Pensions: quanties màximes i mínimes per a 2024


Les pensions i prestacions del Sistema de Seguretat Social es revaloren i revisen anualment, establint noves quanties màximes i mínimes a percebre. En aquest article us mostrem quins són els nous imports

...........................................................

El Reial Decret- Llei 8/2023, de 27 de desembre de 2023, ha establert quina és la revaloració que correspon a pensions i prestacions de la Seguretat Social així com els imports mínims i màxims per aquest any. Amb caràcter general, les pensions del Sistema de Seguretat Social en la seva modalitat contributiva (jubilació, viduïtat, incapacitat permanent, orfenesa i pensió a favor de familiars) s’incrementen al 2024 un 3,8%. Aquesta pujada també s’aplica a les pensions contributives de Classes Passives.

Pel que fa a les pensions no contributives de jubilació i d’invalidesa, l’increment és més accentuat: un 6.9%. També en el capítol de les no contributives, les de viduïtat amb càrregues familiars experimentaran un increment del 14,1%.

Import màxim i mínim de les pensions

L'augment del 3,8% de les pensions contributives implica que l’import màxim de les pensions se situï en 3.175 euros mensuals en 14 pagues pel 2024, mentre que les pensions mínimes experimenten un augment més significatiu:

  • Les pensions no contributives de jubilació i invalidesa (SOVI) pugen un 6,9%, assolint els 517,9 euros al mes (o 7.250,6 euros a l'any).
  • En el cas de les llars unipersonals, les pensions mínimes augmenten fins els 11.552,8 euros a l'any. Quan hi ha cònjuge a càrrec, la pensió mínima s’incrementa a 14.466,2 euros al mes
  • La quantia de la pensió mínima de viduïtat quan existeixen càrregues familiars s’equipararà a la de la pensió mínima de jubilació amb cònjuge a càrrec. En guany, això significa que l’import experimentarà un increment del 14,1%

En aquest quadre, podeu veure amb claredat quins són ELS IMPORTS MÍNIMS ANUALS de les diferents pensions, que es perceben en 14 pagues. La font d’aquestes dades és la pàgina web oficial de la Seguretat Social:

Complement a Mínims

El complement de mínims és la quantia addicional que percebem en cas que se’ns reconegui una pensió però l’import mensual d’aquesta no assoleixi els imports mínims establerts per llei. Enguany, els límits pel reconeixement del complement de mínims són:
· Amb cònjuge a càrrec: 10.048 €/any
· Sense cònjuge a càrrec: 8.614 €/any
· Classes passives: 8.614 €/any

En qualsevol cas, la quantia mínima que podem arribar a percebre en concepte de complements a mínims és de 6.402,20 €/any.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

Aquest complement també es revaloritza de forma important. Per a l’any 2024, en el cas de les pensions contributives, s’incrementarà un 5% addicional al percentatge general de revaloració del 3,8%

...........................................................

El Reial Decret- Llei 8/2023, de 27 de desembre de 2023, ha establert quina és la revaloració que correspon a pensions i prestacions de la Seguretat Social així com els imports mínims i màxims per aquest any. Amb caràcter general, les pensions del Sistema de Seguretat Social en la seva modalitat contributiva (jubilació, viduïtat, incapacitat permanent, orfenesa i pensió a favor de familiars) s’incrementen al 2024 un 3,8%. Aquesta pujada també s’aplica a les pensions contributives de Classes Passives.

Pel que fa a les pensions no contributives de jubilació i d’invalidesa, l’increment és més accentuat: un 6.9%. També en el capítol de les no contributives, les de viduïtat amb càrregues familiars experimentaran un increment del 14,1%.

Import màxim i mínim de les pensions

L'augment del 3,8% de les pensions contributives implica que l’import màxim de les pensions se situï en 3.175 euros mensuals en 14 pagues pel 2024, mentre que les pensions mínimes experimenten un augment més significatiu:

  • Les pensions no contributives de jubilació i invalidesa (SOVI) pugen un 6,9%, assolint els 517,9 euros al mes (o 7.250,6 euros a l'any).
  • En el cas de les llars unipersonals, les pensions mínimes augmenten fins els 11.552,8 euros a l'any. Quan hi ha cònjuge a càrrec, la pensió mínima s’incrementa a 14.466,2 euros al mes
  • La quantia de la pensió mínima de viduïtat quan existeixen càrregues familiars s’equipararà a la de la pensió mínima de jubilació amb cònjuge a càrrec. En guany, això significa que l’import experimentarà un increment del 14,1%

En aquest quadre, podeu veure amb claredat quins són ELS IMPORTS MÍNIMS ANUALS de les diferents pensions, que es perceben en 14 pagues. La font d’aquestes dades és la pàgina web oficial de la Seguretat Social:

Complement a Mínims

El complement de mínims és la quantia addicional que percebem en cas que se’ns reconegui una pensió però l’import mensual d’aquesta no assoleixi els imports mínims establerts per llei. Enguany, els límits pel reconeixement del complement de mínims són:
· Amb cònjuge a càrrec: 10.048 €/any
· Sense cònjuge a càrrec: 8.614 €/any
· Classes passives: 8.614 €/any

En qualsevol cas, la quantia mínima que podem arribar a percebre en concepte de complements a mínims és de 6.402,20 €/any.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

Aquest complement també es revaloritza de forma important. Per a l’any 2024, en el cas de les pensions contributives, s’incrementarà un 5% addicional al percentatge general de revaloració del 3,8%