Cas Dentix: més de 100.000 afectats/des


El tancament de les més de 300 clíniques Dentix, dedicades a la salut bucodental, i la petició de concurs de creditors per part de l’empresa amenaça el futur de les més de 100.000 persones afectades a tot l’Estat. En aquest article us donem consells sobre com procedir i us facilitem documentació per defensar els vostres drets.

.........................................................

Més de 100.000 persones a tot l’Estat es troben afectades actualment pel tancament de les clíniques de la cadena Dentix, que manté actualment 3.400 professionals en ERTO per força major i ha presentat sol·licitud de concurs de creditors amb un passiu declarat de 250 milions d’euros, incloent-hi 100 milions deguts a la banca creditora.

La situació per a totes aquestes persones és d’enorme incertesa com a conseqüència, bàsicament, de dues qüestions cabdals. La primera és d’índole sanitària, doncs són moltíssimes les persones que en aquests moments resten amb els seus tractaments incomplerts, amb les molèsties i els riscos per a la salut que això suposa. I la segona qüestió és de naturalesa econòmica i financera, centrada en com recuperar els diners abonats anticipadament per tractaments i serveis no satisfets o com aconseguir deslliurar-se dels crèdits sol·licitats per sufragar-los.

Sobre ambdues qüestions i com defensar els nostres drets com a consumidors i perjudicats per la suspensió de l’activitat de les clíniques Dentix us parlarem a continuació, tot facilitant-vos la documentació necessària per actuar de forma immediata.

Malpraxi mèdica

Una malpraxi mèdica és una actuació culposa o negligent per part d’un professional sanitari que té com a conseqüència un perjudici per a la nostra salut o ens exposa innecessàriament a un risc que podia ser evitat.

Entre els afectats de Dentix, els testimonis de males praxis mèdiques són abundants, incloent-hi les que deriven de la perillositat de deixar alguns tractaments sense finalitzar. En aquest cas, els perjudicats poden emprendre el que s’anomena una acció directa que no és altra cosa que la facultat de qui és víctima d’un determinat fet danyós per a reclamar una indemnització no tan sols a l’empresa responsable sinó també directament contra l'assegurador d'aquest dany.

Cal tenir present, però, que a banda de les dificultats que pugui haver per acreditar el dany, també caldrà analitzar el contingut de les respectives pòlisses per conèixer l’abast de les cobertures contractades i si, per exemple, queden coberts o no els danys derivats de tractaments sense finalitzar.

Tractaments inacabats

Més enllà de la possible existència de males praxis mèdiques, la situació que afecta el major nombre de les més de 100.000 persones perjudicades pel tancament de Dentix és la de trobar-se amb tractaments mèdics incomplets que encara s’estaven desenvolupant en el moment en què les clíniques van deixar de prestar de servei. Aquesta situació no només comporta una evident molèstia i un greu risc potencial per a la salut sinó que comporta un INCOMPLIMENT CONTRACTUAL doncs no se’ns està oferint el tractament que Dentix es va comprometre a realitzar. Davant d’aquesta situació, tenim dret a reclamar per la part del servei abonada que no ha estat satisfeta i a no pagar per un servei que no hem rebut. La forma de procedir varia en funció de diversos factors i, fonamentalment, atenent al fet que el tractament hagi estat finançat o no:

1) Si el tractament ha estat finançat, es tracta d’un crèdit al consum vinculat regulat per la Llei 16/2011

  • a) Crèdit ja abonat: si hem retornat tot el crèdit que vam demanar per pagar el tractament i aquest no ha estat finalitzat, tenim dret a reclamar a la financera la devolució dels diners corresponents a la part del servei que no ens ha estat prestat
  • b) Crèdit que no ha estat pagat en la seva totalitat: Estem obligats a abonar la part del crèdit corresponent al tractament que hagi estat efectivament realitzat, però no pas la part proporcional al tractament o servei no satisfet.

2) Si el tractament ha estat pagat sense finançament

En aquest cas, no tenim cap altra alternativa que integrar-nos al concurs de creditors per intentar recuperar el cost abonat del servei no realitzat. Cal tenir present, però, que el deute que Dentix manté amb nosaltres tindrà la consideració de crèdit ordinari i la llei concursal determina que hi ha altres tipus de crèdits amb prioritat a l’hora de ser recuperats com ho són els que l’empresa mantingui amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària, els salaris dels treballadors deixats d’abonar o els préstecs amb entitats financeres.

