El Santander, condemnat


L’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat una sentència a instàncies del Col·lectiu Ronda on considera que Banco Santander va incomplir el seu deure d’informar de forma fidedigne i precisa sobre la possibilitat de patir pèrdues en el capital invertit a un matrimoni a qui va oferir “Valores Santander” per un valor de 600.000€.

en el moment de l’emissió. És aquí on rau, precisament, la major complexitat del producte, donada la pràctica impossibilitat de preveure, fins i tot per a experts professionals del món de les altes finances, quina serà l’evolució d’un determinat valor durant un període de temps que, en el cas de Valores Santander, es va fixar en 5 anys.

És així com desenes de milers de clients que van adquirir Valores Santander en el moment de l’emissió al setembre de 2007, gairebé sempre per expressa recomanació dels directors de les seves oficines habituals, van veure amb posterioritat com a l’octubre de 2012 se’ls bescanviava obligatòriament els seus Valores per accions de l’entitat. El gran problema és que el bescanvi es va fer respectant el valor de 12,96 euros per acció fixat en el moment de l’emissió dels Valores Santander i no pas el valor real de l’acció en el moment de la conversió, situat per sota dels 6 euros. O el que és el mateix, descomptant els interessos percebuts, una disminució del 40% del valor de la inversió d’un dia per l’altre.

Informació insuficient

La sentència de l’Audiència Provincial resulta de cabdal importància per als milers d’afectats. No només pel fet que constata la inadequació del producte ofert per a determinats perfils de clients sinó també perquè rectifica el criteri del tribunal de primera instància que inicialment havia eximit de responsabilitat Banco Santander pel fet d’haver lliurat al matrimoni demandant el fulletó comercial registrat davant la CNMV. L’Audiència considera, per contra, que el contingut d’aquest fulletó és manifestament insuficient per assegurar que un client no expert en matèria inversora pogués conèixer de forma inequívoca la veritable naturalesa i els riscos inherents a la compra dels Valores Santander.

Els milers i milers de tenidors de Valores Santander que han esdevingut accionistes de l’entitat i continuen patint les pèrdues derivades del preu de conversió imposat disposen encara de temps per demandar l’entitat fins a l’octubre d’enguany. Amb posterioritat a aquesta data, ja no podran reclamar la nul·litat del contracte, doncs haurà prescrit definitivament el període de 4 anys des de la conversió legalment establert per reclamar en cas d’error o vici en el consentiment per manca d’informació, tal i com considera l’Audiència que s’ha donat en aquest cas. Superats aquest quatre anys, els clients ja només podran exigir judicialment compensacions en concepte de danys i perjudicis, però no la nul·litat del seu consentiment.

Banco Santander haurà de retornar 600.000€  invertits en Valores Santander

en el moment de l’emissió. És aquí on rau, precisament, la major complexitat del producte, donada la pràctica impossibilitat de preveure, fins i tot per a experts professionals del món de les altes finances, quina serà l’evolució d’un determinat valor durant un període de temps que, en el cas de Valores Santander, es va fixar en 5 anys.

És així com desenes de milers de clients que van adquirir Valores Santander en el moment de l’emissió al setembre de 2007, gairebé sempre per expressa recomanació dels directors de les seves oficines habituals, van veure amb posterioritat com a l’octubre de 2012 se’ls bescanviava obligatòriament els seus Valores per accions de l’entitat. El gran problema és que el bescanvi es va fer respectant el valor de 12,96 euros per acció fixat en el moment de l’emissió dels Valores Santander i no pas el valor real de l’acció en el moment de la conversió, situat per sota dels 6 euros. O el que és el mateix, descomptant els interessos percebuts, una disminució del 40% del valor de la inversió d’un dia per l’altre.

Informació insuficient

La sentència de l’Audiència Provincial resulta de cabdal importància per als milers d’afectats. No només pel fet que constata la inadequació del producte ofert per a determinats perfils de clients sinó també perquè rectifica el criteri del tribunal de primera instància que inicialment havia eximit de responsabilitat Banco Santander pel fet d’haver lliurat al matrimoni demandant el fulletó comercial registrat davant la CNMV. L’Audiència considera, per contra, que el contingut d’aquest fulletó és manifestament insuficient per assegurar que un client no expert en matèria inversora pogués conèixer de forma inequívoca la veritable naturalesa i els riscos inherents a la compra dels Valores Santander.

Els milers i milers de tenidors de Valores Santander que han esdevingut accionistes de l’entitat i continuen patint les pèrdues derivades del preu de conversió imposat disposen encara de temps per demandar l’entitat fins a l’octubre d’enguany. Amb posterioritat a aquesta data, ja no podran reclamar la nul·litat del contracte, doncs haurà prescrit definitivament el període de 4 anys des de la conversió legalment establert per reclamar en cas d’error o vici en el consentiment per manca d’informació, tal i com considera l’Audiència que s’ha donat en aquest cas. Superats aquest quatre anys, els clients ja només podran exigir judicialment compensacions en concepte de danys i perjudicis, però no la nul·litat del seu consentiment.