RDL 8/2021: pròrroga de mesures més enllà de l’estat d’alarma


El 4 de maig de 2021 va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 8/2021 que incorpora diferents disposicions per prorrogar algunes de les mesures aprovades durant l’estat d’alarma més enllà de la finalització del període d’excepcionalitat sanitària en relació, entre d’altres, als arrendaments i subministraments de la llar.

En el decurs del dilatat període d’estat d’alarma oficial decretat pel Govern per prevenir i combatre l’expansió de la Covid-19 es van aprovar, com és ben sabut, un gran nombre de mesures excepcionals en tots els àmbits, incloent-hi de relatives a una especial protecció del dret a l’habitatge i l’accés als subministraments essencials de la llar.

La vigència de la majoria d’aquestes disposicions es va vincular, precisament, a la durada de l’estat d’alarma, preveient-se que decaiguessin un cop finalitzat el període d’excepcionalitat sanitària. Ara, però, el Govern espanyol ha decidit perllongar alguna d’aquestes mesures més enllà de l’estat d’alarma davant l’evidència que, malgrat la suposada millora de la situació pandèmica, els efectes socials, econòmics i laborals provocats pel Covid-19 continuen ben presents a les vides de centenars de milers de persones i encara són necessàries actuacions front a la vulnerabilitat sobrevinguda dels qui estan patint amb especial intensitat els efectes de la crisi sanitària. A continuació, enumerem algunes d’aquestes mesures de protecció prorrogades en l’àmbit de l’arrendament d’habitatges i l’accés a subministraments bàsics de la llar.

Aigua, gas i electricitat

Es prorroga durant 3 mesos, fins el proper 9 d’agost de 2021, la garantia d’accés als subministraments d’aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables o en risc d’exclusió social. Per acreditar la condició de consumidor vulnerable davant les empreses subministradores de gas natural i aigua serà suficient la presentació de l'última factura d'electricitat en la qual es reflecteixi la percepció del bo social d'electricitat.

De la mateixa forma també es mantindrà la prohibició de la suspensió de subministrament a aquells consumidors que, malgrat no acreditar la titularitat del contracte de subministrament, compleixin els requisits que donen dret a el reconeixement de la condició de consumidor vulnerable. En aquest cas, l’acreditació per certificació d'aquesta circumstància serà responsabilitat dels serveis socials competents o mediadors socials davant l'empresa subministradora, a la qual s'acompanyarà la documentació esmentada a la Disposició Addicional Quarta del Reial Decret-Llei 37/2020 de 22 de desembre, que podeu consultar aquí 

Habitatge

En aquest àmbit, el nou Reial Decret-Llei 8/2021 bàsicament prorroga durant 3 mesos, fins el 9 d’agost, les mesures excepcionals de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d’habitatge aprovades anteriorment mitjançant el RDL 11/2020, de 31 de març de 2020. Sobre aquestes mesures excepcionals ara prorrogades per un període addicional de 90 dies podeu llegir detingudament en aquest article publicat a la nostra pàgina web.

Les principals mesures contemplades són:

· Suspensió de procediments de desnonaments i llançaments d’habitatge en règim de lloguer que afectin persones en situacions de vulnerabilitat

Podran acollir-se a la suspensió els arrendataris en situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüències de la COVID-19 i sense alternativa habitacional. Per contra, la mesura no empara ocupants o precaristes que no puguin acreditar cap títol que habiliti l’ocupació de l’habitatge.

Per tal d’acreditar la situació de vulnerabilitat serà necessari provar:

- Una pèrdua substancial d'ingressos

- Que el conjunt d'ingressos dels membres de la unitat familiar no abasti en el mes anterior a la sol·licitud, amb caràcter general, 3 vegades l'IPREM (1.613,52 € mensuals), i es preveu un increment en funció de cada fill a càrrec i d'altres circumstàncies.

- Que l'import de la renda, un cop sumats despeses i subministraments, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

- No disposar d'un altre habitatge a Espanya.

· Pròrroga extraordinària del termini del contracte de lloguer

S’amplia la possibilitat d’aplicar una pròrroga del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de 6 mesos, durant el qual es mantindran vigents els termes i les condicions que venien aplicant-se, per a tots aquells contractes que tinguessin el venciment establert entre el 9 de maig i el 9 d’agost de 2021

· Moratòria o condonació parcial del deute de la renda

S’estén fins el 9 d’agost de 2021 la possibilitat pels arrendataris en situació de vulnerabilitat econòmica de sol·licitar l'ajornament en el pagament de la renda quan l'arrendador sigui una empresa, una entitat pública d'habitatge o un gran tenidor (titular de més de deu immobles urbans o d'una superfície construïda de més de 1.500m2).

Aquest ajornament extraordinari es realitzarà en els mateixos termes aprovats mitjançant l’esmentat RDL 11/2020, és a dir, un cop presentada la sol·licitud l'arrendador podrà optar entre:

a) La reducció del 50% de la renda durant el termini màxim de 4 mesos.

b) Una moratòria durant un termini màxim de 4 mesos. El pagament s'ajornarà mitjançant el fraccionament durant els 3 anys següents i sempre que es mantingui en vigor el contracte d'arrendament.

