Plusos salarials i reducció per guarda legal

Una sentència prohibeix minorar el plus de puntualitat als treballadors en reducció de jornada

El Jutjat Social 25 de Barcelona ha condemnat Ambulancias Domingo a pagar íntegrament els plusos corresponents a «puntualitat i assistència» contemplats al conveni del transport sanitari que fins ara, i de forma sistemàtica, l'empresa, com la majoria del sector, minorava als treballadors en situació de reducció de jornada per guarda legal. La sentència ha estat dictada arran de la demanda interposada pel sindicat SITAC amb l'assessorament de Col·lectiu Ronda.

El conveni que regula l'activitat del transport sanitari a Catalunya inclou un plus salarial denominat «assistència i puntualitat» entre els conceptes retributius que contempla. Actualment, l'import d'aquest plus és de 106,06 euros mensuals per dotze pagues i per cobrar-lo cal que el treballador acrediti el compliment íntegre i puntual de la seva jornada durant tot el mes, sense absències no justificades, i haver treballat durant almenys tres mesos a l'empresa en el darrer any, ja sigui de forma continuada o alterna.

Tot i que el redactat del conveni no incorpora cap referència a l'eventual parcialitat de la jornada com a element determinant d'aquest concepte salarial, l'empresa Ambulancias Domingo -com la immensa majoria d'empreses del sector- aplicava una minoració de l'import del plus proporcional a la reducció de jornada dels treballadors que s'acollien al dret a reduir jornada per guarda legal de menors o de familiars incapacitats. Una pràctica que, segons sentència del Jutjat Social 25 de Barcelona, no troba empara en el redactat del conveni que regula el treball al sector del transport sanitari doncs «el dret a percebre aquests complements es merita amb el compliment de la obligació d'assistir a la feina i arribar i marxar a la hora, amb independència de la jornada que realitzi el treballador». A més a més, la sentència considera que, a banda de contravenir el contingut del conveni, la minoració de l'import corresponent a l'esmentat plus vulnera diversos preceptes constitucionals, incloent-hi la prohibició d'exercir qualsevol discriminació per les circumstàncies familiars o el deure de protecció a la família i la infància.

La resolució judicial, aconseguida a instàncies de la denúncia interposada per SITAC, afecta inicialment els treballadors d'aquesta important empresa del sector però valora i condemna una pràctica del tot habitual a la majoria de companyies que operen en el camp del transport de malalts i accidentats, esdevenint un comportament tan abusiu com generalitzat.

Per a Joaquim Español, advocat del Col·lectiu Ronda que ha assessorat l'agrupació sindical, «el valor de la sentència no és només provar que els professionals del sector estan patint una minva salarial sense justificació possible sinó també com es pot extrapolar el raonament jurídic i la invocació que es fa del preceptes constitucionals de protecció a la família i accés al dret a la conciliació per aplicar-los en situacions anàlogues que es donen en molts altres sectors, tot i que la sentència encara pugui ser objecte de recurs davant el TSJC».

Una sentència prohibeix minorar el plus de puntualitat als treballadors en reducció de jornada

El conveni que regula l'activitat del transport sanitari a Catalunya inclou un plus salarial denominat «assistència i puntualitat» entre els conceptes retributius que contempla. Actualment, l'import d'aquest plus és de 106,06 euros mensuals per dotze pagues i per cobrar-lo cal que el treballador acrediti el compliment íntegre i puntual de la seva jornada durant tot el mes, sense absències no justificades, i haver treballat durant almenys tres mesos a l'empresa en el darrer any, ja sigui de forma continuada o alterna.

Tot i que el redactat del conveni no incorpora cap referència a l'eventual parcialitat de la jornada com a element determinant d'aquest concepte salarial, l'empresa Ambulancias Domingo -com la immensa majoria d'empreses del sector- aplicava una minoració de l'import del plus proporcional a la reducció de jornada dels treballadors que s'acollien al dret a reduir jornada per guarda legal de menors o de familiars incapacitats. Una pràctica que, segons sentència del Jutjat Social 25 de Barcelona, no troba empara en el redactat del conveni que regula el treball al sector del transport sanitari doncs «el dret a percebre aquests complements es merita amb el compliment de la obligació d'assistir a la feina i arribar i marxar a la hora, amb independència de la jornada que realitzi el treballador». A més a més, la sentència considera que, a banda de contravenir el contingut del conveni, la minoració de l'import corresponent a l'esmentat plus vulnera diversos preceptes constitucionals, incloent-hi la prohibició d'exercir qualsevol discriminació per les circumstàncies familiars o el deure de protecció a la família i la infància.

La resolució judicial, aconseguida a instàncies de la denúncia interposada per SITAC, afecta inicialment els treballadors d'aquesta important empresa del sector però valora i condemna una pràctica del tot habitual a la majoria de companyies que operen en el camp del transport de malalts i accidentats, esdevenint un comportament tan abusiu com generalitzat.

Per a Joaquim Español, advocat del Col·lectiu Ronda que ha assessorat l'agrupació sindical, «el valor de la sentència no és només provar que els professionals del sector estan patint una minva salarial sense justificació possible sinó també com es pot extrapolar el raonament jurídic i la invocació que es fa del preceptes constitucionals de protecció a la família i accés al dret a la conciliació per aplicar-los en situacions anàlogues que es donen en molts altres sectors, tot i que la sentència encara pugui ser objecte de recurs davant el TSJC».