RDL 5/2023: nous permisos laborals per afavorir la conciliació


El recent RDL 5/2023 ha modificat un gran nombre de normes, incloent-hi l’Estatut dels Treballadors. Entre les principals mesures adoptades, canvis substancials i creació de nous permisos laborals destinats a conciliar la vida personal, familiar i laboral.

............................................................

El recent Reial Decret-Llei 5/2023 inclou algunes de les mesures que Espanya havia d'incorporar a la seva legislació com a conseqüència de l'obligació de transposar al nostre ordenament jurídic la Directiva europea de conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors. Unes mesures que inicialment s'havien de regular a través de la denominada Llei de Famílies, la tramitació de la qual ha quedat interrompuda per la dissolució de les Corts i l'avançament electoral.

A continuació detallem algunes d'aquestes novetats, a les quals hem de sumar la nova regulació del dret a l'adaptació i la distribució de la jornada laboral que hem explicat de manera més detallada en aquest article. Es tracta de mesures realment importants, ja que serveixen per crear nous permisos destinats a conciliar la vida personal, familiar i laboral, ampliant i enfortint la protecció del dret a la conciliació.

Permisos retribuïts

S'ha modificat en profunditat l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors, que regula el temps de descans setmanal, les festes i els permisos per donar cabuda als nous supòsits:

  • Parelles de fet

Un canvi significatiu té a veure amb la inclusió de diferents models familiars a la regulació del dret a la conciliació. Així, per exemple, es preveu un permís de 15 dies naturals vinculat a la constitució i el registre d'una parella de fet, equiparant el tracte dispensat al matrimoni. Aquesta equiparació entre matrimoni i parella de fet també s'estén a l'accés a l'excedència i el dret a adaptar o reduir la jornada fins a un màxim del 50% que preveu l'article 37.6 ET. Així mateix, s'amplia a les parelles de fet el permís retribuït de dos dies per defunció de la parella o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu calgui desplaçar-se, el termini s'ampliarà en dos dies més.

  • Malalties, accidents i alteracions de la salut de familiars o convivents

S'atorga el dret a gaudir d'un període remunerat de descans de cinc dies en cas d'accident o malaltia greu, hospitalització o cirurgia que no requereixi hospitalització però impliqui repòs a casa, tant per al cònjuge com per a la parella de fet o familiars el segon grau de consanguinitat o afinitat. Això també inclou els familiars consanguinis de la parella de fet, així com qualsevol altra persona que comparteixi el mateix domicili amb el treballador i requereixi atenció i cura durant aquest temps.

  • Absència per motius familiars urgents

Treballadors i treballadores podran absentar-se de la feina a causa de circumstàncies excepcionals relacionades amb situacions familiars urgents, ja sigui per malaltia o accident que requereixin la seva presència immediata, considerades com a casos de força major que, arribat el cas, hauran de poder acreditar i justificar documentalment. La inassistència a la feina per causa de força major no suposarà minva salarial durant un període equivalent a 4 dies a l'any.

Hem de tenir en compte que la redacció del nou precepte determina que serà a través de la negociació col·lectiva (conveni o acord entre l'empresa i la representació legal dels treballadors) com es concretarà l'aplicació del permís, incloent-hi la manera de justificar l'absència o la possibilitat d’acumular per dies les hores d’inassistència.

  • Coincidència a la mateixa empresa

Entre les mesures aprovades, n'hi ha destinades a reforçar el dret dels dos progenitors a gaudir de permisos de lactància, reducció de jornada o excedència per cura de fills quan tots dos treballin a la mateixa empresa. Un escenari on fins ara es reconeixia a l'empresa un dret ampli a limitar l'accés simultani a aquestes figures de conciliació. Així, doncs, se segueix reconeixent la facultat de l'empresa per fixar límits, però especificant que aquesta limitació ha de derivar de raons sòlidament fundades i objectives relacionades amb el bon funcionament de l'empresa, degudament motivades per escrit. En tot cas, l'empresa estarà obligada a oferir un pla alternatiu que asseguri el gaudiment dels dos treballadors i preservi degudament l'exercici dels drets de conciliació dels dos progenitors.

PERMÍS SENSE RETRIBUIR

  • Nou permís parental

S'afegeix un nou article a l'Estatut dels Treballadors, el 48 bis, que garanteix als empleats el dret a un permís parental per cuidar els fills o menors acollits durant un període superior a un any, fins que el menor faci vuit anys.

Aquest permís, que no pot excedir les vuit setmanes de durada, ja sigui de manera contínua o intermitent, es pot gaudir a temps complet o en forma de jornada a temps parcial, d'acord amb les regulacions establertes.

Qui vulgui accedir a aquest permís, ho haurà de comunicar a l'empresa especificant la data d'inici i fi del gaudi (o dels diferents períodes) amb una antelació mínima de deu dies o la que vingui determinada mitjançant pacte o conveni, llevat de situació de força major.

El nou permís s'articula mitjançant una modificació de l'article 45.1 ET, que és el que regula la suspensió del contracte de treball. Per tant, hem de tenir present que durant el període de gaudiment del nou permís parental, el contracte romandrà suspès i no tindrem dret a percebre el nostre salari.

Causa de nul·litat

Tal com passa amb el dret a l'adaptació de jornada regulat a l'article 34.8 ET, també es determina que seran els nuls els acomiadaments improcedents que afectin persones que estiguin gaudint de qualsevol d'aquestes noves mesures de conciliació. És a dir, en cas que l'extinció no es determini ajustada a dret, la consideració no serà la d'acomiadament improcedent sinó la d'acomiadament nul, obligant l'empresa a readmetre la persona acomiadada al lloc de treball i abonar els salaris deixats de percebre entre el moment de l'extinció i el de la reincorporació efectiva i obrint la porta a la imposició del pagament d'una indemnització pel dany moral causat.