En el decurs del dilatat període d’estat d’alarma oficial decretat pel Govern per prevenir i combatre l’expansió de la Covid-19 es van aprovar, com és ben sabut, un gran nombre de mesures excepcionals en tots els àmbits, incloent-hi de relatives a una especial protecció del dret a l’habitatge i l’accés als subministraments essencials de la llar.

La vigència de la majoria d’aquestes disposicions es va vincular, precisament, a la durada de l’estat d’alarma, preveient-se que decaiguessin un cop finalitzat el període d’excepcionalitat sanitària. Ara, però, el Govern espanyol ha decidit perllongar alguna d’aquestes mesures més enllà de l’estat d’alarma davant l’evidència que, malgrat la suposada millora de la situació pandèmica, els efectes socials, econòmics i laborals provocats pel Covid-19 continuen ben presents a les vides de centenars de milers de persones i encara són necessàries actuacions front a la vulnerabilitat sobrevinguda dels qui estan patint amb especial intensitat els efectes de la crisi sanitària. A continuació, enumerem algunes d’aquestes mesures de protecció prorrogades en l’àmbit de l’arrendament d’habitatges i l’accés a subministraments bàsics de la llar.

Aigua, gas i electricitat

Es prorroga durant 3 mesos, fins el proper 9 d’agost de 2021, la garantia d’accés als subministraments d’aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables o en risc d’exclusió social. Per acreditar la condició de consumidor vulnerable davant les empreses subministradores de gas natural i aigua serà suficient la presentació de l'última factura d'electricitat en la qual es reflecteixi la percepció del bo social d'electricitat.

De la mateixa forma també es mantindrà la prohibició de la suspensió de subministrament a aquells consumidors que, malgrat no acreditar la titularitat del contracte de subministrament, compleixin els requisits que donen dret a el reconeixement de la condició de consumidor vulnerable. En aquest cas, l’acreditació per certificació d'aquesta circumstància serà responsabilitat dels serveis socials competents o mediadors socials davant l'empresa subministradora, a la qual s'acompanyarà la documentació esmentada a la Disposició Addicional Quarta del Reial Decret-Llei 37/2020 de 22 de desembre, que podeu consultar aquí 

Habitatge

En aquest àmbit, el nou Reial Decret-Llei 8/2021 bàsicament prorroga durant 3 mesos, fins el 9 d’agost, les mesures excepcionals de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d’habitatge aprovades anteriorment mitjançant el RDL 11/2020, de 31 de març de 2020. Sobre aquestes mesures excepcionals ara prorrogades per un període addicional de 90 dies podeu llegir detingudament en aquest article publicat a la nostra pàgina web.

Les principals mesures contemplades són:

· Suspensió de procediments de desnonaments i llançaments d’habitatge en règim de lloguer que afectin persones en situacions de vulnerabilitat

Podran acollir-se a la suspensió els arrendataris en situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüències de la COVID-19 i sense alternativa habitacional. Per contra, la mesura no empara ocupants o precaristes que no puguin acreditar cap títol que habiliti l’ocupació de l’habitatge.

Per tal d’acreditar la situació de vulnerabilitat serà necessari provar:

- Una pèrdua substancial d'ingressos

- Que el conjunt d'ingressos dels membres de la unitat familiar no abasti en el mes anterior a la sol·licitud, amb caràcter general, 3 vegades l'IPREM (1.613,52 € mensuals), i es preveu un increment en funció de cada fill a càrrec i d'altres circumstàncies.

- Que l'import de la renda, un cop sumats despeses i subministraments, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

- No disposar d'un altre habitatge a Espanya.

· Pròrroga extraordinària del termini del contracte de lloguer

S’amplia la possibilitat d’aplicar una pròrroga del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de 6 mesos, durant el qual es mantindran vigents els termes i les condicions que venien aplicant-se, per a tots aquells contractes que tinguessin el venciment establert entre el 9 de maig i el 9 d’agost de 2021

· Moratòria o condonació parcial del deute de la renda

S’estén fins el 9 d’agost de 2021 la possibilitat pels arrendataris en situació de vulnerabilitat econòmica de sol·licitar l'ajornament en el pagament de la renda quan l'arrendador sigui una empresa, una entitat pública d'habitatge o un gran tenidor (titular de més de deu immobles urbans o d'una superfície construïda de més de 1.500m2).

Aquest ajornament extraordinari es realitzarà en els mateixos termes aprovats mitjançant l’esmentat RDL 11/2020, és a dir, un cop presentada la sol·licitud l'arrendador podrà optar entre:

a) La reducció del 50% de la renda durant el termini màxim de 4 mesos.

b) Una moratòria durant un termini màxim de 4 mesos. El pagament s'ajornarà mitjançant el fraccionament durant els 3 anys següents i sempre que es mantingui en vigor el contracte d'arrendament.