Malauradament, en aquestes circumstàncies les garanties de recuperar els nostres diners són menors.

És recomanable obrir la via penal contra els administradors?

Existeix la possibilitat de reclamar responsabilitats penals als administradors, especialment si es demostra que l’empresa va oferir i contractar serveis quan ja era conscient que no estava en disposició d’oferir-los. Ara bé, hem de ser conscients es tracta de procediments molts llargs i costosos que normalment es desenvolupen a l’Audiència Nacional, tribunal competent en aquestes qüestions d'abast nacional, i que, fins i tot en cas d’obtenir una condemna contra els administradors, és molt probable que aquests no tinguin solvència per assumir les responsabilitats econòmiques que derivin.

Què cal fer de forma immediata?

Hi ha un seguit d’accions que cal fer sense demora per preservar i exercir els nostres drets:

1. Reclamació extrajudicial contra la clínica

Aquest procediment és necessari per tal de poder actuar posteriorment en l’àmbit judicial per reclamar a les financeres la devolució dels diners indegudament abonats. Per tal de fer-ho, podeu descarregar, emplenar i lliurar aquest document:

2. Pagament a les entitats bancàries

És necessari traslladar una comunicació fefaent i immediata a l’entitat financera per tal que se suspengui el pagament de les quotes corresponents al servei que no ens serà ofert. Per tal de fer-ho, podeu descarregar, emplenar i lliurar aquest document:

3. Recuperar l’historial clínic
La clínica té l’obligació de lliurar-nos els informes i el nostre historial per tal que puguem prosseguir amb garanties el tractament inacabat en altres centres i amb altres professionals. Podeu reclamar-ho mitjançant aquest document. En cas de negativa per part de la clínica, es pot acudir al jutjat per exigir-ho.

Responsabilitat editorial
Aquests documents s'ofereixen amb una finalitat exclusivament informativa. Si bé vetllem per la seva vigència, exactitud i veracitat, cal recordar que és tracta de models generals que han de ser adaptats a cada supòsit, situació i moment concrets, de manera que es declina tota responsabilitat pels danys que puguin causar-se com a conseqüència d'inexactituds o incorreccions en el mateix.

.........................................................

Més de 100.000 persones a tot l’Estat es troben afectades actualment pel tancament de les clíniques de la cadena Dentix, que manté actualment 3.400 professionals en ERTO per força major i ha presentat sol·licitud de concurs de creditors amb un passiu declarat de 250 milions d’euros, incloent-hi 100 milions deguts a la banca creditora.

La situació per a totes aquestes persones és d’enorme incertesa com a conseqüència, bàsicament, de dues qüestions cabdals. La primera és d’índole sanitària, doncs són moltíssimes les persones que en aquests moments resten amb els seus tractaments incomplerts, amb les molèsties i els riscos per a la salut que això suposa. I la segona qüestió és de naturalesa econòmica i financera, centrada en com recuperar els diners abonats anticipadament per tractaments i serveis no satisfets o com aconseguir deslliurar-se dels crèdits sol·licitats per sufragar-los.

Sobre ambdues qüestions i com defensar els nostres drets com a consumidors i perjudicats per la suspensió de l’activitat de les clíniques Dentix us parlarem a continuació, tot facilitant-vos la documentació necessària per actuar de forma immediata.

Malpraxi mèdica

Una malpraxi mèdica és una actuació culposa o negligent per part d’un professional sanitari que té com a conseqüència un perjudici per a la nostra salut o ens exposa innecessàriament a un risc que podia ser evitat.

Entre els afectats de Dentix, els testimonis de males praxis mèdiques són abundants, incloent-hi les que deriven de la perillositat de deixar alguns tractaments sense finalitzar. En aquest cas, els perjudicats poden emprendre el que s’anomena una acció directa que no és altra cosa que la facultat de qui és víctima d’un determinat fet danyós per a reclamar una indemnització no tan sols a l’empresa responsable sinó també directament contra l'assegurador d'aquest dany.

Cal tenir present, però, que a banda de les dificultats que pugui haver per acreditar el dany, també caldrà analitzar el contingut de les respectives pòlisses per conèixer l’abast de les cobertures contractades i si, per exemple, queden coberts o no els danys derivats de tractaments sense finalitzar.