............................................................

El recent Reial Decret-Llei 5/2023 inclou algunes de les mesures que Espanya havia d'incorporar a la seva legislació com a conseqüència de l'obligació de transposar al nostre ordenament jurídic la Directiva europea de conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors. Unes mesures que inicialment s'havien de regular a través de la denominada Llei de Famílies, la tramitació de la qual ha quedat interrompuda per la dissolució de les Corts i l'avançament electoral.

A continuació detallem algunes d'aquestes novetats, a les quals hem de sumar la nova regulació del dret a l'adaptació i la distribució de la jornada laboral que hem explicat de manera més detallada en aquest article. Es tracta de mesures realment importants, ja que serveixen per crear nous permisos destinats a conciliar la vida personal, familiar i laboral, ampliant i enfortint la protecció del dret a la conciliació.

Permisos retribuïts

S'ha modificat en profunditat l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors, que regula el temps de descans setmanal, les festes i els permisos per donar cabuda als nous supòsits:

  • Parelles de fet

Un canvi significatiu té a veure amb la inclusió de diferents models familiars a la regulació del dret a la conciliació. Així, per exemple, es preveu un permís de 15 dies naturals vinculat a la constitució i el registre d'una parella de fet, equiparant el tracte dispensat al matrimoni. Aquesta equiparació entre matrimoni i parella de fet també s'estén a l'accés a l'excedència i el dret a adaptar o reduir la jornada fins a un màxim del 50% que preveu l'article 37.6 ET. Així mateix, s'amplia a les parelles de fet el permís retribuït de dos dies per defunció de la parella o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu calgui desplaçar-se, el termini s'ampliarà en dos dies més.

  • Malalties, accidents i alteracions de la salut de familiars o convivents

S'atorga el dret a gaudir d'un període remunerat de descans de cinc dies en cas d'accident o malaltia greu, hospitalització o cirurgia que no requereixi hospitalització però impliqui repòs a casa, tant per al cònjuge com per a la parella de fet o familiars el segon grau de consanguinitat o afinitat. Això també inclou els familiars consanguinis de la parella de fet, així com qualsevol altra persona que comparteixi el mateix domicili amb el treballador i requereixi atenció i cura durant aquest temps.

  • Absència per motius familiars urgents

Treballadors i treballadores podran absentar-se de la feina a causa de circumstàncies excepcionals relacionades amb situacions familiars urgents, ja sigui per malaltia o accident que requereixin la seva presència immediata, considerades com a casos de força major que, arribat el cas, hauran de poder acreditar i justificar documentalment. La inassistència a la feina per causa de força major no suposarà minva salarial durant un període equivalent a 4 dies a l'any.

Hem de tenir en compte que la redacció del nou precepte determina que serà a través de la negociació col·lectiva (conveni o acord entre l'empresa i la representació legal dels treballadors) com es concretarà l'aplicació del permís, incloent-hi la manera de justificar l'absència o la possibilitat d’acumular per dies les hores d’inassistència.

  • Coincidència a la mateixa empresa

Entre les mesures aprovades, n'hi ha destinades a reforçar el dret dels dos progenitors a gaudir de permisos de lactància, reducció de jornada o excedència per cura de fills quan tots dos treballin a la mateixa empresa. Un escenari on fins ara es reconeixia a l'empresa un dret ampli a limitar l'accés simultani a aquestes figures de conciliació. Així, doncs, se segueix reconeixent la facultat de l'empresa per fixar límits, però especificant que aquesta limitació ha de derivar de raons sòlidament fundades i objectives relacionades amb el bon funcionament de l'empresa, degudament motivades per escrit. En tot cas, l'empresa estarà obligada a oferir un pla alternatiu que asseguri el gaudiment dels dos treballadors i preservi degudament l'exercici dels drets de conciliació dels dos progenitors.

PERMÍS SENSE RETRIBUIR

  • Nou permís parental

S'afegeix un nou article a l'Estatut dels Treballadors, el 48 bis, que garanteix als empleats el dret a un permís parental per cuidar els fills o menors acollits durant un període superior a un any, fins que el menor faci vuit anys.

Aquest permís, que no pot excedir les vuit setmanes de durada, ja sigui de manera contínua o intermitent, es pot gaudir a temps complet o en forma de jornada a temps parcial, d'acord amb les regulacions establertes.

Qui vulgui accedir a aquest permís, ho haurà de comunicar a l'empresa especificant la data d'inici i fi del gaudi (o dels diferents períodes) amb una antelació mínima de deu dies o la que vingui determinada mitjançant pacte o conveni, llevat de situació de força major.

El nou permís s'articula mitjançant una modificació de l'article 45.1 ET, que és el que regula la suspensió del contracte de treball. Per tant, hem de tenir present que durant el període de gaudiment del nou permís parental, el contracte romandrà suspès i no tindrem dret a percebre el nostre salari.

Causa de nul·litat

Tal com passa amb el dret a l'adaptació de jornada regulat a l'article 34.8 ET, també es determina que seran els nuls els acomiadaments improcedents que afectin persones que estiguin gaudint de qualsevol d'aquestes noves mesures de conciliació. És a dir, en cas que l'extinció no es determini ajustada a dret, la consideració no serà la d'acomiadament improcedent sinó la d'acomiadament nul, obligant l'empresa a readmetre la persona acomiadada al lloc de treball i abonar els salaris deixats de percebre entre el moment de l'extinció i el de la reincorporació efectiva i obrint la porta a la imposició del pagament d'una indemnització pel dany moral causat.