Desnonament paralitzat

Un jutjat paralitza una execució hipotecària per abusivitat de la clàusula de venciment anticipat

La sentència resulta singularment transcendent perquè reconeix el dret de les famílies immerses en un procés de desnonament a instar la paràlisi judicial del procediment tot i que el cas ja hagués estat analitzat pels jutjats sempre i quan no s'hagués avaluat el caràcter abusiu de la clàusula de venciment anticipat, cosa molt habitual fins ara.

El passat 26 de gener de 2017, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictava una transcendent resolució que facultava els jutjats nacionals a analitzar el possible caràcter abusiu de les clàusules incorporades en un préstec amb garantia hipotecaria fins i tot en el cas que alguna de les altres clàusules del contracte ja hagués estat objecte de revisió judicial. La sentència considerava que no es podia negar als jutges la facultat de revisar aquest possible caràcter abusiu només pel fet que amb anterioritat un altre jutge hagués analitzat alguna de la resta de clàusules presents en el contracte. En cas contrari, afirmava el TJUE, «la protecció del consumidor resultaria incomplerta i insuficient i no constituiria un mitjà adequat i eficaç per evitar l'ús d'aquest tipus de clàusules».

 
 Sobre la base d'aquest pronunciament judicial i de posteriors sentències del Tribunal Suprem espanyol que avalen aquesta tesi, el Jutjat de Primera Instància número 2 de Granollers ha imposat a instàncies de Col·lectiu Ronda el sobreseïment del procés d'execució hipotecària impulsat pel BBVA l'any 2013 contra un matrimoni. El tribunal considera «abusiu» el contingut de la denominada clàusula de venciment anticipat incorporada a l'escriptura de préstec hipotecari i que permet a l'entitat instar l'execució de l'habitatge arran de l'impagament d'una única quota. Segons la sentència «el contingut de la clàusula controvertida imposada per l'entitat creditora produeix un greu desequilibri en les obligacions d'ambdues parts en detriment del consumidor».

Sentència prèvia

 
 En el moment d'instar-se el procediment d'execució hipotecària l'any 2013, ja va haver un primer judici que va concloure de forma desfavorable al matrimoni després d'obtenir una primera sentència que desestimava el caràcter abusiu de la clàusula sòl i la d'interessos de demora. En aquell primer moment, la clàusula de venciment anticipat no va ser objecte d'anàlisi per part del magistrat que no va valorar la seva possible abusivitat.

El mateix any, però, va entrar en vigor Llei 1/2013 anomenada de Mesures per Reforçar la Protecció als Deutors Hipotecaris que establia la possibilitat d'interposar un «incident extraordinari d'oposició» en determinades circumstàncies on es van analitzar algunes de les clàusules del préstec, tot i que no pas la clàusula de venciment anticipat. En aquella ocasió, tot i que en segona instància es va donar la raó al matrimoni i es va apreciar l'abusivitat de part del clausulat, el procediment d'execució no es va paralitzar i va seguir el seu curs.

Ha estat ara, arran de la interposició d'un segon incident extraordinari d'oposició que sol·licitava la revisió d'aquesta clàusula, que el Jutjat de Primera Instància número 2 de Granollers ha optat per acollir-se a la jurisprudència comunitària i paralitzar l'execució en considerar que, tal i com defensàvem, aquesta clàusula és completament abusiva i desproporcionada. Per tant, ha desestimat les raons d'oposició esgrimides per l'entitat que considerava que el cas no podia ser revisat de nou en haver estat jutjat prèviament.

La sentència és d'especial transcendència pel fet d'aportar esperances a les famílies que afronten processos de desnonament malgrat haver instat prèviament la paràlisi judicial del procediment en aquells casos en què no s'hagués analitzat la clàusula de venciment anticipat dels seus préstecs. Aquesta circumstància és habitual, doncs han estat pocs els casos on s'ha al·legat l'abusivitat d'aquesta clàusula concreta que ara, a la llum de la jurisprudència europea, pot tornar a ser objecte de revisió judicial.

Un jutjat paralitza una execució hipotecària per abusivitat de la clàusula de venciment anticipat

El passat 26 de gener de 2017, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictava una transcendent resolució que facultava els jutjats nacionals a analitzar el possible caràcter abusiu de les clàusules incorporades en un préstec amb garantia hipotecaria fins i tot en el cas que alguna de les altres clàusules del contracte ja hagués estat objecte de revisió judicial. La sentència considerava que no es podia negar als jutges la facultat de revisar aquest possible caràcter abusiu només pel fet que amb anterioritat un altre jutge hagués analitzat alguna de la resta de clàusules presents en el contracte. En cas contrari, afirmava el TJUE, «la protecció del consumidor resultaria incomplerta i insuficient i no constituiria un mitjà adequat i eficaç per evitar l'ús d'aquest tipus de clàusules».

 
 Sobre la base d'aquest pronunciament judicial i de posteriors sentències del Tribunal Suprem espanyol que avalen aquesta tesi, el Jutjat de Primera Instància número 2 de Granollers ha imposat a instàncies de Col·lectiu Ronda el sobreseïment del procés d'execució hipotecària impulsat pel BBVA l'any 2013 contra un matrimoni. El tribunal considera «abusiu» el contingut de la denominada clàusula de venciment anticipat incorporada a l'escriptura de préstec hipotecari i que permet a l'entitat instar l'execució de l'habitatge arran de l'impagament d'una única quota. Segons la sentència «el contingut de la clàusula controvertida imposada per l'entitat creditora produeix un greu desequilibri en les obligacions d'ambdues parts en detriment del consumidor».

Sentència prèvia

 
 En el moment d'instar-se el procediment d'execució hipotecària l'any 2013, ja va haver un primer judici que va concloure de forma desfavorable al matrimoni després d'obtenir una primera sentència que desestimava el caràcter abusiu de la clàusula sòl i la d'interessos de demora. En aquell primer moment, la clàusula de venciment anticipat no va ser objecte d'anàlisi per part del magistrat que no va valorar la seva possible abusivitat.

El mateix any, però, va entrar en vigor Llei 1/2013 anomenada de Mesures per Reforçar la Protecció als Deutors Hipotecaris que establia la possibilitat d'interposar un «incident extraordinari d'oposició» en determinades circumstàncies on es van analitzar algunes de les clàusules del préstec, tot i que no pas la clàusula de venciment anticipat. En aquella ocasió, tot i que en segona instància es va donar la raó al matrimoni i es va apreciar l'abusivitat de part del clausulat, el procediment d'execució no es va paralitzar i va seguir el seu curs.

Ha estat ara, arran de la interposició d'un segon incident extraordinari d'oposició que sol·licitava la revisió d'aquesta clàusula, que el Jutjat de Primera Instància número 2 de Granollers ha optat per acollir-se a la jurisprudència comunitària i paralitzar l'execució en considerar que, tal i com defensàvem, aquesta clàusula és completament abusiva i desproporcionada. Per tant, ha desestimat les raons d'oposició esgrimides per l'entitat que considerava que el cas no podia ser revisat de nou en haver estat jutjat prèviament.

La sentència és d'especial transcendència pel fet d'aportar esperances a les famílies que afronten processos de desnonament malgrat haver instat prèviament la paràlisi judicial del procediment en aquells casos en què no s'hagués analitzat la clàusula de venciment anticipat dels seus préstecs. Aquesta circumstància és habitual, doncs han estat pocs els casos on s'ha al·legat l'abusivitat d'aquesta clàusula concreta que ara, a la llum de la jurisprudència europea, pot tornar a ser objecte de revisió judicial.