Tractaments inacabats

Més enllà de la possible existència de males praxis mèdiques, la situació que afecta el major nombre de les més de 100.000 persones perjudicades pel tancament de Dentix és la de trobar-se amb tractaments mèdics incomplets que encara s’estaven desenvolupant en el moment en què les clíniques van deixar de prestar de servei. Aquesta situació no només comporta una evident molèstia i un greu risc potencial per a la salut sinó que comporta un INCOMPLIMENT CONTRACTUAL doncs no se’ns està oferint el tractament que Dentix es va comprometre a realitzar. Davant d’aquesta situació, tenim dret a reclamar per la part del servei abonada que no ha estat satisfeta i a no pagar per un servei que no hem rebut. La forma de procedir varia en funció de diversos factors i, fonamentalment, atenent al fet que el tractament hagi estat finançat o no:

1) Si el tractament ha estat finançat, es tracta d’un crèdit al consum vinculat regulat per la Llei 16/2011

  • a) Crèdit ja abonat: si hem retornat tot el crèdit que vam demanar per pagar el tractament i aquest no ha estat finalitzat, tenim dret a reclamar a la financera la devolució dels diners corresponents a la part del servei que no ens ha estat prestat
  • b) Crèdit que no ha estat pagat en la seva totalitat: Estem obligats a abonar la part del crèdit corresponent al tractament que hagi estat efectivament realitzat, però no pas la part proporcional al tractament o servei no satisfet.

2) Si el tractament ha estat pagat sense finançament

En aquest cas, no tenim cap altra alternativa que integrar-nos al concurs de creditors per intentar recuperar el cost abonat del servei no realitzat. Cal tenir present, però, que el deute que Dentix manté amb nosaltres tindrà la consideració de crèdit ordinari i la llei concursal determina que hi ha altres tipus de crèdits amb prioritat a l’hora de ser recuperats com ho són els que l’empresa mantingui amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària, els salaris dels treballadors deixats d’abonar o els préstecs amb entitats financeres.

Malauradament, en aquestes circumstàncies les garanties de recuperar els nostres diners són menors.

És recomanable obrir la via penal contra els administradors?

Existeix la possibilitat de reclamar responsabilitats penals als administradors, especialment si es demostra que l’empresa va oferir i contractar serveis quan ja era conscient que no estava en disposició d’oferir-los. Ara bé, hem de ser conscients es tracta de procediments molts llargs i costosos que normalment es desenvolupen a l’Audiència Nacional, tribunal competent en aquestes qüestions d'abast nacional, i que, fins i tot en cas d’obtenir una condemna contra els administradors, és molt probable que aquests no tinguin solvència per assumir les responsabilitats econòmiques que derivin.

Què cal fer de forma immediata?

Hi ha un seguit d’accions que cal fer sense demora per preservar i exercir els nostres drets:

1. Reclamació extrajudicial contra la clínica

Aquest procediment és necessari per tal de poder actuar posteriorment en l’àmbit judicial per reclamar a les financeres la devolució dels diners indegudament abonats. Per tal de fer-ho, podeu descarregar, emplenar i lliurar aquest document:

2. Pagament a les entitats bancàries

És necessari traslladar una comunicació fefaent i immediata a l’entitat financera per tal que se suspengui el pagament de les quotes corresponents al servei que no ens serà ofert. Per tal de fer-ho, podeu descarregar, emplenar i lliurar aquest document:

3. Recuperar l’historial clínic
La clínica té l’obligació de lliurar-nos els informes i el nostre historial per tal que puguem prosseguir amb garanties el tractament inacabat en altres centres i amb altres professionals. Podeu reclamar-ho mitjançant aquest document. En cas de negativa per part de la clínica, es pot acudir al jutjat per exigir-ho.

Responsabilitat editorial
Aquests documents s'ofereixen amb una finalitat exclusivament informativa. Si bé vetllem per la seva vigència, exactitud i veracitat, cal recordar que és tracta de models generals que han de ser adaptats a cada supòsit, situació i moment concrets, de manera que es declina tota responsabilitat pels danys que puguin causar-se com a conseqüència d'inexactituds o incorreccions en el mateix.