La meva entitat pot ser declarada d’utilitat pública?

Passos i requisits per fer-ho i obtenir avantatges fiscals

Normalment, les associacions o federacions que persegueixen interessos generals tenen una utilitat pública, ja que la seva finalitat acostuma a anar més enllà del benefici exclusiu dels seus membres. Però la condició d’utilitat pública està regulada per llei i cal que l'administració la reconegui, previ compliment d'una sèrie de requisits. Les federacions i associacions que ho obtenen, a més de tenir un reconeixement social per la tasca realitzada, poden accedir al mateix règim fiscal especial del qual gaudeixen les fundacions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol associació, federació o confederació, així com les unions d’associacions que compleixin amb els requisits establerts a la Llei Orgànica 1/2022, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació: dur a terme finalitats i activitats d’interès general.

Requisits

Les entitats sol·licitants, previ acord de l’assemblea general per l’obtenció de la declaració, han de presentar escrit justificatiu del compliment dels requisits que acrediten que poden ser considerades d’utilitat pública, amb especial referència a les seves activitats d’interès general, juntament amb la documentació acreditativa de compliment dels requisits sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública:

 1. La finalitat de l'entitat ha de ser promoure l'interès general.
 2. Les activitats i els serveis no han d'estar restringits, exclusivament, a beneficiar les persones associades sinó que han d'estar obertes a qualsevol altra possible persona que reuneixi les condicions dels fins de l'associació.
 3. Les retribucions dels membres dels òrgans de representació no han de ser a càrrec de fons i subvencions públiques.
 4. Els recursos personals i materials i la seva organització han de ser els adequats per garantir el compliment de les finalitats de l'associació.
 5. L'associació ha d'estar constituïda, inscrita i en funcionament, com a mínim, durant els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 6. La junta directiva ha de constar inscrita en el Registre d'associacions.
 7. La presentació dels comptes anuals ha d'ajustar-se al Pla general de comptabilitat.

Documentació justificativa:

 • Memòria d’activitats dels darrers dos anys previs a la presentació de la sol·licitud.
 • Informes acreditatius de la realització de finalitats i activitats que tendeixen a promoure l’interès general.
 • Documentació comptable corresponent als dos últims exercicis (per separat) tancats durant l'exercici en curs (Balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica).
Drets, avantatges i obligacions

Un cop obtinguda aquesta declaració d’utilitat pública, cal tenir presents els Drets i Obligacions de les associacions declarades d'utilitat pública.

Entre els drets hi ha la possibilitat d’utilitzar la menció declarada d'utilitat pública en tota classe de documents, a continuació de la seva denominació. Però sobretot permet gaudir de les exempcions i els beneficis fiscals i econòmics que s’estableixen, molt similars al de les fundacions, a banda de disposar d'assistència jurídica gratuïta en els termes que prevegi la legislació específica.

Entre les obligacions hi ha la de presentar els comptes anuals de l'exercici anterior en el termini dels sis mesos següents a la seva finalització i presentar una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant aquest període. Els comptes anuals esmentats han de reflectir la imatge fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera de l'associació, així com l'origen, la quantia, la destinació i l'aplicació dels ingressos públics percebuts. També cal facilitar a les administracions públiques els informes que els requereixin en relació amb les activitats realitzades en compliment de les seves finalitats. I finalment, es duen a terme activitats ordinàries de caràcter mercantil cal utilitzar els models de comptes anuals estàndards si supera les circumstàncies establertes de societats anònimes.

Passos i requisits per fer-ho i obtenir avantatges fiscals

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol associació, federació o confederació, així com les unions d’associacions que compleixin amb els requisits establerts a la Llei Orgànica 1/2022, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació: dur a terme finalitats i activitats d’interès general.

Requisits

Les entitats sol·licitants, previ acord de l’assemblea general per l’obtenció de la declaració, han de presentar escrit justificatiu del compliment dels requisits que acrediten que poden ser considerades d’utilitat pública, amb especial referència a les seves activitats d’interès general, juntament amb la documentació acreditativa de compliment dels requisits sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública:

 1. La finalitat de l'entitat ha de ser promoure l'interès general.
 2. Les activitats i els serveis no han d'estar restringits, exclusivament, a beneficiar les persones associades sinó que han d'estar obertes a qualsevol altra possible persona que reuneixi les condicions dels fins de l'associació.
 3. Les retribucions dels membres dels òrgans de representació no han de ser a càrrec de fons i subvencions públiques.
 4. Els recursos personals i materials i la seva organització han de ser els adequats per garantir el compliment de les finalitats de l'associació.
 5. L'associació ha d'estar constituïda, inscrita i en funcionament, com a mínim, durant els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 6. La junta directiva ha de constar inscrita en el Registre d'associacions.
 7. La presentació dels comptes anuals ha d'ajustar-se al Pla general de comptabilitat.

Documentació justificativa:

 • Memòria d’activitats dels darrers dos anys previs a la presentació de la sol·licitud.
 • Informes acreditatius de la realització de finalitats i activitats que tendeixen a promoure l’interès general.
 • Documentació comptable corresponent als dos últims exercicis (per separat) tancats durant l'exercici en curs (Balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica).
Drets, avantatges i obligacions

Un cop obtinguda aquesta declaració d’utilitat pública, cal tenir presents els Drets i Obligacions de les associacions declarades d'utilitat pública.

Entre els drets hi ha la possibilitat d’utilitzar la menció declarada d'utilitat pública en tota classe de documents, a continuació de la seva denominació. Però sobretot permet gaudir de les exempcions i els beneficis fiscals i econòmics que s’estableixen, molt similars al de les fundacions, a banda de disposar d'assistència jurídica gratuïta en els termes que prevegi la legislació específica.

Entre les obligacions hi ha la de presentar els comptes anuals de l'exercici anterior en el termini dels sis mesos següents a la seva finalització i presentar una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant aquest període. Els comptes anuals esmentats han de reflectir la imatge fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera de l'associació, així com l'origen, la quantia, la destinació i l'aplicació dels ingressos públics percebuts. També cal facilitar a les administracions públiques els informes que els requereixin en relació amb les activitats realitzades en compliment de les seves finalitats. I finalment, es duen a terme activitats ordinàries de caràcter mercantil cal utilitzar els models de comptes anuals estàndards si supera les circumstàncies establertes de societats anònimes.