinió estem davant veritables acomiadaments sense causa que no tan sols considerem improcedents sinó nuls de ple dret», explica l’advocat Natxo Parra, soci de Col·lectiu Ronda responsable de les demandes presentades per les tècniques del projecte Singulars. L’advocat assenyala que «la legislació laboral limita a uns pocs supòsits l’ús legal de la contractació temporal que tenen a veure, bàsicament, amb l’aparició de necessitats imprevisibles de servei o amb la singularitat de les tasques a realitzar. Però en cap cas és legal cobrir amb contractes temporals les necessitats permanents i estructurals d’una empresa, sigui aquesta pública o privada. És evident -prossegueix l’advocat- que l’execució de les polítiques actives d’ocupació és la raó de ser de Barcelona Activa, el veritable nucli central de les seves funcions i, per tant, per molt que parlem de projectes acotats en el temps i subjectes a finançament temporal, estem parlant de professionals que realitzen funcions bàsiques i estructurals que haurien d’estar contractades de forma indefinida».

«Partint de que la temporalitat és fraudulenta, les extincions han de ser considerades nul·les perquè Barcelona Activa intenta defugir l’obligació legal de canalitzar els acomiadaments per la via d’un procediment col·lectiu», afegeix l’advocat. «I també reclamem la nul·litat perquè Barcelona Activa va informar la plantilla que no renovaria els contractes per les ‘recents sentències’ que la condemnaven. En aquest context, la manca de renovació només pot ser entesa com una maniobra per evitar que altres persones afectades per les mateixes circumstàncies puguin exercir els seus drets davant un tribunal i això suposa un abús de dret que justifica la nul·litat d’actuacions».

En relació amb aquest punt de conflicte, Natxo Parra recorda que «l’ús frudulent de la temporalitat per part de Barcelona Activa és un problema cronificat, com ho demostra que les primeres sentències obtingudes pel nostre despatx que condemnen l’agència municipal per la utilització il·legal de contractes d’obra i servei són de l’any 2000». Tot i aquestes dues dècades de recurrents retrets judicials a Barcelona Activa «en comptes d’adequar la política de contractacions al marc legal vigent -reprèn l’advocat- s’ha bastit un sistema per mantenir aquest col·lectiu de professionals en una situació d’eterna temporalitat, incloent-hi un cicle de rotacions per evitar la concatenació de contractes de durada determinada. És una vulneració permanent dels drets laborals de bona part de la plantilla de Barcelona Activa com ara ho torna a ser la pretensió d’extingir aquests llocs de treball sense causa i defugint les obligacions que correspondrien a l’empresa. I tot plegat amb l’agreujant de que estem davant una empresa pública dedicada a fomentar l’ocupació».